LES NØYE ANG SMITTEVERNLOVEN!!

Prop. 10 L (2021–2022) Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.) Til innholdsfortegnelseHelse- og omsorgsdepartementet 1 Proposisjonens hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet legger frem forslag om...