Prop. 31 L (2022–2023)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 2. desember 2022, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre) Proposisjon til Stortinget (forslag...

Høring – høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10

Høring | Dato: 13.06.2022 Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10   Status: På høring https://www.regjeringen.no/contentassets/43894254a38f448c822c3f26d0afa5ac/horingsnotat-forslag-til-endring-i-hvitvaskingsforskriften-4-10-tredje-ledd.pdf Høringsfrist: 04.07.2022 Høringsbrev Vår ref.: 19/2294 Finansdepartementet vedtok i mai 2021...

Prop. 126 L (2021–2022)

Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 3. juni 2022, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre) Proposisjon til Stortinget...