Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen Foreløpig utgave

Prop. 203 LS (2020–2021) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 21. mai 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) https://www.regjeringen.no/contentassets/21d627ba325c48e197852dea1b28bda9/no/pdfs/prp202020210203000dddpdfs.pdf