Statsregnskapet

Artikkel | Sist oppdatert: 28.04.2023

Statsregnskapet utarbeides og sendes Stortinget i en egen melding innen 1. mai hvert år. Meldingen har fast nummerering og Meld. St. 3 utarbeides med grunnlag i rapportering fra statlige virksomheter og fagdepartement. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) publiserer månedlig bevilgningsregnskap.

Finansdepartementet har ansvaret for hvert år innen 1. mai å utarbeide og oversende Meld. St. 3 om Statsregnskapet til Stortinget.

De overordnede kravene til innholdet meldingen til Stortinget finnes i Bevilgningsreglementet. Meldingen til Stortinget består av en foredragsdel og en vedleggsdel. Vedleggsdelen inneholder oversikter over statens utgifter og inntekter (bevilgningsregnskapet), statens eiendeler og gjeld (kapitalregnskapet), statens garantiansvar og andre regnskap og spesifikasjoner.

Meld. St. 3 utarbeides med grunnlag i rapportering av regnskapstall fra statlige virksomheter og fagdepartementene til statsregnskapet, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel 3.

Ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet er lagt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Finansdepartementet utarbeider hvert år følgende rundskriv:

  • Rundskriv om rapportering til statsregnskapet for det enkelte år
  • Rundskriv om årsavslutning med frister for rapportering til statsregnskapet
  • Rundskriv om overføring av ubrukt bevilgning til neste budsjettår

Det rapporteres månedlig til statsregnskapet og alle tall rapporteres akkumulert gjennom året. For nærmere informasjon om månedlige frister og form og innhold på rapporteringen til statsregnskapet henvises det til hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring publiserer månedlige statsregnskapstall på internett. Det er lagt opp til en fullstendig og enhetlig publisering av slike regnskapstall og det gis oppdaterte opplysninger om Stortingets bevilgninger på de enkelte postene i statsbudsjettet. Fra og med november-regnskapet 2015 publiserer DFØ også rådata med regnskapsinformasjon etter artskontoplanen i maskinlesbart format. Lenke til DFØs rapporteringsside.

Statsregnskapet.no

I oktober 2017 ble portalen statsregnskapet.no lansert. Portalen har en enkel og grafisk fremstilling av statens inntekter og utgifter, og gjør det mulig å sammenligne på tvers av statlige virksomheter. Her kan en også finne mer detaljerte regnskapstall. Portalen ble i juni 2018 oppgradert med regnskapstall også for nettobudsjetterte virksomheter.

DFØ avholder jevnlig kurs i bruk av statsregnskapet.no, og kan kontaktes for veiledning.Vis tabellen i full bredde

1999-2022  Datasett: Uttrekk bevilgningsregnskap 1999-2022   
RegnskapsårFristerÅrsavslutningUbrukt bevilgningMeld. St. 3
     
2023R-11/2022   
2022R-10/2021R-10/2022R-2/20232022
2021R-10/2020R-8/2021R-2/20222021
2020R-10/2019R-8/2020R-2/2021 2020
2019R-11/2018R-8/2019R-2/2020 2019
2018R-11/2017R-8/2018R-2/2019 2018
2017R-10/2016R-9/2017R-2/2018 2017
     

Legg igjen en kommentar