Folket Direkte…Lars Rønbeck 06.04 2023 NOT A SINGLE PERSON AMONG THE WHOLE WORLD’S POPULATION HAS RIGHTS.

IKKE ET ENKELT PERSON BLANT HELE VERDENS BEFOLKNING HAR RETTIGHETER.

Det er kun gjennom eiendomsloven at verdens folk kan få rettigheter.

Derfor gi det amerikanske folket eiendomsrett gjennom en NY grunnlov.

Slik at alle verdens nasjoner våkner opp og forstår at det er eneste veien å gå for å komme seg ut av globalismen

Det er derfor den eneste løsningen for å komme seg ut av konstitusjonssumpen der Amerika og en hel verden av nasjoner sitter fast.

For eksempel kaller de Norge en velferdsstat, men velferd er bare privilegier.

De har tatt ordet Privilegier og kalt det Velferd.

Det norske folk lever i et privilegert samfunn de kaller et velferdssamfunn.

Og fordi de kaller det Velferdssamfunn, tror folket at de har rettigheter.

La derfor disse ordene synke dypt inn i bevisstheten din.

Det er kun gjennom eiendomsloven at verdens folk kan få rettigheter.

Lim inn denne lenken under i Google Translate og oversetter den til ditt eget språk. Klikk da på linken som er oversatt og du bør kunne lese denne norske artikkelen på ditt språk.

Google Translate vil ikke klare å oversette artikkelen helt riktig, men forhåpentligvis slik at dere forstår hva den handler om.

Vær så snill å dele dette til en hel verden som aldri har blitt fortalt noe om dette.

It is only through Property Law that the people of the world can obtain Rights.

Therefore give the American people Property Rights through a NEW Constitution.

So that all the nations of the world wake up and understand that it is the only way to go to get out of Globalism

It is therefore the only solution to be able to get out of the Constitutional Swamp in which America and a whole world of nations are stuck.

For example, they call Norway a welfare state, but welfare is nothing but privileges.

They have taken the word Privileges and called it Welfare.

The Norwegian people live in a privileged society they call a welfare society.

And because they call it Welfare Society, the people think they have Rights.

Therefore let these words sink deep into your consciousness.

It is only through Property Law that the people of the world can obtain Rights.

Paste this link below into Google Translate and translate it into your own language. Then click on the link that has been translated and you should be able to read this Norwegian article in your language.

Google Translate will not be able to translate the article completely correctly, but hopefully so that you can understand what it is about.

Please share this to a whole world that has never been told anything about this.

Legg igjen en kommentar