Nettkunder tapte kamp om smarte strømmålere

Ni nettkunder tok nettselskapet Elvia AS til retten. Nå har de tapt i alle rettsinstanser i Norge.

Siden jeg er en av de 9 vil jeg om litt komme meden kommentar til hele denne prosessen.

Publisert: Publisert:

I dag 15:34

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Bakgrunnen for søksmålet er en rekke helseplager nettkundene mener stråling fra smarte strømmålere påfører dem.

Smarte strømmålere (AMS-målere) sender strømforbruket trådløst til nettselskapene, og er i dag påbudt å få installert.

Ni nettkunder tok nettselskapet Elvia AS til retten våren 2021 for å hindre en slik installasjon. Videre ville de forhindre at strømmen deres ble kuttet som konsekvens av at de nektet montører tilgang til hjemmet.

Nettkundene tapte i Søndre Østfold tingrett, og anket til Borgarting lagmannsrett. Der falt dommen i november i fjor, og nettkundene tapte på alle punkter.

De anket til Høyesterett, som 31. mars avslo å behandle anken. Dermed har nettkundene oppbrukt alle muligheter for rettsbehandling i Norge.

– Ankeutvalget gir bare standardsvar, så vi vet ikke hvorfor anken ble nektet fremmet til Høyesterett. Men nettkundene er generelt svært skuffet over behandlingen av saken i domstolene, skriver nettkundenes prosessfullmektig Hugo P. Matre i Schjødt i en e-post til E24.

Dette er AMS-målere

  • AMS står for avanserte måle- og styringssystemer, men kalles like ofte for smarte strømmålere, automatisk strømmåler eller automatisk måleravlesing.
  • En AMS-måler registrerer og innrapporterer strømforbruket ditt til nettselskapet, helt ned på timenivå. Det innebærer at du i utgangspunktet slipper å lese av og registrere strømmen manuelt.
  • Myndighetene har lovpålagt nettleieselskapene å installere AMS-målere på alle de 2,9 millionene målepunkter som eksisterer i Norge. Det eksisterer visse særskilte unntak fra dette kravet. Les mer på www.nve.no.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utført målinger av stråling fra AMS-målere, og resultatet viser at nivåene er så lave at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har konkludert med at de ikke er helsefarlige.

Vis mer

– Domstolene eneste mulighet

Avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg var enstemmig.

I begrunnelsen står det at en anke kun skal fremmes hvis søksmålet gjelder spørsmål som har betydning utover den enkelte saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort av Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett fant i november at det ikke tilstrekkelig dokumentert at AMS-målere påfører mennesker helseskader:

«Bevisførselen under ankeforhandlingen gir ikke grunnlag for å hevde at stråling under grenseverdiene, er helseskadelig. Selv om det finnes forskere og andre fagpersoner som har inntatt et annet syn, ser dette ikke ut til å være representativt for det som er det rådende syn på dette området», skriver lagdommerne i dommen.»Les på E24+Mener strømbransjen er endret for alltid: – Den «tradisjonelle modellen» er død

Matre er svært skuffet over at Høyesterett ikke vil behandle saken.

– Nettkundene gikk til sak fordi de har ubestridte helseplager som de selv erfarer er forbundet med stråling fra trådløst utstyr, og enkelte av dem fra “skitten strøm”. På tross av at forskriftene åpner for fritak fra AMS-måler ved helseplager, har Helsedirektoratet gitt skriftlig instruks om at ingen fastleger får gi helseattest som attesterer plager fra mikrobølget stråling. Dermed var domstolene eneste mulighet for nettkundene, skriver Matre til E24.

AMS-målere sender strømforbruket ditt trådløst til nettselskapet. Foto: Erik Johansen / NTB (ARKIV)

– Umulig situasjon

Et sentralt premiss for lagmannsrettens avgjørelse var at det ikke forelå legeattest på at nettkundenes helseplager var forårsaket av AMS-målere.

Dette har skapt en svært vanskelig situasjon for nettkundene, påpeker Matre.

– Det var nettopp mangelen på mulighet for å få legeattest som tvang nettkundene til å gå til domstolene for å få fritak fra AMS-måler, basert på mikrobølget stråling og elektronikk som tilfører huset skitten strøm. Når da lagmannsretten avgjør saken ut fra at nettkundene manglet legeattest, skaper det en umulig situasjon for nettkundene, skriver Matre.

Ifølge saksomkostningsoppgavene for tingretten og lagmannsretten har søksmålet samlet kostet nettkundene 6,6 millioner kroner. Dette inkluderer det nettkundene er dømt til å betale motparten i alle instanser.

Schjødt vil ikke opplyse hva ankebehandlingen har kostet nettkundene. Her med advokat Hugo P. Matre som representerte nettkundene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Matre vil ikke opplyse hva ankebehandlingen til Høyesterett har kostet nettkundene.

– Beklager, det er intern informasjon, skriver Matre til E24.

Elvia fikk på sin side tilkjent 15 000 kroner av Høyesteretts ankeutvalg.

Søksmålene har blitt finansiert gjennom innsamlingsaksjon ledet av Einar Flydal, opplyser Matre.

Da dommen i lagmannsretten falt uttalte Flydal til BT:

– De som mener de blir akutt syke av AMS-målere opplever dette nærmest som et justismord. Flere klarer ikke å bo hjemme, og må flytte. Legene tør ikke skrive ut legeattester fordi helsedirektoratet har gitt beskjed om at de ikke skal, sa Flydal.Les på E24+Varsler skattejakt på kryptovaluta: Dette må du vite

– Endelig avgjort

Matre sier til E24 at det ikke er bestemt om nettkundene ønsker å prøve saken for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Advokat Aksel Tannum i Haavind representerte nettselskapet Elvia i søksmålet.

Han sier selskapet er glad for at saken nå er endelig avgjort.

– Elvia var fornøyde med at Borgarting lagmannsrett ga selskapet medhold i de rettslige spørsmålene som saken reiste. Elvia noterer seg nå at Høyesterett ikke fant grunnlag for å ta ankesaken inn til behandling, og at saken med dette er rettskraftig avgjort, skriver Tannum til E24.

Publisert:

Publisert: 5. april 2023 15:34

  • Kopier lenke
  • Del på Facebook
  • Del med e-post

Legg igjen en kommentar