Rapport om konsekvenser av at revisjonen av kjemikalieregelverket REACH er forsinket. Den rapporten skal bli interessant å lese.

Nyhet | Dato: 15.03.2023

Det omfattende kjemikalieregelverket REACH er hjørnesteinen i det europeiske kjemikaliearbeidet. Revisjon er nødvendig for å oppnå målene om et giftfritt miljø, blant annet ved å få forbudt flere farlige stoffer raskere. Arbeidet har imidlertid flere ganger blitt utsatt. Norske miljømyndigheter er opptatt av at revidert REACH blir tilstrekkelig ambisiøs. Nå har den europeiske miljøsammenslutningen EEB beskrevet konsekvenser av forsinkelsene.

Kjemikalieregelverket REACH ble vedtatt i 2006 og regulerer produksjon, import, omsetning og bruk av kjemiske stoffer i hele forsyningskjeden. REACH har bidratt til omfattende informasjon om kjemikalier på markedet i Europa, og at myndighetene har forbudt eller på annen måte regulert en rekke helse- og miljøfarlige stoffer. REACH er derfor en suksess, samtidig er det etter nesten 20 år nødvendig med revisjon for å oppnå målene om giftfritt miljø.

Revidert REACH skal styrke arbeidet med å forby og på annen måte regulere de farligste stoffene raskere. Her inngår også elementer som å ta hensyn til at vi utsettes for en cocktail av farlige stoffer. Videre at myndighetene får mer informasjon fra industrien om stoffer der vi ikke har nok kunnskap om risiko. Dette gjelder særlig polymere som er byggesteinene i plast, hormonforstyrrende stoffer og stoffer som produseres i lave volumer. I tillegg er det behov for å forbedre de europeiske myndighetenes tilsyn med at regelverket overholdes. Styrket innovasjon og konkurransefortrinn for europeiske virksomheter er også en sentral del av revisjonen.

Revisjon av REACH ble annonsert i den europeiske kjemikaliestrategien for bærekraft som EU-kommisjonen lanserte i 2020, og som er en sentral del av EUs grønne giv med tanke på å redusere forurensning. Arbeidet er viktig for Norge, som har sammenfallende mål med EU på kjemikalieområdet. Norske miljømyndigheter jobber for at revidert REACH skal bli tilstrekkelig ambisiøs både gjennom arbeidsgrupper i EU og i dialog på politisk nivå, blant annet gjennom felles påtrykk fra flere europeiske statsråder til EU-kommisjonen.

Publisering av forslag til revidert REACH har vært utsatt flere ganger. Det kan dermed ta enda lengre tid før revisjonen er ferdigstilt og at målene i EUs kjemikaliestrategi ikke oppnås. Prosessen med å ferdigstille regelverket, med forhandlinger i Parlamentet og Rådet, tar vanligvis et til to år.

Klima- og miljødepartementet har bedt miljøsammenslutningen European Environmental Bureau (EEB) om å beskrive konsekvensene av forsinkelsene med REACH revisjonen. Rapporten omtaler bakgrunnen for at REACH revideres og hva som er forventede forbedringer. Den beskriver negative effekter av forsinkelsene på forbrukere, arbeidstakeres helse, miljøet og sirkulær økonomi, samt manglende forutsigbarhet for industrien og konsekvenser for økonomien mer generelt. Rapporten inkluderer estimert tidsløp for ferdigstillelse av revisjonen ved ulike tidspunkter for publisering av EU-kommisjonens forslag til revidert REACH. EEB i samarbeid med miljøorganisasjonen ChemTrust er ansvarlig for innholdet i rapporten.

Lenkeliste:

Legg igjen en kommentar