Høring – forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.m. for Baneheia-utvalget

Høring | Dato: 22.02.2023

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia- saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.03.2023

Høringsbrev

Vår ref.: 23/1065

Høring – forslag til lov om informasjonstilgang – taushetsplikt m.m. for Baneheia-utvalget  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.m. for utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) i tråd med representantforslag 30 S (2022-2023), som er til behandling i Stortinget.

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 10. februar 2023. Lovforslaget som nå sendes på høring, skal gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at det skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte. Forslaget inneholder regler om adgangen til å gi opplysninger til utvalget, utvalgets taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget, forbud mot at opplysninger utvalget mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker, samt avlevering og kassasjon av dokumenter.

For at Stortinget skal kunne behandle proposisjonen i løpet av vårsesjonen er høringsfristen kort. Frist for å sende inn høringssvar er satt til 8. mars 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for relevante berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ellen-Sofie Terland
avdelingsdirektør

Heid Iren Haugerud
fagdirektør

https://www.regjeringen.no/contentassets/4826133aa4454be4bd118965ab45e4a7/horingsnotat-forslag-til-lov-om-informasjonstilgang-taushetsplikt-m-m-for-baneheia-utvalget.pdf

Legg igjen en kommentar