EØS-komiteens beslutninger i 2023

Først om hva ordet forordning til EU betyr:

Hva menes med forordning?

Forordning er en betegnelse som til ulike tider har blitt brukt og brukes om lovbud, forbud, påbud og rettsakter. I nyere tid er ordet forordning brukt om EUs rettsakter som fungerer som EU-lov i medlemslandene. EU-borgere får rettigheter og pålegges plikter som følge av forordninger og forordningene får lovs kraft.29. mar. 2017…mao så gjelder også disse forordningene Norge siden Norge er medlem av EØS der Norge har en tilslutningsavtale med EU som Jonas Gahr Støre og Gro H Brundtland skrev under UTEN folkets vilje på Korfu i 1994.

Hva menes med EU direktiv?

EU-direktiv

  1. Store norske leksikon
  2. Samfunn
  3. Politikk og offentlig forvaltning
  4. Internasjonal politikk
  5. Internasjonale organisasjoner
  6. EU

EU-direktiv er én av tre typer EU-lover; de to andre er forordninger og enkeltvedtak. Mens en forordning er identisk for alle EU/EØS-land, er et direktiv et rammevedtak som innenfor et bestemt virkeområde setter opp mål og betingelser som medlemslandene selv må utforme en spesifikk lovtekst for innen en viss tidsfrist. Direktiver innarbeides i EØS-området gjennom en rutinemessig EØS-prosedyre ifølge EØS-avtalen, og dernest i det enkelte EØS-land.

Direktiver og forordninger anses å ha ulik tyngde om de er vedtatt av EU-kommisjonen (på delegasjon) eller av Europaparlamentet og Europarådet. Er et direktiv vedtatt av kommisjonen blir utformingen for Norges vedkommende som en norsk forordning, med andre ord en sak som regjeringen (departementet eller vedkommende etat) avgjør. Den norske utforming av direktiver og forordninger vedtatt av EU-parlamentet og Rådet blir behandlet som lovsaker i Stortinget. Problemet her er at det er IKKE Stortinget som tar den endelige avgjørelsen. den avgjørelsen tas ved KONGEN iflg Grunnloven!

Nyhet | Dato: 03.02.2023

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2023.Liste over beslutninger som EØS-komiteen har fattet per 3. februar 2023.

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 Nr. Vedtatt dato og celexnummer Tittel Gjennomførings dato for rettsakten Fastsatt dato for beslutningens ikrafttredelse Evt. kommentarer vedr. ikrafttredelse Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 1 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære forhold 4.2.2023 32022D1377 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2022/1377 av 4. august 2022 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EU med omsyn til BSE-statusen til Frankrike 28.8.2022 * 32022R1418 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1418 av 22. august 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til trikinkontroll ved nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder 12.9.2022 * 2 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære forhold 4.2.2023 32022R1457 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1457 av 2. september 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 med hensyn til vilkårene for godkjenning av jern(II)kelat av aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 25.9.2022 * 3 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære forhold 4.2.2023 32022L0905 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2022/905 av 9. juni 2022 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF med omsyn til protokollane for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker 30.6.2022 * 4 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) Ikrafttredelse av henger av EØS-komitébeslutning 55/2022 32022R1398 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1398 av 8. juni 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 for å ta hensyn til den tekniske 5.9.2022

Legg igjen en kommentar