Høring – Forsvarets bistand til andre enn politiet

Høring | Dato: 02.02.2023

Departementet foreslår en ny forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre bistandsaktører. Arbeidet bygger på den tidligere midlertidige forskriften om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter som ble fastsatt under covid-19 pandemien.

Status: På høring

Høringsfrist: 17.03.2023

Høringsbrev

Vår ref.: 2023/163

Forslag til forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører med ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur

Departementet foreslår en ny forskrift om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre bistandsaktører. Arbeidet bygger på den tidligere midlertidige forskriften om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter som ble fastsatt under covid-19 pandemien.

Departementet har utarbeidet et forslag til ny forskrift som skal regulere Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører med ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur med hjemmel i lov av 12. desember 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste m.m. (forsvarsloven) § 60 a.

Forsvaret har i mange år gitt bistand til politiet med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 27 a. Forsvarets bistand til politiet er regulert i en egen forskrift (bistandsinstruksen). Dette forslaget tar ikke sikte på å endre regelverket om Forsvarets bistand til politiet.

Forsvaret har i mange år ytt bistand til andre offentlige myndigheter enn politiet. At Forsvaret kan yte bistand til andre offentlige myndigheter er lagt til grunn i en rekke stortingsdokumenter, og har til dels vært regulert i ulike avtaler, og har siden 2021 også vært lovfestet i forsvarsloven § 60 a. Den foreslåtte forskriftsreguleringen av Forsvarets bistand til andre enn politiet tar sikte på å utfylle eksisterende regulering av Forsvarets bistand.

Formålet med forslaget til ny forskrift er blant annet å sørge for en tydeligere og mer ensartet regulering av prosedyrene for og behandlingen av bistandsanmodninger, koordinering og prioritering av bistand, dekning av kostnader forbundet med bistanden, og klargjøring av hvilke aktører som kan anmode om Forsvarets bistand. Dette vil forhåpentligvis også føre til større forutsigbarhet for relevante beredskapsaktører.

Høringsbrev – Forsvarets bistand til andre enn politiet.pdf

Høringsnotat

Høringsinstanser

Send inn høringssvar

NÅ MÅ FOLK SNART VÅKNE

Legg igjen en kommentar