HØRING: MIDLERTIDIGE ENDRINGER I HELSEBEREDSKAPSLOVEN (ENDRINGER FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV COVID-19).

Høring | 24.04.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender forslag til midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) på høring. Bakgrunnen for forslaget er behov for hjemmel til å gjøre tilpasninger og unntak fra gjeldende regelverk som følge av utbruddet av covid-10 på to områder. For det første er det behov for hjemmel for å kunne videreføre enkelte tilpasninger og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og korresponderende pliktbestemmelser. Tilpasninger og unntak er nå fastsatt i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 som vil oppheves 27. mai 2020. For det andre er det behov for hjemmel til å kunne videreføre bestemmelsene i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset.

Nyheitsvarsel om: Høyringar

UTVIDER RETTEN TIL BPA

Nyhet | 24.04.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og foreslår å fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for personer som har fått innvilget BPA.

Nyheitsvarsel om: Kommunale helse- og omsorgstjenester

IDA MELBO ØYSTESE BLIR NY POLITIMESTER I ØST

Pressemelding | 24.04.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet

Visepolitimester Ida Melbo Øystese er i statsråd i dag åremålsutnevnt som ny politimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år.

Nyheitsvarsel om: Lov og rett

OPPNEVNING AV SETTERIKSADVOKAT FOR EN NY PERIODE

Pressemelding | 24.04.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt professor dr. juris Henry John Mæland for en ny periode som setteriksadvokat for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Nyheitsvarsel om: Lov og rett og Pensjon, trygd og sosiale tjenester

ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Nyhet | 24.04.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen flytter rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager. Reglene for salg og skjenking av alkohol ved bryggerier forenkles.

Nyheitsvarsel om: Folkehelse og Rusmidler og psykisk helse

FORLENGER FRIST FOR TILBAKEBETALING AV KANSELLERTE PAKKEREISER

Nyhet | 24.04.2020 | Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Pakkereisearrangørene får forlenget fristen for tilbakebetaling til kundene ved avbestillinger og avlysninger av pakkereiser.

Nyheitsvarsel om: Aktuelt frå Nærings- og fiskeridepartementet

KORONASITUASJONEN: FORESLÅR NY MIDLERTIDIG LOV OM FORENKLINGER OG TILTAK I JUSTISSEKTOREN

Pressemelding | 24.04.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår i dag en ny midlertidig lov som viderefører reglene i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19.

Nyheitsvarsel om: Lov og rett

ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN VIL STYRKE BARN OG FORELDRES RETTSIKKERHET

Nyhet | 24.04.2020 | Barne- og familiedepartementet

I dag sendte regjeringen endringsforslag til barnevernloven til Stortinget. Forslagene vil styrke rettsikkerheten til både barna og foreldrene.

Nyheitsvarsel om: Barnevern

PROP. 93 L (2019–2020) – ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN (UTVIDET RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE)

Proposisjon | 24.04.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Det foreslås en utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter bestemmelsens første punktum.

Nyheitsvarsel om: Kommunale helse- og omsorgstjenester

MELD. ST. 23 (2019–2020) – NORDISK SAMARBEID

Melding til Stortinget | 24.04.2020 | Finansdepartementet

Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges vanligvis fram årlig. Denne meldingen omhandler arbeidet med Nordisk ministerråds visjon 2030, som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. Kapittel tre til fem i meldingen beskriver oppfølgingen av visjonens tre strategiske prioriteringer: «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et inkluderende Norden». Kapittel fem belyser annet nordisk samarbeid.

Nyheitsvarsel om: Arbeidsmarked og sysselsetting og EØS og Folkehelse og Internasjonale operasjoner og Kommuner og regioner og Likestilling og inkludering og Samfunnssikkerhet og beredskap og Sikkerhetspolitikk

MELD. ST. 22 (2019–2020) – FINANSMARKEDSMELDINGEN 2020

Melding til Stortinget | 24.04.2020 | Finansdepartementet

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2019.

Nyheitsvarsel om: EØS og Klima og Norsk økonomi

MELD. ST. 20 (2019–2020) – HELHETLIGE FORVALTNINGSPLANER FOR DE NORSKE HAVOMRÅDENE

Melding til Stortinget | 24.04.2020 | Klima- og miljødepartementet

Nyheitsvarsel om: Forurensning og Klima

PROP. 84 L (2019–2020) – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN (SAMTALEPROSESS, ÅRLIG TILSTANDSRAPPORTERING MV.)

Proposisjon | 24.04.2020 | Barne- og familiedepartementet

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i barnevernloven som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse. Det foreslås blant annet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og å innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

Nyheitsvarsel om: Barnevern

STATSREKNESKAPEN 2019

Pressemelding | 24.04.2020 | Finansdepartementet

Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 276,7 milliardar kroner i 2019. Det syner statsrekneskapen for rekneskapsterminen 1. januar til 31. desember 2019 som vart lagt fram i dag.

Nyheitsvarsel om: Norsk økonomi og Statlig økonomistyring og Statsbudsjett

MELD. ST. 3 (2019–2020) – STATSREKNESKAPEN 2019

Melding til Stortinget | 24.04.2020 | Finansdepartementet

Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for hovudelementa i statsrekneskapen og budsjettpolitikken. Utgifter under departementa, rekneskapen til Statens pensjonsfond og statens balanse er omtalt i kvart sitt kapittel i meldinga. Vedlegg til meldinga inneheld detaljert rekneskap og spesifikasjonar.

Nyheitsvarsel om: Norsk økonomi og Statsbudsjett

PROP. 89 L (2019–2020) – LOV OM INTEGRERING GJENNOM OPPLÆRING, UTDANNING OG ARBEID (INTEGRERINGSLOVEN)

Proposisjon | 24.04.2020 | Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til en ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Integreringsloven erstatter introduksjonsloven fra 2003. Den nye loven skal bidra til mer målrettet kvalifisering. Introduksjonsprogrammets varighet skal i større grad differensieres, og det legges til rette for at flere skal kunne gjennomføre videregående opplæring innenfor rammene av programmet. Kravet om å ha gjennomført et visst antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap erstattes med et krav om at den enkelte skal oppnå et minimumsnivå i norsk. Videre foreslås det blant annet å regulere fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet, å innføre et krav om at kommunens opplæring og tjenester skal være forsvarlige og å innføre et kompetansekrav for lærere som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap etter loven.

Nyheitsvarsel om: Innvandring og integrering

PROP. 88 L (2019–2020) – ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN (JUSTERING AV VINMONOPOLETS ÅPNINGSTIDER MV.)

Proposisjon | 24.04.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i alkoholloven. Det foreslås en justering i rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager, som innebærer at Vinmonopolet kan ha åpent mellom klokken 10.00 og 16.00 på disse dagene. Samme justering i tidsrammer foreslås for utlevering av privatimportert alkoholholdig drikk. Videre foreslås et begrenset unntak fra forbudet mot salg og skjenking av alkoholholdig drikk i samme lokale. Det foreslås også en lovhjemmel for å sikre bevillingsmyndigheten tilgang til nødvendige opplysninger fra Folkeregisteret.

Nyheitsvarsel om: Folkehelse og Rusmidler og psykisk helse

PROP. 94 L (2019–2020) – MIDLERTIDIG LOV OM TILPASNINGER I PROSESSREGELVERKET SOM FØLGE AV UTBRUDDET AV COVID-19 MV.

Proposisjon | 24.04.2020 | Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjonen inneholder forslag til en midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket for deler av justissektoren. Forslaget innebærer at reglene fastsatt i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av Covid-19, videreføres i en midlertidig lov. Formålet med forslaget er å avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene , politiet og påtalemyndigheten. Det foreslås midlertidige endringer som innebærer blant annet en utvidelse av domstolenes adgang til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør, mer bruk av skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler, og alternative løsninger for undertegning og avsigelse av rettslige avgjørelser.

Nyheitsvarsel om: Lov og rett

REGJERINGA FORESLÅR ENDRINGAR I ARBEIDSTVISTLOVA

Nyhet | 24.04.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet

Forslaga gjeld bestemmingar i lova om mekling og om Arbeidsretten og blei behandla i statsråd, fredag 24. april 2020. Fleire av endringsforslaga presiserer gjeldande rett, eller er av teknisk karakter.

Nyheitsvarsel om: Arbeidsmiljø og sikkerhet

MELD. ST. 21 (2019–2020) – ÅRSMELDING 2019 FOR PENSJONSORDNINGA FOR STORTINGSREPRESENTANTAR OG REGJERINGSMEDLEMER

Melding til Stortinget | 24.04.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2019.

Nyheitsvarsel om: Pensjon, trygd og sosiale tjenester

GIR KONSESJON TIL ØYANE KRAFTVERK OG ILLVATN PUMPEKRAFTVERK MED ØKT REGULERING

Pressemelding | 24.04.2020 | Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har gitt Hydro Aluminium AS konsesjon til bygging av Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk i Luster kommune. Tiltakene innebærer opprustning- og utvidelse av de allerede regulerte Fortun-Grandfastavassdragene.

Nyheitsvarsel om: Fornybar energi

PRESISERER STØNADSORDNINGEN FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE

Pressemelding | 24.04.2020 | Arbeids- og sosialdepartementet

Det er i dag gjort enkelte endringer i den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Den viktigste endringen er at det presiseres i forskriften at kompensasjonen gir rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom, og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Nyheitsvarsel om: Pensjon, trygd og sosiale tjenester

HØRING – FORSLAG TIL MIDLERTIDIG ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR Å AVHJELPE NEGATIVE KONSEKVENSER AV COVID-19

Høring | 24.04.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsfristen er 28. april 2020 kl. 16.00.

Nyheitsvarsel om: Høyringar

DERFOR TRENGER VI NY ETTERRETNINGSTJENESTELOV

Tale/innlegg | 24.04.2020 | Forsvarsdepartementet

Hverdagen er digital – også for de som truer sikkerheten vår. Det er alvorlig at vi i dag mangler evne til å avdekke og motvirke trusler mot vår sikkerhet i det digitale rom. Digitale trusler kan ikke møtes med analoge svar.

Nyheitsvarsel om: Sikkerhetspolitikk

TILRETTELEGGINGSMIDLAR TIL NÆRINGSUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Nyhet | 24.04.2020 | Landbruks- og matdepartementet

Organisasjonar og institusjonar kan no søkje Landbruksdirektoratet om tilskot til nasjonale eller fylkesoverskridande tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving med mål om auka verdiskaping i landbruket. Døme på slike tiltak kan vere prosjekt innan rekruttering , mobilisering, kunnskapsutvikling (kartleggingar og liknande), omdømmebygging, utvikling av kompetansetilbod eller andre kompetansehevande tiltak.

Nyheitsvarsel om: Jordbruk

REKORDSTOR NORSK STØTTE TIL HUMANITÆR INNSATS OG BESKYTTELSE

Pressemelding | 24.04.2020 | Utenriksdepartementet

Store deler av årets humanitære budsjett på rekordhøye 5,5 milliarder kroner utbetales i disse dager til FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner for å styrke innsatsen for blant annet beskyttelse, utdanning i krise, innovasjon og innsats for fordrevne i land rammet av kriser og konflikt.

Nyheitsvarsel om: Humanitært arbeid

SMITTEVERNKRAV FOR FRISØRER OG KROPPSPLEIE

Nyhet | 23.04.2020 | Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

Virksomheter som frisør vil kunne holde åpent fra 27. april. Ny forskriftsendring stiller krav til hvilke smitteverntiltak som må overholdes.

Nyheitsvarsel om: Aktuelt frå Nærings- og fiskeridepartementet

VIL HA INNSPILL FRA GRÜNDERE OG INVESTORER

Nyhet | 23.04.2020

Statsministeren og næringsministeren inviterer en rekke gründere og investorer til innspillsmøte om koronakrisen.

Nyheitsvarsel om: Aktuelt frå Nærings- og fiskeridepartementet

Legg igjen en kommentar