ER DET MULIG Å FØRE EN RETTSSAK MOT SMARTMÅLER I NORGE?

Det jobbes for tiden med en juridisk utredning av lovverket rundt smartmålerne. Der er viktig at de som har bedt om utredningen på vegne av det norske folk er klar over de mange skjær i sjøen de står overfor, for de er svært mange, og i utgangspunktet frarådes det på det sterkeste at denne saken prøves i retten i Norge – skulle det gå så langt, noe som blir klart for enhver leser etter å ha lest denne artikkelen.

Det må tydeliggjøres overfor juristene at utredningen kommer fra norske borgere i landet Norge og ikke statsborgere av A/S Norge, fordi når vi bruker betegnelsen statsborgere, da hører vi inn under staten Norge (A/S Norge), og ikke landet Norge. Staten Norger er IKKE landet Norge.

Saken må utredes og eventuelt prøves mot Grunnloven/ International Common Law og internasjonale menneskerettighetslover. Om juristene nøler eller nekter å bruke disse lovverk, er det fordi de følger maritim lov, uansett hva de har sagt – og maritim lov og rett gjelder IKKE for norske borgere i landet Norge. Maritim Lov er et oppdiktet falskt lovverk tilrettelagt for at internasjonalt næringsliv skal kunne stjele landenes befolkningers natur- og verdiressurser, uten folkets samtykke. De fleste i Norge er ikke klar over at landet vårt er underlagt maritim lov, men det forstår du så snart du ser splittflagget som vaier fra masten på Stortinget, istedenfor det norske lands og folks flagg, som det skal.

https://www.youtube.com/watch?v=7BiYFT6Mxno&index=107&list=PL5b3ayR0Lox1TVRdm9S1f3fsDYM25c_kZ

De som representerer folket i denne saken må følge ekstra nøye med på hvordan juristene formulerer seg, ordvalget – både når det gjelder det muntlige og skriftlige formuleringsspråk (ord og setninger), da dette avslører om de anvender maritim rett eller velger å tale det norske folks sak, utvetydig til fordel for folket i alle sammenhenger som har med smartteknologi å gjøre. Om juristene som jobber med utredningen insisterer på bruk av maritim rett fordi de hevder at det er det eneste såkalte “gyldige” lovverk i henhold til den svikefulle regjeringen vår, anbefaler vi på det sterkeste å føre saken for en internasjonal menneskerettighetsdomstol.

Når du aksepterer å bruke det personnummeret staten har gitt deg (med dets tilhørende juridiske status “juridisk person”), gir du tillatelse til at rettssystemet (og motparten din i retten) i Norge kan gjøre og si absolutt alt de ønsker mot deg i retten, for da har DU akseptert DERES PIRATLOV. Vit forskjellen mellom næringslivsbeskyttende lovverk (Norges Lover = Staten Norges EU lovverk = maritim rett) og ekte menneskebeskyttende lover som Grunnloven, International Common Law og menneskerettighetslover.

Smartmålerutredningen handler om å hindre folkemord av det norske folk og jurister som behandle denne saken må kunne fremvise gyldige papirer på at de er Grunnlovstro til den norske Grunnlov, fra før 1939. Det samme må kreves av dommere – hvis ikke, kan ikke denne saken vinnes!

Dette er fordi det norske rettsapparat har brukt et falskt lovverk overfor det norske folk siden 10. januar, 1940 uten at de aller, aller fleste nordmenn aner noen ting om dette. Det er derfor personnummersystemet er blitt opprettet. Det samme gjelder Brønnøysundregisteret og Folkeregisteret. Hensikten med dette falske lovverk (Norges Lover) og bruk av personnummer er for å legge deg innunder deres falske lovverk slik at de kan plyndre alle Norges verdiressurser fra det norske folk med hver enkelt av oss sin tillatelse hver gang vi bruker personnummeret. Bruk derfor aldri personnummer.

De juristene som jobber med smartmålersaken må kunne sette sammen en lovlig rett som er tro til Grunnloven fra FØR 1939, tro til internasjonale menneskerettighetslover samt tro til International Common Law, fordi disse beskytter folket. Dessverre viser alt vi har sett at denne kampen IKKE bør tas i Norge, fordi Norge ikke har et gyldig rettsapparat som gjelder for folket og landet Norge, kun staten A/S Norge. For å være på den sikre siden bør saken prøves utenfor Norge, fordi:

1. INGEN norsk dommer kan sette en lovlig rett eller overholder regler for hvordan en gyldig rettssak skal føres for å være gyldig for folket og landet Norge.

2. INGEN norsk dommer har gyldige embetspapirer. Dommerforsikringer er ikke gyldige fordi de mangler troverdige bevitnelser til dommered og -forsikringer. Det refereres heller ikke til hvilke lover dommerforsikringen og eden gjelder for. Vi har kun funnet en dommerforsikring som har et vitne, og som referer til Konstitusjonen. Den tilhører Tor-Aksel Busch, men i eksempelet under, bruker vitnet til eden kun initialer fremfor å skrive hele sitt lett lesbare navn, som gjør at denne dommereden/forsikringen er ugyldig. Mon tro, hva grunnen er til at vitnet ikke tør fremstå med fullt navn, tydelig leselig? Er det fordi vedkommende vet at statsadvokaten av det norske rettssystemet ikke lenger bry seg om slike eder og forsikringer, fordi disse ikke trengs i maritim rett? Vi har ikke sett noen annen dommered som nevner Konstitusjonen eller som viser ed til Norges originale Grunnlov (fra før 1939)– som dere som vil prøve saken i Norge må ha skriftlige garantier for, for å kunne vinne en slik sak i Norge.

bilde

Bruk av initialer imøtekommer ikke krav for at juridisk gyldig dokument. Dette er ingen gyldig dommered. Her er det ingen gyldig vitne. Konstitusjonen er det som Grunnloven er tuftet på.

Bruk av initialer imøtekommer ikke krav for at juridisk gyldig dokument.

Det er kun Tor-Aksel Busch sin dommered som bruker ordet “Konstitusjon”, men hans dommered er blitt beleilig fjernet fra internett, kanskje for å beskytte seg selv mot at folk oppdager at den er ugyldig? Og hvilken konstitusjon er det han har skrevet under på, før eller etter 1939? Og hva er grunnen til at vitnet ikke skriver hele sitt navn, men bruker initialer – som gjør at dokumentet er ugyldig? Kan det være at hun eller han ikke vil avsløre seg selv, fordi han/hun også vet at dokumentet er et bløff? Er K.H. Kong Harald? Kongen skal underskrive med Harald Rex med stempel fra slottet i statsråd for at dette dokumentet skal være gyldig.

bilde

Den nyeste runden av bakdaterte, late-som-om dommerforsikringer er like ugyldige som de forrige som lå på nettet. De er like ugyldige som de forrige. Det defineres ikke hvilket lovverk det referes til. Beleilig?

Den nyeste runden av ugyldige dommerforsikringer definerer ikke hvilket lovverk som følges. Beleilig?

Alle nylig dokumentasjon på dommereder er blitt erstattet med felles ordlyd etter at InfoWarriors of Norway avslørte alle uregelmessighetene om dommeredene i fjor høst.

https://www.facebook.com/notes/infowarriors-of-norway/norske-domstolers-bruk-av-dokumentforfalskning/1357430881051988/

InfoWarriors of Norway har tidligere skrevet om at det brukes bakdaterte dommereder i tilfeller hvor dommere har opptrådt og arbeidet som dommer i mange år uten gyldig dommerforsikring.

Her kan andre dommerforsikringer anskues. Legg merke til at flere “berømte” dommere ikke står på listen, blant annet John Christian Elden og Tor-Aksel Busch. Kanskje kan du avsløre flere som mangler fra listen?

https://www.domstol.no/no/domstoladministrasjonen/offentlighet-og-innsyn/Dommerforsikringer1/dommerforsikringer/

Ugyldige dommerforsikringer og eder har tidligere vært tema i pressen:

https://www.nettavisen.no/nyheter/3351436.htmlhttp://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hoyesterett-og-manglende-dommerforsikringer/http://www.rettsnorge.com/

3. Viktige rettssaker i Norge bærer preg av tilbakeholdelse av vitneforklaringer slik at fornærmede alltid taper overfor A/S NORGE (korporasjonen opprettet i 1946 for å plyndre landet fra oss) og deres samarbeidende næringslivsinteresser.

Dette skjer i tett samarbeid med politikere i frimureriet ved bruk av det falske lovverk de selv har forfattet og vedtatt for å tjene seg SELV = maritim rett (Norges Lover = Norges lovverk tilrettelagt til fordel for EU og internasjonalt næringsliv).
Se lovdata.no. Lovdata = det falske lovverk.

4. Det gjøres ikke lenger lyd- og bildeopptak i norske rettssaler, og det finnes ingen stenograf til stede – som seg bør og hør i en ekte rett.

5. De som forsøker å beskytte seg selv med lyd- og bildeopptak blir blankt avvist, også i rettssaker som såkalt skal gå for åpne dører. Disse blir ofte intimidert av rettens ansatte, og hindret i å ta opptak.

https://www.youtube.com/watch?v=H74tB0p-vKE

6. I viktige saker møter politiet mannsterke opp i forværelset til rettssalen for å intimidere de som skal i retten. Det er tydelig at politimennene og -kvinner som stiller opp har fått klar beskjed om å gi skulende blikk til de som skal i retten, for å skremme dem til usikkerhet. Politiet har alltid tid og ressurser til å trakassere det norske folk, men nærmest aldri tid eller ressurser til å beskytte folket. Det må være et mareritt å være en ærlig politimann eller -kvinne i Norge i et så gjennomkorrupt system.

7. Mange fremtredende dommere er åpne frimurere. Frimurere tjener kun frimureriets interesser, og sender derfor mange uskyldige mennesker i fengsel, blant annet Eirik Jensen og Hans Eirik Olav. Dennis Bowen (bidragsyter for InfoWarriors of Norway) sitter nå ulovlig fengslet i Sem, Tønsberg. Mange uskyldige fengsles fordi de representerer sannheten om hva de korrupte myndighetene i Norge driver med, og det gjør dem så farlige at de må sperres inne for å stilne kritiske stemmer eller å hindre ærlige mennesker å bli hørt av så mange i folket at folket krever vedkommende løslatt fordi han eller hun er dømt for å ha reddet selskap fra å gå dukken (Hans Eirik Olav). Det som er gjort mot Hans Eirik Olav, som er fengslet, er en skamplett i norsk rettshistorie. “Du skal aldri våge å kritisere styresmaktene på områder som ikke tåler dagens lys”.

8. I viktige saker hvor utenlandsk media har ønsket å følge rettssaker av interesse (som regel barnevernssaker) har saker plutselig, og på kort varsel, blitt gjort om til lukkede saker.

I oppsummering er Norges rettsvesen tvers gjennom pillråttent i tillegg til å være ugyldig. Følgende er en facebook screendump som viser til originalartikkelen på rettsnorge.com som vises øverst i notatet. Det gjøres oppmerksom på at det er rettsstaten norge som er pillråttent og ikke hjemmesiden til Herman Berge, rettsnorge.com.

bilde

Det gjøres oppmerksom på at rettsstaten norge er pillråttent, og ikke hjemmesiden til rettsnorge.com som gjør dessuten en fabelaktig jobb for å avsløre alvoret av Norges tilstand sett fra juridiske øyner.

Norges rettsvesen framstår kun som en frimurer/frimurerpolitiker og mafiastyrt front til fordel for næringslivsinteresser, samt være et organ for å dekke over egne kriminelle handlinger på vegne av mafiakartellet som styrer landet via frimureriet som er en del av det internasjonale Bilderberg-frimureriet, med deres lakeier både i og utenfor Stortinget, hvor fellesnevneren er losjemedlemskap.

Norske rettslige prosesser og prosedyrer framstår som rene skuespill og farse – som gjennomføres etter oppskrift for å lure det norske folk til å tro at folket har mulighet til å oppnå rettferdighet når rettsapparatet har sørget for at dette ikke la seg gjøre i saker hvor store pengesummer og politiske navn står på dagsorden. Sakene gjennomføre for det, fordi frimureradvokater og dommere tjener store penger på å gjennomføre farsen, og derfra er det bare tut og kjør til fordel for den eller de rettsapparatet beskytter.

Norge fremstår som et lovløst territorium hvor A/S Norge fraskriver seg absolutt alt ansvar for hva som helst og gjør absolutt hva det vil mot folket, på bekostning av folket. A/S NORGE fraskriver seg 100% ansvar ved bruk av sitt falske lovverk, maritim rett, kjent i norsk versjon som Norges Lover (den versjonen som finnes på Lovdata.no). Disse inkluderer et par beskyttende lover til fordel for folket, akkurat som Grunnloven, men i det store og hele er Norges Lover KUN skrevet for 1) å beskytte næringslivsinteresser (frimureriets interesser) og 2) for å sørge for at de som arbeider innenfor rettssystemet tjener seg søkkrike på saker som aldri kan vinnes.

Husk at de innenfor rettssystemet forfatter disse falske lover i samarbeid med partipolitikere i Stortinget. Det er de samme som Husk at de innenfor rettssystemet forfatter disse falske lover i samarbeid med partipolitikere i Stortinget. Det er de samme som både forfatter og vedtar sitt eget falske lovverk gjeldende for oss, og som de bruker til å tjene penger på deg med, hver gang du bruker personnummeret ditt. Insister derfor alltid på at du er et menneske som heter xxxx, borger av landet Norge.

I tillegg forfatter de samme menneskene loven slik at de med vilje både er uforståelige, forvirrende og tvetydige. Disse maritim lov er basert på en trakt som er åpen i begge ender, slik at du aldri kan vinne en sak, men likevel kan idømmes straff og risikerer å måtte betale skyhøye saksomkostninger i en sak som du ville vunnet i et ekte rettsapparat, det har vi ikke i maritim rett. Dessuten gir tvetydige lover mulighet til lange saker slik at alle parter innenfor rettssystemet tjener grovt på deg med en unødvendig konstruert og langvarig rettsprosess = SVINDEL.

Så, for å oppsummere i spørsmålsform:

1. Hva er grunnen til at ingen norsk dommer eller stortingspolitiker har gyldige embetspapirer, forsikringer og eder i orden?

2. Hva er grunnen til at ingen norsk dommer overholder regler i forhold til rettslige prosedyrer?

3. Hva er grunnen til at norske rettsprosesser er preget av ugyldige og forfalskete dokumentasjon med manglende underskrift på domsavsigelser og eder, samt tilbakeholdelse av vitneforklaringer og dokumentasjon som støtter saken til fordel for den som prøver saken (=ikke staten)?

4. Hva er grunnen til at det ikke tillates stenografer eller lyd- og bildeopptak i norske rettssaler?

5. Hva er grunnen til at politiet eller tingrettsansatte trakasserer folk når de ber om lyd- og bildeopptak når dette hør og bør på plass i en gyldig rettssal?

6. Hva er grunnen til at mange politiressurser settes inn for å intimidere uskyldige folk som skal i retten, mens norsk politi aldri beskytter folket?

7. Hva er grunnen til at rettssaker plutselig holdes for lukkede dører?

8. Hva er grunnen til at frimurere har lov til å være ansatt i offentlige stillinger i det hele tatt når disse kun er tro overfor frimureriet?

9. Hvem er det som TJENER på at uskyldige fengsles?

10. Hva er grunnen til at rettssaker stenges for utenlandsk presse?

11. Hva er grunnen til at dommere og advokater bare forlater rettssaler når sakene forlanges ført for Grunnlov og internasjonale menneskerettigheter? Kan det skyldes at de kun fører maritim rett?

Det kan være interessant å reflektere over grunnen til at ingen jurist eller advokat ser ut til å delta i facebookgrupper som tar opp smartmålerproblematikken. Kan det være at disse ikke har smartmeter i eget hus, fordi de vet noe vi ikke vet?

Kan det være at disse ikke har smartmåler i huset og ikke deltar i trådene fordi disse gjennomskuer en svindel når de ser en (brevene fra Hafslund og de andre strømselskapene), fordi det å gjennomskue en svindel, det kan de – de jobber jo med å svindle folket hver eneste dag, selv om de går i formell dress, høye hæler og har høy utdannelse! Og når brevet kommer, så kaster advokater disse bare rett i søpla, slik vi burde gjøre.

Norges advokater ber om personnummer ved opprettelse av en sak. Å be om et personnummer er en ulovlig handling. Når advokatkontoret i dets betingelsesdokument for samarbeid med deg ved opprettelse av en sak krever av deg personnummeret, har du bekreftelse på at din advokat opererer med maritim rett og IKKE Grunnloven. Skulle advokaten jobbet for deg, framfor næringslivsinteresser, ville advokaten jobbet med Grunnloven og menneskerettighetene, og ville aldri funnet på å be om personnummer. Husk, rettssystemet tjener sitt levebrød på å svindle folket, så disse liker svært dårlig at folkeflertallet begynner å bli oppmerksom på alle fakta avslørt her.

Husk at alle de som jobber innenfor bank og finans eller andre viktige embetsstillinger innenfor A/S Norge inkludert NVE, Statens strålevern, Stortinget og Statsministerens kontor alle er klar over denne svindelen, også strømselskapene, selv om folk flest ikke vet om denne sannheten, tro det eller vil tro det.

Alle fakta over bør de som har bedt om utredningen være klar over, og er grunn til at det frarådes på det sterkeste å prøve denne saken i Norge, fordi sjansen om å lykkes er lik null. Likevel, går man videre med saken i Norge og når det gjelder hindring av folkemord bør det i tillegg kreves av juristene og høyesterettsdommer muntlig og skriftlig erklæring på at de ikke er frimurer, og dette skal tas opp på video. Videre må det kreves av dommer, eventuelt dommere at de avlegger ny ed hvor ny tekst kommer på plass om at dommer(ne) er Grunnlovstro (fra før 1939), International Common Lawtro og tro til menneskerettighetene.

Husk at juryordningen bevisst ble fjernet 1. januar, 2018 for å hindre folket i å vinne rettssaker der jury avgjør saken. Dette i seg selv har gjør hele det norske rettssystem til et uverdig menneskefiendtlig system som har sin bakgrunn i å beskytte internasjonale næringslivsinteresser og korrupte politikere.

Norske rettslige prosesser, dokumentføring og forhold tillates IKKE i et eneste annet land i verden som anser seg som et “demokrati”. I korte trekk: NORGE HAR INGEN GYDLIG RETT.

Det er bare å håpe at juristene som jobber med utredningen har lagt frem sine forsikringer og erklæringer til Einar Flydal om at de er Grunnlovstro, er tro til International Common Law, Landets Lov samt menneskerettighetene og har skrevet under på at saken skal føres for denne typen rettsapparat. Dette må også dommerne godta, hvis ikke kaster det bare bort pengene deres. Ingen vinner en rettssak mot frimureriet i Norge. Dette bør kreves allerede nå i oppstartsfasen for å unngå å tape alle pengene – senere er det for seint.

I hvert fall EN i utredningsgruppen sammen med Einar Flydal må vite hva de ser på = må kunne skjelne ekte fra falske rettslige dokumenter, vite hva en lovlig nedsatt rett er, kjenne til lovlig rettslig prosess og framdrift. Denne saken er så viktig at det bør filmes live og streames på YouTube og andre kanaler, helst det nye uavhengige kanalen, real.video som starter opp 4. juli, 2018.

Går det så langt til at denne saken prøves i retten, i Norge, bør gruppen allerede nå sørger for et samarbeid med International Common Law eksperter som kommer til Norge for å overvåke og følge saken i henhold til disse lovverk. Disse må også sørge for uavhengig lyd- og bildeopptak og tilstedeværelse av stenografer. Går det så langt til at denne saken prøves i retten, i Norge, bør gruppen allerede nå sørger for et samarbeid med International Common Law eksperter som kommer til Norge for å overvåke og følge saken i henhold til disse lovverk. Disse må også sørge for uavhengig lyd- og bildeopptak og tilstedeværelse av stenografer. Uten disse forutsetninger er saken tapt før den er begynt. Denne saken har ikke landet Norge og folket i Norge råd til å tape, for her står det om livet!

Legg igjen en kommentar