Brundtlands tale i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling

Artikkel | Sist oppdatert: 10.05.2007

Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland holdt i dag en tale på den 15. sesjonen i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling, 20 år etter at hun ledet Verdenskommisjonen for miljø og utvikling.


Sjekk mot levering


Herr formann,
herr generalsekretær,
eksellenser,
utmerkede representanter,

For 20 år siden la den internasjonale kommisjonen som De forente nasjoner hadde bedt meg om å opprette og lede for dere sine funn basert på mange års hardt arbeid, læring og erfaringsdeling.

Den upretensiøse boken fikk navnet Our Common Future , som vi fant passende siden den handlet om intet mindre enn vår felles overlevelse, rike land så vel som fattige land.

Det kom på et tidspunkt i historien da bevisstheten vokste om at vi deler denne ene verden, og at vi risikerte å overskride grensene med mindre vi tilpasset vår bruk av naturressurser til planetens langsiktige bæreevne.

Men det var også klart at det store flertallet av verdens befolkning bare hadde en liten andel i dette overforbruket av våre begrensede ressurser.

Ulike muligheter og ulik fordeling var kjernen i problemet.

Utfordringen med å møte behovene til nåværende generasjoner uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte deres behov ble formet av kommisjonen til konseptet bærekraftig utvikling, et nytt politisk konsept som inkluderer rettferdighet og rettferdighet, innenfor og mellom generasjoner.

Kommisjonen baserte sin rapport på en altomfattende tilnærming, da vi tok opp rollen til den internasjonale økonomien,

Vi tok opp spørsmål om befolkning og utdanning, 
matsikkerhet, biologisk mangfold og økosystemer,
energi, industri og urbane utfordringer,
havene, verdensrommet og Antarktis,
og vi tok opp hvordan vi trenger å organisere det internasjonale samfunnet, basert på Charter of United Nasjoner, universelle menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

Kommisjonen kom til den konklusjon at dyp fattigdom, som er utbredt,
måtte reduseres radikalt før vi kunne snakke om fremgang,
og elimineres før vi kunne kreve suksess.

Fattigdom er et arr i menneskehetens ansikt
Fattigdom nedverdiger mennesker.
Og det forringer miljøet.

Mens kommisjonen arbeidet, opplevde vi industrielle og kjernefysiske katastrofer.
Den økende trusselen mot ozonlaget.
Hungersnød, tørke og en økning i pandemiske sykdommer.
 
Til manges overraskelse malte ikke rapporten et bilde av undergang eller nederlag, men presenterte et sterkt budskap om håp. Mens menneskeheten utvilsomt hadde kapasitet til å ødelegge den globale likevekten mellom seg selv og biosfæren, hadde menneskeheten aldri hatt større kapasiteter og muligheter til å redde det skjøre forholdet.

Verden aksepterte denne utfordringen og dro til Rio i 1992.
Vi opplevde de høye forventningene til Kairo-konferansen om befolkning.
Vi lyttet til millioner av stemmer som krevde frihet og likhet på kvinnekonferansen i Beijing.
Så gledet vi oss over triumfene og sørget nederlagene i Kyoto.

Derfra og en mengde andre samlinger dro vi til New York, hvor vi vedtok tusenårsmålene, som sammen med andre utviklingsmål vil forbli vårt ledestjerne.
Og i Johannesburg uttrykte vi vår frustrasjon og utålmodighet, men klarte å bringe sakene videre.

Riktignok var det perioder med nedkjøling og selvtilfredshet.
Men nå, 20 år senere, kan vi heldigvis trygt si at vi gjør fremskritt på mange områder.

Fattigdom er fortsatt vår største utfordring. Vi er seks milliarder mennesker som sameksisterer på vår skjøre planet, hvorav mange har farlig mangel på maten, vannet og tryggheten de trenger.
Heldigvis opplever mange land rask økonomisk vekst. Derimot befinner mange land i Afrika seg i en ond sirkel av negativ vekst, og lider i utkanten av verdensøkonomien.
Men hundrevis av millioner forlater fortvilelsens daler for å klatre rettferdighetens og velstandens høyder, ikke minst i Asia.
Dette er den viktigste utvidelsen av velferd og velstand i vår levetid, og sannsynligvis i hele historien.

Jenter og kvinner blir fortsatt diskriminert og utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i mange land og kulturer. Men trender peker i riktig retning. Ikke minst for jenters utdanning.

Og hvilke land opplever de høyeste vekstratene? De som praktiserer like muligheter. Likestilling betyr et konkurransefortrinn.

Tilgang til trygt drikkevann i utviklingsland øker og tusenårsmålet om å halvere andelen mennesker uten tilgang til rent vann kan nås globalt, men med større suksess i Asia enn i Afrika.

Tilgangen til grunnleggende sanitæranlegg øker også, men ikke raskt nok til å være i tråd med MDG om å halvere andelen uten tilgang innen 2015.

Likevel er vannmangel, vannforurensning og overforbruk av grunnvannsressurser overlevelsesspørsmål i mange land og regioner, og mange mener at dette problemet er enda mer kritisk enn trusselen om klimaendringer.

I løpet av fem av de årene vi ser tilbake på i dag, hadde jeg privilegiet å tjene deg ved roret til Verdens helseorganisasjon. I går tok jeg på meg en ny forpliktelse da jeg godtok generalsekretærens forespørsel om at jeg skulle bli en av hans tre spesialutsendinger for klimaendringer.

Herr generalsekretær, jeg gir en honnør til deg for å ha fokusert så sterkt på klimaendringer helt fra starten av din periode. Ditt lederskap er viktig. Vi er mange som vil støtte deg og stå ved siden av deg.


Mange av utfordringene med bærekraftig utvikling er mulig å løse innenfor sektorer og land.

Mange slike utfordringer kan løses av enkeltland eller grupper av land.

Men ikke klimaendringer.
 
Vi er alle ofre.

Ingen kan gjemme seg for det.

Ingen kan kjøpe beskyttelse

Teorier om de fysiske effektene av CO2-konsentrasjoner på det globale klimaet ble først presentert for mer enn hundre år siden.
For 20 år siden, i 1985, understreket Verdenskommisjonen funnene til forskere fra 30 land samlet i Villach, Østerrike, i regi av Verdens meteorologiske organisasjon, UNEP og Det internasjonale vitenskapsrådet.
Ifølge denne forløperen til IPCC var menneskeskapte klimaendringer mulige og plausible.
På klimakonferansen i Toronto i 1988 benyttet jeg anledningen til å foreslå at det etableres en internasjonal konvensjon som skal omhandle vitenskap, teknologioverføring og konkrete tiltak for å redusere utslipp av skadelige gasser. Vi signerte den konvensjonen fire år senere.
Så hva er det som er nytt i dag?
Det nye er at tvilen er eliminert. Rapporten fra det mellomstatlige panelet for klimaendringer er klar. Og det samme er Stern-rapporten.
Det er uansvarlig, hensynsløst og dypt umoralsk å stille spørsmål ved alvoret i situasjonen.
Tiden for diagnose er over. Nå er det på tide å handle.

Vi, industrilandene, må ta det største ansvaret. Det er vi som har fylt opp atmosfæren. Vi må ta det største ansvaret for å redusere utslippene.

Vi må kjempe noen kamper. Og overvinne noen hindringer.

La meg fokusere på tre faktorer.
For det første vil effekten av klimaendringene ikke merkes før lenge etter at nødvendige politiske beslutninger er tatt. 
For det andre kan ingen nasjon løse dette problemet alene. Den har ingen definerbare grenser. Det er vanskelig selv for det største landet å gjøre en forskjell på egen hånd.
For det tredje, og viktigst av alt, er vi hemmet av en dypt forankret mangel på tillit.
Mangel på drivkraft mellom de industrialiserte og utviklingslandene.
Og mangel på tillit i grupper av land.
Mange industriland mener at utviklingslandene ikke er villige til å gjøre noe, og at de gjør for lite.
Mange utviklingsland mener at den industrialiserte verden har misligholdt løftet om økonomisk og teknologisk bistand.
Mange land er bekymret for kostnader og konkurranseevne.
Mange er motvillige til å påta seg forpliktelser som andre vil slippe unna.

Vi må være følsomme for slike bekymringer når vi går videre. Men vi skal ikke la oss blende eller miste troen på saken. Vi må bygge tillit, og finne felles grunnlag.

Landene som har påtatt seg konkrete forpliktelser under Kyoto er bare ansvarlige for rundt 30 % av dagens globale utslipp. Vi må ha mye høyere ambisjoner for den nye avtalen.

Dette vil kreve deltakelse fra landene som produserer de høyeste utslippene, ikke bare USA, men også store utviklingsland. De vil også måtte påta seg konkrete utslippsforpliktelser.
 
Regjeringen i mitt eget land påtar seg nye forpliktelser.

For det første: å overgå Kyoto-forpliktelsene:

• I perioden frem til 2012 vil Norge øke sine utslippskutt med 10 % mer enn Kyoto-forpliktelsene. 


for det andre 

• Norge vil kutte utslipp av klimagasser tilsvarende 30 % av 1990-utslippene innen 2020.

Men dette er ikke nok.

Klimagassutslippene vil måtte reduseres mye mer drastisk innen 2050.

Rike land må bli karbonnøytrale.

Den tredje forpliktelsen er således at:

• Norge skal forplikte seg til å redusere globale klimagassutslipp tilsvarende 100 % av landets totale utslipp innen 2050. 

Disse målene skal nås ved å gjennomføre betydelige tiltak i Norge og ved å bruke Kyoto-mekanismene.

Tiltakene i Norge inkluderer bygging av verdens første gasskraftverk utstyrt med et fullskala karbonfangst- og lagringssystem.

Dette har aldri blitt gjort før.
Det har ikke engang vært tenkt på før.

Når vi lykkes, håper vi at vi har teknologien som kan rense kullkraftverk til en kostnad som gjør det kommersielt attraktivt.

Slik teknologi er ikke bare avgjørende for klimaet vårt. Det vil gi oss mange andre fordeler lokalt og regionalt, ikke minst for folkehelsen.

Slike karbonfangstløsninger som brukes internasjonalt, i rene utviklingsmekanismer, kan generere en trillion-dollar-virksomhet.

Slike prosjekter vil føre til teknologioverføring.
De vil føre til betydelige pengestrømmer til utviklingsland.
Fra nye og ekstra finansieringskilder, ved å engasjere privat sektor.

Kort sagt er det et stort potensial i å utvikle insentiver for endring og investeringer.

Utviklingsland har rett til å utvikle seg.
Gjør ingen feil, ingen av oss bør be
utviklingsland om å bremse oppstigningen mot velstand.
Men de må settes i stand til å hoppe over de mer forurensende utviklingsstadiene som mange av oss gjennomgikk tidligere.

I dag tror jeg vi står på terskelen til en ny, grønn økonomi.
En lavkarbonøkonomi.
Som kan befri verden for fattigdom
og redde klimaet.
Dette er vårt kall.
Og det kan gjøres.

Vi må gå videre på bred front.
Vi må forbedre energieffektiviteten,
øke bruken av fornybar energi,
forbedre landbruks- og skogbrukspraksis,
og fokusere på tilpasning, spesielt for de minst utviklede landene og små øystatene.

For virkelig å gjøre fremskritt må vi utvikle et virkelig globalt karbonmarked, basert på et voksende utvalg av mekanismer for ren utvikling.


Den virkelig store investeringen vil komme når finansministre og finanssjefer krever utslippskutt fordi de er tvunget til å betale for CO2-utslippene sine.

Store prestasjoner starter ofte med en visjon som ser ut til å være på grensen til galskap.

Og mange av de viktigste vitenskapelige gjennombruddene ble undervurdert til å begynne med.

Hvor mye penger var det riktig å bruke på å utvikle den første elektriske lyspæren?

For mellom 40 og 70 tusen år siden tok menneskeheten opp kampen med biosfæren.
For to hundre år siden så det ut til at vi var i stand til å kontrollere det.
Men vi viste seg å være som magikerlærlingen.

2007 blir kritisk.
Og politiske ledere som tror at verden vil gå tilbake til business as usual, får en frekk oppvåkning når deres valgkretser begynner å innse alvoret i problemet.

Vi må begynne nå for å bygge et globalt regime som vil være effektivt.
Bali vil være avgjørende.

Du tror kanskje vi kan mislykkes, men jeg tror vi ikke vil gjøre det,
fordi det å mislykkes ikke er et alternativ.

Legg igjen en kommentar