NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale – høring

Høringsbrevet i PDF-format (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning på høring. Høringsfristen er 16. januar 2023.

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 14. februar 2020, og har hatt i oppdrag å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Bakgrunnen var at både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram i 1999.

Kommisjonens utredning ble overlevert til kultur- og likestillingsministeren 15. august 2022. Utredningen inneholder mer enn 90 anbefalinger over et bredt spekter av samfunnsområder – inkludert lovendringer, utredninger, utarbeidelse av instrukser, veiledninger og handlingsplaner, institusjonelle anbefalinger og anbefalinger knyttet til opplæring, utdanning og forskning. I tillegg til forslag rettet mot offentlige myndigheter, retter kommisjonen anbefalinger også mot ulike deler av næringslivet og sivilsamfunnet.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Departementet ber kommuner og fylkeskommuner vurdere å forelegge utredningen for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og evt. andre råd. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsuttalelser avgis digitalt, dette gjøres under «Send inn høringssvar». Departementet ber om at uttalelser så langt det er mulig knyttes til det aktuelle kapitlet i utredningen.

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
fagdirektør

Legg igjen en kommentar