Hvis interesse…kopiert fra May- Harriet Seppola9. marts 2016 kl. 16:11

Flott, holder på å samle stoff til ett svarbrev til statsråden i olje -og enegidepartementet og be han om å motbevise dette .
Mottok ett svadabrev fra Hafslund nett at det jeg skrev ikke medførte riktighet og at ingen slipper unna hvis man ikke kan dokumentere at man lider av en sykdom-
Svar på henvendelse om smarte strømmålereDet vises til henvendelse av 12. februar 2016 om innføring av smarte målere.Beslutningen om at norske strømkunder skal få installert avanserte måle- og styringssystemer (AMS) innen 1. januar 2019 ble fattet etter en grundig prosess og etter vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tiltaket. Den vedtatte forskriften om AMS og funksjonskrav til målerne har vært sendt på offentlig høring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).Dagens system med manuell månedlig måleravlesning og innsending av opplysninger til nettselskapet, vurderes som utdatert. En rekke eldre målere skal nå uansett skiftes ut, etter krav fra Justervesenet. Det vurderes som uheldig at et betydelig antall abonnenter sjeldent eller aldri rapporterer sitt faktiske strømforbruk til nettselskapet. I dag belønnes heller ikke bevisste forbrukere for å flytte forbruket til timer hvor prisen er lavere, ettersom de fleste profilavregnes uavhengig av når forbruket faktisk har funnet sted. Med AMS vil nettselskapene kunne tilby riktigere avregning enn i dag.AMS forventes å gi fordeler både for strømkunder og for kraftsystemet, blant annet gjennom automatisk strømavlesning, riktigere måledata, mer og bedre informasjon om strømforbruket, økt forbrukerfleksibilitet og mulighet for automatisk styring av forbruk til timer med lavere priser. AMS forventes også å ha gunstige virkninger for kraftsystemet i enkelttimer hvor systemet er presset, ved å flytte forbrukstopper til andre tidspunkter.Departementet mener at personvernhensyn er godt ivaretatt når AMS skal tas i bruk. Med AMS måles strømforbruket kontinuerlig og målerne videresender timeverdiene til nettselskapet, normalt en gang i døgnet. Det stilles strenge sikkerhetskrav til nettselskapene på lik linje med de krav som i dag stilles til elektronisk betalingsløsninger. Informasjons­utvekslingen mellom måleren og nettselskapet vil foregå i et lukket system der bare nettselskapet har tilgang. Informasjonen vil være kryptert. Bortsett fra kunden selv, vil ingen andre enn nettselskapet og kraftleverandøren få tilgang til disse timeverdiene. Kraftleverandøren tenger disse dataene for å fakturere kunden, men leverandøren kan ikke benytte disse dataene til andre formål eller la utenforstående få tilgang til disse dataene uten etter avtale med kunden.I likhet med datautstyr, mobiltelefoner, trådløst nett m.m. avgir AMS stråling. Det er ikke satt særskilte krav om stråling fra AMS-målerne eller tilhørende kommunikasjonsutstyr, utover internasjonale krav om grenseverdier for stråling. Disse kravene er anerkjent av Verdens helseorganisasjon og støttes også av norske myndigheter. Det er først og fremst Statens strålevern og Post- og teletilsynet som håndterer spørsmål om stråling i Norge.Alle målere som installeres i Norge har strålingsverdier som er langt lavere enn de fastsatte grenseverdiene. På offentlige og private plasser tillates det i frekvensområdet på 900 MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. En av de største målerleverandørene i det norske markedet opplyser at når en strømmåler sender avlesningsdata via GSM gir det opphav til et felt på høyst 0,15 W/m2. Dette tilsvarer en stråling som kun er 3,3 prosent av høyest tillatte verdi. Til sammenligning vil en mobiltelefon ved full effekt kunne avgi en stråling på opptil 95 prosent av tillatte verdi.Strålingen fra måleren kan derfor anses å være på et nivå som er akseptabelt med tanke på forbrukernes trygghet og helse. I tillegg vil målerne være plassert i lukkede skap, noe som i seg selv vil redusere strålingen. Skapene vil dessuten som hovedregel ikke være plassert i oppholdsrom som kjøkken, soverom og stue. Videre vil strålingen stort sett kun være aktiv noen få minutter i døgnet. Skulle likevel strålingen fra målerne bli plagsom for særlig følsomme, vil det i enkelte tilfeller kunne være mulig for nettselskapet å vurdere å flytte måleren til utsiden av huset.Det er forskriftsfestet at nettselskapene skal installere AMS i hvert målepunkt. Dette gjelder ikke dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukeren». I forskriftsvedtaket er det presisert at «ulempe» først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Hensynet til personer som måtte ha helsemessig ulempe av elektroniske målere bør derfor være godt ivaretatt.Med hilsenKjell M Grotmol (e.f.)avdelingsdirektørLaila Bergeunderdirektør

Legg igjen en kommentar