Rapporterte bivirkninger med COVID-19-vaksiner i Danmark.

Som alle medisiner kan COVID-19-vaksiner ha bivirkninger. Det avgjørende er at bivirkningene som vaksinene kan forårsake ikke må være verre enn symptomene og sykdommen som vaksinene må forebygge.

TEMA

Oppsummering av rapporterte bivirkninger

Overvåker sikkerheten

Legemiddelovervåkingsmyndighetene overvåker sikkerheten til COVID-19-vaksiner. Dette gjøres blant annet ved hjelp av rapporter om mistenkte bivirkninger fra borgere og helsepersonell. Det danske legemiddelkontoret overvåker og vurderer kontinuerlig om det kan være signaler om ny eller endret risiko for vaksinene blant rapportene om mistenkte bivirkninger, som må undersøkes nærmere.

På denne siden oppdateres oversikter og status ukentlig av antall vaksinerte borgere og rapporter om mistenkte bivirkninger av vaksinene mot COVID-19.

Evaluerer bivirkningsrapporter fortløpende

Ukesoversiktene inneholder status for rapporter, som er vurdert og behandlet. Det vil alltid være flere rapporter som behandles. Disse vil bare bli inkludert i en senere statusoppdatering.

Bivirkningsrapporter vurderes fortløpende. Rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger prioriteres først. Derfor vil det være en større andel mistenkte ikke-alvorlige bivirkninger som ikke er fullført ennå.

Når helsepersonell, innbyggere eller pårørende rapporterer bivirkninger til det danske legemiddelverket, må de ganske enkelt ha en antagelse om at symptomene som oppleves er bivirkninger til en bestemt medisin. En rapport om en mistenkt bivirkning er derfor ikke det samme som en faktisk sammenheng mellom medisinen og symptomene som oppleves.

Rapporter om mistenkte bivirkninger med ulike COVID-19-vaksiner kan ikke sammenlignes direkte av flere årsaker. Vaksinene har ulik sammensetning av ingredienser, vaksinene gis til et annet antall innbyggere så vel som til forskjellige alders- og risikogrupper. Vaksinene brukes ikke like lenge i vaksinasjonsprogrammet

Les mer

Siden oppdateres kontinuerlig


Alle vaksiner mot Covid-19

Oppsummering av rapporterte bivirkninger med COVID-19-vaksiner

Status pr. 12 . Oktober 2021

Startet vaksinasjon / antall personer4,462,899 [1] Herav fullt vaksinert / antall personer4,389,125 [1]

[1]  Kilde: Statens Serum Institut (SSI)

Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt59 551 *
Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt(Comirnaty)28 387
Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt(Covid-19 Vaccine Moderna, Spikevax)6819. vanligste
Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt(AstraZeneca COVID-19 Vaccine, Vaxzevria)23 784
Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt( COVID-19 Vaksine Janssen, Johnson & Johnson )474

Figuren inneholder alle rapporter mottatt for Comirnaty (28 387), Spikevax (6 819), Vaxzevria (23 784), COVID-19 Vaccine Janssen, Johnson & Johnson (474) samt ubehandlede rapporter (87), der reporteren må oppgi navnet på COVID 19 -vaksinen. 


Pfizer / BioNTech (Comirnaty)

Oversikt

Status pr. 12 . Oktober 2021

Startet vaksinasjon / antall personer3713552 *Herav fullt vaksinert / antall personer3.753.226 *

*  Kilde: Statens Serum Institut (SSI)

Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt28 287
Antall rapporterte bivirkninger9 562

Status

Fram til 12. oktober 2021 har det danske legemiddelverket mottatt 28 378 rapporter om mistenkte bivirkninger ved Comirnaty, hvorav 9 562 er behandlet. Av disse er 6 305 rapporter knyttet til mistenkte bivirkninger som har oppstått etter den andre vaksinasjonen med Comirnaty. Rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger behandles først.

 • De aller fleste rapporterte mistenkte bivirkninger etter både første og andre vaksinasjon er milde og moderate. Dette er hovedsakelig kjente og forbigående bivirkninger som f.eks smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, ubehag og feber.
 • Når en vaksine aktiverer immunsystemet, vil mange oppleve influensalignende symptomer. Det er ganske vanlig og et tegn på at kroppens immunsystem reagerer på vaksinen. Reaksjonene er sett med de fleste typer vaksiner, og de er vanligvis over i løpet av en dag eller to.
 • Motsatt betyr mangel på symptomer fra immunsystemet under vaksinasjon ikke mangel på effekt av vaksinen. Det er bare forskjellig fra person til person hvordan man reagerer på en vaksinasjon.
 • Som forventet er det også rapportert mistenkte bivirkninger i form av allergiske reaksjoner på Comirnaty.
 • Som med alle vaksinasjoner er det en liten risiko for sjeldne, men alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert såkalte anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende hvis de ikke behandles umiddelbart.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 177 rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Comirnaty. 139 av de 177 tilfellene anses å være relatert til vaksinen, og alle var forbigående. I 87 av de 139 relaterte tilfellene krevde reaksjonene behandling og påfølgende observasjon av personalet på vaksinasjonsstedet eller i annen regi. I noen av disse tilfellene resulterte symptomene i en kortsiktig sykehusinnleggelse for observasjon.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om blodpropp etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 314 rapporter om blodpropp. I 297 tilfeller anses en tilknytning til vaksinen som mindre sannsynlig. I 17 tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen, inkludert nålen selv, var en medvirkende årsak. Punksjonen med nålen kan – selv med riktig teknikk – i sjeldne tilfeller forårsake lokale blodpropper.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, følger nøye rapporter om blodpropper.
 • Det danske legemiddelverket har – som andre land – mottatt rapporter om myokarditt (myokarditt) og perikarditt (perikarditt) etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 53 rapporter om myokarditt. I 12 tilfeller anses en tilknytning til vaksinen mindre sannsynlig. I 36 tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak. I fem tilfeller er det ikke mulig å vurdere om myokarditt er forårsaket av vaksinen eller av sykdomstilstander hos borgeren.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 58 rapporter om perikarditt. I 32 tilfeller anses en tilknytning til vaksinen som mindre sannsynlig. I 23 tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak. I tre tilfeller er det ikke mulig å vurdere om perikarditt er forårsaket av vaksinen eller av sykdomstilstander hos borgeren.
 • I tillegg har det danske legemiddelverket vurdert fire rapporter om både myokarditt og perikarditt. I ett tilfelle anses en forbindelse med vaksinen som mindre sannsynlig, mens det i tre tilfeller ikke kan utelukkes at vaksinen har vært en medvirkende årsak.
 • Det danske legemiddelkontoret har i samarbeid med EMA og de andre nasjonale legemiddelmyndighetene i EU undersøkt og vurdert tilfeller av myokarditt og perikarditt. Etter en gjennomgang av tilgjengelige bevis har EMA konkludert med at myokarditt og perikarditt kan forekomme i svært sjeldne tilfeller etter vaksinasjon med Comirnaty. Myokarditt og perikarditt er lagt til som nye bivirkninger i produktinformasjonen sammen med en advarsel til helsepersonell og vaksinert for å holde et øye med eventuelle. symptomer. Symptomene kan variere, men inkluderer ofte kortpustethet, hjertebank som kan være uregelmessig og brystsmerter.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om dødsfall etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har så langt mottatt og vurdert 106 rapporter om dødsfall i perioden etter vaksinasjon. I alle 106 tilfellene er det danske legemiddelverkets vurdering at det er mindre sannsynlig at det er en sammenheng med vaksinen, og at det er overveiende sannsynlig at dødsfallene skyldes andre forhold.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, overvåker nøye rapporter om dødsfall.
 • Det danske legemiddelverket har et spesielt fokus på å overvåke gruppen 12-15-åringer etter vaksinasjon. Basert på tilgjengelige data er den generelle bivirkningsprofilen i denne gruppen sammenlignbar med den som observeres i resten av befolkningen, som hovedsakelig omhandler kjente og forbigående bivirkninger.
 • Det danske legemiddelverket har også et spesielt fokus på å overvåke gravide og ammende kvinner etter vaksinasjon. Legemiddelverkets database gir ikke mistanke om at bivirkningsprofilen i denne gruppen skiller seg fra bivirkningsprofilen i resten av befolkningen.
 • Det danske legemiddelverket har behandlet en rapport om en sjelden inflammatorisk tilstand MIS-C (multisysteminflammatorisk syndrom hos barn) hos en 17 år gammel gutt. 17-åringen er frisk igjen etter behandling. Det danske legemiddelkontoret har informert EMA om den danske rapporten, og også i andre land har det blitt observert noen få tilfeller av MIS hos både barn og voksne etter vaksinasjon med COVID-19-vaksiner. På denne bakgrunn har Den europeiske bivirkningskomiteen PRAC besluttet å utstede et signal for å undersøke en mulig sammenheng mellom MIS og de fire COVID-19-vaksinene.

Les mer her: EMAs bivirkningskomité undersøker sjelden betennelsestilstand etter vaksinasjon mot COVID-19 (laegemiddelstyrelsen.dk)

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i forhold til de rapporterte mistenkte bivirkningene som Legemiddelverket har mottatt og behandlet angående Comirnaty.

Rapporterte mistenkte bivirkninger etter aldersgruppe
<12  12-1516-3940-5960-6970-7980-8990+Ukjent alder
 0,1% 2,1%32,3%40,9%11,0%6,0%4,8%1,9%0,9%

Les mer om status for behandlede rapporter om mistenkte bivirkninger:

Moderne (Spikevax)

Oversikt

Status pr. 12 . Oktober 2021

Startet vaksinasjon / antall personer551 484 *Herav fullt vaksinert / antall personer587 854 *

*  Kilde: Statens Serum Institut (SSI)

Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt6819. vanligste
Antall rapporterte bivirkninger4616

Status

Fram til 12. oktober 2021 har det danske legemiddelverket mottatt 6819 rapporter om mistenkte bivirkninger på Spikevax, hvorav 4616 rapporter er behandlet. Av disse er 1368 rapporter knyttet til mistenkte bivirkninger som har oppstått etter andre vaksinasjoner med Spikevax. Rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger behandles først.

 • De aller fleste rapporterte mistenkte bivirkningene er milde og moderate. De handler hovedsakelig om kjente og forbigående bivirkninger som f.eks. tretthet, hodepine, feber og lokale reaksjoner på injeksjonsstedet som smerte og kløe.
 • Når en vaksine aktiverer immunsystemet, vil mange oppleve influensalignende symptomer. Det er ganske vanlig og et tegn på at kroppens immunsystem reagerer på vaksinen. Reaksjonene er sett med de fleste typer vaksiner, og de er vanligvis over i løpet av en dag eller to.
 • Motsatt betyr mangel på symptomer fra immunsystemet under vaksinasjon ikke mangel på effekt av vaksinen. Det er bare forskjellig fra person til person hvordan man reagerer på en vaksinasjon.
 • Som med alle vaksinasjoner er det en liten risiko for sjeldne, men alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert såkalte anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende hvis de ikke behandles umiddelbart.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 32 rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Spikevax. 23 av de 32 tilfellene anses å være relatert til vaksinen, og alle var forbigående.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om blodpropp etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 52 rapporter om blodpropp. I 48 tilfeller anses en tilknytning til vaksinen som mindre sannsynlig. I fire tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak. Punksjonen med nålen kan – selv med riktig teknikk – i sjeldne tilfeller forårsake lokale blodpropper.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, følger nøye rapporter om blodpropper.
 • Det danske legemiddelverket har – som i andre land – mottatt rapporter om myokarditt (myokarditt) og perikarditt (perikarditt) etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 24 rapporter om myokarditt. I tre tilfeller anses en tilknytning til vaksinen mindre sannsynlig. I 21 tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 15 rapporter om perikarditt. I fem tilfeller anses en tilknytning til vaksinen mindre sannsynlig. I 9 tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak. I ett tilfelle er det ikke mulig å vurdere om perikarditt er forårsaket av vaksinen eller av sykdomstilstander hos borgeren.
 • Det danske legemiddelkontoret har i samarbeid med EMA og de andre nasjonale legemiddelmyndighetene i EU undersøkt og vurdert tilfeller av myokarditt og perikarditt. Etter en gjennomgang av tilgjengelig bevis har EMA konkludert med at myokarditt og perikarditt kan forekomme i svært sjeldne tilfeller etter vaksinasjon med Spikevax. Myokarditt og perikarditt er lagt til som nye bivirkninger i produktinformasjonen sammen med en advarsel til helsepersonell og vaksinert for å holde et øye med eventuelle. symptomer. Symptomene kan variere, men inkluderer ofte kortpustethet, hjertebank som kan være uregelmessig og brystsmerter.
 • Det danske legemiddelverket har mottatt og vurdert 14 rapporter om dødsfall i perioden etter vaksinasjon med Spikevax. I 13 tilfeller er det danske legemiddelverkets vurdering at det er mindre sannsynlig at det er en sammenheng med vaksinen, og at det er overveiende sannsynlig at dødsfallene skyldes andre forhold. I ett tilfelle er det ikke mulig å vurdere om dødsfallet var forårsaket av vaksinen eller sykdom hos innbyggeren.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, overvåker nøye rapporter om dødsfall.
 • Det danske legemiddelverket har et spesielt fokus på å overvåke gruppen 12-15-åringer etter vaksinasjon. Basert på tilgjengelige data er den generelle bivirkningsprofilen i denne gruppen sammenlignbar med den som observeres i resten av befolkningen, som hovedsakelig omhandler kjente og forbigående bivirkninger.
 • Det danske legemiddelverket har også et spesielt fokus på å overvåke gravide og ammende kvinner etter vaksinasjon. Legemiddelverkets database gir ikke mistanke om at bivirkningsprofilen i denne gruppen skiller seg fra bivirkningsprofilen i resten av befolkningen.

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i forhold til de rapporterte mistenkte bivirkningene som Legemiddelverket har mottatt og behandlet angående Spikevax.

Rapporterte mistenkte bivirkninger etter aldersgruppe
 <12 12-1516-3940-5960-6970-7980-8990+Ukjent alder
 0,2% 0,1%36,7%30,3%15,0%9,1%6,4%2,0%0,2%

Les mer om status for behandlede rapporter om mistenkte bivirkninger:


Covid-19 Vaksine AstraZeneca (Vaxzevria)

AstraZeneca-vaksinen Vaxzevria tatt ut av vaksinasjonsprogrammet mot COVID-19 i Danmark


Lenke: 
Danmark fortsetter utrulling av vaksine uten AstraZeneca -vaksinen


Lenke: 
Legemyndighetene undersøker rapporter om blodpropp etter AstraZeneca -vaksinasjoner.

Oversikt

Status pr. 12. oktober 2021

Startet vaksinasjon / antall personer151 563 *Herav fullt vaksinert / antall personer1745 *

*  Lageret inkluderer også administrerte vaksiner Vaxzevria (AstraZenecas COVID-19-vaksine) fra andre land enn Danmark, hvis de er registrert i det danske vaksinasjonsregisteret (DDV). Det fremgår av DDV at 204 personer har fått den første vaksinasjonen via valgfri ordning på Practio ApS, og at 369 personer er vaksinert via valgfri ordning.

Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt23 982
Antall rapporterte bivirkninger3.982

Status

12. oktober 2021 har det danske legemiddelverket mottatt 23 784 rapporter om mistenkte bivirkninger fra vaksinen, hvorav 3982 er behandlet. Rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger behandles først.

 • De aller fleste rapporterte mistenkte bivirkningene er milde og moderate. Det handler hovedsakelig om kjente og forbigående bivirkninger som f.eks. feber, hodepine, frysninger og smerter i muskler og ledd.
 • Når en vaksine aktiverer immunsystemet, vil mange oppleve influensalignende symptomer. Det er ganske vanlig og et tegn på at kroppens immunsystem reagerer på vaksinen. Reaksjonene er sett med de fleste typer vaksiner, og de er vanligvis over i løpet av en dag eller to.
 • Motsatt betyr mangel på symptomer fra immunsystemet under vaksinasjon ikke mangel på effekt av vaksinen. Det er bare forskjellig fra person til person hvordan man reagerer på en vaksinasjon.
 • Som forventet er det også rapportert mistenkte bivirkninger i form av allergiske reaksjoner på Vaxzevria.
 • Som med alle vaksinasjoner er det en liten risiko for sjeldne, men alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert såkalte anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende hvis de ikke behandles umiddelbart.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert 31 rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Vaxzevria. 26 av de 31 tilfellene ble vurdert å være relatert til vaksinen, og alle var forbigående. I 19 av de 26 relaterte tilfellene krevde reaksjonene behandling og påfølgende observasjon av personalet på vaksinasjonsstedet eller i andre omgivelser. I noen av disse tilfellene resulterte symptomene i en kortsiktig sykehusinnleggelse for observasjon.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om blodpropp etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har behandlet 57 rapporter om blodpropp. I 51 tilfeller, inkludert ett dødsfall, anses en tilknytning til vaksinen som mindre sannsynlig. I seks tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, følger nøye rapporter om blodpropper.
 • Rapporter om svært sjeldne, men alvorlige tilfeller av en kombinasjon av blodpropper og lavt antall blodplater, i noen tilfeller ledsaget av blødning, har blitt sendt både i Danmark og i utlandet etter vaksinasjon med Vaxzevria. Blodproppene i disse tilfellene ses på forskjellige eller uvanlige steder og med overdreven blodpropp (koagulasjon) eller blødning i hele kroppen.
 • De fleste av disse tilfellene har skjedd i løpet av de første 14 dagene etter vaksinasjon. Noen tilfeller har vært dødelige.
 • Statens legemiddelverk har behandlet totalt tre rapporter, der det vurderes at dette er det uvanlige sykdomsbildet med lavt antall blodplater, blodpropp i små og store kar og blødninger. To av de tre sakene omhandler dødsfall. I alle tre tilfellene har det danske legemiddelverket vurdert at en forbindelse med vaksinen er sannsynlig.
 • Tilfeller av samme sykdom etter vaksinasjon med Vaxzevria har også blitt rapportert i andre land, og tilstanden er beskrevet i produktinformasjonen som en svært sjelden bivirkning av denne vaksinen.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om perikarditt (perikarditt) etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har behandlet tre rapporter om perikarditt. I to tilfeller anses en forbindelse med vaksinen som mindre sannsynlig, mens det i ett tilfelle ikke kan utelukkes at vaksinen har vært en medvirkende årsak.
 • Det danske legemiddelverket overvåker nøye rapporter om perikarditt og myokarditt (myokarditt) i samarbeid med EMA og andre farmasøytiske myndigheter i EU og globalt. En årsakssammenheng mellom vaksinen og perikarditt eller myokarditt er ikke fastslått, og EMA undersøker om det kan være et slikt årsakssammenheng.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om dødsfall etter vaksinasjon.
 • Som beskrevet ovenfor er det to dødsfall knyttet til det uvanlige sykdomsbildet med blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater og blødninger. I tillegg har det danske legemiddelverket mottatt og vurdert to rapporter som omhandler dødsfall i perioden etter vaksinasjon. I begge tilfeller er det danske legemiddelverkets vurdering at det er mindre sannsynlig at det er en sammenheng med vaksinen, og at det er overveiende sannsynlig at dødsfallene skyldes andre forhold.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, overvåker nøye rapporter om dødsfall.
 • I Danmark har Vaxzevria ikke blitt brukt i det generelle vaksinasjonsprogrammet siden 11. mars 2021, da den danske helse- og medisinmyndigheten suspenderte bruken av Vaxzevria ( les nyheten på SST.dk ). Den danske helse- og medisinmyndigheten bestemte seg 14. april 2021 for å fortsette vaksinasjonsprogrammet COVID-19 uten Vaxzevria ( les nyheten på SST.dk ). Fra 20. mai 2021 til 31. august 2021 kan innbyggerne bli vaksinert med Vaxzevria som en del av den valgfrie ordningen. Det danske legemiddelverket overvåker vaksinen på samme måte som vaksinene som er inkludert i det generelle vaksinasjonsprogrammet. I tillegg overvåkes alle COVID-19-vaksiner av legemiddelmyndigheter rundt om i verden.

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i forhold til de rapporterte mistenkte bivirkningene som det danske legemiddelverket har mottatt og behandlet angående COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Rapporterte mistenkte bivirkninger etter aldersgruppe *
16-3940-5960-69 70-79Ukjent alder
42,3%49,0%7,9% 0,1%0,7%

Les mer om status for behandlede rapporter om mistenkte bivirkninger

Covid-19 vaksine Johnson & Johnson

Oversikt

Status pr. 12. oktober 2021

Herav fullt vaksinert / antall personer 47 566 * 

*Erklæringen viser alle som har fått en Covid-19-vaksine Janssen registrert i det danske vaksinasjonsregisteret (DDV). Beholdningen inkluderer også administrerte vaksiner fra andre land enn Danmark, hvis de er registrert i DDV. Det fremgår av DDV at 47 566 mennesker har mottatt vaksinen via valgfri ordning på Practio ApS.

Antall rapporter om mistenkte bivirkninger mottatt474
Antall rapporterte bivirkninger416

Status

Fram til 12. oktober 2021 har det danske legemiddelverket mottatt 474 rapporter om mistenkte bivirkninger fra COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson). Av disse er 416 rapporter behandlet. De omhandler hovedsakelig kjente og forbigående bivirkninger som f.eks smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, ubehag og feber.

 • I Danmark brukes COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) foreløpig ikke i det generelle vaksinasjonsprogrammet.
 • I perioden 20. mai 2021 til 31. august 2021 kunne innbyggerne velge å bli vaksinert med COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) som en del av den valgfrie ordningen. Fra 14. september 2021 har innbyggerne vært i stand til – mot betaling – å vaksinere seg med denne vaksinen. Det danske legemiddelverket overvåker vaksinen på samme måte som vaksinene som er inkludert i det generelle vaksinasjonsprogrammet. I tillegg overvåkes alle COVID-19-vaksiner av legemiddelmyndigheter rundt om i verden.
 • Som med alle vaksinasjoner er det en liten risiko for sjeldne, men alvorlige allergiske reaksjoner, inkludert såkalte anafylaktiske reaksjoner, som kan være livstruende hvis de ikke behandles umiddelbart.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert to rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Janssen. Begge tilfellene anses å være relatert til vaksinen. I begge tilfellene resulterte reaksjonene i en kortsiktig sykehusinnleggelse for observasjon, hvorav en krevde behandling.
 • Det danske legemiddelverket har – i likhet med andre land – mottatt rapporter om blodpropp etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har behandlet én rapport om blodpropp. I dette tilfellet anses en tilknytning til vaksinen som mindre sannsynlig.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale medisinske myndighetene i EU, følger nøye rapporter om blodpropper.
 • Det danske legemiddelverket har – som andre land – mottatt rapporter om myokarditt (myokarditt) og perikarditt (perikarditt) etter vaksinasjon.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert to rapporter om myokarditt. I begge tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak.
 • Det danske legemiddelverket har vurdert fire rapporter om perikarditt. I to tilfeller anses en tilknytning til vaksinen mindre sannsynlig. I to tilfeller kan det ikke utelukkes at vaksinen var en medvirkende årsak.
 • Det danske legemiddelkontoret, i samarbeid med EMA og de andre nasjonale legemiddelmyndighetene i EU, følger nøye rapporter om perikarditt og myokarditt. En årsakssammenheng mellom vaksinen og perikarditt eller myokarditt er ikke fastslått, og EMA undersøker om det kan være et slikt årsakssammenheng.
 • Det danske legemiddelverket har behandlet én rapport, der det vurderes at dette er det uvanlige sykdomsbildet med blodpropp og lavt antall blodplater. Det danske legemiddelverket har vurdert at en forbindelse med vaksinen er sannsynlig.
 • Tilfeller av samme sykdom etter vaksinasjon med COVID-19 Vaksine Janssen (Johnson & Johnson) har også blitt rapportert i andre land, og tilstanden er beskrevet i produktinformasjonen som en svært sjelden bivirkning av denne vaksinen.

Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i forhold til de rapporterte mistenkte bivirkningene som det danske legemiddelverket har mottatt og behandlet angående COVID-19 Vaccine Janssen.

Rapporterte mistenkte bivirkninger etter aldersgruppe *
16-3940-5960-69 70-79 80-8990+Ukjent alder
89,6%9,2%0% 0,2% 0,0% 0,0%1,0%

Les mer om status for behandlede rapporter om mistenkte bivirkninger:

Legg igjen en kommentar