Her er min foreløpige vurdering av Norges nye tvangslov, basert på noen sitater fra høring.

Før jeg begynner, vil jeg spørre:Hvorfor vil befolkningen i Norge seg selv så vondt at de lar tvingere styre seg? Hvorfor velger befolkningen å opprettholde troen på at noen har rett til å bestemme over andre? Hvorfor velger folk å være slaver, mot at de hvert 4. år tror at de får velge sine neste slavedrivere? Hvor mange eksempler trenger et folk å oppleve på at all ondskap utgår fra troen på at noen har rett til å bestemme over andre? I hvor mange liv og generasjoner? Når skal folket heve seg fra eksemplene og begynne å forstå godhet og ondskap på et sant og prinsipielt nivå? Hvem er med meg om å skape et samfunn basert på ubetinget aksept og respekt for enkeltindividets selvråderett? Hvor ingen som er uvillig til å bekrefte sin enighet i at hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv, får ha noen samfunnsposisjon hvor de kan påvirke andre? Hvor enhver som liker å bestemme over andre, kun kan få komme inn på meditasjons- og behandlingssentre, til de har jobbet så mye med seg selv at de har frigjort seg fra sine indre demoner og tvangslyster, og blitt sitt gode selv igjen? * * * * * * * Her er noen få sitater fra høringsdokument om Norges nye tvangslov: https://www.regjeringen.no/…/213110-horing-oppfolging…/ Først siterer jeg fra høringsdokumentet, så omformulerer jeg det for å belyse hvordan det åpner for ondskap. Vil det være nok til å vekke folket fra sin dype søvn? Vil det trigge en bevissthetsøkning? * * * * * * * Her er to sitater fra høringsdokumentet: 1/2: “Definisjon av tvang; som hovedregel overvinnelse av motstand” 2/2: “Det kan derfor oppstå gråsoner og usikkerhet om hvorvidt noe er frivillig eller om personen viser motstand mot et tiltak.” Her er mine omformuleringer av de to ovenstående sitatene, for å bevisstgjøre hvordan de åpner for ondskap: Tvangsloven sier at den som tier, samtykker. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det ikke kjenner til muligheten for å gjøre motstand. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det ikke kjenner til på hvilken måte det kan gjøre motstand. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det enda ikke har lært og øvd seg tilstrekkelig på å si nei og stopp. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det ikke har hatt tilstrekkelig tid til å selv vurdere hva det ønsker og ikke ønsker for seg selv i forkant av at det blir utsatt for noe. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det sover. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det er neddopet. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det er i en tilstand av lært hjelpeløshet. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke er i stand til å vise motstand fordi det er redd for konsekvensene hvis det viser motstand. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke gjør motstand fordi det tror at det ikke nytter å vise motstand. Tvangsloven sier at overgrep er greit når offeret ikke gjør motstand fordi det tror at det er tvang og ikke frivillig. * * * * * * * Her er to sitater til fra høringsdokumentet: 1/2: “For barn blir balansepunktet et annet enn for voksne, fordi de ikke har generell selvbestemmelsesrett.” 2/2: “Myndighet til å avgjøre bruk av tvang overfor barn overføres fra foreldrene til helsetjenesten” Her er mine omformuleringer av de to ovenstående sitatene, for å bevisstgjøre hvordan de åpner for ondskap: Tvangsloven sier at foreldre ikke lenger bestemmer over sine barn. Tvangsloven sier at helsetjenesten, ikke foreldrene, bestemmer over barna. Tvangsloven sier at helsetjenesten kan tvinge barna til hva som helst. Tvangsloven sier at barna tilhører helsetjenesten, ikke barnas foreldre. Tvangsloven sier at barna er helsetjenestens, ikke foreldrenes, eiendom. Tvangsloven sier at ingen foreldre kan tilby sine barn trygghet fra helsetjenestens tvang. Tvangsloven sier at ingen foreldre kan beskytte sine barn fra hva helsetjenesten måtte finne på med deres barn. Tvangsloven sier at det naturlige forholdet mellom foreldre og deres egne barn skal ødelegges. Tvangsloven sier at den naturlige foreldrerollen ikke lenger er gjeldende. Tvangsloven sier at familier slik vi kjenner dem i dag ikke lenger er gjeldende. * * * * * * * Her er fem sitater til fra høringsdokumentet: 1/5: “for enkelte mennesker med utviklingshemming er det en menneskerett at tvangstiltak igangsettes.” 2/5: “det er en nær sammenheng mellom tjenesteyters iver etter å frata mennesker med utviklingshemning deres samtykkekompetanse og tjenesteyters iver etter å anvende tvang overfor mennesker med utviklingshemning” 3/5: “Som utvalgets flertall legger til grunn, skal kravet til manglende beslutningskompetanse være en «portvokter inn til tvangsreglene»” 4/5: “Når tvang i større grad enn i dag vil avhenge av den vedtaksansvarliges skjønn, vil det kunne medføre risiko for økt bruk av tvang, eller bruk av tvang som ikke er tilstrekkelig faglig begrunnet.” 5/5: “Fjerning av diagnosenære vilkår i tvangshjemlene, blant annet ved at hovedkriteriet psykisk sykdom erstattes med uttrykket psykiske problem, gjør loven vag med økt sannsynlighet for ulike tolkninger. Her uthules sykdomsbegrepene og gir rom for skjønn i for vid betydning fremfor presisjon og lik praksis. Når utvalget velger å ikke lovfeste kriterier for beslutningskompetansevurderingen, er det beskrivende for hvor vagt dette begrepet egentlig er. Når utvalget ikke klarer dette, skyver de tolkningen av begrepet over på den enkelte som skal ta stilling til vedtakene. Det er sterkt kritikkverdig å bruke betegnelsen «personen har et sterkt behov for behandling for» psykiske helseproblemer eller rusproblemer som et av punktene under vilkår for innleggelse og behandling pasienten motsetter seg, da dette gir for mye rom for individuelle tolkninger rundt omkring… En del høringsinstanser er bekymret for at mer diagnosenøytrale vilkår skal gi en vagere avgrensning av hvilke personer det kan brukes tvang mot” Her er min omformulering av det ovenstående sitatet, for å bevisstgjøre hvordan det åpner for ondskap: Tvangsloven sier at det er en menneskerett å bli tvunget. Tvangsloven sier at de som liker å tvinge andre skal kunne tvinge andre. Tvangsloven sier at hvem som helst kan tvinges til hva som helst, ved å fatte vedtak om at vedkommende ikke er beslutningsdyktig. Tvangsloven sier at den som vil tvinge andre, kan etter eget skjønn fatte vedtak om at de ikke er beslutningsdyktige. * * * * * * * Jeg inviterer enhver til å bruke sin bevissthet, sitt hjerte, sin dømmekraft, og sin samvittighet. Jeg inviterer enhver til å si seg enig i at hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv. Jeg inviterer enhver til å forstå at hvis noen ikke vil si seg enig i at hvert enkeltindivid skal bestemme over seg selv, da kan de ikke stoles på. Jeg inviterer enhver til å kjenne etter i seg selv og til å stå opp for det de kjenner er sant, rett, godt, og hellig i seg selv. Med vennlig hilsenMoosa SarsharGrunnleggeren av Sannhetens lov og paktGrunnleggeren av Paktens Gode Samfunn

https://veripolis.samcart.com/products/paktens-gode-samfunn/

Legg igjen en kommentar