Dette høringsnotatet MÅ folk lese og sende inn en protest på!

Høring – oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Høring | Dato: 06.07.2021Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk for bruk av tvang.

Status: På høring

Høringsfrist: 08.11.2021

H

Høringsbrev

Vår ref.: 21/3110

Høring – oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi innspill til hva som må til for å innføre et nytt regelverk for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. 

Høringsfrist: 8. november 2021.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:

Høyringar – regjeringen.no. Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.

Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater

eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsenVis tabellen i full bredde

Kari Sønderland (e.f.)ekspedisjonssjef  Eldrid Bybergseniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsnotat

Høringsinstanser

Høringssvar

Send inn høringssvar

LINK TIL NETTSIDEN FOR HØRINGEN!

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/?expand=horingsbrev&fbclid=IwAR2OmbEldpo01IISPmlgFEDTiU2c8KtDSxkIrxVFDe9pQMQBxBK-_ayLGjo

Legg igjen en kommentar