FREMSKRITTSPARTIETS MED KOMMUNISTISK POLITIKK?

Det er valgår, og vi opplever at tillitsvalgte fra Fremskrittspartiet – i all sin frekkhet forsøker å profitere på eldre og pensjoner. Har Fremskrittspartiets tillitsvalgte glemt sin egen historie?Etter at Fremskrittspartiet har sittet i regjering i 7 år (2013 til 2020) – med visestatsminister og finansministerposten – ble landets pensjonister i snitt fratatt 31 500 kroner i tapt kjøpekraft. Tapet skjedde i perioden 2014 til og med 2019 (mens Fremskrittspartiet satt i regjering) – og ranet som ble på i snitt 31 500 kroner på løpende pensjoner – er ennå ikke blitt kompensert. Siden pensjonsavtaler i arbeidsforholdet – utover Folketrygden – er «private» avtaler, er disse en del av arbeidsavtalene (lønn), og faller dermed inn under avtalerettens bestemmelser. Her har staten begått et avtalebrudd – og et ran – av pensjonister på løpende pensjoner, ved innføring av G-regulering med fradrag på 0,75% – i hvert fall i de årene pensjonistene har opplevd nedgang i kjøpekraftenFremskrittspartiet har i tillegg opptrådt anarkistisk – gjennom å ikke etterleve sikringsbestemmelsen i Stortingsvedtaket – hvor det heter, sitat: «Pensjoner under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten, og deretter fratrekkes et beløp på 0,75 prosent av den oppregulerte pensjonen. Dette sikter mot at pensjonene over tid skal få en regulering tilsvarende gjennomsnittet av lønns- og prisveksten».Konkret betyr det at i de årene hvor 0,75% regelen har slått negativt ut, og forårsaket underregulering, skulle staten (ved tidligere finansminister Siv Jensen/ Fremskrittspartiet) ha gått inn med penger over statsbudsjettet og sikret pensjonistene minst et nulloppgjør. Det vil si hindret underregulering – og dermed fulgt Stortingsvedtakets intensjon.I tillegg ser vi at Fremskrittspartiets tillitsvalgte forsøker å gjøre et nummer av at partiet stemte imot pensjonsreformen da den ble vedtatt i Stortinget. På manipulerende vis forteller de ikke hva Fremskrittspartiet hva de stemte «for» (hva som er Fremskrittspartiets alternative forslag). Det kan imidlertid dokumenteres her, og er det samme standpunktet sto svart på hvitt i Fremskrittspartiets partiprogram i 2005/ 2009 – se mer her:https://www.regjeringen.no/…/nou-2004-1/id383364/…Som det fremgår i NOU 2004:1, vil Fremskrittspartiet gjøre alle til minstepensjoner, og slik som det fremgikk i Fremskrittspartiets begrunnelse for standpunktet i innstillingen til Stortinget – «for at staten skal spare penger» (Inger Marie Ytterhorn/ Fremskrittspartiet).Formuleringen til Fremskrittspartiet ble beskrevet slik i partiprogrammet 2005/ 2009, sitat: «Lik pensjon til alle».For meg fremstår «lik pensjon til alle» – som at Fremskrittspartiet bruker Sovjetunionen som sitt politiske forbilde, og på denne måten vil «sovjetifisere (lånt uttrykk fra tidligere nesteleder i Fremskrittspartiet – Per Sandberg)» pensjonssystemene i Norge.Men som kanskje Norges mest arbeidstakerfiendtlige parti, er man ikke overrasket over slik kommunistisk tankegang og «sovjetifisering» av pensjonssystemene våre fra Fremskrittspartiet, og dermed frata arbeiderklassen opparbeidede rettigheter.Etter å ha stemt imot forslag om å endre utregningsmodellene som forårsaket underreguleringene i 2017 og 2020 fra blant annet Arbeiderpartiet, valgte Fremskrittspartiet i valgåret 2021 å sikre et nulloppgjør for 2020 og trolig i 2021 for pensjonistene (gitt at prisstigningen ikke blir høyere enn hva som ble gitt i årets trygdeoppgjør).Pensjonister bør derfor merke seg hva som er Fremskrittspartiets grunnholdning til pensjoner og pensjonsytelser – slik det er dokumentert over fra 2003 (da delinnstillingen til Pensjonskommisjonen ble framlagt) og frem til 2021. Det vil si da det ikke er valgår, når Fremskrittspartiet ikke sitter i regjering, og partiet faller på meningsmålingene.

NOU 2004: 1

REGJERINGEN.NONOU 2004: 1Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-1/id383364/?q=ytterhorn&ch=9&fbclid=IwAR0o1cGZa-2O9f4pKPD9DAEaIqxO7Puc8oiLkQl7HrmxCxpfcYakWBj5u64#kap8-2-1

Legg igjen en kommentar