Innlegg på høynivåmøte om FNs migrasjonsplattform

Tale/innlegg | Dato: 11.12.2018

Av: Tidligere statssekretær Marianne Hagen (Marrakech, 11. desember)

En norsk oversettelse av statssekretær Marianne Hagens innlegg på FNs møte om en ny migrasjonsplattform.

President, eksellenser, damer og herrer,

Migrasjon skal være trygg, velordnet og regulær.

Denne globale plattformen er et skritt videre og et skritt i riktig retning. Vi erkjenner at tilretteleggerne har tatt hensyn til mange av våre bekymringer. Med den endelige teksten oppnås en god balanse mellom de som ønsker at plattformen skal være et verktøy for utvikling, og de som ønsker et verktøy for migrasjonshåndtering. Tatt i betraktning kompleksiteten i de sprikende interessene er den endelige teksten sannsynligvis det beste kompromisset som kan oppnås.

Statssekretær Marianne Hagen på talerstolen i Marrakech.
Statssekretær Marianne Hagen holder det norske innlegget på FNs migrasjonskonferanse i Marrakech. Foto: Bård Ludvig Thorheim, UD

Som senere tids politiske diskusjoner i ulike europeiske land viser, er det imidlertid ikke alle de involverte mottakerlandene som er enige i at de vil være tjent med denne globale plattformen.

I Norge har det den siste tiden vært en økende offentlig interesse for og en politisk debatt om den globale plattformen. Som en respons på denne interessen skal utenriksministeren redegjøre for Stortinget om det viktigste innholdet i plattformen før den legges fram for FNs generalforsamling i New York.

Utenriksministeren har redegjort for stortinget om Migrasjonsavtalen mao så har det vært avstemming?

Vi har hørt påstander om at den globale plattformen vil begrense pressefriheten, og at den ønsker å gi en skjev framstilling av migrasjon. Vi bør gjøre det helt klart at ytringsfrihet og pressefrihet er grunnlaget for demokrati. Derfor er vi glad for at den endelige teksten anerkjenner ytringsfriheten, pressefriheten og behovet for en åpen og fri debatt om alle sidene ved migrasjon. Dette har vært et viktig spørsmål for Norge gjennom alle forhandlingene.

President,

Norge vil slutte seg til den globale plattformen, men ettersom teksten kan tolkes på flere måter, finner vi det nødvendig å klargjøre vårt ståsted når det gjelder visse punkter i plattformen.

  • Den globale plattformen er ikke juridisk bindende, og tar heller ikke sikte på å etablere folkerettslig sedvanerett.
  • Den globale plattformen bekrefter på ny statenes suverene rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk og deres prerogativ til å regulere migrasjonen innen sin jurisdiksjon i samsvar med folkeretten. I så måte har statene myndighet til å skille mellom regulær og irregulær migrasjonsstatus. Videre er en effektiv grenseforvaltning for å bekjempe menneskehandel og menneskesmugling avgjørende for sikkerheten til stater, lokalsamfunn og migranter.
  • Alle migranter har visse grunnleggende menneskerettigheter som må respekteres fullt ut. Den globale plattformen etablerer imidlertid ingen nye rettslige kategorier, og den etablerer heller ikke en menneskerett til å migrere. I tillegg tillater den at landene forbeholder visse rettigheter og velferdsgoder for de regulære migrantene.
  • Norges holdning er at norsk regelverk og praksis fungerer godt, og at den globale plattformen ikke nødvendiggjør endringer. Vi anser derfor at målet om å bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon ikke kan forstås som en plikt til ytterligere liberalisering av regelverk eller praksis når det gjelder arbeidsmigrasjon, utdanningsmuligheter og familieinnvandring, ettersom disse allerede er i samsvar med folkeretten.
  • Den globale plattformen anerkjenner at landene må kunne håndheve sitt eget utlendingsregelverk. Fra norsk side legges det til grunn at frihetsberøvelse av utenlandske borgere, også av mindreårige, kan være nødvendig i noen tilfeller, men bare som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom.
  • Den globale plattformen er basert på at alle land har en folkerettslig forpliktelse til å ta tilbake egne borgere som har oppholdt seg ulovlig i andre land, enten de reiser tilbake frivillig eller ikke, og at alle land har en forpliktelse til å samarbeide om retur. Norge vil bidra aktivt til å inngå avtaler om tilbaketaking, og til å gjennomføre disse fullt ut med sikte på å nå målet om bedre samarbeid om retur og tilbaketaking.
  • I mange land har migranter en sterkt begrenset rett til velferdsgoder, og det er strenge regler for eksport av slike goder. Norge tolker ikke den globale plattformen dithen at den krever endring av reglene for migranters adgang til å eksportere norske velferdsgoder.
  • Den globale plattformen anerkjenner verdien av en fri presse, og Norge erkjenner at det er ingenting i plattformen som begrenser utøvingen av fri og faktabasert journalistikk om migrasjon.

President,

Norge har besluttet å gi Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) ikke-øremerket kjernestøtte i tillegg til prosjektfinansiering. Dette vil gi IOM mulighet til å styrke sine sentrale oppgaver, for eksempel administrative funksjoner, langsiktig tenkning og analysearbeid, for dermed å legge til rette for gjennomføringen av den globale plattformen.

På grunnlag av ovennevnte klargjøringer vil Norge delta i gjennomføringen av den globale plattformen, særlig med sikte på å forbedre migrasjonshåndteringen og å demme opp for irregulær migrasjon.

Vi må samarbeide, både bilateralt, regionalt og globalt, for at migrasjon skal bli trygg, velordnet og regulær.

Legg igjen en kommentar