Jonas Gahr Støre Globalistenes fremste agent


av SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ14. 05. 201011 minutter lesetid577

Politikerne har vist Janusansikt til folket i EU-saken.

Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som «eier» staten, ikke staten som «eier» befolkningen. Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.

New World Order er ikke noe nytt prosjekt. Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens. Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en priviligert gruppe friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på facebook.

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene.

Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning. Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær, han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår. Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp. Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt «hemmelige» møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS- avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. I denne videoen, etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer… Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

link til fullmakt for underskrivning av avtalen

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres «forhandlingsresultat» var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en «delelinjeavtale» som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Støre er enig med det norske folk og The new world order. Sånt skaper identitetskriser.

Singoalla og jeg har samarbeidet en del siste året, her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under.. 🙂

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite det hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig.

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.. og de har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag.. folkeavstemmingen var et spill for galleriet, for de hadde ingen respekt for folket, og hadde allerede skrevet under..

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnlidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette og annet vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er blitt brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009, som en del av dere vet..

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i Mai/Juni 2009, annen gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet. En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at det var jeg skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep. Etterhvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv osv.. begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte. En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet, det var virkelig ekstremt, sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig, og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys..

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag, det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre dat dette når ut til folket. Vær våkne om noe skulle skje oss fremover, fordi det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler..

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist, det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de er beredt nå, og tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009.. de er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre, kjenner ikke deres planer..

Spørsmålet nå blir: Hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er disse lederne verdige folkets tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Og hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet…

Er dette akseptabelt?

Hvem finansierer, bestiller og utfører slike tjenester mot redelige folk?

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Bli en av de opplyste. Motta nyhetsvarsel på saker og avsløringer som du ikke finner ellers i massemedia.

  • Nyhetsspeilet.no: Et sannhetssøkende nettmagasin i komplett bredde og full dybde
  • Bli opplyst via 1480 aktuelle artikler fra nærmere 130 sannhetssøkende skribenter
  • Bli fri blant 2,9 millioner mennesker som har bladd over 20 millioner ganger i magasinet siden 2009

 408 likesHvor godt likte du artikkelen?TOPP75%OPPLYSENDE17%INNE PÅ NOE1%USIKKER1%DÅRLIG6%PUBLISERT UNDERSamfunnTAGSAnbefaltBjørn Tore GodalEUEØSGro Harlem BrundtlandJonas Gahr StøreStortingetSynnøve Fjellbakk TaftøOM FORFATTER

Synnøve Fjellbakk TaftøSynnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis tilgjengelig på nettet.Lignende artiklerAnbefaltBjørn Tore GodalEUEØSGro Harlem BrundtlandLes merMÅ LESES:Ut av skyggeneLes merMÅ LESES:Lur deg ut av det snikende spirituelle egoetLes merOppdag Gnosis

577 Kommentarer

avatar

239 338 0    105 

Roger Aak
Leif Fjeldberg
Kare Krogstad.
Jørn Ole F Nerland
Realist.

  Abonnere  NyesteEldstemest stemtSingoallaAbonnentSingoalla

Wow.. endelig etter så lang venting, så mange prøvelser, så er infoen vår ute!
Jobben er gjort, mange er spente, mange er lettet..
Hvor det bærer hen nå må tiden vise..
Tusen takk for kjempegodt samarbeid Armin 🙂
Måtte alle gode krefter være med oss..4  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Jeg har gitt Siv Jensen i oppdrag å danne en mindretallsregjering og sagt at jeg kan overta som justisminister hvilken dag som helst.2 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Synnøve: Godt å vite at du er vilig siden forslaget kom opp og de foregående har manglet en del egenskaper du har 🙂 man kan leke seg litt med tanken og ha det litt moro 🙂 Men Siw Jensen av alle? Hun støtter vel kapitalistene og har vært på Bildenbergermøte? Har mine tvil om hun vil være rede for din revolusjon tilbake til natur-retten osv… Om vi en gang i fremtiden kan få et styre av folket, bør vi etter min mening satse på helt andre kort og folk enn de som har vist seg å tjene makt-eliten i dagens system, men heller folk som har vist seg å ha de rette menneskelige egenskapene og ikke lar seg korrumpere, det meste av jobben gjøres vel for dem i departementene uanset.. Men men.. de bryr seg nok ikke om hva vi sier her uansett, systemets inngrodde regler og NWO-agenda blir nok fulgt videre en tid.0 Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Siv Jensen? Har ikke hun luftet kusa på Bilderberger group i 2006?4 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

Det er klinkende likegyldig hvem som sitter som front for globalistene i den norske regjering.Folket merker som vanlig kun forskjell på retorikken,og det vil også de som er «religiøse» Frpere få merke etter at deres parti har sittet i regjeringskontorene en stund.2 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Den 10 januar i 2008 stemte både Carl I. Hagen og Siv Jensen – i Stortinget – for å endre Grunnlovens §93 slik at det kunne bli lettere å melde Norge inn i EU.

Carl I. Hagen nektet også det norske folk den demokratiske muligheten til å si sin mening om EØS avtalen gjennom en folkeavstemming. Og hele stortingsgruppen til FRP stemte NEI i Stortinget til en slik folkeavstemming.

Hele FRP stemte senere for EØS avtalen.
Hele FRP stemte også for Schengen avtalen.

Carl I. Hagen har også tatt til ordet for å få innført Euro i Norge.

Carl I. Hagen har i tillegg gått ut i offentlighet sammen med to sosialister, Ågot Valle og Jørgen Kosmo og erklært Norges Grunnlov for å være gått ut på dato.
Hvordan kan man erklære Norges FRIHETSBREV for å være gått ut på dato??

Nei FRP har akkurat det samme Janus ansiktet som AP og Støre.

Lars Rønbeck7 Svar11 år sidenJørn Ole F NerlandAnonymJørn Ole F Nerland

Så enig med deg !1 Svar2 år sidenleiffAbonnentleiff

Jeg er helt enig med deg i denne meget opplysende artikkel.1 Svar1 år sidenatleAbonnentatle

Hvilke parti er du medlem i?0 Svar6 år sidenmxAnonymmx

Ser ut til at dette er mat for Eva Joly. Der har du en med bein i nesa og har kommet seg vekk fra Norge og fått den franske ånden over seg hvor de ikke er redde for å utfordre regjeringen. Hun vet nok råd om hvordan en kan få orden på dette. Og de kan vel ikke tavangsinnlegge en fransk statsborger? Den loven er det forrøvrig også en sak i seg selv noen kompetente burde se på. For ikke å snkke om fokus på Synnøve sin sak spesifikt.1 Svar10 år sidenUenurAbonnentUenur

Dette er ting vi som har fulgt med har skjønt i en årrekke,så sånn sett er det ikke nytt.Faktisk trodde jeg lenge at det måtte være en fordel for Norge at dette hadde skjedd,men det er heldigvis en stund siden nå! Når vi vet hvorfor,så stiller saken seg helt anderledes.EU/EØS,FN er organisasjoner rettet i mot en full innlemming i et globalt enevelde.
Jeg håper og antar at dere kan dokumentere dette på en slik måte at det ikke er tvil om ektheten av dokumentasjonen,for som det blir sagt i artikkelen,så er det ganske stille for tiden….Det kan nok tyde på at de nå har gode våpen for å slå tilbake eventuell dokumentasjon.-Eller bare at de velger total ignorering,og satser på at ingen tror på dette,iom at det kommer ut på en,etter deres mening, allerede diskreditert nettside uansett.
Jeg ser for meg mye finjuss,i denne forestående diskusjonen..
Uansett hvordan dette går,så lykke til med jobben,og den bør ikke stanse ved kun Nyhetsspeilet!1  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

D jeg gikk ut internt om det ukonstitusjonelle i EØS-løsningen, sørget Jonas Gahr Støre for at ambassadør Selmer fikk ordre om å suspendere meg fra EFTA og delegasjonen fikk fax om at jeg var hjemkalt «av tjenestlige årsaker». Selv fikk jeg intet beordringsbrev, men jeg klaget likevel den ulovlige prosedyren inn for Kongen i Statsråd. Likestillingsminister Mats Sandman og EFTA-minister Eldrid Nordbø gikk av da Gro Harlem Brundtland etter råd fra Jonas Gahr Støre og Morten Wetland besluttet å ikke legge saken frem for Kongen. Jeg vil herved få komplimentere Sandman og Nordbø for deres konduite.0  Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

For å understreke alvoret i det Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i denne artikkelen, ber jeg leserne gå inn og lytte på denne videotalen.

Gratulerer med 17 mai DEL-1
http://www.youtube.com/watch?v=iMQ8TNuQ1vs&feature=channel

Gratulerer med 17 mai DEL-2
http://www.youtube.com/watch?v=SggFKX0XScA&feature=channel

Lars Rønbeck1 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Kan du ikke skrive en artikkel og legge til de klippene på bilderbergdagen?0 Svar11 år sidenLunaAbonnentLuna

Kjempeflott at du fikk ut dette, Synnøve!!! Endelig kommer det frem hva de har gjort og fortsatt gjør bak ryggen på oss. Det gjør meg trist at du har blitt behandlet på denne måten for å informere oss om hva som foregår. Hva skal vi si om alle disse redaktører som har tutet med disse ulvene? I Norgespartiets 17. mai tale tas det virkelig et kraftig oppgjør med dette. Anbefaler dere å gå inn på Norgespartiet.no sin hjemmeside og høre den selv. Gjerne flere ganger og tenke grundig gjennom etterpå. Send den linken videre sammen med linken til Synnøves artikkel. Jeg ser på dette som et vendepunkt til det bedre for nasjonen Norge. Dette er det mange som har ventet på. Kan det være en mulighet for en samling i bunnen og jobbe derifra for å få Norgespartiet inn på Stortinget? Kanskje legger man da gunnlaget for å få inn Synnøve, som stats- og -eller justisminister. Nå er tiden inne for å feie ut, ALL gammel gruff fra Stortinget!!!2 Svar11 år sidenLunaAbonnentLuna

Jeg glemte å spørre leserne om hvilke andre alternativer enn Norgespartiet har vi egentlig??? Nyhetsspeilet er jo ikke noe parti.Hva er verktøyet for å få gjennom alt det som skrives her? Sånn jeg ser det har vi bare Norgespartiet til å ivareta vår frihet og selvstendighet. Det er ingen andre partier som så til de grader har gått ut og informert om betydningen av å verne om vårt FRIHETSBREV- Norges Grunnlov. Jeg bare konstaterer at ingen av de andre partiene har tenkt tankene hverken innenfor eller utenfor Stortinget…0 Svar11 år sidenKare Krogstad.AnonymKare Krogstad.

Har jo ogsa Drmokratene som ser ut til aa tenke mye bra om Norges fremtid.0 Svar2 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Takk Synnøve

Måtte de alle sammen brenne i helvete, da inkluderer jeg PSP som man må regne med har vært involvert
Hva skjer nå?Jeg har fortsatt tro på at norske jussprofessorer ikkebekymrer seg for å miste jobben så lenge de møter opp, ikke drikker og er lovlydige, og at de aldri har utviklet noe egenskaper i retning av korrupsjon, og jeg tror at de vil forfølge saken, med påfølgende etterspill og høringer. Noen må fungere som syndebukk. Siden nyheten er løs, jeg tar kopi for av innledningen for sikkerhets skyld ifall Speilet skulle få «tekniske problemer» i natt (og andre kan også gjøre det), blir fortielse her vanskelig, bare forsøk på fortielse er en skandale … Klassekampen vil lage oppslag og de andre avisene må følge etter. Statens jurister har kanskje jobbet overtid for å forberede hvordan denne avsløringen skal møtes, mere løgn selvfølgelig, jeg vet ikke hvilken linje de kommer å legge seg på, de får ta bruke de største intrigemakerne de har for å finne en utvei, jeg missunner dem ikke oppgaven. At Synnøve fortsatt lever viser at det er grenser for hvor langt de tør gå. Jeg beundrer motet til Synnøve.

«Kanskje legger man da gunnlaget for å få inn Synnøve, som stats- og -eller justisminister.»

Justisminister? Jeg tror vi beholder Synnøve som noe mere enn en justismisnister. Nobelpris? Synnøve har en plass i historiebøkene, hvem som var justisministre kan være det samme, elevene glemmer de navnene uansett.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Rom: Blir rørt til tårer av dine ord her som jeg støtter fullt ut.
Takk for alt dette, Rom, og evig takk til Synnøve..
Hva skulle det Norske folk gjort uten henne som «vaktbikkje» der nede i Geneve og Bryssel? Visserlig hennes skjebne.. Ganske raskt etter at Synnøve og jeg kom i kontakt, sa hun at det måtte være noe skjebnebestemt med vår kontakt.. Og den kontakten førte henne hit, via Armin..
Nå er vi begge lettet, og utrolig nok har ingen gått imot oss her 🙂

Har selv sett og kjent disse maktfolkenes sabotasje på kroppen og også i denne sak, kan forsikre om at det er helt reelle motarbeidelser.. det har vært uhyggelig og uvirkelig og sa alt om prestisjen som lå i denne saken i forhold til alt annet jeg har sittet på av info, hvor viktig det enn var også.. Det er viktig å belyse det også, hva slags krefter som sitter på makten og bruker slike metoder og faenskap for å kneble redelige folk som vil sitt eget folk vel.. Om de hadde rent mel i posen ville de ikke trengt å kneble med overgrep.. og JA det er uhyggelig, og kriminelt, de burde få straff.. men de vil nok alltid nekte.. føler meg ikke helt trygg ennå, det pleier å skje noe når man trosser så sterke trusler, statuering av eksempler..

Støtter av hele mitt hjerte Synnøve som justisminister om hun måtte ønske det, men før det kan vi iallfall foreslå henne som årets person eller noe slikt..

Fra før av er hun utropt til den egentlige NEI-dronningen og Norges mest kjente politiske fange.. det hører med til historien at de sikret seg ved å innlegge den egentlige Nei dronning på psykiatrisk også i god tid før folkeavstemmingen, åpenbart for at de ville ha henne ute av veien..
Og de la henne også inn i forkant av rettssaken om hennes avskjedigelse fra sin stilling, en rettssak hun hadde godt håp om å vinne.. feigt!

Det var Synnøve som var kilden for avsløringene om Thorvald Stoltenbergs store pengesløseri med statens penger ang en luksusleilighet i Geneve, hun tipset Klassekampen, siden den avisen nå ble nevnt..
Tips dem om å grave frem det også, samt lese mine kommentarer her, for jeg har gitt mye relevant info i kommentarene mine her.. og her er mer:

I Mars 1992, ville Synnøve ytre seg offentlig om EØS, da dukket det opp fotografer som lagde stor dramatikk utenfor hennes hus for å skremme..

Men det er ikke det verste.. nå skal dere få høre noe som vil gjøre en del av dere sinte.. sabotasjemetodene er ikke pene og en del mennesker dør også som kjent under mystiske omstendigheter.. Synnøve lever MEN..

Oktober 1994, også i forbindelse med forestående rettssak og varslet ytring om EU/EØS, så våknet Synnøve og hennes ektemann opp midt på natten av at det var 2 fremmede utenlandske menn i deres leilighet.. de var bevepnet, siktet på dem med gevær og truet.. dette skulle se ut som ran/innbrudd men de tok visst ingenting, om jeg ikke husker feil og det er temmelig åpenbart at de kom på et strategisk tidspunkt for å SKREMME TIL TAUSHET.. dessverre en vanlig metode, mc-bander og kriminelle miljøer, mafia osv brukes i tillegg til stay-behind og sabotasjegrupper som Rock, i den Norske e-tjenesten og de utenlandske har lignende.. slike grupper gjør drittjobbene og tjener penger på det til og med.. og får skylden om det går galt..

De som kom inn og siktet på henne og mannen med våpen, kunne likegjerne vært leid inn med samme mandat som noen hadde på Orderud gård, og det hører med til historien, at Synnøve kjente ekteparet Anne og Per Paust, Per Paust var hennes kollega og hun vet mye av det samme som han.. hvor mange liv kan ha gått tapt av hensyn til «rikets sikkerhet» ??!!

Beklager om jeg har ytret meg litt mye i denne debatt, men Synnøve bad meg sette av denne dagen for å hjelpe til med å ytdype en del ting og de ting jeg forteller her, er brikker som er en del av helheten og historien til denne sak..
Synnøve har gitt meg tillatelse til å fortelle dette..
Maktfolkene skyr virkelig ingenting..0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

OBS – rettelse: Kan red rette i min kommentar ovenfor, at skyteepisoden fant sted i Oktober 2001. blingset litt i notatene mine her og er sliten. Om red kan rette årstallet så slett denne. Takk.0 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

Bra Singo,og da håper jeg du forstår at selv om vi har kranglet om andre ting,så er det viktigere ting i verden det går an å være fullt enige om. Antagelig så er vi alle sporet,og satt på overvåkningskartet etterhvert,dumme som vi er som poster noe her inne.I den forbindelse vil jeg bare nevne til alle «utenforstående» som leser dette,at forholdsregler er tatt,både i forhold til meg selv og min familie;som ikke vet noen ting .Lager dere trøbbel for oss,så er muligheten stoooor for enda mer trøbbel og diskreditering,men da andre veien.Det er best å sikre seg her,etter å ha sett hva feks.Synnøve har gått gjennom.Må legge til at jeg overhodet ikke er paranoid,og stort sett gir blaffen i hva som «synes» eller ikke,men «uhell» skal ikke forekomme for mitt,eller familiens vedkommende uansett – uten at historikken skal komme fram,så skyld seg selv!
Gjør det samme alle,og særlig vi som opererer med aliaser her.Vi er svært lette å spore! Ikke tro noe annet.
Joda,jeg skjønner dere som mener at vi ikke burde ha brukt aliaser,men det hender det er andre hensyn som også må ivaretas,enn så lenge..
Denne artikkelen er viktig,og som sagt tidligere,ikke fordi dette er direkte nytt,men nå kan dette bekreftes.Om ikke ved direkte selvsyn,fordi noen av linkene behendig er borte,,så er indisiene likevel sterke,ettersom de viktige avsnittene «plutselig» er borte fra UD`s sider.. De kan heller ikke la de «plutselig» komme tilbake,for da må de inneha en annen ordlyd! -Men har de en annen ordlyd,så må stortinget ta stilling til det på nytt,og hvilket storting vil være i stand til det,uansett ny ordlyd………..0 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

Kanskje det er på tide å spille ut noen kort globalistene ikke vet noen andre sitter på.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Uenur: Om noen har noenflere kort, så spill i vei. Jeg har forsøkt å dele og skrive her, alt jeg har. Det har vært motstand, sabotasje, hacking, trakassering og karakterdrap i mange runder med mange aktører og steder. Den største motstanden opplevde jeg hver gang Synnøve og jeg forsøkte å gå ut med dette og den gang da jeg belyste Mind control og uetiske eksperimenter foretatt på Norske sykehus og med kontrakter som jeg la ut med US-Army, Navy og alt det der.

Føler ikke at jeg sitter på noen flere kort nå, har sagt mer enn nok til å få hauger av trøbbel. Det er uvirkelig, selv for meg, at lokale bøller som truer meg pga noe som har skjedd lokalt, sier noe slikt, om Stoltenberg, tollvesnet, politiet og at det har vært planer i 12 år for å ta meg, for det ER like lenge som jeg har vært i denne situasjonen.

Det er en mafia, en tølper-bande som styrer verden og har sine tentakler, lakeier og bøller overalt tydeligvis. Stoltenbergene har jeg sagt her tidligere, er det navn som nevnes og hviskes i krokene blant dissidenter når uhyggelige ting skjer, innleggelser eller at folk tas av dage eller dør beleilig.. nå har jeg også fått høre det navnet nevnt mens stygge overgrep mot meg pågår..

Se min kommentar på siste side her, som jeg refererer til, og hvor jeg forteller hva jeg ble utsatt for i dag. Vet ikke helt hvorfor du svarte her Uenur, men jeg svarer deg her også.. Om noen har flere kort, kom med dem..

Jeg vet at Synnøve sitter på en del ting som rett og slett er for farlig å nevne, selv på telefon eller her. Men jeg vet altså ikke hva dette er fordi det er for farlig å si. Det er et under at vår kjære Synnøve lever..1 Svar10 år sidenHalloAbonnentHallo

Hei Synnøve!

Tusen takk for at du atter en gang kommer på banen. Leste om deg hos lov vekterne, og kopierte og distribuerte din historie ( sjoldsmøysagaen ) til alle som jeg trodde kunne ha interesse av dette. Dette er en side ( lov vekterene )som ikke hadde noe diskusjons forum, og heller ikke noe stort nedslags feldt. Nå har du kommet inn i et forum, der det er mange lesere, og mange debatører. Nå har du i allefall en hel masse mennesker som hører på deg og er villige til å se på hva du har å si. Jeg vil oppfordre NS til å få deg med på et interjuv ( video ) der du får bruke timesvis til å fortelle din historie. Jeg tror dette er av viktighet for det norske folk i ettertid. Stå på, du har blitt lest og trodd i årevis av menig mann og sikkert av etterettningen også. PS ! Du kommer helt sikkert til å få motbør her også, men slik er det å diskutere.0 Svar11 år sidenBiggusDAbonnentBiggusD

Det er lenge siden det representative demokratiet fjernet seg fra folket. De tre statsmakter lever sine egne liv, med den fjerde som lydig propagandakanal.

Det er meget interessant at Staten ikke kan være et rettssubjekt etter Grunnloven. Tror det er problemets kjerne.0  Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Føler favorittsitatet mitt passer godt inn her nå

«Hør meg despot – jeg vil være din pestilens så lenge jeg er til.
For Norges lov i dølens hånd, skal briste dine slavers bånd.»
– Henrik Wergeland

Straffelovens § 83 sier at den som søker at bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme (innlemmes i annen stat -EU) skal straffes med fengsel fra 8-21 år.
Her kommer alle norske «folkevalgte», journalister og avisredaktører inn som ansvarlige medløpere ved at de ikke forteller folket sannheten og respekterer den Norske Grunnlov.

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-012.html#83

Er det nå dukket for Norges første Borgerarrest? Nyhetsspeilet gir dusør til den som klarer å fange landsvikerpakket. Mens politiet og grunnlovens voktere er opptatt med å jage narkomane på plata, ligger fremtiden i våre hender og det er opptil oss borgere å vise ansvar. Det er faktisk slik at vi har lov til å avkaste et storting som har beveget seg i en tyrranisk rettning, grunnloven har gitt oss folkemakt som overgår politikermakt, for de har sverget troskap til å tjene sitt eget folk, ikke den nye verdensorden og deres lakeiere i multinasjonale selskap. Makten er nå sentralisert, enorm makt er i få hender, og vår skjebne som en menneskerase bestemmes av en grådig brutal og korrupte menneskehatere som har tydeligjort deres målskive i FN-flagget, det er jorden. De sikter på verden, mens vi sikler på Tv-skjermen. De lager kriger for egen vinning, vi mister soldater for ingen mening. De har stjelt gullet og solgt hele 123tonn til Rotchild, de har flagget ut næringen og ryggraden til nasjonen og ført oss inn i en finanskrise hvor finanseliten feirer, mens resten av landet har lommerusk og sparker steiner, langs Nav kontoret i en kø i et samfunn med øl og brød – versegod, stell deg i en hjertekarsykdom kø og dø.

Denne makten tilhører ingen spesifikk nasjon, de er frimurere, mens vi er slavemurere. De ønsker å utrydde oss, bygge en ny verden, gjennom 3 store verdenskriger, konstruerte pandemier, forgiftning fra fly med unnskyldninger om at de redder oss fra skaden vi har påført klimaet, de vil si du er et virus, du har ingen rett til å utale deg, vi redder planeten, vi redder den fra deg. De har senket befolkningsvekstkurven drastisk med vaksiner, fluoride, kriger, det perfekte hygieniske våpen; kontrollerte naturkatastrofer, og utsulting og AIDS innførsel i den tredje verden, utarmet uranium i irak og afghanistan, en elektromagnetisk kreftfremkallende tåke i den siviliserte verden, og gudene vet hva mer de har i vente..

Norge har vært under diktaturisk styresett siden EØS ble tvangsinnført. Etter 2 folkeavstemmninger og NEI til EU – Ja til Norsk suverenitet, har bla Jonas Ghar Sthøre vært en sentral nøkkelperson for EØS forhandlignene som koster Norge dyrt og plikter oss til å følge alle EU direktiver som avgrenser det norske demokratiets selvstendighet.

Hvordan kan vi i det hele tatt være med på å påvirke lokaldemokratiet vårt, når valgene blir tatt i Brussels?

Tjenestedirektivet – «utenlandske arbeidere kan få betalt utenlandske lønnsforhold i norske arbeidsplasser» norske arbeidsgivere prioriterer 35kr i timen fremfor 140 og vi taper arbeidsplasser.

Kostilskuddirektvet – bannlyser naturlige helsekostprodukter og sørger for legemiddelindustriens hegemoni i helsebransjen. Piller, kjemikalier, vaksiner, og unaturligheter er det staten anser som best for deg, mens de kaller mange av de blomstene og urtene som vokser under føttene våres i bakhagen for ugress. Sannheten er at det «ugresset» har alt du trenger for å dekke det daglige behovet av mineraler og vitaminer, norge kryr av medesinplanter.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/syns-du-kosttilskudd-er-dyrt/

Datalagringsdirektivet – «Frykten for terror eksisterer ikke i Norge, meld norge ut av nato og be nato pelle seg ut av verden som den angrepsalliansen den er, så har vi intet å bekymre oss for og 4.5 millioner nordmenn blir ikke mistenkte inntil motsatte er bevist.

Datalagringsdirektivet hemmer tankefriheten, dine meninger er ikke dine lenger, og du må være obs på hva du skriver i et nettavisinnlegg for staten kan høre deg. På denne måten er du kansje ikke så tøff i kritikken som du ellers pleier å være og tilslutt blir vi nikkedukker alle sammen

EU direktivet i 2013 ønsker alle Norske biler utstyrt med obligatorisk GPS sporingsutstyr så de kan følge med hvor du er, hvor langt du har kjørt så selvangivelsen din kan korrigeres for CO2 bota di.

Boligprisene har økt og 45% av lønna di går til å dekke hus over taket. Strømprisene dine har økt, staten prioriterer EU mer enn sine egne borgere, dermed må du betale 1kr pr kwh, og Tyskerne får strøm til halvpris.

Hvorfor kan vi ikke ha en bank med fast rente på 1% til å dekke bankens driftskostnader? Så alle kan få en fair sjangs til å eie noe i livet?

Hvorfor kan ikke staten frigjøre de teknologiske godene som fri energi, og forby de teknologiske ulempene som forskning på mer avanserte massedrapsvåpen?

Vi trenger en revolusjon, men de som snakker om at den kommer i enden av røret på en rifle må du ikke høre på!

Franske revolusjonen krevde flere hundre tusen menneskeliv, og frihet, likhet og brorskap ble grunnlagt på flere hundre tusen liter med blod. Det legger grobunn for mer blod, og mer hat, og mer ødeleggelse.

Image and video hosting by TinyPic

1  Svar11 år sidenarifkarimAbonnentarifkarim

«Franske revolusjonen krevde flere hundre tusen menneskeliv, og frihet, likhet og brorskap ble grunnlagt på flere hundre tusen liter med blod.»
Armin, når du selv «vet» at den franske revolusjonen, og mange andre flere borgelige «revolusjoner» var intet mer enn illuminati-finasierte hoax gjennom historien, så hvorfor referere den som et eksempel? 😀 French Declaration with Eye of Providence at the top, what???:

:D0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

I know, but most people dont :D0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

JESUITTER:

Arifkarmi: Ja, det var jesuittenes verk det også visstnok, til og med menneskerettighetene er deres verk og agenda.. og selv om menneskerettighetene høres bra ut, er det nok baktanker med dem også..

Og jesuittiske rådgivere bodde hjemme hos vår første statsminister Christian Michelsen i 1905 da Norge som nasjon ble dannet.. Så.. hva foregår egentlig? Ble til og med nasjonen Norge i 1905 dannet ved en jesuitt-konspirasjon?

Nasjonen ble nemlig dannet ved at: 1905: 27. mai – Kong Oscar II nekter å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskjedssøknader, som kongen nektet å innvilge. Dermed var «den korte lovlinje» mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt 7. juni. om dere ser bildet der av Michelsen ser han vært unorsk ut.

Jesuitter i Norge – i følge Wikipedia:

I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
———————————————————–
Disse rådet han åpenbart til å opprette et egen Norsk konsulatvesen.. noe som ved en del jobbing ble brekkstang for at vi ble en fri nasjon.. det multilaterale konsulatvesen er som en del av oss vet jesuittenes redskap for å kunne konspirere og infiltrere helt inn i maktens innerste gemakker.. og i katolske land er den Jesuittiske kirke overhodet for dette konsulatvesen.
Så man kan lure på om dette er noen kirke i det hele tatt?!
Eidsvollsmennene visste nok hva de gjorde da de laget vår grunnlov!
De ville beskytte vår selvstendighet som nasjon!

Synnøve har fått innsikt i dette og i den indre kjerne av maktfolk og forhandlinger nettopp fordi hun var en del av dette konsulatvesen og diplomati, i Geneve og var også med i EFTA-kommisjonen.. knyttet til forhandlingene, glem ikke det.. derfor vet hun alt dette fra innsiden.
Men hun hadde etikk og moral, lot seg ikke korrumpere og ville at vi – folket skulle få vite sannheten. Dermed begynte svertekampanjer, ryktespredning, sabotasje, trakassering og psykiatrien brukt som redskap for å ta henne..

Videre fra Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen

Da den såkalte jesuitterparagrafen ble opphevet, sammenfalt dette med Sovjetunionens maktovertagelse i Ungarn, og de første jesuittene var derfor ungarske prester som måtte gå i eksil. Det har ikke blitt opprettet noen permanent jesuittkommunitet i Norge, i motsetning til i Sverige og Danmark.
———————————————— sitat slutt wikipedia.

Da Thorbjørn Jagland gav fredsprisen til Obama begrunnet han det i sin tale med at dette ble gjort for: » Å STYRKE DET MULTILATERALE DIPLOMATI»..
Altså Jesuitterveldet.. og jeg FRØS på ryggen..
Men de fleste reagerte nok ikke for de vet ikke hva dette er.. Jesuitter høres katolsk og fremmed ut, og folk vet ikke at maktfolkene er deres stråmenn..1 Svar11 år sidenshamboAbonnentshambo

Ganske rystende lesning. Takk for avsløringen, tøft gjort!

Ang. jesuittene, her er et utdrag fra en ed høyststående jesuitter må avlegge:

I do further declare, that I will help, assist, and advise all or any of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be, in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical Protestants or Liberals’ doctrines and to destroy all their pretended powers, regal or otherwise.

Resten finnes her:

http://www.reformation.org/jesuit-oath.html

Har ikke undersøkt dypere, men det virker som om denne eden er bekreftet reell.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Sterke ord Armin.. og vi ser i artikkelen med bilde du vedla, at det var nettopp Støre som skulle informere Norges rolle i det nye New World Order ja.. deres mann, og nettopp derfor glorifisert av det kjøpte og betalte media..

Nyhetsspeilet er muligens det eneste frie media hvor man kan få ytret seg og publisere slik informasjon til folket og Synnøve vet hva hun snakker om!

Nettopp derfor har så mye brutal faenskap vært gjort for å diskreditere henne og bringe henne til taushet.. og dette er også forbrytelser! Men Synnøve lever på tross av alt dette og er istand til å gi folket sannheten gjennom Norges kanskje eneste helt frie media med den riktige ånd over seg 🙂

Denne artikkel er bevis på dette, men vi må forvente svertekampanjer og og bakvaskelser i kjølvannet av dette, fordi Nyhetsspeilet er en dissident, akkurat som mange av oss som skriver her er det.. og de samme metoder kan bli brukt mot avisen som mot mennesker som forstår for mye av de anti-demokratiske kreftene som styrer Norge og verden i dag.

Her på Nyhetsspeilet finner man oss reelle og kompromissløse sannhetssøkere som søker sannhet og fakta helt uten forutinntatthet og uansett hva det måtte være vi finner.. da ender man opp med en del fakta som ikke passer inn i gjengse oppfatninger og møter fordommer..

Og vi finner mye rart, for vi lever i en verden styrt av makt-syke mennesker som ikke eier noen skrupler, og deres fotsoldater og lakeier styrer som stråmenn i vårt og andre land over hele verden med sine agendaer..0 Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Når vi er inne på datalagringsdirektivet, jeg drømte for noen uker siden at AP klarte å trumfe det igjennom.

Er jeg sann drømt?0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

He he! Er det ikke det vi kaller for mareritt da! ;)0 Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Jeg var visst sann drømt. Nå har riktignok ikke direktivet blitt innført, men jeg drømte kun at det ble vedtatt. Så jeg er kul likevel.0 Svar10 år sidenJonnyAbonnentJonny

Kampen er i gang, stolt av dykk. Å veta at ein ikkje er aleine er ein god følelse. Eg kan gjerne stilla meg opp på torget i Bergen med flygeblad og skjorter tilsalgs. Spennande og sjå ka so hadde skjedd. Etter over 20 år med og sitte og måpe til galskapen er det tid for handling.2  Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

http://sites.google.com/site/bevissteskjorter/0 Svar11 år sidenevilbugAbonnentevilbug

Dere mangler en skikkelig knallgul skjorte med en slange og Don’t Tread On Me» på.0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Alle ønsker er velkommen og motatt. Setter opp en spørreundersøkelse etterhvert med de forskjellige tipsene jeg har fått så kan dere bestemme hvordan neste parti skal se ut.0 Svar11 år sidenarifkarimAbonnentarifkarim

Fantastisk Taftø! Du er virkelig «tøft»! 😀
Et par skattesøk på Jonas Gahr Smøre viser at formuen hans «øker» med ca. 10 millioner per år, selv om han «bare» er en yrkespolitiker med gjennomsnitts-lønn på under 1 million per år. Hvor kommer de «ekstra» millionene fra? 😉
http://skattelister.no/skatt/profil/jonas-gahr-store-21500688/

Begge landsvikere har en tilknyttelse til drammen: Quisling og Jagland. Undrer hvorfor Norge har så tette bånd med EU, når den er Offisielt bare med i EØS? :D1  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

EØS er bare en BLØFF!!! Dette er forklart i artikkelen om du leser nøye, og Synnøve kan sikkert si mer om det også, den såkalte EØS-avtalen er ugyldig bl a fordi de fleste landene som var med og forhandlet om den trakk seg, det er bare et skalke-skjul, et cover up for vårt EU-medlemsskap, som alle nordmenn opplever i praksis hver dag, nye norske lover vedtas i hundretall hvert år i EU-byråkratiet, det har til og med VG skrevet og det fordi vi er medlem!1 Svar11 år sidenSMQAbonnentSMQ

Kan ha noe med familien og overføring av verdier å gjøre. Sjekk opp familien til Gahr Støre. De er ikke akkurat fattig…0 Svar11 år sidenHermisAbonnentHermis

Synd at riksretten er avskaffet. Men det fins jo sikkert en tom militærleir hvor alle disse quislingene kan innkvarteres. Egentlig er ikke uttrykket «quisling» dekkende heller. Husk avlusinga ;).1  Svar11 år sidenHermisAbonnentHermis

Glemte å si at disse forbryterne må jo selvfølgelig få ha det komfortabelt under innkvarteringen. De må jo selvfølgelig stappes med massevis GMO-mat, aspartam, smaksforsterkning, fluorisert drikkevann (brukes også som rottegift) etc. Men først etter at de selv har samtykket til frivillig å ta en vaksine med dobbel dose organisk kvikksølv, det er jo fullt lovlig så lenge det ikke er i maten. Etter hvert kan de jo også få kommunisere med sine advokater pr mobil og internett. Ekstra-ekstra kraftig antenner/sendere vil bli opprettet midt i leiren. Men slik stråling er jo heller ikke noe farlig.0 Svar11 år sidenevilbugAbonnentevilbug

Jeg mener bestemt vi kan trøste oss med at de avtalene de har underskrevet er ulovlige, og ikke minst UGYLDIGE.
Som jeg har skrevet før:
Jeg også kan fikse underskrevne avtaler i papirform der det står at jeg eier hele verden, eller hele universet for den saks skyld,uten andres konsens. Betyr det at jeg eier noe mer enn før? Nei, nei og atter NEI!!
Slike »underbordiske» avtaler blir også TOTALT ulovlige og kan f.eks. sammenlignes med at jeg og Taftø selger bilen til Singoalla, uten hennes konsens og viten, og attpåtil beholder pengene. Slikt er jo regelrett tyveri!!

Det er stor forskjell på lov/legaleser og Lov.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

evilbug: Tenk at vi til og med har deg med oss i dette 🙂
Da vil vi med sikkerhet ha hele folket med oss,
dvs alle som er frie og ikke er med på dette NWO-plottet!0 Svar11 år sidenevilbugAbonnentevilbug

Hei, dere har alltid hatt meg med. Husker dere ikke meg da? Har da rumstert rundt her før.
Jeg burde sikkert ha skiftet avataren min, siden jeg er mann. Og desuten frembringer den sikkert tramperefleksen hos folk. Det kiler sikkert i hælene hos de flestenår man ser slike »maurdronninger».0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Ifølge meg, så eier jeg deg! De har gjort seg selv til guder…0 Svar11 år sidenSkribentMichelle

så sant så sant, bravo, ja det er ikke gyldig når man skriver under ting i det skjulte, det er så diktatorisk, juks og fanteri! Ingen mennesker har rett til å eie eller bestemme over andre, alle har bare rett til å bestemme over seg selv, fri vilje over seg selv! Jeg har også lenge følt at vi er med i EU og at FN ble satt sammen som starten på New World Order, alle land er jo innunder FN.. the Pyramid hvor noen få på toppen lager pengene, eier pengene, bestemmer til enhver tid verdien på pengene, fordeler de fritt etter sin egen agenda og bruker mesteparten på mind-control og ritualer og negativ-alien-agenda, undergrunnsbaser, militære og industri.. Eneste grunnen til at England og USA har lav kurs, er fordi de har bestemt det sånn, lav verdi gir redsel, folk jobber som roboter, tørr ikke protestere, føler seg truet, akkurat som da Hitler kom til makten basert på frykt og hevnlyst og hjernevasking osv.. dessuten vil de jo avskaffe pengene for å innføre micro-chip/RFiD, men først må de ha litt mere terror for å få folk til å tro at vi må virkelig ha micro-chip for vår «egen sikkerhet»..0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Detter er jo krutt! Ikke nok med at vi ved foræderi har blitt med i FN, men også ved svik har blitt medlem i EU!!
Med fare for å virke dum, men det kan jeg leve med, he he!
Er det slik å forstå at:
«EU-avtalen» skrives altså under den 24. juni 1994.
November samme år sier Norge nei til avtalen. ( som da entlig er inngått!!!)
29. desember samme år blir denne «EU-avtalen» uten å bli fremlagt til Stortinget slik loven krever, bare da lagret under avtaler, men denne blir presentert som en bilateral avtale mellom Norge og Island, mens det egentlig er en «EU-avtale»?
Lovteksten endres? Men på hvilken måte? Forsto ikke helt dette kunstykket.
Prøvde å gå inn på UDi sine sider, men merkelig nok, var det bare «avtaler» (traktater ga 0 i søket) som ikke kunne vises.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Armin: Ja, eksakt, de LEKER GUD, på mange måter og profetene forutsa det..
Mk-teknologien, Haarp og mye annet er til de grader bevis på det!
Og deres planer er uhyggelige.. derfor bruker gode mennesker mye tid her på NS og andre steder for å advare.. om vi kan STOPPE disse galningene, med sine falske JANUS-ANSIKTER.. de har to ansikter, to tunger osv..0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Cosmomind: EKSAKT, dette er KRUTT så det holder, og nå er det kanskje håp om at du og andre her på Nyhetsspeilet forstår litt mer av mine ord om å leve som dissident under hard sabotasje og dere ser litt av det isfjellet som har ulmet under overflaten, som en konflikt mellom kompromissløse sannhetssøkere og folk som vil hindre nettopp de sannheter å nå ut til folket!

DET er hva det dreier seg om kort sagt, detaljer kan ikke tas her og nå.
Nå må vi belyse EU-temaet, det er det viktige nå, for nasjonen faktisk.
Men håper også at folk reagerer på at gode folk som vet og forstår for mye blir utsatt for svært stygg medfart fra diverse cointelpro, staybehind og e-tjenester og hva det nå er alt sammen, alt vi vet vi som opplever dette er at de skaper trøbbel og faenskap, svertekampanjer, løgn på løgn, sabotasje og trakassering mot gode ærlige folk som ikke har gjort noe annet galt enn å søke sannheten og ønsker å dele det med folket..mange er rammet faktisk! OG mange andre har latt seg bedra ved å tro på de falske Janus-ansikter..

Sannheten trenger ingen knebel og heller ikke vi som ønsker å dele den! Vil noen kneble andre fra å ytre seg, så er det DE som har noe å skjule.. de er REDDE FOR AT SANNHETEN SKAL KOMME FREM, om dem selv og deres egne greier.. dersom dere ser at noen svertes og fordømmes, svartmales og dømmes nord og ned, her eller i media, da er personen kanskje en trussel for maktfolkene.. maktfolkene glorifiseres av det samme media.. som alltid ivaretar Status Qou kreftene og eierne, med få unntak. Og Nyhetsspeilet er et hederlig unntak!

Ang traktatarkivet i UDA så kommer bare denne linken opp når jeg forsøker å kopiere linken til selve det spesifikke dokument:

http://www.lovdata.no/traktater/ men gå på 1994, og det er øverste dokument.

Her er kopi:

Ident 29-12-1994 nr 1 Multilateral

Tittel (norsk) Avtale om justering av visse avtaler mellom EFTA-statene
Korttittel (norsk)
Tittel (originalspråk) Agreement adjusting certain agreements between the EFTA states
Emne EFTA

Avtalens undertegningsdato 29-12-1994
Avtalens undertegningssted Brussel
Avtalens ikrafttredelsesdato 01-01-1995
Undertegningsdato Norge 29-12-1994
Ikrafttredelsesdato Norge 01-01-1995
Depositar Norge
Fullmakt til undertegning 23-12-1994 kgl.res.
Stortinget St.prp.nr.24 (1994-1995)
Innst.S.nr.77 (1994-1995)

Stortingsvedtak 21. desember 1994
Fagdepartement/direktorat Nærings- og handelsdepartementet
Ratifikasjon el.likn.
Dato for dep av rat.dok el.likn
Publisert Overenskomster 1995 s 68
FN-registrering
Endret/tillegg
Endrer/tillegg
Merknad

Part Norge
Undertegningsdato 29-12-1994
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc
Ikrafttredelsesdato 01-01-1995
Fratredelsesdato
Merknad

Part Island
Undertegningsdato 29-12-1994
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc
Ikrafttredelsesdato 01-01-1995
Fratredelsesdato
Merknad

Part Liechtenstein
Undertegningsdato
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc
Ikrafttredelsesdato 01-05-1995
Fratredelsesdato
Merknad0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Her er direktelinken:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/udoffles?doc=tra-1994-12-29-001.txt&0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Selve teksten:
http://www.lovdata.no/traktater/texte/tre-19941229-001.html0 Svar11 år siden

trackback

Toolz Pedia

[…] Nyhetsspeilet.no » Globalistenes Fremste Agent […]0  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Og det var stille på Internett i en halv time. (Joh. Åpenb. kap ? vers ?)0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Ja du kan så si.. det kan vi lure på..
Det var ikke de kapitlene jeg refererte til tror jeg fra Åpenbaringsboken..
2,9 og 3,9 advarer oss.. kapittel 20 og 21 er fantastiske, jeg elsker dem..
Men dit er vi ikke kommet ennå..
Noen tårer er nok tørket men ikke alle for all evighet ennå..
Død, sorg og smerte eksisterer nok fremdeles i verden, enn så lenge..

Men vi har kommet et skritt videre, det kan vi trygt si..
For deg og meg er det en stor og gledelig dag, store store skritt for oss..
Men kanskje ikke så store for menneskeheten..
Forhåpentlig kan det gavne det NORSKE FOLK og sannheten..
Ja, hvem vet om ikke en eller annen engel nevnt i åpenbaringsboken har blåst i sin basun.. artikkelen vil nok fungere som en åpenbaringsbok for noen og enhvert.. jeg håper og ber om at de vanskelige forhold dissidenter lever under kan opphøre.. nå som makt-folkene avsløres..
Da er det vel bedre for dem om de slutter med å gjøre flere overgrep enn de som allerede har vært gjort, for å bringe ærlige og redelige folk til taushet..

Eller kanskje det blir verre av dette.. jeg vet ikke.
Men sannhetene som gjaldt EU og som kostet oss mye å bære, er i dag gitt til folket og vi kan puste ut.. Nå får andre ta seg av resten..

MEN nå har jeg faktisk sjekket åpenbaringsboken min her,
og det er begynnelsen av kapittel 8 du referer til.

«Da lammet brøt det syvende segl, da ble det stille i himmelen omkring en halv time.» Nå er ikke internett himmelen, og hos meg har det gått i ett..
Men kanskje det er stille litt nå, i maktens korridorer kjære Synnøve :-)0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Nå var jo ikke denne avtalen akkurat presentert i klartekst for å si det slik, men for å klargjøre, er det da slik at avtalen som ble skrevet under i juni på Korfu, var en tiltredelsesavtale hvor all juridisk makt ble overført til EU, og at den i desember ble endelig med noen endringer?
(Håper på forståelse for at det kan være viktig å forstå dette korekt)0  Svar11 år sidenSkribentMaarit M. Hanssen

Gratulerer med meget presis og samtidig opplysende artikkel.
Ja, det ble stille i Internett i en halv time…;-)

Det jeg lurer på, Synnøve, har ikke noen fysiske personer ansvar for FN ( en juridisk person * ) gjennom presidenter, statsministre, konger, sheiker osv. i medlemslandene? ( sikkert et dumt spørsmål : -)

*)
» juridisk person, rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men en stat, kommune, selskap, institusjon, stiftelse, forening el.l. Begrepet juridisk person er noe flytende, idet rettsordenen behandler sammenslutninger som egne rettssubjekter i forskjellig grad; ofte er det en terminologisk smakssak om en sammenslutning skal sies å være en juridisk person.

I likhet med fysiske personer kan juridiske personer ha rettigheter og plikter og foreta rettsstiftende handlinger. Den rettslige realitet som ligger til grunn for begrepet juridisk person, kommer til uttrykk i språkbruken hvor man sier at f.eks. et aksjeselskap selger, kjøper, eier osv. til tross for at selskapet i og for seg ikke er noe som helst annet enn et rettsforhold mellom selskapsdeltagerne.

Ved sitat oppgi: Store norske leksikon, snl.no, Jon Gisle, 2010-05-14, http://www.snl.no/juridisk_person «0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Da Synnøve bestilte den avtalen som er lagt inn som link i hennes artikkel der det står link til fullmakt til undertegnelse av avtalen, så fikk hun tilsendt flere vedlegg, og så har sabotørene faktisk blanket ut teksten i selve avtalen..
Det er slikt som er ganske vanlig i dagliglivet for folk i vår situasjon.
Den daglige sabotasjen gjør livet ganske ekstremt og tungt..

Det ble oppdaget da vi skrev artikkelen at vedlegget der var blanket ut..
Men begge vedleggene var likevel med da vi postet stoffet til artikkelen, så Armin spurte meg på mail om det som var blankt..
Der har noen fotsoldater av disse maktfolkene fått sin betaling for å fjerne spor og bevis, derfor ligger kun fullmakten for underskrivelse vedlagt, som fulgte samme mail som avtalen Synnøve bestilte..

Nå har en annen person bestilt kopi av denne avtalen på ny, la oss se om han får den uten flere krumspring.. jeg synes de er utrolig at vi kan få fatt i slike beviser, men Synnøve mener at de kommer ikke unna, det er regler de må følge også, juridiske ting som ikke er mitt område..
Og Synnøve er skråsikker i sin sak ang disse tingene, fast som fjell,
og har jo gjort en heltemodig innsats for å finne ut av alt sammen,
med liv og helse som innsats og takket være at hun faktisk var tilstede midt oppi disse forhandlingene i de innerste kretser i 1994 i Geneve og Bryssel, så derfor hadde hun brikkene for å kunne finne ut av resten..
som dere har fått her i dag.. Her ser dere hvem som skrev under:

Statsminister Gro Harlem Brundtland, utenriksminister
Bjøm Tore Godal, handelsminister Grete Kundsen
og ambassadør Eivinn Berg gis fullmakt til å
foreta undertegningen.0  Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Alle som leser denne artikkelen bør umiddelbart bestille denne avtalen.
Så får dere selv både se og oppleve hvordan systemet fungerer.
Kanskje blir det et så stort press på UD at de til slutt må gi ut alle dokumenter.

Dere bare kopierer teksten i min bestilling som jeg legger ut her nedenfor, og så undertegner dere med eget navn.
Send bestillingen både pr vanlig e-post og via kontaktskjemaet som det følger link til.

Utenriksdepartementet
post@mfa.no
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse.
Postadresse: Pb 8114 Dep.
N-0032 Oslo

Ber med dette UD om å få tilsendt – «Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU» (uten vedlegg) samt «Final Act» og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Denne henvendelsen er også sendt via UD sitt eget kontaktskjema under denne web adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/kontakt/skjema-kontakt-utenriksdepartementet.html?id=437542

Med vennlig hilsen
Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

HELT GLIMRENDE LARS! Oppfordrer alle som ønker å være med på denne aksjonen som ble oppfunnet nå, om å bestille og etterlyse denne avtalen 🙂 He he, de kan vente seg STORM fra befolkningen ang Korfuavtalen – final act!

Kanskje det blir visse folks final act om vi gjør dem gjennonsiktige, for det tåler ikke dagens lys, det de holder på med.. de som liksom var valgt for å være våre representanter og tjene folket og så tjener de kun sine egne egoer og den internasjonale makt-eliten.. de fortjener ikke vår respekt..
Men det spørs hvor inngrodd folks positive inntrykk er etter mange år med positiv omtale og opptredner i media osv.0 Svar11 år sidenAnnAbonnentAnn

har fulgt opp og sendt bestilling :)0 Svar11 år sidenKanaloaAbonnentKanaloa

Bestilling er sendt :-)0 Svar11 år sidenTobyAbonnentToby

Har prøvd å sende. Så nå får vi se om der kommer svar.

«Takk for din henvendelse
Takk for henvendelsen. Din henvendelse er sendt til Utenriksdepartementet og vil bli behandlet.

Vennlig hilsen
Utenriksdepartementet»0 Svar11 år sidenThorAbonnentThor

Fantastisk flott og modig gjort Synnøve og Singoalla!! Endelig får man se hvilken løgnere Støre,Brundtland og Stoltenberg er..Og være kapabel til å lyve for hele det norske folk,er helt utrolig!!0  Svar11 år sidentwistyAbonnenttwisty

Hei hei alle sammen! Her er jeg – nettopp våknet fra en lang dvale og fortsatt nokså groggy og forvirret 🙂 Da jeg ikke liker hva jeg ser, så registrerer jeg meg på nyhetsspeilet og regner med å bli tatt av dage en gang i fremtiden sammen med alle dere andre her inne. For alle registrerte her er vel registrert av… hmmm er det eliten dere kaller det. Og når tiden er inne så betyr vel ikke den lille folkemengden her så mye for dem, og det vil vel heller ikke bety så mye for resten av de over 4,5 mill. norske sovende folk. Ingen vil se sammenhengen. Jeg bøyer meg i støvet for alle dere kunnskapsrike personer og ser høyt opp til dere! Det er veldig mye stoff å sette seg inn i, og jeg forstår ikke alt. Takker så mye for alle linker som blir lagt ut, selv om noen av dem er der i det ene øyeblikket og er fjernet i neste – har dere spioner her inne? Takker også for alt arbeid dere legger inn i dette – vet ikke hvor mye det hjelper, da de fleste som sagt er i sin dypeste søvn, hvis man prøver å si noe, så blir man som regel sett på som en raring med vrangforestillinger. Skulle ønske jeg kunne bidra med noe, men jeg ser på meg selv som ikke nok kunnskapsrik ennå – uten ekte erfaring. Fantastisk at dere har lagd denne siden – det er hva jeg har manglet i et par år nå, til jeg tilfeldig kom over det. Takk takk takk!!! 🙂 !!!0  Svar11 år sidenSkribentMike Cechanowicz

Godt at dette kommer ut. Som innflytter starter min historisk kjennskap til Norge først i 1970 – det som står her MÅ være god advokat mat for en gruppe som må kalle seg for støttende til Norsk lov –

Jeg har sett nok av advokater som tvister lovens intensjon til egne fordeler, men er det noen som vil bruke loven til å tviste statssvikere i fengsel?0  Svar11 år sidenevilbugAbonnentevilbug

En liten ting….
Dokumentet fortjener helt sikkert å bli eksponert på wikileaks. Jeg synes Taftø eller Singoalla skulle ta kontakt med dem. Slik kan hele verden få se enda ett ypperlig eksempel på hvordan »eliten» regjerer bak folks rygg.0  Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Gratulerer Synøve og Super Singo med alle tider artikkel 🙂
Kjemprtøft gjort av dere 😀
Dette burde jo vekke dem i landet som ikke har skjønt dette for lenge siden

Dere skriver at det har vært liten motstand siste tiden…
Det er seff pga av dem ikke ser noen trusler mot sitt NWO lenger
Det fortalde jeg for over 1 år siden at svarte Irene ja til Lisboa avtalen så var løpet kjørt
Da er EU blitt en egen nasjon med egen grunnlov
Om en så mobliserer 100 millioner til og demonstrere utenfor EU Tårnet i Brussel så blir en ikke annet en opprørerer som prøver og ødlegge en demokratisk valgt Union/Stat
Den nye EU hæren vokser i enormt tempo nå under komando av den engelske Baronessen Catherin Ashton med et budsjet som langt overtstiger det EU presidenten Herman Van Rompuy råder over
Man ser mye av dem samme tegna nå som man så under den skjulte opprustningen i forkant av WW2

Ser man på hvem som er medlemmer av en verden og frimurere i Norge så er det nesten hele den norske elite med militære, politi, advokater og politikere osv så dem tror nok at dem ikke har noe og frykte lenger som kan sette hindringer i veien for deres NWO

Noen sier at det virker som om dem tror dem eier oss…
Kanskje dem gjør nettopp det ?
Vi vet at vi ble planetet bevist her på jorden av noen utenfra og at dem samme hadde seg med menneskedøtrer som fikk det avkommet som vi best kjennet som pyskopater i dagens sammfunn
Vist vi planeter gullerøtter, avler Høns og sauer så eier jo vi dem så kanskje dem ser oss på samme måten… ?

Får avslutte med sitat Ghandi
Dem kan knuse mine bein og ta mit liv men dem kan aldri frata meg min frihet,, vilje, tanker og sjel 😀

HA en fin helg alle sammen :D0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Til evilbug: utrolig og gledelig å få deg som alliert 🙂
Hvem er da imot oss? he he.. wikileaks hva er det?
Vil du stå ved vår side videre også?

Må le og smile litt av alle de bestillingene som vil flomme inn nå til utenriksdepartementets traktatarkiv hvor vi alle ønsker å få ta en titt på denne avtalen de inngikk på våre vegne der nede på vakre Korfu.. he he 😀
De hadde sikkert gode dager der nede i luksus på et fint hotell for vår regning også mens de begikk dette svik.. det ville vært fint om noen kunne grave litt mer detaljer der..

Akkurat nå føler nok Synnøve og jeg stor lettelse og behov for å puste ut litt, føler at vi har gitt denne infoen over i folkets hender..
Det har vært tungt å sitte på og mye stygt gjøres mot folk som sitter på slik info, det er også viktig å fokusere på.. hvem betaler for og utfører slik sabotasje mot ærlige og gode borgere? Og bruker psykiatrien til å «uskadeligjøre» og forsøke å ødelegge mennesker av POLITISKE GRUNNER, i Norge, som overgrepene mot Synnøve?!
Det kan nok heller komme mye annet spennende fremover fra Synnøves hånd og tanke-verden – annen informasjon hun sitter på.. synes disse folkene selv, politikerne, systemet eller andre bør ordne opp i sine egne greier nå, vi har lidd nok for deres illojalitet mot sitt folk..

Her er et legendarisk og berømt brev i sakens anledning, forfattet av den gode mann Thore Lie som også har skrevet en artikkel her på Ns, om hva Gaustads massegraver skjuler..

Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø

Statsminister Kjell Magne Bondevik,
Statsministerens kontor, Akersgt. 42,
postboks 8001 Dep,0030 Oslo,
(tlf. nr. 22 24 90 90).

I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: «Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet».

At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, – det er at landets Justisdepartement nå faktisk innrømmer det.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange!
Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas! Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse! Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene, og som det igjen for enkelte selvsagt var svært lite flatterende for!

Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, – kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, «Til Juklerud i Norge» og som kom fram til brakka på Gaustad, – Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv).

Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: «Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende», sitat slutt.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun «farlig» for d’herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som stod hennes hjerte nærmest!

Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser).

Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold: I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli «fullkomment opplyst», som det heter. Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere.

– Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke.

Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken!

Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede – 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss, K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten.

Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five. Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken.

Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, – psykiaterne tok livet av Juklerød!

Si meg Bondevik! – og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! – hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft.

Dette bør du få satt en stopper for!

I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag!

Juklerød er død! Synnøve lever – en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann for blir slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft!

Jeg avventer svar statsminister! og jeg ønsker å møte deg sammen med Synnøve Fjellbakk Taftø og min kone Velaug! Dette må skje primo uke nr. 11, fra mandag den 15. mars osv. hvis Synnøve Fjellbakk Taftø skal ha anledning til å delta. Hvis ikke må det bli kun min kone og undertegnede, og vi er relativt meget fleksible!

Med vennlig hilsen

Thore Lie

Vedlegg: Justisdepartementets brev av 8.3. d.å.
kopi: helseministeren Dagfinn Høybråten,
fungerende justisministeren,regjeringsadvokaten Bård Tender,
byråsjef i UD Knut Langeland,
rådgiver i UD Helge Elster m flere.0  Svar11 år sidenevilbugAbonnentevilbug

Som jeg sa tidligere i denne tråden.
Jeg har da aldri stått på noen annen side og kommer da aldri til å gjøre noe det heller.
Har du hatt et inntrykk at jeg er / har vært en »agent»her? I så tilfelle har du nok tatt grundig feil.
Vi har helt sikkert forskjellige meninger om ting, men når meningsforskjeller blir til »agentvirksomhet» er det på vei til å være paranoia.
Jeg legger heller ikke skjul på at jeg ganske sikkert ligger mer til det såkallte »høyre» politisk sett enn de fleste her. Betyr det at jeg er agent for mørkemennene og har en iboende gremlin?
Jeg tror ikke du forstår helt Singoalla…0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Ingen kan forstå alt og alle tar feil noen ganger.
Jeg har aldri stemplet noen her med sikkerhet som det ene eller det andre, på grunnlag av meninger og anonym profil, om noen henger seg på noen som et frimerke og vrenger på alt ser det ut som et oppdrag, men jeg kan ikke huske å ha hatt den erfaringen med deg. Ditt valg av navn, gir unektelig assojasjoner, og et navnet har du valgt selv.. tror vi har vært uenige, men husker ingen detaljer. Så legg ikke vekt på det, ble bare overrasket nå, det er alt, men gledelig 🙂

Og det er gledelig at dette tydeligvis betyr enda mer for mange, enn vi trodde..
At det var viktig og en formidabel bombe, visste vi, det kunne vi se på motstanden alene det. Husker jeg stod her ved vinduet i oktober og så ut på den vanvittige aktivitet av biler rundt huset her og mye annet som skjedde da, og tenkte: JØSS.. denne infoen om EU som Synnøve og jeg ville ha ut, den er det visst visse folk som IKKE vil ha ut.. JØSS, for en aktivitet det ble rundt her og på telefon, data og mye annet.. Jeg har masse info om viktige andre saker som ikke tåler dagens lys som jeg ytrer meg om hele tiden, og jeg har levd under ganske kontinuerlig sabotasje siden 1999 da jeg begynte på de betente justismord, men det ble faktisk helt spesielt og ekstremt hver gang Synnøve og jeg avtalte på våre avlyttede telefoner at nå måtte vi prøve igjen å få DENNE infoen ut.. men denne gang..var det helt annerledes, ja.. tiden vil vise hvorfor.. det lurer nok mange på..

Gleder meg også over å se mange nye ansikter her og vil oppfordre dere til å bli her og delta sammen med oss, les de andre artiklene her det som måtte være innenfor deres interesser med et ÅPENT SINN..
Det er mange her som sitter på veldig mye info og brikker de har skaffet seg gjennom mye research, bekjentskaper og erfaring.. mye kan virke utrolig og sprøtt første gang man hører det, men om man går litt inn i det og undersøker litt rundt det så er det utrololig hvordan verden faktisk er blitt..
Dette er et helt unikt sted.. bli her og del stedet og deres info med oss :-)0 Svar11 år sidenevilbugAbonnentevilbug

»Ditt valg av navn, gir unektelig assojasjoner, og et navnet har du valgt selv.. »
Jamemenne… *sukk* Nicket og avataren min er jo ironiskt ment.
Geezez, jeg trodde folk forstod såpass.0 Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Jesuitterkonstruksjonen «juridisk person» er så finurlig fremstilt at alle tror noen andre har et ansvar, men i realiteten er det ingen fysiske personer som har ansvar for det FN, eller for den saks skyld EU-kommisjonen, gjør. Jeg har foreslått på Wikipedia at alle stiftelser og internasjonale organisasjoner automatisk omgjøres til samvirkelag og da oppstår det en helt ny Wikipediaverden.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Synnøve: Tror at vi alle har merket dette når vi henvender oss om forskjellige saker i systemet, så er det vanligste svaret at det er ingen om har eller tar ansvar, man faller ofte mellom to stoler, om reglene ikke passer og mange er opptatt med å fortelle at det ikke er «deres bord» – ansvar.

Stiftelser er ofte laget for positive ting, men det er altså en jesuittisk oppfinngelse som legger opp til at ingen har ansvar.. men det tror jeg mange ikke vet.. mange lager stiftelser for gode ting uten å vite dette, er mitt inntrykk.. jesuittisk lyder så fremmed, men forstår at deres inflytelse og oppfinnelser likevel påvirker mye i vårt samfunn.. finnes det i det hele tatt noen offisielle jesuitter i Norge? Støre er vel ikke troende jesuitt?

Takk for alle gratulasjoner på denne gledens og lettelsens dag..
Ting føles lettere nå, energiene føles bedre også.. blir glad og rørt 🙂
Kanskje har du rett, smurfen i at de har sikret seg så mye at det ikke lenger har noen betydning.. Hva folket får vite.. men i mai og oktober 2009 var himmel og jord i bevegelse for å hindre oss med svært stygge midler, sabotaje, drapstrusler, innleggelser osv.. både mot oss og hjelperne våre.
Jeg HÅPER at intet vil skje med oss nå, at faren er over og at folk her slår ring om oss på et vis, det øker vår sikkerhet..

Men vi har nok også snakket en del om den gode energien og følelsen av at tiden faktisk var inne nå.. for hva? Kanskje for folket til å samle seg..
Det er på tide, om vi ikke gjør noe snart.. så kan det fort være for sent.
Om det er for sent allerede, vet jeg ikke..
Savner bildet ditt av den blide blå glade smurf, smurfen…
Kan noen hjelpe smurfen å få fikse den søte smurfen tilbake med bilde?
Mitt bilde falt ut i noen timer i går, regner med det var en advarsel..
Sa jo fra om det her, men det var tilbake av seg selv etter en time eller to akkurat som det ble blanket ut av seg selv.. mye rart med internett for tiden..
Kanskje noen ville straffe vår søte smurf også, han vet og forstår for mye.. og har ofte sagt ganske sterke ord her inne som visse folk ikke liker..
Så blanket de bort hans bilde, slik de også gjorde med mitt en tid, og med Eu-avtale-vedlegget og med hele hotmail/live/msn for min del, helt hvit skjerm om jeg prøver gå inn dit, de stenger noen av oss vekk fra nett helt eller delvis? og under dekke av «tilfeldige» tekniske problemer?0 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

For å komme utenfor klørne til systemet dere jobber i mot,så måå på en eller annen måte dette lenger ut i media enn kun til Nyhetsspeilet.Selv om mange kanskje ikke «kjøper» disse opplysningene,så er det likevel viktig at det kommer lenger ut,for det vil uansett føre til at dere blir mer usårbare.Jo mer dere er ute i media med opplysningene,jo mindre kan gjøres med/mot dere.
Om noe likevel da blir gjort,vil det bare føre til at den informasjonen dere går ut med,blir enda mer troverdig-og det vil de neppe skal skje!0 Svar11 år sidenHermisAbonnentHermis

Enig Uenur, og kanskje dette kunne være en slik plass for offentliggjøring:

http://www.wikileaks.com/0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Vi har gitt disse opplysningene til fri benyttelse for allmennheten og dere alle 🙂
Det er bare å ta for seg, kopiere, sende linker og videreformidle muntlig, skriftlig og på alle mulige måter.. Nyhetsspeilet er ingen lukket boks..
Selv om vi kan være et litt internt miljø her også på en måte, på andre måter ikke, så vil infoen flyte, via Facebook, mailer med linker osv..
Noen legger dette iforskjellige blogger, nettaviser og samfunn.
Oppfordret også til dette i selve artikkelen.. vær trygg, infoen forblir ikke her!
Den får nok bein å gå på,
lever sitt eget liv nå som vi trosset kneblene som ble gitt oss 🙂
Vil Norgespartiet eller andre ta tak i dette er det helt fint.0 Svar11 år sidenHalloAbonnentHallo

Hei en gang til Synnøve!

Har du lest / sett Jordan Maxwell? Han er temmelig dyp på det du snakker om. Han snakker om sjø loven og land loven, og om juridiske personer, og om virkelige personer. Hvis du har lest / sett Jordan sitt materiale, kan du kommentere hva han skriver / sier ? Kort: Jordan sier at vi er to personer, den ene personen er en juridisk og fiktiv person, som blir skapt av våre foreldre da de skriver under på fødsels attesten. Den andre personen er den som er av kjøtt og blod, og som ikke er den samme som staten vår har diktet opp. Hadde satt stor pris på om du kunne oppklare dette her, og om dette forholder seg på samme måte her i norge, som i usa og england!0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Takk for særdeles viktig artikke!!

Ser at i følge ABC Nyheter skårer Jonas Gahr Støre høyt på menigsmålinger, derfor viktig nå med at dette kom ut.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100403/jonas-nyter-storst-tillit

Mange av oss har nok tenkt denne tanke men samtidig tenkt, hvordan bevise
noe SÅ stort, derfor fantastisk at dette kom nå.

Forespørsel til UD er sendt fra min side, de kommer til å få travle dager fremover, det er sikkert og visst.

Som en tung bør som falt fra mine skuldre.0  Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Obs, en dårlig formulering fra min side, første setning, selvfølgelig viktig viktig,
uavhengig av Jonas Gahr Støres målinger men det kunne oppfattes som om det var det jeg mente… :-)0  Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Et spill for «Galleriet» når det gjelder norges forhold til EU:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100323/store-med-nytt-syn-pa-eos-utredning0  Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

«EØS opprinnelse,
er Gahr Støres oppfinnelse».

Skal han utrede sin egen oppfinnelse?

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Det er en stor hån mot det norske folk!!

Så bra at dette kommer opp nå, håper resten av befolkningen også ser dette
og tar til etterretning.0 Svar11 år sidenLofotenAbonnentLofoten

En kjempebra og innholdsrikt 17 mai tale fra deg Lars. Får håpe at så mange som mulig tar seg tid til høre denne. En 17 mai tale som definitivt er til ettertanke for alle å enhver i disse tider.0  Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Å være vitne til avsløringene her på Nyhetsspeilet er som å lese en surrealistisk kriminalroman.

Tenk at Jonas Gahr Støre har løyet glatt til det norske folket i ren jesuittstil i 20 år nå – og det uten spor av skam !

Ifølge CVen til Støre så har han studert 5 år i Frankrike:

Jonas Gahr Støres er sønn av skipsreder Ulf Jonas Støre og Unni Gahr.
tok utdannelse som statsviter med spesialisering i historie og sosialøkonomi ved Institut d’études politiques de Paris i Frankrike fra 1981 til 1985.

http://no.wikipedia.org/wiki/Jonas_Gahr_St%C3%B8re

Er det mulig at monsteret Støre – monSTØRE – gikk i jesuittlære hos Jacques Delors og kompani i denne samme tiden ?!

Noe jeg har merket meg med Støre er at han helt uten partibok begynte å arbeide på Gro’s statsministerkontor før han hadde fylt 30 år. Jeg kan ikke skjønne annet enn at NOEN må ha plassert Støre på Gro’s kontor, og TVUNGET Gro til å la Støre jobbe for seg. Nå har det seg slik at Gro jo var sjefete, inkludert med den vanlige pampete arbeiderpartihangen til selv å velge sine kadre, basert på fartstid, lojalitet, distriktsmessig opphav osv.

Jeg lurer på hva som kan ha fått Gro til å godta Støre som medarbeider hvis hun først viste motstand mot dette. Rent kronologisk fant «selvmordet» til Gro’s yngste sønn Jørgen, sted kort tid før Støre tiltre på Gro’s kontor. Vi vet at THEY ikke har noen skrupler med å benytte ulike «metoder» for å tvinge gjennom sin vilje. Når vi nå ser hvilken vandrende landsforræder Jonas Gahr Støre har vært for den norske nasjon i 20 år kan vi forstå at det har vært svært viktig for THEY å få Støre inn på høyt nivå i Arbeiderparti/EU/EØS/Utenriks.

At virkeligheten overgår fantasien skal man ikke dykke så langt ned i kaninhullet for å erfare at er regelen snarere enn unntaket.

Spørsmålet er hva Støre er lagd av, og om han er vanlig menneske med moral og skrupler. Det er ganske så patetisk at Støre nyter så høy anseelse blant nordmenn som ser på NRK, det har vel å gjøre med at han er veltalende lik et dataprogram, og at denslags ikke er noe som nordmenn er særlig godt vant med fra toppolitikeres side.

Her er noe Støre uttrykte under et foredrag i Tromsø nylig:
«Vi har fått ny programvare i oppdateringen av våre mentale kart. »
Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/nord_mest.html?id=602113

Eplet faller ofte ikke så langt fra stammen, heller ikke i begrepsbruk. MK Ultra Siv Jensen sa i fjor høst «Jeg er ikke en programmert robot» – som om det allerede er noe hun vet noe om osv.

Og her for litt siden så jeg sannelig i en eller annen «avis» at noen (Stoltenberg og Støres spin doktorer ?) hadde utplassert Støre som bartender i en bar (trolig i et lukket selskap) og deretter hadde funnet det for godt å sitere de tilstedeværende om hvor «normal» Støre visstnok er…

Det er et eller annet som overhodet ikke stemmer med landssviker-«roboten» Jonas Gahr Støre, selv om dette kanskje befinner seg utenfor rammene som de fleste av oss er programmert til å tenke innenfor.0  Svar11 år sidenAskeladdenAbonnentAskeladden

Multikulturens konge, Jonas Rahr Schtøgge.

Lurer på hva han er satt sammen av.0 Svar11 år sidenWilhelmGAbonnentWilhelmG

Hadde det vært en idè å starte «We are change – Norway?»

http://we-are-change.meetup.com/

http://www.wearechange.org/

Liker iallefall smellen de ga Rockefeller i Irland:

http://www.wearechange.org/?p=15260  Svar11 år sidenHalloAbonnentHallo

Hei på dere!

Driver å leser endel på : http://secretsun.blogspot.com/ Her kommer tallet 17 opp i tide og utide. Har sendt en mail til Christopher Knowles om om tallet 17, og vil informere dere andre om hvilket svar jeg får om jeg får det .0  Svar11 år sidenSkribentReidun Carstens

En stor takk til Synnøve Fjellbakk Taftø og Singoalla for utmerket arbeid med denne artikkelen her på Nyhetsspeilet.
De har begge, på ulike måter, virkelig fått føle hva det vil si å få belyst virkeligheten og sannhetene ut til det norske folk.
Det står respekt av at de våger å skrive om dette.

Bestillingsverket fra » landsmoderen » Gro Harlem Brundtland var EØS-avtalen.
Det er ufattelig hva som har skjedd i det skjulte. Nå har Norge fått over 5000
EU-regler og lover som vi må følge takket være eks-statsminister Gro.
Samme person visste eller forsto heller ikke at hun hadde mottatt for meget i pensjon, samt at hun heller ikke skjønte noe av at hun hadde sneket seg inn bakveien via sin søster Hanne Harlem i sykehuskø for å foreta en hofteoperasjon.

Hva foregår i det skjulte ? Tror » THEY » / makteliten at de skal få anledning til å fortsette med løgner og bedrag ? Nei !
Det som virkelig har skjedd kommer fram på løpende bånd takket være uselviske mennesker som har ofret svært meget for å få belyst hva staten Norge skjuler.

EU er dundrende konkurs. De har opparbeidet en enorm gjeld uten sidestykke i verdenshistorien. Det ene EU-landet etter det andre er i ferd med å råtne på rot. EU har en gjeld de overhodet ikke er i stand til å betjene.

Det som har skjedd er brudd på Grunnlovens § 1 og 112 samt Straffelovens § 83.0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«EU er dundrende konkurs.»

EU land har et gjeldsproblem de har mistet kontrollen over http://boombustblog.com/0 Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Hvis vi godtar premisset at EU er dundrende konkurs, så passer det vel bra med en eventuell planlagt økonomisk kollaps.

Vi har spennende år i vente det er iallefall sikkert, der individers sanne ansikt vil komme for dagen )0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Vet ikke om lovgivningen har gjort EU til en stat/Union, men hvis ikke, kan dette være forpostfektinger for å fremtvinge en slik løsning?
Når man ser hvor lett Gro kunne selge en stat under bordet ville det jo passe for de som jobber for en verdensregjering.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Hvis vi godtar premisset at EU er dundrende konkurs»
Både ja og nei. De som har bakgrunn i økonomi kan gå inn på http://boombustblog.com/ og få et nøyaktig svar på hvor nær stupet EU er.. Bloggeren har studert bankgjeld og «suvereign debt» mer inngående enn 99.99% av andre analytikere. Ta vare på linken og ta den tiden du trenger. EU klarer å betale løpende utgifter idag. Det bloggeren dokumenterer i den grad man dokumentere framtiden er at det kommer flere Grekenland, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Hvor fort det skjer har bloggeren ikke svar på, 1 …18 mnd? Bloggeren selv er en interessant liksom Synnøve.
Jeg vil ikke starte noen diskusjon om noe annet enn Synnøves innledning.0 Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Tusen takk til Synnøve Fjellbakk Taftø for denne viktige avsløringen. Synnøve – du har min høyeste respekt.

Da jeg falt ned i kaninhullet og begynte å undersøke rundt den skjulte makten for noen år siden var jeg mest fokusert på forhold i USAs nære fortid, noe som gjorde at jeg ble oppmerksom på USAs fløyteblåserhelt William Cooper (R.I.P.), en sann patriot som så det som sin samfunnsplikt å gå ut med informasjon knyttet til alt sviket og maktmisbruket som pågikk i regi av USAs hemmelige regjering (Rockefeller, Kissinger osv.).

Det var først i forfjor at jeg ble oppmerksom på at landet Norge, som jeg trodde var sivilisert og med politikere som om de ikke alltid hadde de beste evnene i det minste hadde hederlighet og gode intensjoner, noe som kan kompensere for det meste. Med det jeg vet nå så anser jeg Norge som praktisk talt gjennområttent, sektor for sektor: Militærvesen, helsevesen, rettsvesen, politikervesen osv.

På sett og vis er «Nornen» Synnøve det norske folkets fyrtårn og motstykke til USAs William Cooper (som skrev boken «Behold a Pale Horse»).

At tåkeleggingen av Norges faktiske status i forhold til EU og de blatante løgnene rundt hva EØS faktisk innebærer juridisk sett og på andre måter er Norges største politiske skandale har jeg nå skjønt.

Så er spørsmålet: Hvem i det strukturelt korrupte landet Norge er det nå som har ryggrad nok til å ta tak i denne glovarme poteten og forlange at alle fakta kommer på bordet ? Det første som simpelthen må skje er at Jonas Gahr Støre må gå av og ikke kan få sitte så lenge som det måtte passe ham
eller det NWO-korrupte Arbeiderpartiet, enten han nå er menneske eller «robot»…Dette dreier seg faktisk ikke om å lede det norske fotballandslaget etter en dårlig VM-kvalifisering.

Dette dreier seg om hele Norges fremtid inkludert våre barns trygghet og livsvilkår.

Dagens avsløring fra Synnøve får meg til å tenke på William Coopers ord om at “dersom man ikke er rede til å stå opp og kjempe for sine rettigheter til enhver tid med alt hva det måtte kreve, så må man være forberedt på å godta enhver skjebne som man måtte ha i vente som følge av egen unnfallenhet”.

Den politiker, redaktør eller journalist som ikke har ryggrad nok til å ta tak i denne trolig svært kriminelle og i alle fall ytterst alvorlige saken ved å kreve alle opplysninger på bordet og anse seg for å stå helt fritt mht. hvilke konsekvenser som en grundig gjennomgang (av en ikke-jesuittisk komité fritatt for bånd til maktmafiaen ved navn Arbeiderpartiet og forhåpentligvis fritatt for COINTELPRO-trusler) måtte få, bør ta sin hatt og gå. Vedkommende er da simpelthen ikke moden nok til å bære det ansvar som håndteringen av den krevende situasjonen som dagens hakeslepp-avsløring om Norge og EU har frembrakt.

For oss andre som har fått med oss innholdet av Synnøves artikkel og skjønt hva dette innebærer kan det vel legges til grunn at Coopers ord også gjelder for de valg som hver og en av oss måtte velge å gjøre i forhold til «Nornen» (skjebnegudinnen) Synnøve sitt budskap som nå er sendt ut.

Valget hver og en av oss foretar vil også kunne være med på å avgjøre vår skjebne, i henhold til Coopers ord om at det eneste riktige er å stå opp for sine rettigheter, koste hva det koste vil.

Velger vi å skyve dette temaet fra oss og tie om saken innebærer det også å godta at Norges selvstendighet og våre og våre barns grunnleggende rettigheter til frihet er blitt skylt ut med det jesuittiske badevannet. Som en følge av dette bør den enkelte også gjøre seg klar for å måtte akseptere og lide enhver ubehagelig fremtid som ens egen unnfallenhet vil ha bidratt til å gjøre mulig…0  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Den egentlige skyldige er død nå. Det var mossadagenten Jens Chr. Hauge.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Kan du si litt mer om det, Synnøve, hvordan var han innblandet i dette?0 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Ditt spørsmål om Jens Christian Hauge får du fullt ut svar på ved å gå inn på Norulv Øvrebotten sin side og lese absolutt alt som står der.
http://oevrebotten.com/

At også Øvrebotten har overlevd denne mafia gjengen er en skjebnens lykke.
For nå har han i ettertid i detalj kunnet fortelle om galskapen han har vært utsatt for.

Hadde ikke drapene på Orderud funnet sted tror jeg to stykker til ville kunnet bevitne mafiaens fremferd her i landet. Begge hadde sin arbeidsplass i UD.

Kan det være at UD er en slags utklekkingsanstalt eller operasjonsbase for all elendighet som nå har rammet Norge?

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Dette skriver Norulv Øvrebotten på Facebook:

Norulv Øvrebotten
Ennå er det mange som lurer på hva som skjedde med Gerd-Liv Valla:
For oss som kan dette spillet, er det ikke vanskelig å se hva som skjedde med Gerd-Liv Valla, Ingunn Yssen og LO.
Valla ble for selvstendig og egenrådig som LO-leder, i hvert fall nok til at statsminister Jens Stoltenbergs stilling ble truet, med den følge at Valla ble… fjernet for å berge han som statsminister. Den reelle konflikten mellom Ingunn Yssen og Gerd-Liv Valla er ikke relevant utover det faktum at den var middelet som ble benyttet til å oppnå målet.

Det var med slikt avansert intrigespill Jens Christian Hauge styrte arbeiderbevegelsen, og for å finne den fulle forklaringen på hva som skjedde i denne saken, må du identifisere bakspillerne som overtok etter Hauge. Samt deres metoder.

Disse spillerne fra skyggene så seg tjent med å beholde Jens Stoltenberg. Valla var bare en trussel som ble fjernet. Slik det er http://www.dagsavisen.no/innenriks/article485080.ece så mange ganger før.

<Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenUrsusAbonnentUrsus

All respekt til Synnøve Fjellbakk Taftø. Dere kan også sjekke også ut denne siden angående Jens Christian Hauge:

http://www.oevrebotten.com/olavnjoelstadogsannheten2009.html

fra Norulv Øvrebotten, som nok har lidd samme skjebne som Taftø.

http://www.oevrebotten.com/0 Svar11 år sidenErgonAbonnentErgon

Enig, men i en sammenhengende rekke av årsaker og følger ser jeg på Hauge som både skyldig, men manipulert og plassert i posisjon av sterke internasjonale krefter. Du sier Mossad og det er greit nok, men bak Hauge og kanskje også tildels Mossad sto de to jødiske fetterne Hambro fra Rotschild-bank-systemet gjennom sin Hambro Bank i England.

Den norske stortingspresident Hambro fikk den norske politiske maktelite til London i 1940 og betalte for dem på hotell mens hans engelske Hambro-fetter organiserte drapsorganisasjonen og ledet den da nordmennene ble rekruttert og trent som mordere.

Grunnlaget og planene var nok lagt på forhånd og under den andre verdenskrig ble de satt ut i livet for å overta verden da krigen sluttet.0 Svar11 år sidenJ-InfidelAbonnentJ-Infidel

Måtte bare innom og takke Synnøve Fjellbakk Taftø for den flotte artikkelen og mange svært interessante opplysninger.

Jeg tror folk begynner å se ting i sammenheng, og folket virker å ha forstått at EU/EØS samt Shengen er til skade for land og folk.

:)0  Svar11 år sidenJ-InfidelAbonnentJ-Infidel

En liten avsporing, kanskje, men sånn på tampen:

Nicolas Sarkozy threatened to pull out of euro over Greece row

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7725153/Nicolas-Sarkozy-threatened-to-pull-out-of-euro-over-Greece-row.html

Råttenskapen i EU er i ferd med å flyte opp til overflaten (shit floats)0  Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Ja og når denne mannen- Nigel Farage – gang på gang står opp i EU parlamentet og taler Roma midt imot så får vi ikke høre en eneste lyd om det via norske medier. Det er bare rose maling om denne galskapen i norsk presse og media.

Om ikke dette er en sammensvergelse mot oss som folk og nasjon så vet ikke jeg.

END OF NATIONS – EU Takeover & the Lisbon Treaty
http://www.youtube.com/watch?v=9p9VC_P3Gf8

The last days of democracy?
http://www.youtube.com/watch?v=ceejnrM858k&feature=related

Nigel Farage on who’s who in the EU commission
http://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ&feature=related

Her er en samling av Nigel Farage videoer
http://www.youtube.com/results?search_query=nigel+farage&search_type=&aq=f

EU er ikke noe annet enn en konstruksjon for å fjerne all nasjonal motstand på vei mot Den Nye Verdensregjeringen.

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

Var det ikke Nigel Farage som beleilig holdt på å bli drept i en flystyrt,like før valget i Storbritania. Rart med disse flyene hele tiden..
Den flystyrten er det eneste norske media har orket å skrive om i forbindelse med den nesten eneste ærlige røsten i EU-parlamentet.Farage er aldri nevnt ellers i forbindelse med møtene,og det selv om han er den som desidert gjør størst furore i de debattene han deltar i.Det verste er at når han snakker,så kan man få det inntrykket at svært mange av de andre medlemmene er enige med ham.Likevel er han aldri referert??
Beklager digresjonen,men jeg kunne ikke dy meg når jeg så Lars`linker.0 Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Aftenposten idag: «Motstanden mot norsk medlemskap i EU har aldri vært sterkere i Norge.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3652545.ece

Er det ikke nå på tide for Aftenposten også å studere og slå stort opp denne saken ?
1. Gro meldte Norge inn i EU i 1994.
2. Da Norge sa NEI til EU holdt Gro munn, godt hjulpet av Støre
3. Sannheten om Norges forhold til EU ble aldri gjort kjent
4. Nøkkeldokumentene ble kamuflert lik en rebus og skjult i ulike arkiver av mesterjesuitten Jonas Gahr Støre
4. EØS-tvangstrøya som Norge nå merker stadig sterkere har vært benyttet som løgn-gardinen for å holde Norges folk i uvitenhet

Jeg synes dette er fakta som er vel verd et avisoppslag…

Og hvor kommer nå Støre’s årlige inntekt på 10 mill. kr. fra ? En statsrådlønn er som kjent bare på drøye millionen. Det er nå tid for SELVANGIVELSE for Norges nøkkelministre!! Kortene på bordet nå Støre, din sleipe jesuittf…!0  Svar11 år sidenarifkarimAbonnentarifkarim

«Og hvor kommer nå Støre’s årlige inntekt på 10 mill. kr. fra?»
Godt Spørsmål, spurte nettopp det samme i ett tidligere innlegg på side 2… 🙂

Forresten, kommer DLD på god vei, takket være AP-kattene og Smøre:
«Alle borgere under mistanke
DLD: Det ligger til rette for det mest omfattende overvåkningstiltaket i norsk etterkrigstid.»
http://www.dagbladet.no/2010/05/15/kultur/debatt/kronikk/datalagringsdirektivet/personvern/11698938/

DB er landets et av mest besøkte nettsteder. Hjelp oss spre det gode budskapet der også… :)0 Svar11 år siden

trackback

Globalistenes fremste agent | NWO Resistance Norge

[…] Av Synnøve Fjellbakk Taftø | Nyhetsspeilet.no […]0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Effektiv internett-markedsføring er å putte en link til denne tråden inn i din signatur, altså linken

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/

slik at alle meldinger du poster på andre forum vil inneholde linken. Dette er mere effektivt enn å lage nye nettsteder.

Otto bør forteller oss alt han har erfart om internettmarkedsføring.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

SMQ: Ang familie, er det mange som har undret seg om det er samme typiske bakgrunn som alle andre som settes i de viktige nøkkelposisjonene i kabalen.. det er så få unntak at det er helt utrolig, men ingen jeg kjenner har kunnet si noe sikkert om Støre i så måte, mange undrer seg, men ingen vet..
Om noen der ute vet så kom med det.. spørsmålet er der hos bevisste folk..
Det ville vært rart om han var et unntak.. hvor sjekker man familien? Link?

Det har ellers vært et mønster at de som skal ha en rolle/oppdrag i Norge for kabalen, som regel har et opphold i USA noen år, i forveien.. eksemplene er mange, både for journalister, politikere og andre som flyttes rundt til nøkkelrollene.. i Støres tilfelle var oppholdet i Fankrike istedet.. det behøver ikke å bety noe, til og med jeg er litt «frankofil» – glad i landet, kulturen og språket der, det kan være slikt eller for å lære språket osv, eller det kan være.. jesuitt-kontakt. Vi vet vel ikke men kan jo lure.. Og jeg har også lurt på at han var så lenge i kulissene før vi så noe til han og at han fikk slike rådgiverposisjoner så ung.. rådgivere er vel heller ofte folk med litt erfaring i gamet og livet.. så hva slags råd var det denne pur-unge mannen skulle gi til Gro og co? Jeg synes fokuset ble veldig på Støre i denne artikkelen og sa til Synnøve at vi også måtte holde de andre til ansvar, Gro, Jens og de andre aktørene og de som skrev under. Det mener jeg fremdeles. Alle må kunne stå til ansvar for sine handlinger, spesielt om man har posisjoner med mye ansvar og tillit, på vegne av folket.. Synnøve sier at f eks Gro var helt styrt av Støre og Morten Wetland.. http://no.wikipedia.org/wiki/Morten_Wetland

Er riksretten opphevet? Hvorfor i så fall og hva gjør man da med slikt?

evilbug sier: Jeg mener bestemt vi kan trøste oss med at de avtalene de har underskrevet er ulovlige, og ikke minst UGYLDIGE.
Hvordan er det med dette Synnøve, er avtalene gyldige når folk med slike høye stillinger skriver under på slikt bak sitt folks rygg og uten folkets vitende, men tvert om på tross av hva et folk har sagt i folkeavstemming?
Hører gjerne flere juristers meninger om dette, Herman Berges vurdering ville jeg sette pris på og håper at mange gode folk griper fatt i dette nå 🙂

Vil ellers oppfordre alle til å holde en seriøs og saklig form i denne debatten, da den vil vekke oppmerksomhet langt utenfor Nyhetsspeilets interne rekker og vi behøver ikke si ting som senere kan brukes til å diskreditere Nyhetsspeilet eller artikkelen, håper alle kan vurdere litt ekstra før man poster.0  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

I dag er du verdens dronning og ikke lenger en taterjente, Singoalla0  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Forlik eder for i dag er nådens tid i dag er Gud å finne0  Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Skyldnere og kausjonister foren dere mot bankuvesenet.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Oj, det var store ord.. kjære Synnøve.. Takk 🙂
Er nok hverken tater eller sigøyner av blod,
men Singoalla er et navn for sigøynere og spåkoner,
kanskje jeg er en hvit sigøyner på noen vis..
Mitt eneste motiv og ønske er sannhet, sannhet og atter sannhet..
Søke sannhet og få brikkene vi finner i fellesskap ut til folket.
I det hadde vi en felles interesse og i går klarte vi å få ut dette,
som vi begge har forsøkt blitt kneblet til taushet for, med brutale midler, men du har lidd mye mer enn meg for å sitte på akkurat dette.
Når jeg tenker på hva du har gjennomgått av ødeleggende TORTUR.. 🙁
Litt har vært ramset opp, av meg i kommentaer osv, men listen er lengre..
Om noen er dronning her så er det nok du, og først og fremst i Norge da..
Men vi er begge fri for primadonna-nykker og makt-begjær..

Er nok bare en vanlig og uvanlig kvinne som tryglet Gud om å føre meg til sannheten siden jeg var et lite barn og ikke ante konsekvensene av mine ord og hva slags vederstyggeligheter jeg skulle måtte se og oppleve, denne verdens sannheter.. det er visst ingen ende på elendigheten i kaninhullene bare man har guts og motivasjon for å se hva som faktisk er der i hvitøyet..

Vi har snakket en del om de utrolige energiene som vi føler virker i tiden nå og i oss og som plutselig gjorde dette mulig.. en følelse av at dette bare måtte komme nå, uansett følger at tiden på et vis var inne..
Når vi så setter igang får vi nyheter om at EU i seg selv begynner å falle..
Og mye annet faller, sannheter kommer frem, og også om mange av de/oss som ble stemplet og svertet.. får stå frem i et annet lys..
Dette gjelder til og med avdøde folk som f eks Idi Amin, sjahen av persia og andre.

Det viser seg at alle som ble svertet kjempet mot de samme mektige kreftene som hadde stor makt til å sverte og stigmatisere..
De innsatte og avsatte alle verdens diktatorer når det passet dem, og maktpersoner har vært holdt i jerngrep og skjelver ved tanken på disse mektige bakmennene som er regelrette banditter og mafia.. som har kuppet makten i Norge og verden med sine fotsoldater og stråmenn..

Derfor er verden i en slik forfatning som den faktisk er i dag.. maten full av gift og nesten uten næring osv. Om visse krefter bare kunne slutte med sin råttenskap mot Moder jord og alle hennes skapninger, så hadde vi kanskje hatt paradiset allerede.. og det må bli et folkekrav. Slutt på om og men, slutt på at mat og annet må oversprøytes med gift, bestråles og maltrakteres med forskjellige metoder før vi kan få kjøpe den i butikken, legg alt om til økologisk og biodynamisk jordbruk straks og få en øyeblikkelig slutt på alt annet ufornuftig tull som strider imot sunn fornuft og folkevett!

Det som strider imot vår sunne fornuft vil vi ikke ha uansett begrunnelser..
Vi må innføre vanlig sunn fornuft, vett og forstand som norm.. Slik du er så flink til i din gode og jordnære tenkning og artikler, i Moder Jords ånd 🙂
Det er motgiften mot mind-control.. alliere oss med kreftene i NATUREN!

Du er jurist og har vært i høye stillinger i de innerste og øverste kretser, men ble kassert der, og det er en heder blandt folket her 🙂
De fleste andre som står på her på Nyhetsspeilet er ganske vanlige folk uten store titler, utdannelse eller posisjoner. Ikke dumme folk, men ekte sannhetssøkere som ikke har latt oss lure. Og det er fra slike vanlige folk at grasrota må reise seg mot maktfolkene og si NEI!
NOK ER NOK! Vi vil IKKE finne oss i dette tullet deres lenger,
rett og slett.. det må være lov å tenke selv også i 2010!0  Svar11 år sidenErgonAbonnentErgon

Synnøve Fjellbakk Taftø sier:
15. 05. 2010 klokken 13:06

«Skyldnere og kausjonister foren dere mot bankuvesenet.»

Flere innlegg til denne og andre artikler går på det samme og om det er vi ikke alene. Det kan sees på som en omfattende internasjonal trend som makteliten frykter. Mine tre favoritter er Max Keiser og hans videoprogrammer, Ann Minch og hennes debtrevolt i California og Birgitta Jonsdottir og hennes Movement i det islandske parlament.

Her er linker for dem som vil studere dem nærmere:

Max Keiser: http://www.maxkeiser.com
Ann Minch: http://www.revoltstartsnow.com
Birgitta Jonsdottir på Max Keiser Report: http://www.youtube.com/watch?v=du8DZ2snSgs&feature=watch_response

Keiser har rett i sin påstand om at finansterroristene i Wall Street er de farligste og mest ødeleggende kreftene vi står overfor.0  Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

I traktaten av 29. desember 1994 står det skrevet følgende i siste artikkel:

Chapter IV – Final Provisions – Article 22

This Agreement shall enter into force on the same day as the Accession Treaty enters into force. If the Agreement has not been signed by that day, it shall enter into force on the day of signature.

The Agreement shall be deposited with the Government of Norway which shall transmit a certified copy to the other Contracting Party.

Done at Brussels, this 29th day of December 1994.

Kilde: http://www.lovdata.no/traktater/texte/tre-19941229-001.html

Det jeg lurer på er hvilken dag Norges medlemskapsavtale med EU, datert 24. juni 1994 og underskrevet av Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg, faktisk ble ratifisert?0  Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

I traktaten av 29. desember 1994 står det skrevet følgende i siste artikkel:

Chapter IV – Final Provisions – Article 22
This Agreement shall enter into force on the same day as the Accession Treaty enters into force. If the Agreement has not been signed by that day, it shall enter into force on the day of signature.
The Agreement shall be deposited with the Government of Norway which shall transmit a certified copy to the other Contracting Party.
Done at Brussels, this 29th day of December 1994.

Kilde: http://www.lovdata.no/traktater/texte/tre-19941229-001.html

Det jeg lurer på er hvilken dag Norges medlemskapsavtale med EU, datert 24. juni 1994 og underskrevet av Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg, faktisk ble ratifisert?0  Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Den ble visstnok aldri fremlagt for Hortinget og har ikke blitt ratifisert.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Uuups! Skrivefeil, det må være underbevisstheten som spillte meg et puss! ;)0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Jeg har kanskje tungt for det, men hva er det da som er den avgjørende biten som får Taftø til å skrive følgende:

«Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.»0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

He he, jeg syns faktisk artikkelen var litt uklart formulert så jeg har heller ikke fått alle brikkene helt på plass, og driter i om andre tror jeg er dum, he he!
Ser jo at det da kan bli en motsigelse, så vi får overlate dette til statsviterne å forklare for oss andre som har litt tungt for det. :)0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

PaRe og Cosmomind: Den setningen som siteres:

“Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994,
at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.”

De ordene er formulert av meg og ikke av Taftø, men konklusjonen og infoen har jeg fra henne, nederste del av artikkelen er skrevet av meg. Er den uklar Cosmomind? Eller er det den øverste? Hoved-delen er Synnøves ord og jeg synes hun snakker veldig klart og fint, men om noe likevel er uklart, så er det nok fordi det er juridisk språk..

Fortell oss gjerne her om dere ser denne nyheten komme videre til andre media eller bli nevnt i andre media og lim inn link om det finnes.. Har noen av dere brakt den videre noe sted? Jeg blir veldig opptatt fremover, og kan ikke følge opp mye her. En person jeg kjenner la ut en artikkel med link hit, på Dagens næringsliv og skrev til meg i dag.. at «feigingene» der slettet artikkelen! Kan det si oss noe? Vil de tie dette ihel? Går det an?
Kan de ha fått noen føringer i D N?0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Hvis avtalen ikke ble ratifisert, kan den være gyldig da? Sier ikke at artikkelen nødvendigvis var uklart formulert, det ser jo ut som alle har fattet poenget, så dette var min subjektive mening og jeg sier bare at jeg ikke så hele bildet klart for meg. ( Det synker nok inn 🙂 )
Prøvde å komme meg inn på Dagbladet for å legge inn link, men problemet mitt er at jeg bor i Sverige, og de krever et norsk tlf. nummer hvor de sender en kode. Irriterende, kunne de ikke gjøre som andre, og sende ett passord eller kode til epostadressen.0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Hei Singoalla.

Kjempefint å få avklart at det var du og ikke Taftø som skrev «Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.»

Kan du være snill å spørre Taftø om nettopp denne manglende biten om når avtalen ble ratifisert/iverksatt/gyldig? Det hadde jeg satt stor pris på – og sikkert flere andre også :-)0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Singoalla, i tilfelle DN, han du kjenner bør lage en enkel blog (Google Blogger o.l) eller hjemmeside hvor Synnøves innledning legges ut, deretter lage en link til egen hjemmeside i signaturen, deretter la være å omtale saken i meldinger, men være aktiv i forumet som vanlig. Dersom DN ikke godtar det blir sensur, forteller oss noe viktig her. Politiske ytringsfrihet er lovfestet i Norge.0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Hva med at NS med medlemmer og tilhengere går til sak mot staten/stortinget for å ha lurt det norske folk?

Hva med «varslerunionen» http://www.varslerunionen.no/index.html
kan det være en plass for dette?

Jeg kjenner ikke denne siden personlig med hensyn til om den er «ren» men kanskje andre her kjenner den.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Zetera: Gode ideer mottas med takk 🙂
Er medlem der men vet ikke.. om hva som kan gjøres skal bli spennende å se, om noen har ideer er det fint om de postes her.. Hva mener du med «ren»? Tror det er mest ildsjeler her som står på gratis for å dele og belyse, ting som ikke er lov å skrive eller belyse i main-stream media..
De som skriver jobber gratis etter hva jeg forstår, ellers er det vel like forskjellig klientell her som på nettet ellers og intet sted blir da helt «rent»..0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Med «ren» mente jeg at de ikke var av «eliten».
Synes å huske at jeg leste en plass i går at du etterlyste en link, kan det være denne? Dersom du ikke allerede har fått den og at denne er den du etterspør så kommer den her:
http://www.abcnyheter.no/nyheter/vitenskap/100320/hevder-cia-stod-bak-fransk-galskap0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Zetera: Det var den saken jeg tenkte på ja 🙂 Er det ikke helt sprøtt?
Effektivt «våpen» å få folk til å gå løs på hverandre. Må være et eksperiment av noe slag.. Takk, så utrolig snilt og vennlig av deg å finne linken og poste den her, Zetera, håper at du blir hos oss 🙂

Ergon: Flott! Det får være opp til redaksjonen hva de gjør..0 Svar11 år sidenThunderAbonnentThunder

Takk for linken:-) kom samtidig over denne…http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100514/ordenes-makt0 Svar11 år sidenErgonAbonnentErgon

Bra forslag, men det er jo forbasket dyrt å anlegge sak mot Staten eller Stortinget eventuelt enkelte politikere. Da bør man ha sin egen advokat og en velfylt krigskasse og det betviler jeg er tilstede.

En vei for å komme dit kunne jo være å danne arbeidsgrupper innen hvert enkelt hovedområde Speilet vil engasjere seg på som driver markedsføring mot beslutningstagere og nøkkelpersoner samt å drive en form for lobbying.0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Ja, du har et poeng der Ergon men blir for mange involvert (i eks.vis arbeidsgrupper) kan det bli som Eva Joly sier:

«Norge er i verdenstoppen når det gjelder vennskapskorrupsjon». Var det Eva Joly som sa det?0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Ergon, selvfølgelig. Vi alle må skjønne det, at økonomi er determinaten her. Det er økonomi som får forsørgende til å forlate familien halve året noen ganger, ikke fordi de vil vekk fra ektemaken. Det er økonomi som får folk til å ta videregående utdannelse. Det er økonomi og ferielov som får folk til å reise til Spania (ikke Bali). Det er økonomi alt sammen. Uten økonomi blir frihet en frihet til å overleve. Med økonomi kan man uttrykke seg selv i politikk og kunst. Frp er mulig fordi vi har politisk støtte i Norge. Vellykket partipolitikk er selvfinansierende. Norge er ikke USA.

Det er økonomi alt sammen. De som ikke skjønner det er studenter uten arbeidserfaring.0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Singoalla: Takk for din varme vennlige hilsen og jeg er så glad for å få være her blandt dere 🙂
Ja det er helt sprøtt, helt utrolig, faktisk, SÅ utrolig at folk ikke tror en når en prøver å forklare folk dette, sette sammen tingene til en helhet i håp om at de skal se det samme som en selv ser, at det har en sammenheng og plan..

(Kanskje redaksjonen kunne skrevet et brev til Eva Joly som en begynnelse,
hun har vel rette tilganger for å sjekke div papirer o.l – Tenker på papirer som ble signert i I994).0  Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Zetera: Har du fått med deg når EU-avtalen faktisk ble ratifisert? Jeg mangler forståelse for akkurat den biten, ref. art. 22 av traktaten fra 29. desember 1994.0 Svar11 år sidenkjAbonnentkj

“Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.”

Det er ikke så enkelt når en har 24timers «vakt» her, så kan det gå i surr for noen og hver…0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Kj: dine intensjoner er helt åpenbare som jeg før har sagt, nemlig å få meg mest mulig svertet og fjernet herfra, hvem har det som mål, vet vi også. Du hogg til rett før denne artikkelen bli publisert og du fortsetter her, som den første negative kommentar i denne diskusjon, det er forøvrig helt ufattelig at det ikke har kommet noe negativt før dette fra noen 🙂
Hva konkret sikter du til som har gått i surr? For hvem?
Setningen du siterer er vel klar tale uten surr?0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Ha ha! Singoalla! Egentlig utrolig rart at det ikke har vært flere fra skeptikerlosjen her! Men siden det blir vel drøyt å forsvare et salg av en nasjon får de vel prøve seg med noen ynkelige småknep.0 Svar11 år sidenThunderAbonnentThunder

Her har du flere å holde «vakt» over.:-) http://euro-med.dk/0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

PaRe sier og cosmomind: Av forskjellige grunner var det viktig og riktig for både Synnøve og meg at artikkelen ble skrevet slik som her, en del fra hver av oss.

Juridiske spissfindigheter hvor det attpåtil er laget narrespill og dekkoperasjoner for folket, er ikke lett å forstå for noen, og hadde ikke Synnøve vært midt oppi begivenhetene i den innerste kjærne der og da når dette skjedde, og siden fortsatt å grave utrettelig videre i dette, så hadde vel ingen forstått dette. Nå kan forhåpentlig mange gode jurister og andre se på dette, og det er bare bra at mange er interesserte. Siden jeg ikke er noen jurist begir jeg meg ikke inn på juridiske svar.Men jeg kopierer de to kommentarene fra dere med spørmål og sender det til Synnøve på mail.

Zetera: Om jeg har forstått dette riktig, så er det slik at hvem som helst av oss kan be om kopi av slike kontrakter, dokumenter og avtaler. Lars Rønbeck og flere andre har allerede gjort deg, gitt adresse og andre opplysninger et annet sted i denne diskusjonen og oppfordret andre til å etterspørre avtalen.. det hadde vært moro om pågangen ble stor :-)0  Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

Singoalla: Ja, slik forstod jeg det også. Har allerede sendt min bestilling, kopierte teksten Lars skrev og la den inn som bestilling i linken han la ved.

Noen bør kanskje legge det som en egen artikkel slik at linken ligger synlig
for alle.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Zetera: Flott ide, håper noen i red griper tak i den.
Det kan sikkert skrives flere artikler med utdypning av forskjellig rundt dette.
Jeg må også få bestilt avtalen selv 🙂
Setter stor pris på at slikt er mulig for oss vanlige..
Det er noe man bør benytte seg av mer, men få vet om mulighetene.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Singoalla, du gjør en fantastisk jobb. Tingenes gang utvikler seg normalt. DNs reaksjon er ok, de ser rekkevidden. Det er helg. Med din energi tenker du så fort at du tror folk har sovnet før innholdet i hva de blir fortalt er forstått, det tar dager. Din energi er utenfor det normale, skjønte ingenting til å begynne med. Beklager om jeg noen gang har støtt deg. Det er først etter en halv dag med egen kommentering at jeg begynner å fatte rekkevidden. Innholdet kan ikke reduseres til et par setninger, innholdet er allerede komprimert, og det tar timer å overføre et så sammensatt budskap. Det er ok med mindre man ikke forventer at andre skal skjønne hva som blir formulert før det er gjentatt 5-10 ganger.0 Svar11 år sidenZeteraAbonnentZetera

De får travle dager hos UD fremover…0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

SENSURERT AV DAGENS NÆRINGSLIV, NORGE ANNO 2010!

Siden min venninne tok seg tid til å skrive og publiserte dette på Dagens Næringslivs nettsider i håp om å hjelpe til med å få infoen ut, og siden jeg kjenner henne godt, vet jeg at hun vil synes at det er ok at jeg legger det som er sensurert og slettet her, for hun var lei seg da det ble borte.. heldigvis sendte hun kopi til meg først..

Og dette ble altså for sterk kost for Dagens Næringsliv:
—————————————————————————-
Fantastisk jobbet av dere ! Jeg har publisert dette på Dagens Nærligsliv:
————————————————————————————————–
Ny! Norge – medlem i EU allerede i 1994.

Hva har skjedd bak lukkede dører i ytterste hemmelighet når det gjelder
Norge og medlemskap i EU ? Nyhetsspeilet publiserte i dag en lang artikkel om hva som egentlig har skjedd.

Forfatter er Synnøve Fjellbakk Taftø som sitter på brennbart stoff. Hun
arbeidet sammen med de personer som undertegnet avtalen. Likeså Jonas Gahr Støre som febrilsk forsøkte å få forhindret Fjellbakk Taftø å bekjentgjøre
hva som egentlig skjedde rundt EØS-avtalen.

Ut fra hva jeg leser, er Norge ( i det skjulte ) allerede medlem av EU.
Dette skjedde 24.juni 1994. Avtalen ble undertegnet av Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg.

Hele artikkelen legger jeg ut her :

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/

Her er litt mer om EU :
http://grunnlovens-vektere.com:80/html/konkurs.html

Det kan synes som om dette her må være korrekt da Norge aldri har motsagt
seg et eneste direktiv fra EU som Norge er blitt pålagt.

Er hele det norske folk bedratt og regelrett ført bak lyset ?
—————————————————————————-

Det var alt fra min venninne, men BLE SENSURERT VEKK!!!
Herved dokumentert og bevitnet..
Har de sine instrukser tro? Har de rådført seg?
Er de bare i villrede? Vil de holde folket i uvitenhet?

Mitt forslag er at noen fra NS kontakter Dagens Næringsliv,
og forhører seg om begrunnelsen for sensur av denne nyhet..
Hvorfor de vil fortsette å nekte folket denne viten selv etter at den er lekket!
Vær nøye med å gjøre opptak eller dokumentere fra første kontakt om mulig.0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Det politisk banesår saken impliserer for Jonas Gahr Støre er bomben. Det er utilatelig at saken presenteres som et leserbrev. Saken høre hjemme på forsiden. jfr. det ultimate nyhetsoppslag: «Jens Stoltenberg død – Gal mann gikk beserk med øks». Ting må sjekkes. Det kan bli storm neste uke, det kan bli så stille at det varsler storm. Fortielse vil være noe som impliserer alle norske redaktører, som Klassekampen kan utnytte. Fortielse er også risikabelt. Dersom Synnøves framstilling inneholder faktiske feil er det ikke behov for fortielse. Dette vil de sjekke ut alle sammen før de responderer.0 Svar11 år sidenForfatterSynnøve Fjellbakk Taftø

Har du lagt merke til at det nesten ikke er nyheter fra Norge på TV etter at artikkelen ble publisert0  Svar11 år sidenNeoAbonnentNeo

Enestående. Norges viktigste nyhet!

Først og fremst vil jeg få lov til å be Singoalla om en tilgivelse for mine tidligere utsagn om hennes innsats som dissident. Beklager.

Dette har ikke vært lett å fordøye. Nesten to fulle dager i fullstendig sjokkartet apati beskriver én av reaksjonene. Komplett raseri beskriver en annen.
Men mange brikker faller jo så mye lettere på plass nå da, når vi fikk justert spillebrettet litt.

Driver fortsatt å rydder opp i en del minner fra det herrens året 1994.
Det var i hvert fall et år med mye Cirkus husker jeg.
NORGE arrangerte ”Verdens Beste Vinter-OL” på Lillehammer.
NORGE hadde kvalifisert seg til, og var med i Fotball-VM (USA) for første gang på ørtenogørti år.
Neo fylte 26. Livet var en fest.

I dag:
Kampene tilspisser seg nå. Ingen tvil.
Infoen er spredd så godt det lar seg gjøre blant de av mine kjente som jeg vet bryr seg. Ble faktisk fler av de nå…
Nå starter Gerillaaktivitetene, og ”nasjonaldagen” må selvfølgelig benyttes. Den kan vekke følelser, men det er sånt jeg liker. Da gnir jeg det bare hardere inn, he-he.
Armin har E-post-adressa mi.

Jeg har forslag til en kampsang, den kom ut sommeren 1994!
http://www.youtube.com/watch?v=V8AJ1ozU7gc
Plutselig ga denne sangen meg et solid budskap, og ikke minst en mening!

Det er på tide å velge side nå, og være sitt ansvar bevisst.

Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv:
http://www.youtube.com/watch?v=OmnJSB71YZk0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Klipper inn en leserkommentar fra DN:

http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1899209.ece
NY Re: Nei til EU Skrevet av per den 16.05.2010 kl. 11:30
Dessverre Jon, Norge har allerede «gitt bort» flere milliarder av vårt Pensjonsfond, investert i råtne EU PIIGS-land.
Sjefen for fondet, hr. Slyngstad, har allerede sagt at nå er det for sent å trekke seg ut. Giganttapet er et faktum. Fikk han et rødgrønt hint om ikke å trekke seg ut tidligere?
——-

Min kommentar: I seg selv ingen gladmelding, men jeg sier:
«Som man reder ligger man»0  Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Synd at artikkelen har en så lite informativ og lite interessevekkende tittel når man tenker på innholdet.0 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Cosmomind!

Der er jeg absolutt ikke enig med deg.

Essensen i artikkelen er Jonas Gahr Støre, og bildet som Nyhetsspeilet her har brukt peker sterkt på tittelen som er brukt. Ingen tvil om det.

Norgespartiet brukte en litt annen tittel på den samme artikkelen, som gir den samme effekt, og den samme interessevekkeren. «Utenriksministeren – globalistenes fremste agent».

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Nå tenkte jeg mere på slik det så ut for meg i alle fall, når den ble limt inn i debatten som Rom refererer til. Det var jo slik som jeg forstår det snakk om snikinnmelding i EU? :)0 Svar11 år sidenErgonAbonnentErgon

Jonas Gahr Støre er et av de beste eksemplene vi har i Norge på det jeg vil kalle Messiaskomplekset. Solheim og Egeland er andre som lyser av Messias når de skal bringe fred og sosialdemokrati til de uopplyste masser på vegne av sine globale herrer.

Her er en link til Utenriksdepartementets kortversjon av elementene Gahr Støre brukte i talen sin for det mosaiske trossamfunn (reptilforeningen i Norge) den 8. februar 2007:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2007/norsk-utenrikspolitikk-jodene-i-norge-re.html?id=450576

Artikkelen er lang, men verdt å lese for å forstå tankegangen hans/deres. Det er mange interessante temaer han tar opp, som hans bidrag til å bevilge 500 millioner til det såkalte «Jødebo II» hvor som kjent komiteformann og flertall sa Nei til bevilgningen fordi det var gitt full erstatning i «Jødebo I». Gahr Støre og co. fikk viljen sin sammen med den internasjonale jødesjefen Bronfman.

Han kommer også litt inn på sitt eget Messias- og frelsesprosjekt «prosjekt Jonas» som er internasjonal pådriver for globaliseringsbestrebelsene. Her er en egen link til dette prosjektet hvor han også nevner konkrete tiltak mot den mest kjente anti-NWO-gruppen i Norge. Også nevnt i den øverste linken:

http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20070222/prosjektet_jonas

Verdt å ta med er også at han ble rekruttert til AP av Gro Harlem Brundtland som mange kaller «Norges Landsmorder» og ansatt i Røde Kors som generalsekretær hvor han og Thorvald Stoltenberg sammen nærmest vraket økonomien. Deretter overtok Jens Stoltenberg han i Regjeringen.

Jonas Gahr Støre sammen med Stoltenberg-klanen fremstår idag som den farligste gruppen i Norge sett fra en frihetselskende vinkel. Han er selvsagt forsvarer av Norges deltagelse i ziokorstoget for å slakte muslimer i Afghanistan.

For den krigen framtrer det 4 gode grunner for Gahr Støre og co å støtte: 1. Opiumen som skal sløve folkene må fram til markedene. Taliban stoppet som kjent produksjonen. 2. USA trenger brohode og kontroll over det sentrale Asia i den planlagte krigen mot Kina. 3. Israels regionale stormaktinteresser må sikres. og 4. Islam må knuses da det er det eneste gjenværende hinderet mot jødenes ågerrente-politikk slik vi idag ser den i Casino-Gulag-politikken basert på gjeldsbasert pengetrykking uten sikkerhet og ågerrente.

Det gir penger til de søkkrike og de fattige kan produsere i det globale Gulagsystemet som nå bygges.0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Jonas Gahr Støre er et av de beste eksemplene vi har i Norge på det jeg vil kalle Messiaskomplekset. Solheim og Egeland er andre som lyser av Messias….»

Oslo-prosessen (Rød-Larsen/Egeland+) holdt på å snu oppned på planene for sionistene. Sionistene gikk over lik for å få stoppet prosessen. Solheim er ikke globalist.0 Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Solheim er under mind control – i beste fall. En innsider som overvar en av Solheims forestillinger beskrev ham som «an Illuminati puppet» !

Det er duket for utskiftninger i Norges styre og stell over en lav sko – og ennå har jeg til gode å få øye på en som er «ren» – men jeg antar at de må finnes. De fleste norske stortingspolitikere fremstår mer eller mindre som gisler. Per Kristian Foss kan virke som «en fri person med ryggrad» – skal bli interessant å se om han blir en av de første som tar for seg denne saken.

I denne sammenheng betyr det som kjent ingenting som Per Kristian Foss var eller er EU-tilhenger. Det som betyr aller mest er at resultatet av folkeavstemningen mot EU i 1994 ble neglisjert og fortiet, i den verste landssviker-tradisjonen som dette landet har fremvist noen gang: Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Thorvald Stoltenberg, Jens Chr. Hauge osv og ikke å forglemme Janus-Jens Stoltenberg, pappas lille trekk-opp biorobot som er ute av stand til å ytre en kritisk tanke til NWO-saker fordi han nå engang ble «satt opp» (dvs. programmert) slik.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Mindcontrol må tilsynelatende starte tidlig fase i livet, deretter må person være kontrollert av noen. Hvis metodene hadde virket på hvem som helst hadde det flykrasjet i Polen vært unødvendig.0 Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Til Rom: Dersom mind control er i form av MK Ultra, må det ha blitt påbegynt i ung eller svært ung alder. Programmet har vel eksistert i en eller annen form siden 1950-tallet.

Men mind control dreier seg nå også om hyperhøyteknologi, bl.a. i form av ulike former for EM-bølger, som kalles psychotronic technology (psychotronics) http://mediamatrix.org/0f/b.htm.

Dette kan f.eks. gå ut på å plante tanker eller (over)styre adferd hos noen.

Ved Aspen Institute i Colorado, som er et rottereir hvor maktmisbrukere kommer sammen og klekker ut planer for hva de skal gjøre mot oss (mange som takker ja til en invitasjon er i god tro og kommer uvitende om de skjulte mørke agendaer som eksisterer) benyttes psychotronics mot seminardeltagerne MENS DE SOVER ! Mao. at utstyr som er installert i soverommet til den enkelte uvitende deltager kan billedlig uttrykt «åpne opp en bakdør i sinnet til den sovende» og plante instrukser, informasjoner og «programmering».

Det jeg skulle like å vite er om psychotronics også blir benyttet på deltagerne på Bilderberg-møtet. Nå som f.eks. Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas skal delta på Bilderberg-møtet i Spania i juni er det en mulighet for at Baksaas kommer tilbake «som en programmert biorobot» og setter igang ulike tekniske prosjekter (som til syvende og sist vil være rettet mot oss) etter å ha vendt hjem som nyinnvidd Bilderberger.

Jeg har lenge stusset over den påfallende sterke lojaliteten som praktisk tal alle bilderbergere har lagt for dagen:
1. De holder alle pottetett om hva de har fått høre.
2. De utfører Bilderberg-instrukser på autopilot «til evig tid»

Hva kan forklaringen være på dette ? Jeg vet ikke, så jeg bare peker på noen muligheter:
1. Psychotronics.
2. Edsavleggelser.
3. Okkulte ritualer (begge Bilderberglederne Kissinger og Rockefeller er satanister).
4. En slags «kameratslig fellesskapsfølelse» som springer ut av den gode følelsen det har gitt å spise kirsebær sammen med de virkelig store.

Jeg heller i retning av at punkt 4 gir mesteparten av forklaringen, som jo også er den mest naive. Som kjent er det typisk norsk å være naiv…0 Svar11 år sidentroruudAbonnenttroruud

Nyhetsspeilet har vel fått ganske mange lesere etterhvert, men allikevel hadde det vel vært fint om det var flere kanaler, som kunne tenkes å ta denne livsviktige artikkelen?

Hva med Farmann? Hans Jørgen Lysglimt har vist seg som en uredd avslører av Finanskrisebedraget og er i tett kontakt med grunnlovsforkjemperen Ron Paul i USA, som han også arrangerte en norsk støttegruppe for til presidentvalgkampen i 2008.

Hvilke andre norske medier, trykte eller internetvarianter kan tenkes å ville ta artikkelen og gi den prominent plassering?
Forslag?

En engelsk utgave av artikkelen, tilrettelagt for et utenlandsk publikum ville kanskje også kunne skape litt bølger. At Nobels-fredsprisnasjonen Norge ble lurt inn i FN og EU mot sin grunnlov og befolkningens viten og vilje, vil kanskje oppfattes som interessant lesestoff. Ikke minst blandt åndsfrender i USA0  Svar11 år sidentroruudAbonnenttroruud

Hva med Klassekampen? Kan de tenkes å ville ta den? Eller har de blitt del av etablissementet og maktapparatet?

Og Nationen? De kan vel nesten ikke avvise den uten å tape lesere fra Nei-siden, om det ble kjent?

Stavanger aftenblad har ofte vist seg forbausende uredd og politisk ukorrekt.

Og hva med Nei til EU? Eller er det egentlig en Ja til EU organisasjon med kamuflasjefarger?

Av Skandinaviske aviser har vel Jyllandsposten vist seg uredd og sannhetssøkende. Og tok de den inn, ville det nok skylle inn over våre bredder tvers over Kattegatt også.

Andre svenske eller danske?

Det er jo sensasjonelle forhold som avsløres, så «normale» pressefolk burde kaste seg over den. Men mesteparten av media styres jo av de samme krefter som artikkelen eksponerer, så de store og innflytelsesrike avisene er antagelig spilt møye0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Setter pris på ditt engasjement, for jeg er sjokkert, sint, skuffet og følelsene kan rett og slett ikke beskrives med ord. Jeg sier (igjen) at makten ikke blir skremt før motmakten klarer å legge ulikt ståsted bort for en stund og begynner å ORGANISERE seg for å jobbe sammen mot globalistene.
Men jeg er også forvirret, for det ser ut som om dette egentlig dreier seg om Jonas Gahr Støre.
Når det gjelder reaksjonene fra folk jeg har formidlet det jeg i alle fall trodde var innholdet i artikkelen til, så er det slik at jeg føler at jeg like godt kan flytte til nordpolen for å dyrke tomater.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Jeg fulgte litt med på debatt på DN under «Europas neste problem». Det ser ut som folk har begynt å diskutere om Norge er med i EU eller ikke. Jeg så at de som kopierte utdrag fra traktater fikk sine kommentarer slettet uansett konklusjon, og ett mindre innlegg med link til Speilet ble fjernet. Jeg tror ikke det er noen umiddelbar modering av kommentarer, men litt tilfeldig moderering i ettertid, hvor linker er det som blir mest fokusert. Saklige kommentarer uten linker blir stående, uansett konklusjon. Konspirasjonsteori blir ikke regnet som saklig.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Mulig jeg er litt treg, he he, men jeg skjønte ikke helt hva du mente, men skitt. Det jeg konstanterer er at det innlegget med lenken til denne artikkelen ikke er der lengre. (Derfor kommenterte jeg også at tittelen var litt tannløs i forhold til å vekke folks oppmerksomhet) Tror det var signaturen «Gud hjelpe meg» som får stå med sin andre kommentar som nå virker meningsløs. Men den stakkars kommentaren. – Er vi ikke medlem av EU? Og med lenke hit er jo fjernet. Jeg blir så sint at jeg snart sprekker……0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

likvidering og eksprimentering av desidenter lever i beste CIA stil den dag i dag i Norge

Rett etter krigen brukte fagfolk elektrosjokk på nær sagt alle psykiatriske lidelser, og på samme måte som lobotomi ble behandlingen sterkt kritisert på 60- og 70-tallet. De siste tjue årene har imidlertid bruken tatt seg opp igjen.

Alltid samme oppskrift, tvangsmedisinering med det antidepresive middelet Prozac son inneholder store mengder fluor for og forverre tilstanden for så og gi el-sjokk behandling som sletter hukommelsen

Varslere blir øyebliklig straffet og truet med sparken skriftligt så en riskierer 6-9 års utdanning rett i dass

http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/07/31/213446.html0  Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

JANUS-JONAS MÅ GÅ !!0  Svar11 år sidenSkribentTerje

Hva kan man si en slik sak, en ting er sikkert dette klarer ingen å gjøre noe med. Dette er ikke direkte en nyhet for meg da min Onkel har prøvd å opplyse folk om dette i mange år. Han startet et parti i Tønsberg for noen år siden som heter Remoblisere demokratiet i Norge. Han drev med kampanjer under valg kampen for noen år siden. Problemet var at PST møtte opp hjemme hos min onkel og de ba han om å slutte med den politiske virksomheten.
En link til siden han har. http://www.demokratene-vestfold.no/homepage.aspx

Jeg har hatt mange diskusjoner med han ang dette og som jeg sa til han er det intet man kan gjøre med saken. Makteliten vi har i dag sitter for evig tid og kan ikke fjernes med lovlige middler. Når jeg tenker på makteliten tenker jeg på makten bak makten sammen med Stoltenberg og alle de andre partiene. Ikke kan man forandre på noe selv om man sitter på innsiden, om man prøver på det blir man mobbet ut av systemet. De har et vanntett system. Spiller liten rolle om man stemmer FRP, Høyre, KRF, Venstre eller AP It is the same shit. Ikke kan man benytte seg av alminnelig media for dette vil bli sensurert vekk. Så folkens hvilken alternativer har vi? Vente på 2012? Dette er en håpløs kamp om man ikke er villige til å få blod på hendene. Folket i Norge er for apatiske til å gjøre noe som helst. Om man forteller dette til noen vil de rett å slett se dumt på deg eller de bare trekker på skuldrene og sier hva kan vi gjøre med det. Regjeringen med storting kan i grunnen gjøre hva de vil med folket enten det er snakk om øket skatter eller flere bompenger. Ikke for å skuffe folket her inne er faktisk dette realiteten. Men jeg tar av meg hatten for Singoalla og Synnøve for en flott artikkel bare så inderlig synd det er alt for sent å gjøre noe.

Terje M0  Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Terje berører mange viktige temaer, men jeg er ikke enig i konklusjonen.

Denne kampen kan vinnes, den skal vinnes og den kommer til å bli vunnet. All ære og respekt til Terje’s onkel i Tønsberg for et hederlig forsøk, at PST dukket opp i hans hjem og ba ham slutte med å prøve å skape ekte demokrati i Norge overrasket meg faktisk – det var sikkert sant – hver nordmann som får en uniform og fullmakter er en wanna be Quisling – det er min erfaring.

Det er flere nøkler til å vinne denne kampen, bl.a.:
– Kjenn din fiende (COINTELPRO osv.) !
– Opplys opinionen – lys, dvs. offentlighet vil få trollet til å sprekke !
– Gå etter maktens akilleshæler, fokuser på enkeltpersoner; still konkrete spørsmål til enkeltpolitikere; bombarder enkeltredaktører og enkeltjournalister med konkrete innspill !
– Snakk med og send mail til personer du kjenner som er på innsiden ! Mine nærmeste journalistvenner har sluttet å svare på personlige mailer ispedd en lenke til en nyhetsspeilet-artikkel, de er under press nå !

Min ulvenese værer at det ligger noe i luften…0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Jeg synes det er veldig interessant hva du sier om PST, og jeg skulle gjerne ha visst hva de argumenterte med. Jeg var innom hjemmesiden til http://www.demokratene-vestfold.no/homepage.aspx og synes ikke budskapet om faktisk norsk medlemskap er klart formulert. Dette er ikke ment å være noen kritikk av Remoblisere demokratiet i Norge, mere en kommentar om at «nyheten» er gammel. Er det slik at nåværende frontpage har moderert seg i forhold til tildligere frontpage. Korriger meg gjerne. At Remoblisere demokratiet i Norge ikke kom så langt er ingen overraskelse tatt i betrakning null resurser. De fleste nye partier kommer ikke langt uten å bli sabotert av noen annet enn mangel på tid og egen kompetanse.0 Svar11 år sidenSkribentTerje

Han ble sparket ut av demokratene i Vestfold og dannet sitt eget parti, grunnen for at han ble sparket var for at han mente de ikke fulgte partiprogrammet. men uansett slik er det hele veien prøv å forandre et inngrodd system fra innsiden er umulig. Når PST var der å truet min Onkel til taushet jaget han de ut fra gårdsplassen, de truet med at de kom tilbake. Gjør det sa Onkel da har jeg to ferdig gravde hull til dere bak huset her.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Jeg kjenner ikke onkelen din, så du får ta dette med en klype salt. Det «nytter ikke» er en generalisering av noe som umulig kunne lykkes, ikke ofre noe som helst av betydning, som utdannelse, jobb, hus, kone og barn, men satse på at det er nok å prioritere politikk foran fotballkampen foran TV og deretter tro at da kan man endre staten.0 Svar11 år sidenSkribentTerje

Han har vært politisk aktiv så lenge jeg kan huske. Har også vært med i FRP og forskjellige styreverv rund om i landet.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Antar at onkelen din ble interessert i Frp i voksen alder (Hagen hadde gjort tenkearbeidet, det var enkelt), og etterhvert ble det diverse verv i parti og kommune, hvor han utmerket seg i debatter. Alt var på på amatørbasis, ingen utdannelse eller opplæring. Han hadde aldri noen jobb i Frp? Mente etterhvert at han kunne stifte nytt parti uten mer kapital enn lokalt nettverk, men mislyktes. Ergo, helt umulig å starte noe nytt parti i Norge? Carl I. Hagen ville også ha mislyktes hvis han hadde satset på samme måte.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Apropo Remobilisere demokratiet i Norge. Har hørt at det heller ikke var helt problemfritt for Direktedemokratene. Noen som vet?0  Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Siste: Synnøve Fjellbakk Taftø er blitt tvangsinnlagt av psykiatrien idag !!

Dette er en svært alvorlig situasjon. Vår kjære Synnøve har gjennom sine ferske artikler og kommentarer her på Nyhetsspeilet vist at hun er meget godt på høyden. At psykiatri og politi nå har kastet seg over henne og på ny frarøvet henne sine borgerretigheter er noe vi på ingen måte kan akseptere !

Synnøve er Norges svar på Martin Luther King (USA) og Andrej Sakharov (Russland). Dette gjelder ikke brudd på menneskerettighetene i Nord-Korea eller i Burma. Nå er det Norge det gjelder og i morgen er Norges nasjonaldag !

Nyhetsspeilet kommer tilbake med mer informasjon om hva som har skjedd med Synnøve om kort tid.0  Svar11 år sidenVandalfAbonnentVandalf

Skrekkelige nyheter!

Vel, et aldri så lite tegn på hvorvidt dette skyldes hennes engasjement her vil være hvorvidt Nyhetsspeilet får problemer som følge av artiklene hun har publisert.

Det blir meget interessant å følge…0 Svar11 år sidenSkribentTerje

Tror ikke det kommer til å skje noe med Nyhetsspeilet, i så fall har de tråkket i salaten.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Synnøve Fjellbakk Taftø VET FOR MYE. Men vi vet ikke om det var WHO-Bakkebø (leger) eller WHO-Støre (politikere) som var foranledning, eventuelt andre mulige avsløringer. Et mysterium for meg at det overhodet finnes noen lovparagrafer som kan brukes som begrunnelse i dette tilelle sålenge familien støtter henne.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Tvangsinnleggelse krever normalt en psykotisk episode (suicidalitet er et alternativ). Deretter må diagnose bekreftes på sykehus. Det krever dager eller uker under legeobservasjon. Dersom legene gjør jobben sin vil de konkludere at Synnøve har aldri vært så fin som akkurat disse dager, og Synnøve bil bli utskrevet etter observasjonstid. Hvis det skjer er budskapet – Dette kan vi gjøre om igjen.0 Svar11 år sidenSkribentTerje

Du har delvis rett, man trenger en underskrift fra kommunelegen og vips er man innlagt. Hvem står bak vedtaket til Synnøve er det ingen som vet. Men uansett det er tragisk når slikt skjer.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

En lege må ta ansvaret for en tvangsinnleggelse. Tror disse papirene må følge Synnøve til sykehuset. Hvem legen er er ingen hemlighet. Siden Synnøve sikkert allerede har mange diagnoser kan jeg ikke gi svar på i hvilken grad eksisterende diagnoser kan brukes akkurat som de vi som begrunnelse for nye tvangsinnleggelse …. i så fall uhørt … dersom en med diagnose er fratatt alle rettigheter. Synnøve selv er en sak for Speilet.0 Svar11 år sidenEvyAbonnentEvy

Helt forfedelig det de har gjort med Synnøve nå, ganske tydelig at de ville få henne til taushet igjen. Vi lar oss ikke lure lengre.

Stå på Synnøve, du gjør en kjempe innsats for landet vårt og ytringsfriheten.
Dy har hjulpet oss og se det skitne spillet til politikerne, nå må vi danne vårt eget parti som støtter menneskerettighetene og ytringsfriheten. Stoppe den utbrette bruken av tvang i psykiatrien.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Hvor er denne klinikken? Nå må fan meg folk kjøre dit å protestere!
HØYLYDT!!!
Ellers tas den ene etter den andre etter tur.0  Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Vedr. Norges kriminelle myndigheters nylige psykiatriske tvangsinnleggelse av Synnøve Fjellbakk Taftø:

Hun har pleid å bli innesperret og kjemisk mishandlet på Nordland Psykiatriske Sykehus. Adressen er Kløveråsveien 1 8076 Bodø.
Telefon 75 53 40 00

BEFRI HELE NORGES FRIHETSKJEMPER SYNNØVE, NÅ !!0  Svar11 år sidenWilhelmGAbonnentWilhelmG

Det er dessverre litt for langt fra meg til Bodø til at det lar seg gjennomføre, men jeg vil uansett uttrykke min sympati og støtte.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Noe må gjøres!! Punktdemonstrasjon utenfor Stortinget, og på alle større steder bør organiseres. NÅ!!!0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Ja det er stedet hun er tatt til, og jeg ønsker henne frihet og alt godt. Om noen kan befri henne, sett igang, men merk dere også hva jeg skre vi forrige kommentar..0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

«Hva jeg skrev i forrige kommentar.» ? (Gjetter du mener den som nå er etter disse?) Mener du at vi har noe å frykte?
En ting er i alle fall sikkert, uansett hva som gjøres, og det er at jo flere vi er dess mindre grunn har vi til å frykte, og dess mere grunn har de til å frykte!0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Kan noen være behjelpelig med en MAILADRESSE til dette sykehuset og også til andre instanser som er ansvarlige innen og for psykiatrien?
Det går også an å poste mailer til Støre og gutata muligens?

Skriver dette under så store pc-handikap at jeg kan ikke søke frem adressene, linker eller noe annet.. skriver under et stort blått skilt her om at dette nettvinduet må lukkes igjen.. prøver å skrive på tross av det, og har klart å poste et par kommentaer likevel, med stadig lukninger imellom.. det har vært en hard kamp for å få ordene ut. jeg vil henvise til og mine om det legendariske og meget gode brev som den gode mann Thore Lie har skrevet og som jeg har lagt inn et annet sted i denne debatt, jeg vil henvise til dette brevet, bruk det gjerne som en inspirasjon, legg det gjerne ved deres mailer og send MAILER, til de ansvarlige etater.. det er mitt forslag til aksjon nå..

Synnøve har sin slekt og familie rundt seg der hun bor på det lille stedet hvor hun har sine røtter, i Nordland, nær skog og natur.. I mye av det hun skriver skinner hennes nære tilknytning til disse røttene og hjemstedet igjennom..
Kan fortelle at Synnøve også har kjøpt en skole, tror jeg det var, for et par år siden som hun ville gjøre om til et slags senter, for eiendomsretten osv.
Eneste som var litt dumt som jeg sa til henne, var at det senteret blir langt unna mange av hennes allierte, geografisk.

Er slett ikke sikker på at hun er tjent med eller har noe ønske om å flytte derfra hun bor.. avstanden dit geografisk er stor, men verden blir mindre også via nett og det er ting vi kan gjøre via nett.. som å sende mailer, starte en mail-aksjon.. her og der..0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

http://www.nordlandssykehuset.no0 Svar11 år sidenSkribentMichelle

Det der går jo bare ikke an!!!! Kan noen lage en dokumentar på dette? Dette er jo helt SiNNSYKT!!!! Melde fra til advokatfirmaer om hvem som vil ta saken gratis? Snakk med de beste advokater? Meld fra til all media!!!! Meld fra til utenlands media.. Dette er jo helt surrealistisk!!!!0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Artikkelen her står som en bauta.. la den blit stående og beskytt den med nebb og klør.. min pc er sabotert til det ubrukelige, har slitt et par timer for å kunne poste noe her, det er ganske umulig. Det jeg skriver forsvinner fordi internettvinduene lukker seg kontinuerlig og et jeg skriver blir borte.. har skrevet igjen og igjen, borte er det og det er umulig å få kopiert det jeg har skrevet om jeg skriver i word.. mengden av trøbbel jeg har hatt med pc er og internett siste året i kampen for å få sannheten ut er uhorvelig.. nå må jeg poste FORT..0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Windows er frustrende komplisert. Men dette er et problem som vi ikke kan mislykkes med, reinstallering av Windows-system slik at duhar enrenmaskin, deretter en backup og hvordan gjenopprette hele Windows-systemet på 5-10 minutter. Når du har fått softwaren og lært triksene kommer de ingen vei, uansett om det er din feil (neppe) eller cyber-angrep på din PC. Når forutsetter jeg at ikke selve fastlinjeforbindelsen blokkeres. Da må du teste ut mobile modem.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Har fått beskjed fra flere hold, om at Synnøve er innlagt på Nordland psykiatriske sykehus, igjen. Vet ikke om det er noe vi kan gjøre, for denne krigen utøves også med skjulte og psykotroniske våpen, mind control, bestråling og annet som ikke tåler dagens lys. Det gjør svært vondt at de har hentet Synnøve igjen men jeg har sett det komme og skrev derfor til to i redaksjonen om å passe litt ekstra på for det var hard krigføring på gang rundt Synnøve..
Våpnene som brukes i dagens krig er i sannhet uhyggelige..

Neo: Du er tilgitt 🙂
Det er ikke lett for noen som ikke selv opplever uhyggelighetene å fatte eller sette seg inn i at slikt er mulig som en dissident må føle og oppleve på kroppen i sine hverdager, men ingen som selv er i samme situasjon vil tvile et sekund, og det blir flere og flere som merker overmaktas maktmidler..
Jeg ble nok litt provosert av noe du skrev et sted, i en av JJ s tråder tror jeg og jeg svarte deg dere, et tid etter at det var skrevet, les om du ikke har lest.

Terje: Dette var verdifullt både for oss, for dokumentasjonen og for din onkel, TAKK 🙂 Håper du kan tipse han og at han leser og slutter seg til rekkene her, det at andre har funnet ut det samme uavhengig av oss, og det du skriver, Rom viser jo bare at dette er reelle fakta.. at nyheten sensureres likeså.. om dette ikke hadde vært sant, behøvdes ingen sensur..0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Kanskje burde disse se på Norge også, og ikke bare i Afrika og andre steder?

Halvorssen forteller at han har et sitat av Gandhi hengende på kontoret:

«Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så kjemper de mot deg, så vinner du.»

http://www.nytid.no/perspektiver/artikler/20100311/samler-heltene/

Men så lenge Fritt Ord er med, og som ble stiftet av Milorgleder og AP-strateg Jens Christian Hauge, så er det vel liten sjanse for det, og fokus blir andre steder enn det burde være. Magikerens triks det der.0  Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Mens vi avventer nytt om Synnøve – her er et sitat fra TABU-oversikten for norske redaktører og journalister som ble publisert i mars i fjor:

Tabu nr. 5: Overgrep fra psykiatrien og PST

Det er ikke tabu å skrive at psykiatrisk innesperring ble brukt som
makthavernes våpen mot opposisjonelle i Sovjet-Unionen. At norske myndigheter jevnlig bruker dette som effektiv fengsling uten lov og dom av personer som de ikke ønsker skal stikke kjepper i hjulene for pågående aktiviteter er derimot tabu.

Bondevik-regjeringen fikk vedtatt en lov om adgang til tvungen psykiatrisk innesperring, mao. fengsling uten lov og dom, med eller uten bruk av tvangstrøye mot hvem det måtte være i 2003. Norge har nå over 10000 psykiatriske tvangsinnleggelser årlig, mens Sverige har kun 2000. Med tanke på at Sverige har nesten dobbelt så mange innbyggere skulle de hatt vesentlig flere enn oss. Nå er ubalansen ca 1 til 10 i Norges disfavør.

Toppen av dette syndige norske isfjellet av maktmisbruk er tilfellet Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell at hun ytret ”Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske grunnloven ?” Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

Mens russiske fløyteblåsere som Andrej Sakharov ble sperret inne i en viss periode for så å slippe ut og fungere som en viktig moralsk kraft og et verdifullt korrektiv i politiske prosesser, gjelder i Norge en svingdør-politikk. Hver gang Synnøve Fjellbakk Taftø får slippe ut i friluft og begynner å ymte noe juridisk-politisk vranglære i retning av at ”loven er til for å følges” så bærer det rett inn igjen for forsterket medisinering.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

Det nye Sovjet ? Det er Norge det !0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Ja, og den norske ‘velferdsmodell’ og økonomiske modell hvor eliten bruker statens/folkets penger som sine egne – til å fremme sine formål, med 10.000 politiske fanger i den psykiatriske system per år, skal danne modell for den nye verdensordens system.

Ja, de sio-konservative får bare henge i å bygge FEMA camps, konsentrasjonsleire, Auschwitz, Bergen Belsen, og lignende, for de dissiderende slavearbeidere. Historien har en lei tendens til å gjenta seg, så lenge folk holdes kunnskapsløs om historien som den har vært……………..

Brave New World.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Taftø burde flytte til Oslo eller omegn snarest. Der er det i alle fall mulig å slå ring om henne. Hvis de ikke klarer å knekke henne helt denne gangen da.
Dette er bare for jævlig!!!0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Synnøve selv er en sak. Jeg forestiller meg at en advokat er viktig. Han kan bestride selve diagnosen. I neste omgang en arbeidsgruppe om det prinsipielle med Synnøve-saken. Hvordan opprette kontakt med Synnøve for utenforstående? Masse å sette seg inn i. Dersom Synnøve isoleres, verre og verre, en større skadale.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

En del av dere trenger mer kunnskaper om psykiatriens ødeleggelser.
Når de «uskadeliggjør» noen ved hjelp av psykiatriske diagnoser, og lar vedkommende få beholde livet, så gjøres også til for å sikre at vedkommende ikke kan gjøre den skaden de frykter.. i skinn av å ville hjelpe, utøves vold mot personens kropp, sinn og sjel, med kjemikalier, psykotroniske våpen og annet som ikke tåler dagens lys. Electronic concentration camp system.. har vært en realitet lenge, og kan også tas i bruk av intetanende personer i deres eget hjem, alt er trådløst i dag, i denne form for eksperimentasjon og krig, og alt er designet for å kunne utføres uten bevis og uten ansvarlige.. det eneste vi kan gjøre i tilfeller som dette er å spørre: «who benefits» ? for det gir som regel svar på hvem som er bak, som kjent. Men husk at de vi da tror er ansvarlige og som til en viss grad kan ha sin del av ansvaret også er løpergutter og har sine løpergutter og kvinner..

Støre er ikke alene om å ha Janus-ansikt, det er mange med slike falske og doble ansikter, som jeg har sagt. Ikke alle er hva de gir seg ut for, heller ikke her. Vi må ikke være naive, i sannhetens fyrtårn vil det også være de som ivaretar status qou kreftene..
I dag trenger man ikke legge folk inn, borre med drill fysisk eller bruke ledninger inn i folks hoder. Alt kan gjøres trådløst og uten bevis.
Vår kjære Synnøve har vært utsatt for harde angrep de siste dagene, det kan jeg bekrefte.. det var en triumf dette, både for henne, meg og dere som er våre allierte i dette, artikkelen står der som en bauta.. takk Gud..
Intet vil skje med Nyhetsspeilet, sier du Terje. Verre er det vel med meg, og med Synnøve som har greit å bevise at hun kunne klare å få dette ut til folket, på tross av alt de har gjort mot henne for å sikre seg at det ble umulig..0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Singoalla,
I en sak som dette er det sittende myndigheter som har ansvaret. Det spiller ingen rolle hvem som står bak dem, og hvem de tjener. Det er de som er folkevalgt som har ansvaret, sammen med regjeringen som har den utøvende makten.

Det er de som har titlene, og tar hederen og æren for det de mener de gjør godt. Ansvaret har de også for det som gjøres galt, og den elendighet de ser mellom fingrene med – fordi det tjener deres herrer og mestre i skyggeregjeringen.

Hva vi må gjøre nå, er å sende tilstrekkelig brev til politiikere og media, og gjøre dem oppmerksom på situasjonen. Tar de ikke sitt ansvar så bygger de karma – og får svi i Bardoen.

Ikke mye vi kan gjøre, men noe kan vi gjøre….
Får de ingen henstillinger, så vil de siden kunne si at de ikke visste, og prøve å vaske sine hender, og bli karmafri, når denne byllen en gang går hull på med dunder og brak, med hjelp av høyere makter.

Send brev med informasjon og høflige henstillinger. Avtal møter på Stortingsrepresentanter dere som er der nede, og forklar situajsonen for så mange som mulig…….

Vi bør ikke unne dem den luksusen å slippe å ta stilling.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

JJ: EKSAKT.. helt enig..
Se over hva jeg postet mens du skrev, så ser du dette også ut fra det.
Vår felles allierte Thore Lie ringte og underrettet meg om innleggelsen i dag og jeg fikk også noen sms. Vi har tenkt helt likt i dette, JJ, vi må ikke la de slippe unna, vi må markere vårt syn og for noen av oss gjøres dette enklest via mail pga geografi og andre presserende gjøremål. I dette oppfordrer jeg så mange som mulig til å delta, om det koster dere en mail og vi poster her mailadresser og flotte inspirerende brev som er sent tidligere, så koster det lite for den enkelte å gi sitt bidrag. Aksjonen kan følges opp her, i kjølvannet av vår kjære Nei-dronning Synnøves egen artikkel, bragd og ord..
Synnøve var så GLAD for at denne artikkelen kom ut, at hun sa at det nå igrunn var det samme for henne hva de nå gjorde mot henne..
Det er ikke det samme for oss.. men å få artikkelen ut var vitkig, derfor har jeg selv brukt tid og krefter jeg ikke hadde, lagt alt annet ned, men blir som sagt mye fraværene herfra fremover fordi annet må følges opp i mitt liv.
Synnøve sa også til meg flere ganger: «Vi er så utrolig heldige og priviligerte som fremdeles er i live, mange mange andre i lignende situasjon er døde, at vi ennå lever, Singoalla er egentlig helt utrolig». Sa Synnøve..
Og det har ikke manglet på trusler, sabotasje og også advarsler fra gode folk som ville ha saken ut, men som også ønsket å beholde oss i live..
De har sagt: Bare vent.. straffen kommer etterpå.. og en ting har skjedd allerede.. skal forsøke å holde dere underrettet ang Synnøve og også ang om noe skjer meg, om jeg blir helt taus og borte herfra for alltid er det ikke liv i meg, men husk også at noen har jobbet hardt og over tid, i kulissene hele tiden mens jeg har snakket til leserne her på Nyhetsspeilet, for å få Singoallas profil og alt jeg har delt med dere her, slettet og samme person har gjennomført dette og mye verre ting, andre steder. Men håper de som er på sannhetens side i redaksjonen, bevarer mine ord. Jeg har skrevet til Frank og leserne for lenge siden, om at mine ord her på Speilet ønskes bevart også om jeg dør i denne kampen. Jeg erklærer på ære og samvittighet, det sterkeste en kristen er tillatt å sverge ved, at alt jeg har sagt om denne sak og andre saker til dere her på Nyhetsspeilet er 100 % sant, ut fra min viten og forståelse på nåværende tidpunkt.0 Svar11 år sidenSkribentMichelle

DARLiNG – jeg vet du er en ÆRKEENGEL, jeg vet du er i direkte kontakt med og innehar den høyeste KJÆRLiGHET & LYS som kommer fra Centralsolen/Gud i universet, ELSKER deg Singoalla, for akkurat den du er, alt du gjør og utstråler, renhet og godhet, ikke la de ta deg darling, kontakt Dr Rauni Leena Luukanen Kilde for beskyttelse, jeg er også alltid her for deg og gjør hva som helst du ønsker!!!!!!!0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

http://grunnlovens-vektere.com/html/saga.html

Den ubestridte NEI-Dronningen Synnøve F. Taftø.

TIL Det Kongelige Politi- og Justisdepartement

ved Statsråden FRÅ : DATO 19 . februar 1999 Antall sider: 35 med denne VEDRØRENDE » SAMVITTIGHETSFANGE» : SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ.

Kommentar fra FME: Det er begått en stor urett mot flere borgere av Norge. En av disse borgerne er Synnøve F. Taftø. Arbeiderpartiet har «ikke livets rett» etter hva de har gjort mot henne. FME ser det som en av sine hovedoppgaver å ta fatt i denne saken. Vår Grunnlovs § 75 pkt i, beskytter mot overgrep på borgere av Norge. D.v.s. §75 / i, tar tak i overgrep gjort mot landets borgere.
Denne instansen er Sivilombudsmannen. Det kan være på sin plass å rette et meget kritisk lys imot nettopp denne instans, da man kan spørre om hvilken rolle denne instansen har hatt i mange saker av dette slag i Norge?

Derfor skal Taftø saken «opp på bordet», da selveste Statsminister Bondevik ikke følger de lover og retningslinjer som han selv har vært med på å fatte, jfr FNs menneskerettighetskonvensjon.

Statsminister Bondevik vet at psykiatrien og politi-etaten blir brukt til «politisk krigføring» i Norge, men hva gjør han med det?
Ingen verdens ting, og hva kaller man en spade, herr Bondevik?
Hva er dette for noe simpelt tøv? Dette er ikke til å tro.

Var ikke De så imot mobbing i deres nyttårstale? Her kan vi jo lese at De er sjefen for den verste trakassering og mobbing som foregår i dagens Norge!!

Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten.

Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å bli sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men fordekt informasjon om fiskeriene, under forhandlinger med EU Men ikke minst, for at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, som oppnådde forliket i Strasbourg med Regjeringsadvokaten, for fritidsfisker og bussjåføren som ble dømt i Høyesterett.

Uroen øker for hver dag, etter at Kystfolket fikk bevis for at Taftø var internert. Den eneste juristen, med nok faglig innsikt, – og som ikke lot seg presse og/ eller kjøpe i kampen om allemannsretten, og fordekte fiskeforhandlinger med EU, er internert.

«Juristen» Peter Ørebech, unngikk internering, med sitt klare dobbeltspill. Forvirring, forbauselse og uro, kan lett utvikle seg til reaksjoner i rettferdig harme.
Det er bevis nok, som sammen med foreliggende dokumenter i justisdepartemntet , dokumenterer at leger, tjenestemenn, og en lensmann sitt ulovlige bruk av psykiatrien, og ved bruk av mentale diagnoser.

Dette på fritt grunnlag – etter at enkelte individer forsøkte å ta opp lovbrudd, – fra tillitsvalgte og offentlige tjenestemenn.

«OVERSENDELSESKRIV MED 30 SIDER VEDLEGG, TIL JUSTISKOMITEEN, KONTROLLKOMITEEN I STORTINGET, OG JUSTISDEPARTEMENTET»

Tidligere og nåværende sentrale politikere og tjenestemenn, blir nå dratt inn den nødvendige prosessen med minst 4 – fire sivile søksmål. Søksmål der ytterlige irregulære forhold vedrørende maktmisbruk og falske diagnoser mot sakesløse personer, basert i den pågående maktkampen om eiendomsretten til det Norske folk sitt arvesølv, blir adekket.

De enorme økonomiske og fremtidige verdiene av de marine ressurser Norge får tildelt i internasjonale forhandlinger. Synnøve Fjellbakk Taftø, har tilegnet seg en «farlig» innsikt i dette spillet som diplomat, og er en langt «farligere fisk», som det er formålstjenlig å internere, enn både undertegnede og lensmannsførstebetjent, Gjert A. Nærø.

Men det ble mobilisert lensmannsetat og leger til å nøytralisere sistnevnte i psykratriens navn. I en pågående etterforskning, – og i nevnte sivile søksmål, kan selv ikke vår nåværende statsminister, Kjell Magne Bondevik utelukkes som et hovedvitne. Jeg oversender denne telefax med vedlegg, for at den nåværende ledelse i justisdepartementet kan bli rimelig informert i den pågående «Taftøsaken».
Justisdepartementet kan forhindre at denne saken ikke nødvendigvis må bli en del av prosessen – i de kommende rettsforhandlinger. Til Justisdepartementet legger jeg ved til opplysning, – som vedlegg nr. 1, undertegnede sin telefax til Sentralstyret i Norges Fritidsfiskarlag, og styret i Søre Sunnmøre Fritidsfiskarlag, datert 7. februar 1999. Telefaksen vart avsendt 2 – to dager før Taftø ble internert, og en ny interesseorganisasjon står nå på nytt overfor et identisk angrep, som Kystfiskarlaget fikk føle i 1993.
Da var også lensmann Roar Skoglund en sentral medspiller, og lensmannen fikk dessverre dratt daværende justisminister Grete Faremo med inn i maktkampen, på feil grunnlag.

Statsråden har nå fått dokumentert at; – underordnede tjenestemenn – i departementets ytre etat har, – i 1993 og i 1998, beviselig benyttet sin stilling – i en partisk kamp i mot Kystfolket sine urgamle og lovfestede rettigheter. Rettigheter som var urettmessig inndratt av «krefter på Sunnmøre», gjennom Fiskeridepartementet, og stadfestet – ved dom i Høyesterett som følge av en ikke lovhjemlet forskrift.

Tror statsråden at det er bare noen få utvalgte, – som vet – at det var Synnøve Fjellbakk Taftø, av alle – som utviste nok integritet, mot og kløkt, til at regjeringen, – valgte å innrømme at en fritidsfisker var straffet ulovlig av Høyesterett?

Mange nok vet, at regjeringen unngikk å bli dømt i Strasbourg for skandalen.

Med vennlig

hilsen

Tore og Velaug Lie

Ad.den politiske fangen Synnøve Fjellbakk Taftø

Statsminister Kjell Magne Bondevik,
Statsministerens kontor, Akersgt. 42,
postboks 8001 Dep,
0030 Oslo,
(tlf. nr. 22 24 90 90).

I går mottok vi et brev datert 8. mars d.å. fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement med følgende overskrift: «Vedr. innbringelse av politiske fanger på politibudsjettet». At vi har hatt og har politiske fanger her i landet, ja, det er noe vi har visst meget lenge, men det som er det unike nå, – det er at landets Justisdepartement nå faktisk innrømmer det.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en slik politisk fange! Medio februar d.å. ble hun tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus hos fangevoktdirektøren v/NPS, Atle Aas!
Dette var hennes 4. tvangsinnleggelse!
Den varte i ca. 14 dager, og i dag er hun ute igjen. Fra sin bakgrunn i det diplomatiske korps gjennom ca. 15 år, og hvor hun på 90-tallet fikk avskjed i unåde p.g.a. at hun ytret seg sannferdig om myndighetene og de politiske myndighetspersonene. De følte seg ille berørt, men hvem kan disse takke?

Hvorfor hennes 4. tvangsinnleggelse nå? Jo, Synnøve hadde proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge, foretatt med myndighetenes velsignelse! Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO.

Dette tåltes ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang, og det var med bistand fra politiet!

Som det psykiatriske offer Arnold Juklerøds nærmeste pårørende, vil jeg nevne ham som kansje den mest kjente politiske fangen i Norge i nyere tid, – kjent ikke bare i Norge, men faktisk i hele verden, (undertegnede har med egne øyne sett brev poststemplet i Sør-Afrika og adressert som sådan, «Til Juklerud i Norge» og som kom fram til brakka på Gaustad, – Juklerøds bopel de siste 3,5 år av sitt liv). Juklerøds advokat, advokat Knut Rognlien, skrev i en pressemelding fra 7. september 1995 bl.a., sitat begynner: «Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle.
Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende», sitat slutt.

Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd. Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun «farlig» for ‘herrer som ønsket Norge inn i EU og for de som forhandlet fram EØS-avtalene, – da særlig hva gjaldt fiskerispørsmålene, – som stod hennes hjerte nærmest!

Pr. idag koker det på kysten blant fiskeribefolkningen over det horrible som myndighetene i g j e n har gjort mot Synnøve! Og de av myndighetene som min kone og undertegnede har vært i kontakt med enten pr. brev eller telefon eller begge deler, så som Helseminister, Justisminister, folk i Utenriksdepartementet, folk hos Regjeringsadvokaten osv. osv., virker det som om det er en litt heller nervøs stemning, (våre opplevelser). Inntil jeg begynte å arbeide med overgrep i psykiatrien, sommeren 1992, hadde jeg ennå min barnetro i behold:

I vårt land forekommer det ingen kobling mellom politikk, psykiatri og rettsvesen. Skulle det forekomme enkeltstående overtramp, så har vi da domstoler som vet å beskytte sine borgere, som lar alle saker bli «fullkomment opplyst», som det heter.

Våre politikere er ikke korrupte. Legger du bevisene på bordet, så tar de straks affære. De dekker ikke over og fortier ikke lovbrudd hos myndigheter og rettsinstanser, men er rettsstatens og demokratiets fremste beskyttere. –

Ja, vi vil gjerne tro det er slik. Vi vil tro oss beskyttet av rettsstaten og demokratiet. Og av offentligheten, den frie presse. Dersom noen gidder å lese, da. Dersom noen våger å trykke.

Men vi har lært: Politikere, psykiatere og domstolene forblir i disse spørsmål en uheldig treenighet, en treenighet vi godt kan være foruten når treenigheten blir brukt som vi har sett i Juklerød- og Taftøsaken!

Alle illusjoner mistet jeg relativt fort. Og da Juklerødsaken var oppe i Stortinget 31. mai 1996 og det skulle stemmes over om det skulle nedsettes en offentlig granskningskommisjon, stemte bl.a. a l l e Kr.f’ere nei, (av de som var tilstede – 7 (syv) stk.) og disse var: V. Svarstad Haugland, A. Næss K. M. Bondevik, M. Aukan, H. Frafjord Johnson, O. T. Lånke og O. Holten.

Og jeg glemmer ikke den delegasjon som en tidlig vårdag 1995 var nede i Tyrkia for å besøke den politske samvittighetsfangen Zana. Det var Dem statsminister, Kirsten Kolle Grøndahl, Anne Enger Lahnstein og Kaci Kullmann Five.
Jeg så fru Five gråte på TV over hva hun hadde fått oppleve med møtet med Zana, men dette var tydeligvis glemt av den samme fru Five stemte nei sammen med Dem statminister når det gjaldt granskning av Juklerødsaken.

Om det gjorde inntrykk på fru Five og Dem statsminister da Juklerød døde 25. januar 1996 etter ca. 25 års tortur på Gaustad, vet jeg ikke. Jeg regner med at dette gikk smertefritt for dere begge (leses: alle politikere). Men en ting er sikkert, – psykiaterne tok livet av Juklerød!

Si meg Bondevik! – og vær ærlig nå! Hvorfor skal det være så langt mellom liv å lære! Du forkynner det kristne budskap, og skjønn meg rett: Det har jeg ikke noe imot, tvert om! Men det jeg har noe i mot er at du ikke lever etter det du forkynner! – hvertfall ikke overfor personer som stiller ubehagelige spørsmål til myndighetene og som blir diagnostisert for at de samme personene ikke skal ha således injurierende kraft.

Dette bør du få satt en stopper for! I mai d.å. skal de nye psykiatrilovene antageligvis vedtas. Jeg er skremt over hva som ligger på bordet som utkast pr. idag!
Juklerød er død! Synnøve lever – en ressursperson som bør bli tatt på alvor! Hennes diagnose bør du være mann for å få slettet Bondevik, du har n o k makt til det! Synnøve kan i mange år ennå yte landet Norge en uvurderlig arbeidskraft! Jeg avventer svar statsminister!

Ovennevnte opplysninger er dokumenterbare i en eventuell rettssak.

Bondevik får grei beskjed fra Synnøve Leseren oppfordres til å sende en melding her til Stortinget i Taftøsaken og spørre representanten om dette er i tråd med nyttårstalen til Statsminister Bondevik mot mobbing? Henvis til denne siden når du skiver. På forhånd takk!

Grunnlovens §§ 1, 112, 75 og Straffelovens § 83

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap.

Siden ble sist oppdatert 08. Febr 2006 13:38:00 http://www.landsforræderi.no0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Noen som blir med på en kronerulling? Juridisk assistanse i denne saken. Det er ikke mye mer vi kan gjøre, enn å skrive emailer og brev, men å avse noen kroner for saken kan vi vel greie?0  Svar11 år sidenWilhelmGAbonnentWilhelmG

Et av de aspektene vi faktisk _kan_ gjøre noe med er å sikre Taftø juridisk hjelp. Slik jeg forstår hendelsesforløpet er dette en ikke ønsket tvangsinnleggelse, og hun har da klagerett og krav på å få sin innleggelse klagebehandlet i første rekke av kontrollkommisjonen (administrert av fylkesmannen) innen rimelig tid. I tillegg er det et vedtak om tvangsinnleggelse av lege som i løpet av de første 24 timer skal vurderes og evt opprettholdes av annen lege.

Så, om noen vet, er Taftøs advokat varslet? Om ikke, vil det være relevant å få dette gjort hurtigst mulig.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Bidrar gjerne med litt kroner om det planlegges ting som koster litt penger, selv om jeg ikke har mye. Etter min forståelse er Synnøve sin egen advokat..
Om hun nå trenger en annen, eller slik bistand utenfra, oppfordrer jeg herved gode advokater med det rette sinnelag til å melde seg.
Er f eks Herman Berge villig?0 Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Jeg kjenner til en advokat som jeg fikk forståelsen av tilhørte vår «familie/side», men ønsker ikke å nevne hans navn her, da det er en god venn av min sønns psykolog. Jo, forresten, det er en til som er uredd, og som er på vår «side».

Men send heller en mail, så kan jeg opplyse om navn på disse personene.
Advokater er noe skumle greier, man vet søren ikke hvor man har dem hen til tider. De jobber jo stort sett ikke for klienten sin.. penga lokker mer:-)

Men han ene kan jeg nesten garantere er trygg, og dyktig.0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Jeg tror denne saken etter så mange runder må sees i et menneskrettsperspektiv, og ikke bare sirkulere i det gjennomkorrupte norske rettsystem, som bare stempler den offisielle agenda.

Nyhetsspeilets egen Marius Reikeraas er den fremste i Norge på dette, og han har vist seg å være ubestikkelig. Vi trenger ingen som bare stempler den offisielle versjonen som korrekt i denne saken, og dolker sin klient i ryggen, som de ofte gjør de stats- og systemlojale som er avhengig av å holde seg inne med staten.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

God ide! Bare kom med ett kontonummer du. Vi kan bare ikke la dette passere. Det er uhørt og direkte motbydelig!!0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Innleggelsen er IKKE ønsket fra Synnøve, det er sikkert.
Hun er svært bevisst på psykiatriens ødeleggelser og har slitt med å komme seg til hektene etter hver innleggelse..
Men dere må ikke glemme at det faktisk er KRIG..
Synnøve ble hardt angrepet med psykotroniske våpen siste dagene..
Det er flere enn meg som er vitner på det, men bevis på slikt er umulig.
Vitner har vi derimot.. og vitner teller også.0 Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Jeg aner ikke hva psykotroniske våpen er, men hvis dere blir utsatt for trusler o.l, kan vel dette dokumenteres ved å ta det opp, så dere har håndfast dokumentasjon hvis det tas opp til høyere instanser.

Jeg vet at hvis jeg hadde mottatt trusler skulle jeg i allefall gjort alt jeg kunne for å dokumentere hendelsene, slik at jeg hadde hatt beviser til en eventuell anmeldelse.

Men ja, vitner kan absolutt regnes som bevis…0 Svar11 år sidenSkribentMichelle

ja dette MÅ på tape, lag dokumentar, lag film, legg ut på YouTube, legg ut på Facebook, twitter, legg ut kommentarer til politikerne på Facebook & twitter, kontakt internasjonale media, lag artikkel i ildsjelen, Alternativt Forum, kontakt Steinerskolene, kontakt Antroposofi, kontakt buddhistiske, humanetiske, menneskerettslike og kristne organisasjoner, alle må få vite NÅ!!!! Men det kan ikke bli sånn at alle tror at noen tar på seg jobben, og så blir det ikke at noen gjør noe..0 Svar11 år sidenWilhelmGAbonnentWilhelmG

Sorry Johansen, skrev innlegget mens ditt ble postet. Beklager dobbeltgreia.
Kronerulling er greit, jeg er med. :-)0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Jeg har sendt en email til Marius. Har prøvd å ringe ham, men var ikke svar. Han får gi noen råd om hvordan gå frem her…….0 Svar11 år sidenAbonnentA

Hva med å bruke (det totalt unyttige) Facebook til noe nyttig for en gangs skyld?
Det slår an i de gemene kretser og er blitt folkelig nok til at almuen (ufattelig nok) _mener noe_ om ting og tang.

Her burde det gå an å informere sine venner o.l, støttegruppe o.l.

Hvem bresjer?0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Arne J Lunden: Forstår ikke hva du mener med bresjer, men av grunner jeg tidligere har forklart, blir det begrenset med tilgang på nett for meg fremover, så om noen som har rikelig og uhindret nett-tilgang kan ta ledelsen i aksjonen er det bra. Armin, er du villig? Vår fremste kriger og ateist som også gav Synnøve sitt telefon-nr via meg med beskjed om at han brydde seg om noe skjedde..
Synnøve hadde stor tro på Armin og Armin på Synnøve.. Vel, bare et forslag.

Til opplysning har Synnøve en ganske nyopprettet profil på FB. Og hadde visse tanker og planer om hva som kunne gjøres der. skal forsøke å komme i kontakt med Synnøve selv, men er altså under press på tid osv for tiden og fremover.0 Svar11 år sidenAbonnentA

«Bresjer»=min klumsete formulering av «å gå i bresjen for», å fronte, sette i gang initiativet.
Sikkert noen her som er mer aktiv på Tryneboka enn undertegnede.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

FORSLAG TIL TEKST

Til ledelsen ved Nordland Psykiatriske Sykehus. 16.05.2010

Vi har fått melding om at dere har tvangsinnlagt Synnøve Fjellbakk Taftø.
Dette er mot hennes vilje og er en ulovlig handling.
Vi har hatt daglig kontakt med henne via nett, og VET at hun ikke er syk.
Dette mener vi er direkte knyttet til hennes avsløringer av ulovligheter omkring en tiltredelsesavtale som i hemmelighet ble inngått i 1994.
Vi vil derfor protestere på det kraftigste og vil gjøre oppmerksom på at ledelsen ved sykehuset og alle de involverte vil bli offer for rettslig forfølgelse av denne saken.
Ledelsen ved sykehuset og de involverte må være klar over at de herved er med på å dekke over forhold som har en strafferamme på fra åtte års fengsel og oppover for brudd på grunnloven ved å bidra til at Norge som selvstendig nasjon kommer inn under styring av fremmed makt.

http://www.nordlandssykehuset.no0  Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Klipp og lim, og send. La oss i det minste ødelegge nattesøvnen for de der oppe i Bodø!0  Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Etter at jeg sendte ovenstående tekst kom det opp en adresse som vistnok er mere direkte til sykehuset, så jeg vil oppfordre til å sende selv om det kan se ut som om man ikke kommer helt frem.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Føy til Bodø i overskriften.0 Svar11 år sidentroruudAbonnenttroruud

Kan dere ikke kline tvangsinnleggelsen ut over hele «forsiden» til speilet?
Dt beste vi kan gjøre er vel å sette maksimalt søkelys på overgrepet, og få koblet det tettest mulig til artikkelen og forholdene, som beskrives der..0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Det er med svært mye besvær om jeg klarer poste noe her..
Det er gledelig å se hvor mange som bryr seg om urett også om det ikke rammer dere selv, de som gjør det, oppfordres til å gi kommentar eller kommentarer her i kjølvannet av artikkelen som fikk ut denne informasjonen og også delta i brev og mail-aksjonen.. Det vil glede Synnøve at så mange bryr seg.

Føler ellers i hjertet at dette kommer til å utvikle seg naturlig, at det er sterkere krefter med oss, i denne kampen, gode krefter og at vi på et vis skal la oss lede av dem og ut fra hvordan ting utvikler seg her i kommentarene og gjennom begivenhetes gang fremover.. føler i hjertet at det er riktig strategi, og at alle som føler for det bør få være med å delta og bidra..0  Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Her er FB siden til Synøve, spre det videre så vi alle kan være med og befri en politisk fange

http://www.facebook.com/index.php?lh=de75f4033439fc1712a9840434ff09d2&eu=Z7Hr0y_N_QvqqoLtb9mBMg#!/profile.php?id=100001020651344&ref=ts

Spre alt dere vet om Synøve til flest mulig på kortest mulig tid, nå skal faenskapet stoppest

Vi vil ikke lenger ha det som i Nord Korea!

Dette psykopatiske maktovergrepet skal koste dem dyrt, kjenner jeg koker innvendig nå!!!

Synøve skal befris koste hva det koste må!!!0  Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Hvorfor ikke spre det over alle forumer man kommer over?
Jeg kan godt legge noe ut på min FB også, eller legge ved link f.eks.
En syk verden, men herregud, makta avslører seg jo selv gang på gang.. man finner nesten ikke ord.
Ja, psykiatrien er et «pre-fengsel», straffeinstans nr. 1. Man kan prise seg lykkelig så lege man går fri for DEN instansen. De har nok lagte mapper klare for veldig mange som er uenig med eliten. oppfører man seg ikke, så blir man taua.
Jeg lurer på når den dama skal få fred.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Sithious: Situasjoner som denne og for dissidenter generelt er ikke så enkel.. Mye av det som skjer er lagt opp som silent war uten beviser, likevel finnes en god del beviser og vitner, det gjør det virkelig. Et problem for dissidenter generelt er at beviser stadig forsvinner, eller at det blir slike uhorvelige mengder med papirer og beviser etterhvert, at det krever ganske mye tid og krefter for å kunne finne ut av, og samle alt sammen for å kunne legge det frem eller anmeldte. Når man lever under slike forhold med daglig sabotasje osv, er det begrenset hva man har av tid og krefter til rådighet. Det er også slik, at man vet og har erfart at politiet har stående ordre om å IKKE gjøre noe med henvendelser fra personer i vår situasjon, slike henvendelser brukes istedet til å legge inn ytterligere mistenkeliggjøring og stigmatiserende info på deres data-system, hvor det fra før står ting vi ikke liker om alle oss som jeg har forstått at de kaller «anti-globalister» og som er på deres liste over farer for «rikets sikkerhet».. så ikke bare er det ingen hjelp og få, men om man forsøker blir man ytterligere befestet stigmatisert…

Og som om ikke alt dette var nok.. så er det ikke alle man kan anmelde, hva gjør man f eks med mc-bander og deres ledere som er leid inn? Hva gjør man med maktarrogante agenter for CIA og Mossad? Det er hva lille Singoalla og Synnøve er opp mot her.. tror ikke du helt har forstått..
Kunne skrevet mye mer men kan ikke av mange grunner. Konkret anmeldelse har også uteblitt av hensyn til sikkerheten til en av de som da måtte anmeldes og vedkommendes samboer som er mellom barken og veden.. gjentatte innleggelser med suicidal forsøk, gjøres ikke bedre om jeg smæler en anmeldelse mot vedkommende på bordet.. mind control er meget sterkt i bildet.. og hvoran forklare mind control i anmeldelsen uten å bli stemplet? Og hva gjøres med mind controllerte draps-truere eller mc-bande-ledere om de anmeldes?! De får beskjed om dette, og politiet gjør INTET! Det er det eneste sikre.. Er min siutasjon da blitt tryggere eller mange ganger mer utrygg etter en anmeldelse?! Det er mange brikker her, og de som har mange nok brikker forstår situasjonen.. det er ikke lett dette og jeg ønsker heller ikke andres liv tapt..

Ang psykotroniske våpen osv, søk info om mind control teknologiene..
Verden går snart bananas under mind control, vær beredt..0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Uffattelig at du klarer å få skrive så mye som du gjør, Singoalla, fortere enn vi andre klarer å lese. Du har overanstreng deg sikkert 300% idag og det er forutsigelig at du blir utmattet, at humøret nå eller imorgen vil gå til bunns, FORDI KROPPEN DIN ER UTMATTET, men du vil klandre ytre forhold og deg selv for det, for det som egentlig bare dreier seg om at kroppen din må lades opp. Det er ikke sakene som bekymrer meg, hva som skjer er bekreftelser, men at du overanstrenger deg. Hva jeg arbeider med kan i framtid snu opp ned på min situasjon, Synnøves situasjon, din situasjon, Speilets situasjon, osv. … At kan skje. Jeg er optimist inntil videre. Energien din smitter.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

He he Rom! Jeg har tenkt noen ganger i det siste at det er et under at hun ikke har fått leddgikt i fingrene! :)0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Da skulle du likt å høre henne på telefon :)0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

En undersøkelse har påvist at kvinner taler mye mer enn menn i telefonen. Så når det passer hender det at jeg spøker med kvinnerog sier: Ja, ja, kvinner; bla bla hele dagen, og tror du ikke etter at man har lagt seg om kvelden for å kose seg litt så begynner de jaggu og hyle og bære seg etter en stund da også! ;)0 Svar11 år sidenThomasbAbonnentThomasb

Hei

Ser ikke helt for meg hvordan hverdagen din har vært de siste årene, det sier det «beste» med mind control hvor de fokuserer på enkelt individet. Er at de får deg isolert, fordi når du sier at noen er ute etter deg, forteller om erfaringene dine så er det høyst usannsynlig at noen tror deg. Spesielt i tilfeller hvor en er redd til å fortelle grunnen til at de er etter deg.

Jeg har vært så heldig og møtt datteren til Synnøve på alternativ messe, hvor jeg fikk boken hun har skrevet. Så har til en viss grad fått meg med hvordan Synnøve har blitt behandlet.

Har i den siste tiden følt at jeg bare eksisterte, såg å leste om lidelsen uten bevisshet til å vite hvordan jeg skulle hjelpe. Men når jeg leser her hva du og Synnøve gjør for oss alle, er det umenneskelig og være en støtte. Så visst det noengang skulle være behov for noe form for hjelp eller støtte, så kontakt meg på Thomas.bogevik@gmail.com. Det vil være en glede og få være til hjelp.

Ønsker deg alt godt, å litt mer:0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Det er bare å stå på å bringe det videre, selv er jeg ganske utslitt og medtatt nå, og må hvile og få gjort litt andre ting i mitt liv, borte fra nett.. »

Konklusjonen din er riktig. Du må roe ned dagene helt til hodet er tomt for tanker, gjøre omtrent det omvendte av hva du har gjort de siste dagene. Hvis ikke blir det som å kjøre når motoren er fri for olje, fordi du tror du ikke har tid for å fylle på olje. Det er grenser her som du ikke kan gjøre noe med. Du har vært fantastisk, for fantastisk. En normal reaksjon idag er at alt er mørkt (depressiv), kanskje noen dager. Det er sånn kroppen reagerer, det går over av seg selv, fysisk aktivitet er bedre enn å tenke. Det som komisk er hvordan mange dumme beslutninger folk tar i denne tilstanden, som å kjøpe ny bil selv om man har 2 fra før. Synnøve har nå mange venner. Hun er i en sterkere posisjon enn for en uke siden. Jeg vil ta kontakt med henne senere.0 Svar11 år sidenErgonAbonnentErgon

Mitt kjennskap til Taftø’s virksomhet er ikke så altfor stor. Jeg leste Skjoldmøysagaen for flere år siden og har fått med meg at hun protesterte mot ukultur innen det diplomatiske korpset og gikk imot forhandlerne i EU-forhandlingene. Jeg googlet derfor navnet hennes og reagerte på to forhold: 1 vanlige media nevner henne stort sett ikke. Ikke treff på Kvasir/nyheter heller. 2. Hun har gått dypere inn på NWO enn EU-forhandlingene og andre ting rundt tilsvarende forhold. Her er en link jeg fant:

http://rettfralevra.origo.no/-/bulletin/show/449358_ideer-om-sannhet-av-synoeve-fjellbakk-taftoe

Et stykke nedi artikkelen finner jeg følgende: «Grunnloven
Fjellbakk Taftø sier videre til FME i brev datert 02.01.2006:
«Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres.
Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989.”

”Du spør om Grunnloven er satt ut av kraft, og det er den, men det som er enda verre er at de prinsippene som Grunnloven bygger på altså de grunnleggende rettsprinsippene, også er forlatt. Ettersom det ikke har væt
undervist i disse rettsprinsippene ved juridisk fakultet siden 1945, er de nå fullstendig ukjente i norske rettssaler”.» Sitat slutt.

Det er mange i dag som har lyst til å overse at den moderne og dynamiske NWO høyst sannsynlig er en videreutvikling av de kreftene som sto bak og vant den andre verdenskrig. Direkte sagt: Den internasjonale jødedommen. Hele vår etterkrigstid er grunnlagt på det som skjedde under krigen. At Taftø fastslår at Norge var okkupert og styrt av jødiske propagandister er av grunnleggende betydning og et direkte angrep på den moderne norske statens grunnleggende dogme: Nemlig Norge som uavhengig nasjon i krig mot Tyskland frigjort og styrt av lovlige norske tropper.

Alle som har satt se inn i den delen av vår historie vet at Taftø har rett. Og det er verre enn det. Regjeringen Nygaardsvold som styrte i april 1940 var ikke utgått av et lovlig valgt Storting. Viser til linken under:

http://www.sannhistorie.net/statskupp1938.htm

Hva dette vil si for lovligheten for alt som skjedde i Norge etter 1. januar 1940 er klart: Ulovlig alt sammen.

Mens jeg er i gang med temaet: Norge kapitulerte den 10. juni 1940 og var ikke lenger i krig mot Tyskland. Derfor satte tyskerne alle tilfangetatte norske soldater fri og sendte dem hjem. All krigersk virksomhet fra forræderne i London var dermed ulovlig terrorisme og Quislings «statskupp» intet statskupp og så videre. Rettsoppgjøret var helt uten lovlig grunnlag uansett.

Dem som 50 år etter dette nevnes i artikkelen til Taftø rundt hendelsene i 1992 om EU er direkte opplært av dem som svindlet, løy og bedro i 1930- og 40-årene.

Det rare blir jo dermed at Taftø i det hele tatt lever fremdeles.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Takker for støtte. Som jeg har skrevet før, så har jeg satt alt annet tilside siste uken og bruke tid og krefter jeg egentlig ikke har, selvsagt er jeg sliten og det har gått ut over mange andre gjøremål, men det endrer ikke på de realiteter og omstendigheter som likevel er reelle Rom. At folk som ikke lever i lignende situasjon har vanskelig å forstå hvordan realitetene kan bli, kan jeg forstå, men dere er i så fall priviligerte i forhold til utrolig mange mennesker som lever under lignende omstendigheter og straks gjenkjenner metoder og problematikk fordi det visse taktikker som brukes mot mer eller mindre alle, og så er det andre taktikker som brukes mot noen og ikke mot andre. F eks så har de valgt å bruke psykiatrien mot Synnøve, forhåpentligvis slipper jeg det, karakterdrap og svertekampanjer har vi vel begge vært utsatt for på forskjellig måte og mer generell hverdagssabotasje som virker ved å være tidkrevende og gjøre ting trøblete generelt og i tillegg trusler.

Fikk en oppsiktsvekkende avtale sendt på mail nå som så ut til å være selve saken, har noen lagt ut den her, Hans Gaarder?

Ellers vil jeg bare meddele at det fremdeles hos meg er ganske stille og ingen ytre dramatikk. Men jeg har fått vite at en av de personene som har stått for gjentatte drapstrusler mot meg, i de 2 foregående forsøk på å få artikkelen opplysninger ut, nå er sterkt plaget av stemmer i sitt hode og at stemmene er fokusert rundt meg og begivenheter rundt NS, selv om jeg ikke har hatt noen kontakt med vedkommende på over et år, og selv om vedkommende ikke leser her, er fokuset og stemmene plutselig nå kommet tilbake sammen med hat og fokus på konkrete personer her på NS. Det er ingen tvil at programmeringene går på disse begivenheter og det fremkommer utrolig nok også hvem som er bak. Det er faktisk meldt inn til en offentlig instans og jeg vil gi dem flere opplysninger meget snarlig om hvem som faktisk med overlegg ser ut til å legge opp til drap, i tilfelle noe skjer. Dette ser jeg meg nødt til å gjøre av preventive hensyn. Ondskapet til en viss person fremstår nå i all sin gru for flere av oss, vedkommende har avslørt seg en del og står i fare for å bli enda mer avslørt og er muligens desperat. Metodene tåler ikke dagens lys. Vær snill å ikke be meg si noe mer om dette, for jeg kan ikke, men jeg har akkurat nu, blitt enig med en annen person om å skrive dette for dokumentasjonens og for min egen og andres sikkerhets skyld. Og fått vedkommendes tillatelse til å skrive dette. Dette viser så til de grader hvordan mind control brukes til drap, og at de som utfører slikt, rett og slett er vanlige personer som blir totalt overstyrt/tatt over..0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Fikk en e-mail fra Hans Gaarder om at Nyhetsspeilet har mottatt en avtale på mail og kan ikke se at den er lagt inn noe sted, jeg får ikke lagt inn på noen annen måte enn å kopiere teksten.. og forsøker å legge den her noen kutt og ber redaksjonen vurdere å legge den på en annen måte, men det er visst restriksjoner.. sannheten må vel ut og alle vet hvor man kan bestille avtalen så.. undrer meg på om kongehuset vet om dette også?

Her er noen kutt og jeg kutter vekk en del som gjelder andre land:
Kan noen fra red legge vedlegg/link eller er det risikabelt?
I så fall får dere vurdere å slette mitt innlegg her.. usikker på slikt jeg, men vil videresende til Synnøve vedlegget på mail:

Treaty concerning the accession of Norway, Austria, Finland and
Sweden to the European Union (24 June 1994)

Caption : On 24 June 1994, in Corfu, the representatives of the Twelve and those of Austria, Finland, Norway and Sweden sign their respective Treaties of Accession to the European Union.

Source: Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland the Kingdom of Sweden, concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, in Official Journal of the European Communities (OJEC). 29.08.1994, No C 241, p. 9.

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,
THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,
THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
http://www.ena.lu Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) 2 / 10
Treaty concerning the accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union (24 June
1994)

HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,
Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND
Prime Minister
Mr Bjoern TORE GODAL
Minister for Foreign Affairs
Mrs Grete KNUDSEN
Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping
Mr Eivinn BERG

Head of the Delegation entrusted with the negotiations
Article 1

1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby
become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as
amended or supplemented.
http://www.ena.lu Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) 7 / 10
Treaty concerning the accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union (24 June
1994)

2. The conditions of admission and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded, entailed by
such admission, are set out in the Act annexed to this Treaty. The provisions of that Act shall form an integral
part of this Treaty.

3. The provisions concerning the rights and obligations of the Member States and the powers and jurisdiction of
the institutions of the Union as set out in the Treaties referred to in paragraph 1 shall apply in respect of this Treaty.

Article 2
1. This Treaty shall be ratified by the High Contracting Parties in accordance with their respective constitutional
requirements. The instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Italian Republic by
31 December 1994 at the latest.
2. This Treaty shall enter into force on 1 January 1995 provided that all the instruments of ratification have been
deposited before that date. If, however, the States referred to in Article 1 (1) have not all deposited their instruments of ratification in due time, the Treaty shall enter into force for those States which have deposited their instruments. In this case, the Council of the European Union, acting unanimously, shall decide immediately upon such adjustments as have
become indispensable to Article 3 of this Treaty, to Articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 and 176 of the Act of Accession, to Annex I to that Act and to Protocols No 1
and No 6 annexed thereto; acting unanimously, it may also declare that those provisions of the aforementioned Act, including its Annexes and Protocols, which refer expressly to a State which has not deposited its
instrument of ratification have lapsed, or it may adjust them.

3. Notwithstanding paragraph 2, the institutions of the Union may adopt before accession the measures referred
to in Articles 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119,
120, 121, 122, 127, 128, 131, 142 (2) and (3) second indent, 145, 148, 149, 150, 151 and 169 of the Act of Accession and Articles 11 (6) and 12 (2) of Protocol No 9. These measures shall enter into force only subject to
and on the date of the entry into force of this Treaty.

Article 3
This Treaty, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish,
Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, the texts in each of these languages being
equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the Italian Republic, which will remit a
certified copy to each of the Governments of the other Signatory States.
http://www.ena.lu Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) 8 / 10
Treaty concerning the accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union (24 June 1994)

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmaektigade ombud undertecknat detta fördrag.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.
[Signatures]0  Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Singoalla!

Det er bare å legge dette ut i full bredde så fort som mulig.
Nå er det ingen vei ut av dette for de Gale Globale.

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Lars: Jeg HAR allerede kopiert det som gjaldt oss og lagt ut og det er en risk å ta forstår jeg men jeg kan sende deg det jeg fikk, på mail så har du hele.

Michelle: Som vi sa, da vi la ut artikkelen, er informasjonen nå allemannseie.
Det er bare å stå på å bringe det videre, selv er jeg ganske utslitt og medtatt nå, og må hvile og få gjort litt andre ting i mitt liv, borte fra nett.. men ser innom av og til, så sant jeg kan 🙂 Husk å alliere dere med naturens og himmelens gode krefter og be for alle gode mennesker om beskyttelse og kjærlihget :-)0 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Singoalla!

Inneholder dette dokumentet navnetrekkene til de som har underskrevet?

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Det står bare slik du ser det i kopien der, men jeg lurer på om red kanskje bør slette det for jeg har visst sagt og gjort for mye. En konkret person er programmert for å ta mitt liv og vi er to som vet og ser hvem som er bak dette.0 Svar11 år sidenSkribentMichelle

Kjære goe vakre Singoalla – jeg skal sende deg direkte White Time Healing!!!!!!!0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Singoalla, jeg leser litt om psykoelektroniske våpen og så langt klarer jeg ikke å se at de er så pålitelige som du tror, muligens ubrukelig til programmering. Men tusen takk for at du nevner disse tingene for oss. Det tar litt tid før vi klarer å oppdatere oss.0 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Bare kom igjen med det du har på mail til meg Singoalla.

Jeg skal publisere hos oss også.

Lars Rønbeck0 Svar11 år sidenvrangAbonnentvrang

Dette dokumentet er da fullt tigjengelig for offentligheten!
http://www.ena.lu/treaty_concerning_accession_norway_austria_finland_sweden_european_union_june_1994-020302446.html0 Svar11 år sidenvrangAbonnentvrang

Dessuten er det omtalt på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S
«Norge underskrev medlemsskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994 sammen med de andre tre søkerlandene. Denne avtalen er ikke behandlet i samsvar med norsk statsrett idet den ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet. »

Mao. , solen skinte på intet nytt.0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Det som står på denne Wikipedia-siden – er ikke det veldig likt det Synnøve har skrevet i denne Nyhetsspeil-artikkelen? Hvis ikke, hvor er forskjellene?0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Vrang,
Det er plage at du ikke leser skikkelig det du kommenterer:
«Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.»

Vi ville ikke være medlemmer, men ble det likevel. Bare på en annen måte. Ved manipulasjoner fra myndighetenes side. De som er ansatt av oss for å ivareta vårt tarv, har kjørt sitt eget løp, waaayyy utover det mandat vi har gitt dem. Bør vi bry oss om det idag på 17. Mai spesielt kanskje?

Synnøve skriver som den juristen hun er svært kodendensert. HVER setning teller. Ikke slik som alle oss andre som skriver masse om ett enkelt poeng.

Visste du at EØS avtalen ikke trådte i kraft formelt sett, på grunn av formalia feil?
Visste du forøvrig at Norges tilknytning til FN er ulovlig og Grunnlovsstridig, bare fordi Trygve Lie skulle få lov å bli sjef der?
Etc……

Visste du forøvrig som Synøve har tatt opp i andre sammenhenger at Landsvikoppgjøret og dødsdommene disse krefter utstedet etter krigen var i STRID MED GRUNNLOVEN og norsk rettspraksis !

Spiller det noen rolle for deg og meg? Nei, men det spiller en rolle for dem som vart myrdet, og det spiller en rolle for vår forfatning og vårt rettssystem, som ble korrumpert i de dager av den gjengen som sjanglet rundt i hovedstaden i en blodtåke verden knapt nok har sett maken til i fredstid.

Rettsstatens Historie
http://www.riksavisen.no/?p=402

Rettsstatens Banesår
http://www.riksavisen.no/?p=464

Har de ikke loven på sin side, og dommene ikke etter lov (jfr. BEGGE MÅ VÆRE TILSTEDE/OPPFYLT), så er de per definisjon mordere.

DET SPILLER EN STOR ROLLE AT MORDERE GÅR FRI – OG TVERTIMOT FREMSTILLES I HISTORIEBØKENE SOM HELTER !!!0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Wikiedia er bekreftende. Om dette punktet

«Som oppfølgning av medlemskapsavtalen inngikk Norge 29. desember 1994 en avtale med Island om opprettelse av en domstol som ble kalt EFTA-domstolen og et overvåkningsorgan som ble kalt ESA..»

sier Taftø noe som Wikipedia IKKE forteller oss. Dato er etter folkeavstemning. Traktaten 29.desember leser jeg som at EU traktaten med endringer bekreftes. Juridisk presisering om denne siste traktaten er ønskelig. Hva Taftø skriver er at avtalen er en avtale mellom Norge og EU, ikke Norge, island og Lichtenstein.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

He he he.. Sitter her og knegger for meg selv jeg, og vet ikke om jeg skal røpe en liten hemmelighet, he he..

Om noe står på Wikipedia, vil det da si at det er allemannseie?
Spørsmålet er vel hva befolkningen har visst og trodd..
Det har IKKE vært fortalt oss at vi har vært medlem siden 24 Juni 1994!
Ikke før denne artikkelen ble lagt ut fortalte noen det til FOLKET!0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Jeg også sliter med å få puslespillet til å gå opp. I Treaty’en som er lagt ut av Singoalla og vrang, står det bl.a.:

«However, in the referendum held on 28 November, with a massive turnout of 88.4 %, the ‘No’ camp again emerged victorious with 52.2 % of the vote. Norway would consequently not accede to the Union, although it remained a member of the European Economic Area (EEA). »

Utover det har jeg en magefølelse som sier at det Synnøve har lagt frem, stemmer. Nettopp fordi vi vet at vi har med globalister å gjøre og fordi Norge ser ut til å følge EU’s lover og regler minst like godt som andre EU medlemsland.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Synnøve vet hva hun snakker om i dette, hun var midt oppi forhandlingsmøtene den gang i både Geneve og Bryssel, hun jobbet tett på både Gro, Støre, Stoltenbergene, Treholt, Per Paust og mange flere, hun kjente dem godt..

Etter hun ble avskjediget har hun GRAVD; GRAVD GRAVD videre.
De konkrete avtalene osv, har hun fått tak i siste året.. og fortalte det da til meg, for litt over et år siden og noe har hun fått for ca et halvt år siden. Hun har gravd videre jevnt og trutt. Merk dere at Terje forteller om sin onkel som fant ut de samme ting og fikk PST og co på døra med trusler og ble stoppet.

Vrang: jeg er LETTET over at dokumentet er offentlig tilgjengelig, det er bedre å se det på din link der, og der ligger hele, så folk bør se det der..
Da kan de ikke ta meg for å ha lagt det ut..

Intet er nytt sier du vrang! Ok, så hele folket og politikerne har visst hele tiden at vi ble innmeldt i EU i 1994?! Forøvrig var det mange andre land også i den avtalen, ikke bare i Norge.. ble de bedratt på samme vis?! Den ble ratifisert øyeblikkelig eller uken etter eller noe slikt, i følge noe Synnøve skrev et sted, om Thorvald Stoltenberg tror jeg det handlet. Og tror det var her på NS.

Vi vet at de skrev under, helt reelt pga at de henviser til avtalen som ble underskrevet på Korfu i den dekk-avtalen som ble laget etterpå som cover up, remember? Dette står beskrevet i artikkelen.. så der har vi brikkene!0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Utover det har jeg en magefølelse som sier at det Synnøve har lagt frem, stemmer.»
Nettopp. Men det tar tid å formulere det. Synnøve befinner seg på et slikt plan at hva hun sier bare blir forståelig for jurister. En lang debatt i vennlige forum, helst med jussfolk er hva vi trenger. Etter 4 uker er vi alle eksperter på dette. Inntil den tid de det kanskje ingen hast med noen kampanje fordi vi har ikke gjort hjemmeleksa enda.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

PaRe
«….fordi vi vet at vi har med globalister å gjøre..»

Nettopp. Vi stoler mere på Synnøve enn globalistene (umulig å finne fram på UDs nettsider, men Lovdata har alt) derfor skal vi til bunns i dette, til alt er klinkende klart. Det er konsekvensen av hvem som har vår tillit. Det var denne autoriteten til Synnøve Gro og Jonas med alle metoder prøvde å undergrave, slik at deres versjon ikke skulle gåes etter i sømmene. Det lukter kreativ juss. Synnøve har tipset oss om hvor vi skal lete.0 Svar11 år sidenUffdaAbonnentUffda

On 24 June 1994, in Corfu, the Heads of State or Government of Austria, Finland, Norway and Sweden sign the acts of accession to the European Union of their countries.

http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566

Uffda0  Svar11 år sidenErgonAbonnentErgon

Med all respekt å melde: Det er intet i denne artikkelen som tilsier en offentlig reaksjon mot artikkelforfatteren Fjellbakk Taftø. Ikke er den spesielt injurierende i forhold til mye annet mot offentlige personer og det faktiske innholdet er gammelt kjent og har ikke sprengkraft i seg om det ikke hadde vært alment kjent.

Før «tvangsinnleggelsen» hausses det opp med et enormt trusselbilde mot Taftø og hennes hjelper(e). Nå er det like før… drapstrusler…. Mind Control…. PC-sabotasje……. og så videre.

I en annen artikkel her på Speilet kommer det så frem i ettertid at en av personene som har deltatt i oppkjøret, Taftø’s egen mann, er den som har begjært tvangsinnelggelsen:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

Jeg siterer: «Synnøve ringte i går den 16 mai, til gode venner fra sin mobil på vei til Nordland Psykiatriske, og fortalte at det var hennes mann som hadde begjært henne innlagt.»

Hvis dette hadde vært en offentlig fiendtlig tvangsinnleggelse kan jeg garantere at noen mobiltelefon hadde hun ikke fått bruke.

Hvor er det politiske moment? Hvor er NWO? Hvor er Gahr Støre’s inkvisitorer? Hvor er Mind Control? Hvor er drapene som det er truet med?

Jeg siterer en til fra samme innlegg: «Helt siden 1994 har hun fortalt det samme, at hennes mann hver gang har stått bak.»

Hæ? Hva pokker er dette for noe? I 16 år har Synnøve Fjellbakk Taftø sin egen ektemann stått bak alle tvangsinnleggelsene? Og så innbilles vi andre at hun er offer for myndighetenes terror?

Tusenvis av norske kvinner skiller seg fra ektemenn de ikke kommer overens med hvert år og lever frie og lykkelige siden. Det er en opsjon i dette tilfellet også. Hvorfor er ikke den brukt? Hun har da hjelpere nok?!

Jeg skal ikke tillegge folk noen motiver de kanskje ikke har, men litt isvann i blodet skader ikke når situasjoner går varme slik at man får med seg hendelsesforløpet før man svirrer rundt sin egen akse. Dramaqueens er det nok av her i verden.

Min konklusjon er uansett at Synnøve har gitt et positivt bidrag i kampen for sannhet i Norge og bør æres for det. Den beste måten å gjøre det på er etter min mening å ta opp arbeidet hennes og nøste det bakover. Hun har selv bidratt med EU-forhandlingene på 90-tallet og sin fastslåing av jødenes okkupasjon og styre av Norge i 1945.

Hva med å gå videre og avdekke hele spillet som førte til den andre verdenskrig og de samme internasjonale kreftenes rolle i det? Det er fundament for situasjonen i dag. Og skal man sprenge en bygning lønner det seg å sprenge fundamentet. Vindusposter og gardiner legger ikke et bygg i bakken.0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Jeg tok opp den dimensjonen i en annen kommentar Ergon;

Da er det tegn på at mannen ikke er annet enn svært systemtro, og hører og tror på alt som ‘autoritetene’ sier ham da. Det er faktisk mye av dem i den eldre generasjonen der. Det har skjedd med mange at familiene blir nærmest gisler av en prosess. De vet ikke hva de skal gjøre, og tar den letteste utveien ut, og det er å overlate avgjørelser til ‘autoritetene’, og bare gjøre som autoritetene vil.
Familiene kjenner ofte avmakt når de blir presset av ‘autoritetene’ og tar gjerne letteste veien ut.

Har han blitt fortalt av ‘legene’ at han skal sende henne hver gang hun ytrer seg, så gjør han det. SÅ systemtro og autoritetstro er mange eldre, spesielt hvis de blir truet med represalier om de ikke gjør som de får beskjed om. ‘Legene’ (mengelene) kan også bare rett og slett hevde at det kan få helsemssige konsekvenser for maken, om de ikke gjør som de får beskjed om. Da blir de redd og gjør som de får beskjed om. De er jo drillet til det gjennom et langt liv i krig og fred, og traumebasert mind kontroll er de jo utsatt for hele gjengen, under og etter krigen, kanskje spesielt etter……

Gaustad “Sykehus” – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll
http://www.riksavisen.no/?p=425

Slik traumebasert befolkningskontroll skjer hele tiden, landssvikoppgjør (de som holder kjeft og tuter med ulvene går fri), kalde krigen, kirgen mot terror, finanskrise, svineinnfluensa, og nærmest driter på seg i frykt, og lytter lydig til ‘autoritetene’ for hva de skal gjøre nå.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Ergon – Med all respekt å melde: Det er intet i denne artikkelen som tilsier en offentlig reaksjon mot artikkelforfatteren

Et sted sier han [ektemannen] «Den artikkelen må fjernes, den er ikke god for noen av dere»

Ergon – Fjellbakk Taftø. Ikke er den spesielt injurierende i forhold til mye annet mot offentlige personer og det faktiske innholdet er gammelt kjent og har ikke sprengkraft i seg om det ikke hadde vært alment kjent.

At Norge de facto er med i EU betyr at Norge (Storting?) er ført bak lyset. Når vi kommer så langt at alt er klinkende klart i saken, og vi vinner debattene i forum etter forum, blir saken allminnelig kjent. Deretter vil juss-eksperter kommentere hele greie i NRK, osv. hva jeg regner som begynnelsen til Støres fall.

Ergon – Før “tvangsinnleggelsen” hausses det opp med et enormt trusselbilde mot Taftø og hennes hjelper(e). Nå er det like før… drapstrusler…. Mind Control…. PC-sabotasje……. og så videre.

Tvangsinnleggelsen bekrefter veldig mye at hva Singoalla sier. Singoalla har sitt på de tørre.

Ergon – I en annen artikkel her på Speilet kommer det så frem i ettertid at en av personene som har deltatt i oppkjøret, Taftø’s egen mann, er den som har begjært tvangsinnelggelsen:

Godt poeng. Fortsatt er relasjonene her uklare.

Ergon – Jeg siterer: “Synnøve ringte i går den 16 mai, til gode venner fra sin mobil på vei til Nordland Psykiatriske, og fortalte at det var hennes mann som hadde begjært henne innlagt.” Hvis dette hadde vært en offentlig fiendtlig tvangsinnleggelse kan jeg garantere at noen mobiltelefon hadde hun ikke fått bruke.

Hvis PST har kontakt med mannen må ting skje korrekt for å det skal forbli skjult. Ingen sykepleiere vil være involvert.

Ergon – Hvor er det politiske moment?

Timingen var nøyaktig på dagen.

Ergon – Hvor er NWO? Hvor er Gahr Støre’s inkvisitorer? Hvor er Mind Control? Hvor er drapene som det er truet med?

Dersom initiativ kom fra en eller annen i UD til PST til ektemann er det det nærmeste man kommer NWO i Norge. Bevis mangler.

Ergon – Jeg siterer en til fra samme innlegg: “Helt siden 1994 har hun fortalt det samme, at hennes mann hver gang har stått bak.”

Oppsigelse av Taftø var 100% politisk. Tvangsinnleggelsen kom etterpå. Ingen noen tvil om at Taftø måtte diskrediteres, spørsmålet var metodene som ble brukt. Tvangsinnleggelse er vanlig metode når man ikke har argumenter, få vedkommede tvangsinnlagt. Kjent i alle land.

Ergon – Hæ? Hva pokker er dette for noe? I 16 år har Synnøve Fjellbakk Taftø sin egen ektemann stått bak alle tvangsinnleggelsene? Og så innbilles vi andre at hun er offer for myndighetenes terror?

Vi vet for lite om hele ekteskapet. Veldig unormalt historie.0 Svar11 år sidenvrangAbonnentvrang

Ergon, endelig noen som greier å tenke klart her. Det blir på kanten til det parodiske når folk strekker det helt til manglende gravatar-ikoner. Jeg har samme problem sjøl, og det til tross for at jeg er kjøpt og betalt.
Og at dere har generelle PC-problemer kan dere takke dere sjøl for når dere velger Windows framfor Linux.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

DER har vi kritikerne tilbake i kjent form! Det var stille hittil, men etter Ergons kritiske gjennomgang med mistenkeliggjøring av både den ene og den andre og hva vi har sagt, så var det tilbake til det normale her på NS..

Dette var bare tull alt sammen.. alt er ok og ved det gamle.. ikke sant?
Bare normalt, skal du ikke si at alle vitnene så og opplevde syn for båre ører og øyne? F eks onkelen til Terje, som han fortalte om her.. det er en mann vi ikke aner hvem er. Han fant ut det samme og ville ut med det, forteller Terje, og fikk motstand og pst direkte på døra..

I følge vrang og Ergon må onkelen til Terje der nede i vestfold sikkert ha hallusinert.. det eksisterer ikke noe slikt som e-tjenester og andre grupper som forsøker å stoppe noe som helst, som ikke tåler dagens lys..

I Norge kan man grave så mye man vil, i justismord og i ting som er strengt hemmelig av hensyn til «rikets sikkerhet» uten noen som helst slags følger, Ergon og Vrang, ikke sant? Og de 3 på Orderud gård, bekjente av Synnøve, de døde vel av sine hallusinasjoner? Dere prøver å høre fornuftige ut, men jeg finner null fornuft og virkelighetsrealitet i det dere skriver her!
Stygt er det, å anklage folk som har lidd såpass mye og gått gjennom ild og vann for sannheten, risikerer livet med å bringe det ut, for LØGN! Fy!
Ta en titt på http://www.riksavisen.no og let opp dissident listene!0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Singoalla. Jeg har noen spørsmål til deg. Noe jeg har lurt på en god stund.
1. Har du formell utdanning?
2. Har du en jobb?
3. Hvilke jobber har du tidligere vært i?

Ha en fin 17 Mai :)0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Det er veldig typisk for visse aktører å vri fokus over på person istedet for sak, og det er eksakt slik man holder på for å forsøke å vri og vrenge for å stille personer som kommer med sannheter i et dårlig lys.

Snakket akkurat på telefonen med Lars Rønbeck, og vi snakket om at det har vært en meget spesiell situasjon her på Nyhetsspeilet etter at artikkelen ble lagt ut, og det er at debunkerne som vi vanligvis kriger med, har vært fraværende eller tause.. ikke et angrep, og det er helt helt uvanlig, ALDRI skjedd før..

Vi hadde begge observert dette og var helt enige om årsaken:
DET HAR VÆRT STILLE FORDI STATUS QOU-KREFTENES FORSVARERE OG AKTØRER HAR VENTET PÅ SINE INSTRUKSER.. HELT ÅPENBART!

NÅ HAR INSTRUKSENE KOMMET, TYDELIGVIS, OG DERE ER TILBAKE PÅ JOBB, DET SIER JEG RETT UT, OG VI SER NÅ HVEM DERE ER..
BARE Å TA EN KIKK NÅ HVEM SOM HAR VÆRT FRAVÆRENE OG TAUSE OG ER TILBAKE MED NYE INSTRUKSER I DAG, ELLER HVEM SOM FØLGER SAMME STRATEGI..

JEG ER HER FOR SAK OG KUN FOR SAK. SANNHETEN ER MIN ENESTE AGENDA OG ANLIGGENDE, BELYSNING AV SAK. DET HENDER AT JEG KAN DELE NOE FRA MITT LIV OM DET ER SLIK AT DET ER RELEVANT INFO SOM TRENGER Å KOMME UT FOR Å BELYSE ET TEMA.. MEN JEG HAR INGEN INTERESSE AV Å SITTE HER Å LEGGE UT OM MINE PERSONLIGE ANLIGGENDER, ELLER HA NOEN DEBATT OM MIN PERSON, TVERT OM. JEG ER HER FACE TO FACE MED BEFOLKNINGEN, FOLK KAN SE MEG RETT I HVITØYET SOM ER SJELNS SPEIL. DET ER ALT SOM TRENGS SAMMEN MED FAKTA JEG LEGGER UT, OM DET ER MIN TROVERDIGHET DET ER SNAKK OM. OM JEG SELGER DITT ELLER DATT ELLER JOBBER MED DITT ELLER DATT, HAR INGEN BETYDNING FOR FAKTA JEG LEGGER UT. DU VIL HA EN OPPRAMSING AV TIDLIGERE JOBBER.. KAN IKKE SE AT DITT INNLEGG HOLDER MÅL I FORHOLD TIL REGLENE FOR Å POSTE HER. FOR MEG SIER DETTE KUN NOE OM DEG OG DIN AGENDA. JEG BLIR LITE PÅ NETT FREMOVER SOM JEG HAR FORKLART, MIN PC ER NESTEN IKKE BRUKELIG LENGER OG JEG BER ALLE OM Å HOLDE SEG TIL SAK OG SE AGENDAEN TIL DISSE SOM NÅ HAR FÅTT SINE INSTRUKSER.. OG MERKE SEG HVEM SOM STÅR FREM MED DETTE NÅ, ETTER ØREDØVENDE STILLHET FRA DERES REKKER..0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Jeg er på din og Sønnøves side, Singoalla. Ikke tro noe annet. Synnøve er blitt viktig for meg. Det ene problemet jeg ser et når man tror på Synnøve må man arbeide for mange saker. Det er tidkrevende. Jeg må bli kjent med Synnøve fortest mulig, lese mye av henne, hele historien hennes osv. Det koster meg tusener, men Synnøve er verd det politisk.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Det er bra Rom, og man skal være kritisk, våre ståsteder er forskjellig.
Har tatt feil av deg før, om noen er uenig i noen saker og enig i andre, da tyder det på at man har sine egne tanker.. og er et selvstendig individ.

Mens det er andre som helt åpenbart er på jobb og som er kommet tilbake.
Det er flere enn meg som ser dette veldig klart. Alle faste lesere vil jeg tro.

Ber redaksjonen og andre lesere om å være litt på vakt om heksejaktene og karakterdrapene blir for store her, fordi hun som er forfatter av denne artikkel kan ikke få fulgt med og slettet overtrampene og overtramperne, så jeg håper red følger med.. det finnes også lover i Norge mot mobbing, trakassering, sjikane, ærekrenkelser osv..

Ja jeg er i en sårbar situasjon på mange måter, som jeg har forsøkt lenge å forklare men som jeg bare har fått HÅN tilbake fra enkelte som åpenbart ikke har noen evne til å forstå andre.. eller til empati eller noe annet..
Synes synd på deres nærmeste jeg, slike karaktertrekk som de viser..
Om det blir for ille kommer jeg til å bli taus for ever og så får bautaen som artikkelen er bli stående som en bauta over Synnøve og meg også..0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Om man skal snakke om formell utdanning så har jeg vel dobbelt så mye som Synnøve da.. som oppgir kun 7 år.. likevel er hun jurist.. 🙂
Hva har det å bety, er ikke det hun legger frem her BRA NOK?!
Men siden hun er jurist og har hatt flotte stillinger søker dere etter mangler hos meg på dette området. Som om det har noe med EU-BOMBEN å gjøre?!

Synes ikke at jeg har noen mangel på utdannelse selv, leser og snakker bla ganske mange forskjellige språk.. og og det er nyttig på mange vis.
Var svært skoleflink, men står fast ved at det aller meste jeg har lært meg har jeg lært meg ved å søke kunnskap helt selv, privat og det har jeg holdt på med kontinuerlig hele livet, utrolig mange forskjellige steder og miljøer. Å spørre etter eller legge vekt på kun formell utdannelse sier en del om person.0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Stå på kjære Singoalla. Jeg har allerede gitt Vrang 14 dagers karantene for gjentatte personangrep og slettet hans usmakelige personlighetsbrudd.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Armin: Takk 🙂
Du og jeg er åndsfrender likevel i denne info-krigen..
om folkets oppfatning, for det er vel det det står om..
Men det er alvor at jeg blir lite på nett fremover.
Har brukt tid og krefter jeg ikke har.
Håper at gode folk følger opp, når Synnøve og jeg ikke kan..0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Du har allerede overbevist oss, eller mange nok av oss. Det er knapt nok en som har endret meninger selv om du tror noe annet. Det er fysisk utmattelse som er årsak til at du tenker slik.0 Svar11 år sidenPaReAbonnentPaRe

Armin, jeg ville latt ‘vrang’ sin kommentar stå. Den var selvhøytidlig og arrogant og ‘vrang’ viser med sin referanse til barn som sulter andre steder i verden, at han ikke har skjønt at det er nettopp kreftene som forårsaker at barn sulter i verden, som Synnøve faktisk kjemper mot.
Etter min mening avslørte Vrang seg selv som en ignorant og lite innsiktsfull person.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Armin: Takk igjen for at du slettet.
Slikt er vi ikke tjent med å ha stående skjemmende denne fine artikkel fra Synnøve, dessuten oppfattet jeg det ikke som et angrep på meg, det stod DERE og dermed er angrepet rettet mot både Synnøve og meg og muliens flere her..

Håper redaksjonen følger ekstra våkent med, for motkreftene mobiliserer nå for å torpedere og knuse både den store nyheten vår og oss som kom med den.
Synnøve er allerede tatt.. måtte Gud og engler beskytte henne..0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Djeezes! Jeg stilte spørsmålet Singoalla, fordi en persons bakgrunn ofte sier noe om personens troverdighet og kunnskap om et området. Det var ikke et angrep på deg som person.

Jeg vil igjen påpeke, at jeg ikke jobber for Stoltenberg eller Støre, selv om jeg kjøpte lodd av sistnevnte på Sagene, for å redde fotballklubben Skeid.
Jeg jobber i en privat barnehage, og som pedagogisk leder i en barnehage, har jeg få kontakter i regjering eller frimurerlosjen. Jeg er en ganske fredelig person, som akkurat nå tar en pils, mens jeg venter på at kvinnfolket skal komme på besøk. Hun er også førskolelærer, og har ikke lokket meg inn i en sekt for å ta deg eller dine venner.

Beklager på det sterkeste at mitt spørsmål ble for mye for deg. Men jeg synes fortsatt spørsmålet er relevant….0  Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Når du er ute etter bakgrunn har du baktanker, når du hører på det som blir sagt har du nesa på rett plass :D0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Bakgrunn er alltid ekstremt viktig. EKSTREMT viktig.0 Svar11 år sidenCosmomindAbonnentCosmomind

Og så har du noen som bare er grunn.0 Svar11 år sidenSkribentMichelle

Mr Oslo, du må huske på at all utdannelse er hjernevasking, men det kan også være positiv hjernevasking, men som oftest negativ fordi vi lever i illuminati verden der pengene bestemmer, og de som bestemmer over pengene, fordeler i frimurerånd til akkurat hvem de vil..

svarene må man finne selv til slutt, ved å søke og lete, både innvendig (i sine egne tanker og erfaringer) og rundt omkring, det er bra å være skeptisk og stille spørsmål ved alt tror jeg, men se på intensjonen til folk, spør deg hvorfor de gjør det de gjør! meninger til folk er mye viktigere enn bakgrunn, da det ofte er tilfeldig hva folk jobber med og ofte velger folk feile yrker grunnet pengemangel eller hjernevasking eller minc-control/reklame.. meningene til folk sier jo alt, den informasjonen de kommer med, om det så var et gatebarn eller en narkoman eller en slave eller et barn eller til og med et dyr eller tre som fortalte deg at kjærlighet er bra, ville du da synes det er ekstremt viktig å vite bakgrunnen til personen før du kan være enig? alle har kjærlighet i seg, men jeg vil si at jeg tror mere på en person som står fri uten lønn og makt, enn noen som får betalt for å mene det de «mener»..0 Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Det viktigste i denne saken er vel å forholde seg til sakens hovedperson, Synnøve Fjellbakk Taftø, og IKKE om personen/ene som representerer saken hennes. Da blir det avsporing.

Om du har problemer med å forstå hvorfor, så kan du jo spørre hvorfor PST-folka ikke står åpent fram og bretter ut om seg selv i saker som er betente.

Det er jo grunner til det.

Følg SAKEN og fokuser på INNHOLDET i den heller, enn å lage avsporinger om hva man har av utdanning osv.

Bakgrunn behøver ikke å være avgjørende for å legge fram saker i en offentlige sammenheng. Det er da nok av folk her inne som samarbeider og som står fram med fullt navn og tittel iht. denne saken, at det burde vel holde så det monner.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Beatrix: ENIG! Takk..
Dette er SYNNØVES BRAGD, først og fremst.
Hun har gravd frem infoen og stått for den faglige vurderingen..
jeg har hjulpet på forskjellig vis bl a med å få det ut hit til NS..
om infoen som artikkelen dreier seg om er noe galt med så er ikke jeg jurist, og kan ikke svare for juridiske spørsmål.

Hun valgte meg og ville jeg skulle komme med det opprinnelig,
fordi hun likte mine skriverier her inne og vi fant tonen privat.
Så enkelt. Det var på bakgrunn av slik hun kjente meg som person privat.
Hun etterspurte ingen faglig bakgrunn eller kvalifikasjoner.
To ganger ble vi hindet med massiv sabotasje.
Da spørsmålet kom opp igjen følte vi begge at det var RIKTIG AT HUN SELV TOK DETTE i eget navn. Og jeg hjalp henne med å få til dette..

Som dere ser er dette hennes artikkel og hennes info.
Om hun anser meg kvalifisert til å være hennes medhjelper,
så synes jeg ikke noen andre bør blande seg inn i hennes valg der..
Eller mistenkeliggjøre henne eller meg pga det.
Dette tyder i sterk grad på at saken er STERK og at dere ikke har et eneste et argument å komme med når det gjelder SAK! Da går man på person!
Hva med å få diskusjonen over på SAK igjen og se hvem som avsporer?0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Jeg er i en ganske spesiell situasjon, det har jeg forklart og har også forklart mange ganger ganske mye fra min bakgrunn, der det er relevant. Om du ser mine svar til deg her så har jeg også svart deg en del på det du spurte om.
Dine intensjoner og ståsted er temmelig klart uansett hva du sier, du kan si hva som helst, og uansett om du har noen betalt jobb eller ei. Hold deg til EU saken, hvorfor må alltid fokus fås VEKK fra tema og til mistenkeliggjøring? Jeg har INTET å skjule, overhodet, ingen skjeletter i skapet, så glem det 🙂 Står for alt jeg har gjort i mitt liv, men det har ingen relevans her. Hvorfor NULL interesse for bomben som er tema her?! Påfallende! Hvorfor er ikke tema og artikkelen interessant for deg?

Dermed ble ditt spørsmål ikke for mye for meg, men jeg svarte det jeg ville svare og har mine grunner til å ikke oppgi siste rester av anonymitet, pga min situasjon og det er grundig fortalt mange ganger, her inne.0 Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Er enig i Singoalla om at man bør holde seg til saken.

Men på en annen side kan det være naturlig å spørre for dem som kanskje ikke vet din bakgrunn, Singoalle, og det samme gjelder alle andre her (min også:-) ).

Men tror ikke du skal ta sånn på vei om noen stiller spørsmål. Men den som ønsker å vite mer, så kan man vel sende en privat mail isåfall.

De fleste har en presentasjon, av dem som jobber med saker som er i fokus.
Men jeg har forståelse for at Singoalla ikke ønsker å brette ut om sin yrke/jobb-bakgrunn og sitt private, om det skulle kan skade henne på noe vis.

Selv foretrekker jeg i betente saker å holde min ID skjult. Og det er for å skåne familiemedlemmer for trakaseringer.

Disse tingene er det dessverre mange som ikke forstår, og folk må være unnskyldt for det.

Noen spør i ren høflighet, men i enkelte tilfeller kan det kanskje oppleves som tankeløst overfor den det gjelder, men jeg tror det hjelper lite å hisse seg sånn opp for det.

Trøst deg med det, Singoalla, at du står for det du gjør, og du gjør en veldig bra jobb og som mange er vitne til. Så lukk ører og øyne for det som stjeler din energi.

Jeg er også anonym her, men veldig mange vet likevel hvem jeg er og hva slags bakgrunn jeg har.0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Jeg har valgt å stå her face to face med befolkningen, og er det noe relevant for saken så sier jeg det. jeg er ingen jurist, har søkt sannheten hele livet og bedt om å bli ledet til sannheten, og det har ført til at jeg har blitt lede på forunderlig vis til ufattelig mange mennesker og innsikter som jeg forsøker å dele. jeg har valgt å stå face to face med folket, men uten navn og cv osv. Har fortalt likevel en del hist og her. som jeg sa har det vært en historisk stillhet fra motkreftene, som aldri har skjedd tidligere.. de avventet instruksene og i dag kommer de på banen, jeg kjenner dem igjen fra før.. og vet at deres oppdrag er å sverte og diskreditere meg. Det er det som er saken. Når jeg ikke har søkt oppmerksomhet om min privatperson og navn, så er det helt bevisst og nødvendig, ut fra min egen situasjon, sikkerhet osv. Jeg har intet å skjule, det er mange mennesker her som kjenner meg og kan bekrefte det. No problem. Men heller ikke relevant for tema her, og jeg kjenner disse og deres hensikter. Nå er strategien deres lagt, om å knuse EU-nyheten og de som kom med den. Synnøve er innlagt og jeg skal svertes her, det er samme som de har gjort de to gangene forut vi prøvde si sannheten.
Jeg er ikke mistenksom, men heller ikke naiv, har erfaring til å se.

Er totalt utmattet og har sagt at jeg blir lite på nett fremover, for jeg må gjøre det som jeg har måttet legge fra meg pga dette osv. Derfor ber jeg pent, alle som er her om å være obs på svertingen av min og Synnøves person, som er forventet og har skjedd før for å debunke sannheten. Og jeg ber om fred og fokus på SAK OG TEMA. Om jeg selger produkter av det ene eller andre materiale, helseprodukter kunst, eller er kunstner selv eller tusenkunstner av noe slag eller om jeg har en kontorjobb er ikke av interesse her. Det jeg gir dere her, av info har jeg lært av livet, erfaring og sannhetssøken helt uavhengig av utdannelse, yrke og bakgrunn.. faktisk har jeg lært meg det meste selv ETTER skolegang, synes ikke vi lærte så mye nyttig på skolen.
Men jeg vet at dere graver etter møkk for å kunne diskreditere det jeg kommer med, intensjonen skinner så utrolig klart igjennom.0 Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Livets skole er den alle beste, Singoalla. Universiteter og høyskoler gjør ikke folk nødvendigvis smartere. Det er erfaringene i livet som gjør folk kloke og kunnskapsrike.

Mange har misforstått helt der. Og det er mye uforstand blant befolkningen, og det er ikke alle som klarer å sette seg inn dybden i slike saker som denne.

Man får trøste seg med at dem som liker å skade andre, har enda større problemer. De som forstår, de støtter deg også, og de SER også hva som skjer iht. svertekampanjer.

Alle supportere er ikke like synlige, men de er der og støtter på deres måte. Du og Synnøve har mange med dere og dere gjør en forbasket god jobb, og er MODIGE ikke minst!!

Unn deg selv en tur i godstolen, og koble vekk litt om du kan. Det trenger du helt sikkert, og med GOD samvittighet:-)0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Synnøve skrev i sine ord om seg selv, at hun hadde bare 7 års skolegang men deretter hadde hun lest og studert og funnet ut av tingene selv, der er vi helt like.. jeg har søkt kunnskap, forståelse og innsikt som en svamp hele livet.. fra barndommen og til hver eneste dag som jeg fremdeles lærer mye nytt.. Jo mer «formell» skolegang man har jo mer indoktrinert er man..

Egentlig så beviser det styrken i SAKEN.. at det var taushet og deretter prøver de å grave frem om det kan være noe de kan finne eller si som kan diskreditere og stille oss to som kom med dette i et tvilsomt lys.. vi har nok levd rike liv, både Synnøve og jeg og står nok for det vi har gjort og sagt, vet ikke om et eneste skjelett i skapet som jeg frykter at de skal finne jeg.. men mitt private er ikke relevant for saken og er ikke noe jeg behøver sitte å utbrodere og svare for her annet enn det som jeg har sagt som er relevant for saken.. det er mange gode folk som vet ufattelig mye, men som er klokere enn meg kanskje, siden de holder KJEFT.. så slipper de både det ene og det andre.. fordi motstanderne går som regel på person og med stygge og uthengende metoder, angrep under beltestedet osv.. derfor holder mange kjeft selv om de vet mye. Og jeg har lidd ufattelig mye for at jeg ikke har holdt kjeft, Synnøve likeså..0 Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

I slike betente saker er man veldig sårbar for angrep fra flere hold, også ubevisst.

Det finnes spekulative metoder som brukes for å få folk ut av balanse.
Det gjelder alle, tror jeg.

Behold roen, og ignore det som skaper uro og forstyrrer, og kjør på med saken/en.

Det vil alltid være dem som ikke er ønsket i debatter, som forsøker å ødelegge, men man må bare ignorere, og heller fjerne innlegg og kommentarer da.

Klara klok har talt .. hehe:-)) I god mening altså:-)0  Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Jepp. Jeg jobber for Stoltenberg. 42000 kr pr mnd, skattefritt. Pluss at jeg får låne hytta hans annenhver helg. Gratulerer til meg.0  Svar11 år sidenbin LadenAbonnentbin Laden

Så det er perverse dere det fortelles i filmen om:
Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:
”Vi skal gjøre ruslands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette en rød tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankeerer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne ruslands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
(Leo Trotsky, Lenins elsker, Zinovjev`s rival om Lenin`s anus).

Vilius Brazenas, Litauens president som bodde i US i 50 år, forteller: globalismens ideolog var Trotsky, men ble finansiert av amerikanske bankeerer som i 1913 fikk lov til å trykke penger, noe som var en start til ny epoke i globaliseringen.
Siden denne tiden fikk verdens hemmelige regjering en ubegrenset makt til å fremprovosere kriger for maktens og pengenes skyld.
Det er ikke psykopater som Lenin, Hitler eller Bush som er årsaken til terror og kriger. Det er pengegjerrige psykopater i skyggen som ved hjelp av provokasjoner a`la 9.11 skaper et fiendebilde for å skremme og kue sauemasser.
Filmen forteller hvorfor de drepte Kennedy: han ville trykke nye lovlige penger og annulere på denne måten ulovlig tilranet rikdom, han ville bekjempe CIA`s narkosalg i US og splitte den opp i 1000 biter…

Verdens herredom betyr ABSOLUTT OG UBEGRENSET TERROR.
EU fratar folk stemmerett og bestemmelse over si skjebne.
Stadig flere ”lykkelige” EU-borgere fra øst-europeiske land begår selvmord.
Europeere ser ikke utvei av håpløs situasjon og slutter seg til dem som kalles av makthavere for ”terrorister”.
De som styrer verden i dag, er perverse hensynsløse psykopater.
Ved hjelp av ”karikaturer” og andre provokasjoner splitter de muslimer og kristne, ved hjelp av drap i utkledninger får de muslimer til å drepe hverandre.
Det er registrert flere tilfeller når europeiske kvinner begår selvmordsbombing.
Grunner til det er gudløshet, egoisme, materialisme, påtvang av pervers møkk via massemedier.

Filmen forteller hvordan Litauen gikk rett fra kommunismens slaveri til europeisk slaveri.
Det ble ruinert siste grunnlag for landets uavhengige økonomi, det blir stadig dypere dratt inn i kreditters avhengighet.
Konsepten av permanent krig blir etterhvert akseptert av sauemasser som aksept av pengenes diktat.
Derfor var det nødvendig å slette begrep om Gud, ære, moral og samvittighet fra massenes bevissthet.
Pengene blir den eneste verdien for masser.

Filmen forteller at Benazir Bhutto ble drept ei uke etter at hun fortalte i et intervju at Osama bin Laden var drept. Dette intervju ble forbudt overalt fordi Bush& Banda trengte bin Laden levende som saueskremsel.

NATO frakter ren heroin fra Afghanistan til Kosovo for videre distribusjon i hele europa.
For å produsere ren heroin i slike mengder, skal spesielle stoffer i store mengder til. Disse kunne ikke komme til Afghanistan med andre transportmidler enn NATO- og CIA-fly.
”Hvorfor stenges gratis skoler og sykehus, hvorfor stiger brød-priser og senkes narko-priser”,- søk svar i Trotsky`s doktrine.
Korrupsjon blant makthavere blomstrer, befolkning blir passiv fordi alle maktstrukturer er tettsveisete klaner som ikke slipper fremmede inn i sine rekker.
Befolkningens mentalitet kan endres under to omstendigheter:
1. krig
2. falsifisering av historien.

Globalismens våpen er:
– frykt,
– penger,
– hjernevasking via massepropagandamedier.
Men hvis vi lærer oss å tenke, vil deres våpen slutte å virke på oss.
Det trengs å endre bevissthet.
Vi må forstå at vi må stå samlet mot pesten eller er vi hjelpeløse slaver til monsteret.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Det er mye jeg er enig i og setninger jeg er uenig i.
«Men hvis vi lærer oss å tenke, vil deres våpen slutte å virke på oss.
Det trengs å endre bevissthet.
Vi må forstå at vi må stå samlet mot pesten eller er vi hjelpeløse slaver til monsteret.»
Singoalla og andre forteller oss om bestråling rettet mot privathjem i alle fall. Regner med at du er enig. Dette har vært kjent av NS i mer enn et halv år??
Likevel ber NS deltakere om å oppgi navn og email slik at alle kan lett identifiseres av PST. Siden du gjentar NS på verdier som «bevissthet» og «stå samlet» (demonstrasjoner med mulighet for fortografering) impliserer vel at du godtar at PST kan få så mange navn de vil for eventuell bestråling om nødvendig?0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Singoalla. Takk for svar. Det var da ikke veldig vanskelig. Jeg har ikke angrepet deg, men stilt et høflig spørsmål. Og nå har du gitt et svar. Ikke meget utfyllende, men helt ok. Jeg ville bare vite litt om din bakgrunn, fordi det forteller mye om folk. Utdanning, ikke utdanning, I arbeid, arbeidsledig eller trygd.

Som en kamerat sa : » Jeg nekter å stemme på høyre, så lenge Erna Solberg styrer partiet. Hun kan ikke engang styre sin egen vekt, hvordan kan hun da styre landet?»

Poeng. Jeg ville ha litt info.0  Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Å konkludere med at Erna Solberg er en dårlig leder fordi hun er overvektig er jo ikke akkurat logikk i høysete. Selvom vi godtar premisset at hun prøver å slanke seg, men klarer ikke å holde hendene unna ostepop skåla, så gir ikke en dårlig egenskap nødvendigvis en indikasjon på en annen. Ernas vekt er irrelevant i forhold til hennes evne til å lede et parti, for å kunne trekke en konklusjon må man gå inn på de faktiske omstendighetene rundt lederskapet og ikke overfladiske observasjoner.

Likeså så er ikke singoallas arbeidserfaring av relevanse til gyldigheten av uttalelsene, og jeg vil anse slike henvendelser som hersketeknikker uten nevneverdig konstruktiv nytte.

Det betyr selvsagt ikke at du ikke bør stille spørsmål ved og argumentere mot uttalelser som yttres av henne eller andre, men du bør også forholde deg til akkurat det.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Mr Oslo: Vis meg dine venner og jeg skal si deg hvem du er..
Det du referer her om Erna Solberg synes jeg sier mye..
Din evne til empati, forståelse og toleranse for andre og litt sosial EQ er laber. Noen mennesker kan spise hva de vil uten å legge på seg, andre kan nesten ikke spise, og leve på streng diett uten å gå ned i vekt.. ufint og stygt var dette mot Erna Solberg og hun har min fulle sympati! Slikt sier mer om den som sier det.

Ang utdannelse, arbeid og arbeidserfaring så har jeg det og har sagt noe.
Siden fokuset ikke er på min person og bragd i dette så er detaljer irrelevante. Synnøve likte min måte å ytre meg på her på NS.. og hun ville derfor opprinnelig at en del ting skulle komme gjennom meg, som hun satt på fordi hun oppfattet sin egen skrivestil som tør og likte min ytringsform. Så avtalte vi å gjøre dette sammen, og prøvde 2 ganger før det lykkedes oss. Da fikk også jeg lide ganske mye fordi visse krefter på død og liv skulle hindre dette i å komme ut til folket.. derfor var vi to i den Eu-båten.. og vi sto sammen hele veien, fra hun fant ut dette, samarbeidet. Det er hennes bragd å finne ut av det, dvs sakens fakta og det juridiske. Om jeg er et talerør, så likte hun kvalifikasjonene for å være talerør.. Det er de du i så fall må se på. Ingen andre kvalifikasjoner var relevante for henne, evt personlig tillit og skjebne og slikt som er personlig.

Hun ville ha min hjelp til å belyse og ytre meg om det vi begge visste og det som hadde skjedd. Sakens fakta hviler på henne.. dermed er min utdanning og mine arbeidsgivere på gitte tidspunkt ikke bare irrelevant, men også ødeleggende for mitt personvern og anonymitet, selvsagt. Derfor har jeg sagt så mye som jeg kan si nå og tidligere, vis respekt om du kan.

Jeg mener også at Synnøves diagnoser og personlige forhold i heimen og annet er litt irrelevant.. det er slikt som er personlig og som kan snus til å brukes mot henne. Hun er selv ekstremt åpen, for åpen mener mange.. litt beskyttelse for privatlivets fred bør vi vise. Kan forstå interessen og også ekte omsorg for henne..

Men sakens kjerne er DE FAKTA HUN HAR LAGT PÅ BORDET HER.. og som hun ha fått gjennmgå så mye for å sitte på.. Er ikke de heavy nok? Fortjener de ikke at man forholder seg til saken?

Hun har vært dopet ned stort sett konstant i alle disse årene, men ikke siste halvår.. dermed klarte vi dette.. og dere burde glede dere over resultatet.. hun har frigjort oss fra uvitenhet i dette.. iallfall begynnelsen til folkets bevisstgjøring.0 Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Den siste var til Mr. Oslo altså:-)0  Svar11 år sidenHalloAbonnentHallo

The Hidden Roots of the European Union by Henrik Palmgren : http://www.youtube.com/watch?v=dI-9ipkG8ks0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

EU ble unnfanget i Madrid under krigen av en kolonien av tysk elite som
skulle videreføre den tyske saken dersom Hitler tapte krigen. Tyske elite
regnet med 50% mulighet for at Hitler kom til å tape krigen. Planlegging
for det scenariet ble formålet for den tyske kolonien i Madrid.
Arbeidet deres varte til ca. 1948.
http://www.youtube.com/watch?v=YKGTUKbbQS00 Svar11 år sidenTom_BAbonnentTom_B

Spennende artikkel, og kred til de som går ut med dette.
Stoff som dette tror jeg de fleste finner svært aktuelt og viktig. Om dette er like avslørende som det fremstår å være vil dette lage bølger. Jeg vil imidlertid påpeke at jeg synes den engasjerte skare her inne svekker saken ved å blande inn mk, paranoia og annet som er egnet til å svekke artikkelens troverdighet. Misforstå meg ikke; jeg kritiserer ei, og tar heller ikke stilling til mk og fjernstyring av mennesker etc. Jeg sier bare at jo mer jeg leser i kommentarfeltene, jo mer skeptisk blir jeg til hovedartikkelen. Tror feks ikke at kritikernes røster blir stille fordi de venter på beskjed fra eliten, men heller at dette er stoff som vurderes som mulig riktig. Synnøve synes jo troverdig i kraft av sin person, og det sammen med en avsløring som ikke innebærer grønne menn, cerebrale tankeimplantater og annet som allmennheten kobler med fantasier – er nok avgjørende i at saken engasjerer mer enn enkelte andre artikler. Gratulerer – med forbehold..0  Svar11 år sidenBeatrixAbonnentBeatrix

Du har et poeng i det du sier her. Mulig artikkelen også hadde gjort bedre uten alle kommentarene, som muligens har sporet litt av iht. fokus på hovedtemaet.

Det har vel lett for å bli mange forskjellige kommentarer og forskjellige yttringer. Men jeg for min del, synes det er bra å reflektere over det du her skriver. Vet ikke hva andre her mener om det, men jeg kan nok være enig i akkurat den biten.

Så jeg anser ikke dette som nødvendigvis negativ kritikk.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Tips til Armin

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1900414.ece

– Alt kan kollapse i morgen
DN.no Publisert: 18.05.2010 – 06:50

Gjeldsnivået i mange land overstiger faregrensen, og kan resultere i ”dommedag”, advarer økonom.

Den amerikanske økonomen Kevin Hassett, sjef for den økonomisk politiske delen av den konservative tenketanken American Enterprise Institute, har tatt på seg dommedagsbrillene.

Hassett er nesten sikker på at EU og IMFs krisepakke på 750 milliarder euro ikke vil virke etter hensikten, av den enkle grunn at størstedelen er finansiert av de øvrige euro-landene som for egen del allerede sliter med store gjeldsproblemer, skriver han i en kommentar på Bloombergs BusinessWeek.
——-

P.S. Mine kilder sier at bayout pengene (1000 mrd) egentlig kommer fra USA, ikke fra EU, så et premiss her er er feil, og ta derfor ikke «imorgen» bokstavelig, det kan bli sommer/høst0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

DN er nå mer pessimistisk enn Speilet?

Tror verden ender i krig og total finanskollaps
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1789879.ece

– Den amerikanske staten vil gå konkurs.
Det er mange måter å gå konkurs på. Den amerikanske staten vil tilbakebetale lånene, men på grunn av trykkingen av penger vil dollaren være verdiløs.
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1583446.ece0 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

Verden ER konkurs,og har vært det en god stund.Spørsmålet er bare når de få kreditorene som enda ser seg selv som solvente,innser at de aldri vil få igjen sine utlån.Som Kevin Hasset treffende beskriver det i ABC Nyheter i dag:» Det er ikke akkurat gode nyheter for en kreditor at en håpløs bankerott låntaker påtar seg å overta gjelden til en håpløs bankerott låntaker. «0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Rart det er så lite debatt om dette her på NS
Hele systemet kolapser nå og det blir verre og verre og går fortere og fortere dag for dag nå
Man trenger bare og lese ned en vanlig avis som http://www.dn.no/ eller andre økonomiske aviser så ser en at alt er på vei til og rase utfor stupet
Hjelper lite om en klarer og få noen av eliten dømt og fengslet når det ikke vil være penger til og betale dem som skal passe på dem …
Ganske bevist har verdens nasjoner løst et gjeldsproblem med og påta seg enda mere gjeld
Det er kun en måte for nasjoner og komme seg ut av et gjeldsproblem og det er med hyper inflasjon, en hyper inflasjon medfører hyper renter
Hyper renter før til at boligbobla sprekker

Man skal ha særs dårlig fantasi for og ikke skjønne hvordan dette ender
Innen veldig kort tid så kolapser hele samfunnet så kommer en rekke kriger, sult og annen elendighet
Dem fleste av oss vil ikke oppleve og komme inn i 2011, mange av dem som kommer seg inn i 2011 vil ønske at dem tilhørte første gruppen som ikke klarte seg
2011 vil være preget av det totale kaos før man ser en total utslettelse av alt liv i 2012 i apokalyptiske katastrofer

Som Monica sier så bestemmer vi vår egen fremtid, det som ikke har skjedd trenger ikke og skje så da kan det være greit og være i forkant av kommende problemer/utfordringer
Ting som ved, olje, hermetikk, tørrvarer, enkelt overlevelseutstyr vil hjelpe på
Har en penger nå så invister dem fort i gull eller annet med reel verdi
for 2000 år siden kunne man kjøpe ei ku for en gullpeng, det kann man forttsatt :)0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Hvordan vurderer du denne smurfen?
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/bevissthetsrevolusjonen-vs-makter-og-myndigheter/comment-page-2/#comment-29683
Synest det er rart de offentliggjør denne tale…….0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Det er ganske opplagt sånn jeg ser det med tanke på at Brzezinski er en av sjefs psykopatene, de er så selvsikre at det holder
Man må huske på at hovedmålet dere er og skape det totale kaos før dem kan få NWO opp og gå så hvordan skape det ? jo med og la Google mm som dem eier og styrer fritt la snuttene som avslører dem ligge og flyte
Dem trenger flere fiender for og skape kaos, kriger så det kan legitimere chipping og total kontroll
Etter 9/11 og Lisboa avtalen som gikk som smurt så ser dem ikke lenger noen trusler mot planene sine
Vel hva skjer vist dem selv legger ut en snutt med inrømmelser og gi motstanderen intrykk av at dem er på vei til og vinne ?
Jo det gir blod på tann
Man ser dem har brukt samme teknikk en rekke ganger
Man så det i Somalia der USA trekte ut sine styrker av landet etter et bagatellmessig tap i Mogadishu på 18 mann noe som fikk tusenvis på tusenvis med muslimer til og ta til våpen for nå trodde dem at dem kunne vinne mot USA
Det er vel ingen som kan benekte at et angrep for og pågripe krigsherren Mohamed Farrah Aidid 3 okt 1993 i hjertet av Mogadishu som var beskyttet av 20 000 tungt vepna menn med en liten gruppe soldater på 160 mann var noe annet en for mange en uforstålig selvmordsaksjon
Muslimer verden over så på det som en stor sier da USA rømte ut av Somalia med halen mellom bena etter tap på bare 18 soldater
Man ser det samme i Afganistan der dem sender egne soldater ut i upanstrette biler for og dø, troppeflytninger med Helikopter i svært farlige områder blir blankt avist noe soldatene ikke skjønner bæret av siden det ville ha reddet en rekke soldaters liv
Mange av aksjonene mot dem allierte styrkene i Irak og Afganistan er det dem selv som står bak sånn som med CIA agentene som ble drept i Afganistan
Når fienden klarer og drepe motstanderen sine soldater så verver tusener av nye seg der dem tror at fienden kan beseirest som igjen fører til at krigene eskalerer og da får sånne som Brzezinski ynskyldningen sin til og pøse på med våpen og nye soldater samt og forlenge konfliktene
Selv Støre og Jensemann kjører samme løp, Fotografen som ble kidnappet i høst av Taliban forlangte 20 000 i løsepenger som bare er småpenger når man ser at mange i iran får utbetalt millionbeløp i kidnappingsaker
Dem nektet og betale løsepenger og ønsket han skulle bli drept sånn at vi i Norge kunne rope på blod og rettferdighet med legitimering av økte kontigenter
Bare så synd journalisten Pål Refsdal konventerte til Islam for så og bli satt fri
Det var noe som fikk Støre til og se rødt
Det var ikke mye glede og lykkeønskinger over at han overlevde men raseri over hvor dum han var som møtte Taliban til avtalt interjuv
Pål Refsdal utalte seg i et interjuv her for kort tid siden der han kom med kraftige angrep på UD og Støre som blokerte utbetaling av løsepengene som ville satt han fri

Etter dem inrømmelsene der av Brzezinski så kommer NWO motstanderene til og få økt energi, tvilerene vil kaste seg med og mostanden øke akkurat som Brzezinski ønsker
En må og huske på at psykopater har særs syk humor, hva ville ikke vært mer morro for dem en og la en enorm falsk flagg opprasjon etterfølge en sånn tale ?
Jeg er rimlig sikker på at vi kan vente oss noe sånt ganske så snart

Brzezinski er noe av det ondeste som har vandret på jorden, han styrer verden iskaldt ut i det ultimate kaos før zionst regimet hans overtar0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Zbrenskiew er som kjent War of the Lords som Nicholas Cage spilte. Denne mannen er en av arkitetkene bak den islamske revolusjonen i 79. Han armerte Osama bin laden, deltok i folkemordet i LAOS sammen med krigsforbryterkompiss Henry Killinger på 70 tallet. I denne videoen innrømmer han at en krig mot Iran kommer i et forskjøpsrettet angrep.

0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Listen over Brzezinskis forbrytelser er lang som et vondt år, han har forsynt all verdens diktatorer, pyskopater, krigsherrer osv med etnisk renskning som Agenda og mye mye mer og det er nok bare toppen av isfjellet
Brzezinski har solgt flere AK47er en Rockefeller har solgt vaksinedoser
Fyren har millioner på millioner av liv på samvittigheten sin
Alt dette med USA og CIAs støtte…
At det kommer et angrep på Iran snart er noe snart selv barna i barnehagen skjønner nå

Jeg stoler mer på iluminati Cage en på en vandrende ondskap som Zbigniew Brzezinski :)0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Hvordan kan man være stolt av sitt land når Kongen og den Norske eliten åpner opp oslo rådhus for Zbniew brezienski som mener det er lettere å drepe en million mennesker, enn det er å kontrollere dem?

http://www.youtube.com/watch?v=wKzEpQc-yo8

Smurfen, kansje vi skulle invandert Usa og brukt en atombombe i Los Angeles, sendt millioner av våre ungdommers liv til krig for så å bli kalt «demoratiske helter» ? kansje vi skal bli like gode ledere som Bush og Reagen når de ble hyllet for folkemord i Irak eller Laos? Så lenge du sprer fred, så er du en terrorist, men med engang du utsletter en by så er du helten som reddet dagen og en moralsk riktig leder.

Vi må bli bedre ledere !0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

1. MICHELLE : Du skriver at utdanning er hjernevasking. Mener du vi burde hatt et samfunn fritt for skoler, høyskoler og universiteter? Ta meg som et eksempel. Jeg er utdannet førskolelærer. Denne utdanningen tok jeg fordi jeg er glad i barn, jobbe med mennesker og fordi det er et yrke der man får mange utfordringer. Illuminati eller Nwo, er ikke grunnen til at jeg jobber som pedagogisk leder i barnehage. Det sier seg selv! Om vi hadde hatt et samfunn uten skoler, så hadde vi vært i «steinalderen». Selv om noen mennesker ikke passer inn i skolesystemet, betyr ikke det at utdanningen hjernevasker oss. Jeg synes det er verre med mennesker som ikke gidder jobbe, hever urettmessig trygd eller går konstant arbeidsledig, mens jeg betaler morroa!

2.SITHIOUS. Arbeidserfaring, kompetanse og folks generelle helse forteller meget mye om en person. Dette er opplagt. Om jeg hadde hatt 2 personer på jobbintervju. Begge var like kvalifiserte, men den ene var betydelig overvektig, mens den andre var normalt trent. Så hadde valget vært lett. Overvektige har oftere høyere sykefravær, kan i visse jobber ikke yte samme produksjonsnivå osv. Det er sannheten, selv om sannheten ofte er vond. Det kan også fortelle mye om viljestyrke. Kun 3-5 prosent av de overvektige kan skylde på sykdom.

3.SINGOALLA. Du sier : «Din evne til empati, forståelse og toleranse for andre og litt sosial EQ er laber».

Er ikke dette påstander, beskyldninger og uttalelser som er krenkende? Hadde jeg skrevet noe slikt til deg, hadde du krevd meg bannlyst og truet med anmeldelse. Er ikke dette mobbing? Er slike uttalelser okey, så lenge de kommer fra deg? Jeg har IKKE angrepet deg som person, noe du nettopp gjorde! Du kjenner ikke meg, heldigvis, men jeg kan avkrefte dine latterlige påstander. Jeg har empati, forståelse, toleranse og EQ, men vi tolker kanskje ting litt ulikt.

Iforhold til diagnoser, så er ikke du kyndig til å stille disse. Jeg har selv levd med en manisk depressiv og jeg skjønte ikke at mennesket hadde en psykisk lidelse, før etter mange år. Det tok mange år og få diagnosen også.
Om denne Synnøve er mentalt frisk, er selvfølgelig dette er gedigent overgrep fra statens side, men jeg kjenner ikke damen, så skal ikke konkludere.

Dessuten like jeg innleggene dine bedre, Singoalla, når du avstår fra «offerrollen» og «helterollen»

Ha en fortsatt fin dag.0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

– «Kun 3-5 prosent av de overvektige kan skylde på sykdom»

Det kan ikke være rett at 95-97% må takke seg selv for overvekt når 60% av USA er overvektig. Kilden din er naiv.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Rom: For det første så er det forskjell på medfødt stoffskifte, lenged på tarm og fordøyelse. For det andre blir manges skjoldbruks-kjertel satt ut av spill ved stråling, enten generelt eller spesifikk stråling og det gjør at stoffskiftet blir ødelagt. Har selv levd i flere uker på streng diett uten å gå ned et gram, og kan leve av luft og ingenting egentlig.. dvs vekt-messig..
Selvsagt er det også slik at kosthold og mosjon har betydning, og mye av det kosthold og det vi har lært er feil. Dermed får man konsekvensene for at man har fulgt råd i god tro. jeg tror ikke på statistikker i slikt egentlig, fordi hvert enkelt menneske har sitt å slite med, fysisk og psykisk. Statistikk er den vitenskap som «beviser» at dersom du står med det ene beinet i fryseboksen og det andre på kokeplata, så har du det i gjennomsnitt fortreffelig!
Utsagnet om Erna Solberg var uansett forkastelig og nedsettende, og sier mer om de som sier slikt, det står jeg fast ved.0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Folk er overvektige fordi man spiser usunn mat og er i lite aktivitet. Det er i de fleste tilfeller, ganske så enkelt. Om man trener 2 ganger i uken, eller er bevisst på å holde kroppen aktiv og i tilegg spiser sunn mat, vil de fleste gå ned i vekt.

Se rundt dere!
Folk spiser middagen på Burger King, Grandiosa til middag, pølse på shell osv osv. Trene har man ikke tid eller lyst til. Da kan man for det selv.
Om sykdom er grunnen, har man min fulle sympati.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Folk er overvektige fordi man spiser usunn mat og er i lite aktivitet»

Før krigen var all mat økologisk, og folk spiste økologisk mat. Nå er ingen mat økologisk på Rema eller McDonalds og folk spiser ikke økologisk mat. Før krigen var arbeidet vesentlig fysisk arbeide, nå er fysisk arbeid rasjonalisert bort.0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Du ga ikke svar på mitt punkt nr 3.0 Svar11 år sidenSithiousAbonnentSithious

Arbeidserfaring er selfølgelig viktig i henhold til intervju hos arbeidsgiver, men den debatten som har pågått på denne nettsiden er ikke et jobb intervju, det skulle være unødvendig å påpeke dette.

Du skriver at overvektige har høyere sykefravær, det stemmer det. Sakens kjerne deimot var Ernas Solberg evne til å lede landet, det kan man ikke kartlegge ved en enkelt overfladisk observasjon, og sånn er den saken. Angående jobbintervju, så er poenget at arbeidsgiveren skal kartlegge arbeidstaker evne til å utføre aktuell jobb, overfladisk observasjon er på ingen måte en fullstendig kartlegging, men jeg sier ikke at det absolutt ikke skal ha noen innvirkning, det ville vært naivt og ikke realitetsbasert.

Men måten du presenterer det på, er svært ubalansert og lite reflektert. Og ja, at mange arbeidstakere gjør det du beskriver er ikke et gyldig argument for din posisjon hvis den tanken skulle treffe deg.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Anlegg for fedme er bestemmes veldig mye av livstil før 20 år. Den kropputvikling som har funnet sted til da er omtrent irreverserbar.

Dersom man er overvektig når når er 20 år har man en egenskap som vil gjelde resten av livet. Å slanke seg vil kreve diet og kalorikontroll og tilsvarende energiforbruk resten av livet. Alt vil dreie seg om å holde vekta når man først har utviklet disse egenskapene. Erna Solberg befinner seg der. Det er omtrent umulig å gjøre noe med det i hennes jobb.

I motsatt fall, hvis man er slank når man er 20 år kan man holde seg slank omtrent resten av livet med bare å fortsette i samme stil., uten diett. Har ingen diett selv, ingen problemer med vekt.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Mr Oslo
«Arbeidserfaring, kompetanse og folks generelle helse forteller meget mye om en person. Dette er opplagt. Om jeg hadde hatt 2 personer på jobbintervju. Begge var like kvalifiserte, men den ene var betydelig overvektig, mens den andre var normalt trent. Så hadde valget vært lett. Overvektige har oftere høyere sykefravær, kan i visse jobber ikke yte samme produksjonsnivå osv. Det er sannheten, »

Jeg synes der er noe komisk med denne beskrivelsen, stemmer lite med erfaringer. Her formidles en inntrykket at arbeidstakere velger den som har de beste «kvalifikasjonene», det vurderes økonomisk ….

Det er ikke slik Norge er. Alder er en avgjørende faktor. Men hvorfor ser man så mye på alder? For kvalifiaksjonene vil normalt stige med alder, mens jobbmulighetene faller med alder.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«arbeidstakerne», les arbeidsgiverne0 Svar11 år sidenMr OsloAbonnentMr Oslo

Alder er ofte ikke en fordel i Norge.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Mr Oslo
«Begge var like kvalifiserte, men den ene var betydelig overvektig, mens den andre var normalt trent»

Ergo (vi ser bort fra hva som egentlig tillegges vekt), hvis begge er like kvalifiserte betyr det ikke noe om man velger A eller B, men hvis A har har 30 år erfaring, og B har 3 år erfaring, så tar man gjerne B.
Deretter medeles A at stillingen er nå besatt men han er velkommen til å søke på eventuelt nye ledige stillinger (underforstått, den som fikk jobben var bedre kvalifisert, A’s kvalifikasjoner rakk ikke opp i konkurransen. Det finnes land med lover mot slikt praksis.0 Svar11 år siden

trackback

Tweets that mention Nyhetsspeilet.no » Globalistenes fremste agent — Topsy.com

[…] This post was mentioned on Twitter by Odd Rune Hemmingsen, May -H. Seppola. May -H. Seppola said: Globalistenes fremste agent http://bit.ly/9R6Wl8 via @AddToAny […]0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Nrk 1 nå: 21.30 Brennpunkt: Broderskapet fakta

Undersøkende dokumentar. Myten om broderskapet i kriminelt belastede klubber som Bandidos og Hells Angels er bare bløff. Det meste dreier seg om egen vinning og kriminalitet. Det hevder nå folk fra den indre kjerne i klubbene.0 Svar11 år sidenpanzerAbonnentpanzer

Nettopp kommet hjem etter laaang helg. Nettopp lest artikkelen og alle innleggene. Twittret linken til artikkelen (se over). Synes en del av kommentarene «har tatt litt av» og er enig med tidligere innlegg at flere nok skader hovedartikkelen. Imidlertid må vel alle innlegg aksepteres som uttrykk for den enkeltes mening. KANON-ARTIKKEL!! I tillegg til min twitter, har jeg sendt link til mange kjente og ukjente. Hvordan få «main-streem media» i Norge til å plukke denne opp på en seriøs måte?? Ikke bare som videreformidler, men som undersøkende og åpen………… Send link til alle tips-epostadressene og redaktørene for alle aviser/tv/nyhetssider0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

En del gode referanser om hvem som står bak globaliseringen og Den Nye Verdensorden og deres agenda i denne filmen, 2012, Maya, New Age religionen, gammel kommunister og new age profeter i en salig blanding:

http://www.youtube.com/user/KeithTruth0  Svar11 år sidenRikkeAnonymRikke

«Som oftest midt i kampens hede, er det først når slaget er slået, vi forstår, hvad det handlede om. Når krusningerne på havet stille slår ind, at vor tanker er i ro, og deraf kommer tankerne på uret, og hvad der ikke burde være sket. Eller burde.»

Det kan give fatale resultater at handle på oprørsk sind, – her tænker jeg på de indvolverede, der fik Synnøve Fjellbakk Taftø umyndighedsgjort, og tvangsindlagde hende.

Det er i mine øjne «kollektiv tvangshjælp til menneskelig selvmord.»

Og jeg væmmes ved deres brug af magt. Det findes desværre ikke kun sted i Norge, men i allerhøjeste grad også i andre lande. Det er forfærdeligt. Det er sørgeligt. At et menneskes ytringsfrihed, frarøves sin ytringsfrihed, ved at blive tvangsindlagt. De samfundsnorme idealer er virkelig gået af lave. Og jeg kan frygte for mine børns fremtid, i det efterhånden magthungrende samfund, hvor «mind control» kan blive en almindelig hverdagspost.0  Svar11 år siden

trackback

Advogada em Hospital Psquiátrico após criticar a ONU, UE | Illuminati – Tiles Experts

[…] artigo traduzido pelo google translator e pode conter erros. ver original: http://www.nyhetsspeilet.no/globalistenes-agent […]0  Svar11 år siden

trackback

Advogada em Hospital Psquiátrico após crítica a ONU, UE, NWO | Midia Free

[…] artigo traduzido pelo google translator e pode conter erros. ver original: http://www.nyhetsspeilet.no/globalistenes-agent […]0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Hva er de to meldingene ovenfor min her, hacking? slett gjerne denne0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

De tror jeg ikke vi skal slette nei. Det er utenlandske medier som skriver om Synnøve’s sak, og linker tilbake til denne kilde artikkelen. Det blir kalt Trackbacks.0 Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

POSTET EN KOMMENTAR NÅ I SYNNØVES ARTIKKEL OM EN SKATT SOM LÅ GJEMT DER I EN LINK SOM HØRTE MED OG SOM JEG IKKE HAR SETT KOMMENTERT AT NOEN HAR OPPDAGET..

SE PÅ LINKEN SOM LIGGER I DEN ARTIKKELEN, DERE MÅ SE DER LINKEN LIGGER I SELVE ARTIKKELEN, DET FUNGERER IKKE PÅ MIN KOMMENTAR DER OG DENNE KOMMENTAR MÅ OGSÅ MED I DENNE ARTIKKELEN HVIS HOVEDTEMA ER EU-BEDRAGET BAK FOLIKETS RYGG:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/det-onde-samfunn/comment-page-7/#comment-29681

KOPI AV KOMMENTAR LAGT I DEN ANDRE TRÅDEN OM OPPDAGELSEN:

FOLKENS!!! VÅKNE!!! Har ingen sett på LINKEN den godeste Synnøve hadde lagt inn i sin fjerde artikkel?!

Vet at hun ser sine artikler og skriverier i sammenheng.. og slik blir det jo ofte når man har litt innsikt og skal uttale seg, det blir mange fasetter og aspekter som henger sammen, mer jo mer man vet.. i DEN artikkelen ligger en viktig SKATT gjemt, om noen har nevnt dette før, sorry, da har jeg ikke sett den kommentarern for nå er min svært tid knapp her, men har ikke sett at noen har festet seg ved viktigheten!

VÅR GODESTE SPORHUND SYNNØVE HAR SØKT OG FUNNET!
DET FINNES INGEN GRENSER FOR HVA HUN HAR FUNNET PÅ TROSS AV ALT DE HAR GJORT FOR Å SVEKKE HENNE! DETTE VISSTE IKKE ENGANG JEG OM! DETTE HAR HUN ALDRI NEVNT! DET LIGGER EN FILM HER – AV SELVESTE UNDERSKRIVELSEN AV AVTALEN MED MYE PUMP OG PRAKT! DET SKJEDDE IKKE PÅ NOE MØRKT BAKROM NEI..

OM NOEN FREMDELES SKULLE VÆRE I TVIL, OM DET BLE SKREVET UNDER ELLER EI, OM NOEN FORSØKER Å DISKREDITERE DE FAKTA OG OPPLYSNINGER SYNNØVE HAR LAGT FREM FOR OSS, PGA HENNES INNLEGGELSE ELLER HELSETILSTAND: SHUT UP!

OMSORG FOR SYNNØVE ER FINT, MEN VURDER OPPLYSNINGER OG FAKTAS REALITETER UAVHENGIG AV DETTE!

HENNES HELSETILSTAND ER FAKTISK IKKE RELEVANT FOR OM OPPLYSNINGENE HUN GIR ER KORREKTE ELLER IKKE! DET ER AVSPORING FOR Å FORSØKE Å FORKLUDRE KLARE FAKTA!
DET RØPER KUN DERES EGEN AGENDA!

HER SER VI MED EGNE ØYNE AT DE SKRIVER UNDER, JEG HAR IKKE LYD, OG KJENNER IKKE SÅ MANGE AV ANSIKTENE, MEN JEG BER DERE HERVED SE OG FORTELLE OSS ANDRE SOM IKKE HAR LYD ELLER KJENNER ANSIKTENE, HVA VI FAKTISK SER ER.

OG REDAKSJONEN: BEVAR DENNE LINKEN TIL SYNNØVE SOM HUN HAR LAGT INN, PÅ FLERE MÅTER OG EKSEMPLARER SOM OM DEN VAR GULL..

DET ER EN SKAM, SOM VI HER BØR BELYSE FOR FOLKET, IKKE BARE HVA SOM HAR VÆRT GJORT BAK FOLKETS RYGG, MEN OGSÅ AT DE FORTIER FAKTA FOR FOLKET NÅ!

LA OSS TELLE DAGENE.. HØRER PÅ NYHETER NÅ PÅ NRK OG DE PREIKER VIDERE OG VIDERE SOM OM BOMBEN VÅR HER IKKE EKSISTERER.. Nyhetsspeilet er visst ENESTE frie medie i Norge!
OG dette bør skrives en artikkel om, DENNE FORTIELSEN og de har etter hva jeg forstår blitt tipset! For en skandale! SE HER FOLKENS:

Filmen som ligger på link i selve artikkelen viser – SE SELV:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/det-onde-samfunn/comment-page-7/#comment-29681

Caption – On 24 June 1994, in Corfu, the Heads of State or Government of Austria, Finland, Norway and Sweden sign the acts of accession to the European Union of their countries.

Source – Best of: Conseil européen de Corfou- Bruxelles: Commission européenne [Prod.], 24.06.1994. DG Press & Communication, Commission européenne, Bruxelles. – VIDEO (00:05:56, Colour, Original Sound Track).
Médiathèque centrale de la Commission européenne, Berlaymont 4/363, 200 rue de la Loi B-1049 Bruxelles.

Copyright
European Commission Audiovisual Library
———————————————-
Det er utrolig at de har tilatt Synnøve og meg å poste dette..
Hjelpe oss! INGEN kan tvile på Synnøves funn nå! WOW!
Det er ofte slik, beviser og alt ligger åpent, men folket sover..
Ikke rart de har herjet slik for å bringe oss til taushet om dette..
Og apropos det, om dere så brennpunkt-programmet om Mc bander i går, så bekrefter de at de har oppdrag som går på ALT DET som dissidenter blir stemplet med psykiatriens diagnoser om man forteller om. Det er slik oppdragene til MC-bander og andre banditter som brukes ser ut!
Våkn opp ang psykiatriens coverup og stempling + håndtering av dissidenter og slutt å stemple mennesker som SNAKKER SANT om trakassering!0  Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Se Gro signere Norge inn i EU i juni 1994 på video ! I det 12. avsnittet i denne artikkelen er det nå lagt inn et videoklipp som viser et svært høytidelig EU-møte som fant sted på Korfu den 24. juni 1994. Etter ca. 1 min. 30 sek. kan du se en andektig Gro Harlem Brundtland sette sin signatur på en svært tjukk haug med dokumenter.

I sin korte replikk som kan høres litt lenger ut i videoen legger Gro inn et par ord om at Norge skal ha sin folkeavstemning om EU om 5 måneder, hvoretter hun i klassisk uklar Gro-stil ymter noe i munnviken i retning av at «jeg regner med at det skal gå bra».

Er det ikke litt vel påfallende at
– EU-dokumentene ble signert FØR folkeavstemningen ?
– EU-dokumentene ikke finnes i UDs traktatarkiv ?
– Et obskurt EU-dokument datert 29. desember 1994, som ligger her http://www.lovdata.no/traktater/texte/tre-19941229-001.html har en «Article 22» som omhandler Norge særskilt og på jesuittisk vis viser tilbake til dokumentet som Gro undertegnet «med forbehold om norsk EU-ja i folkeavstemningen…».

Les selv og prøv å tolke deg frem til den nøyaktige betydning av ordlyden i «Article 22». Merk at dette dokumentet er utformet og datert ETTER at det norske folk hadde sagt NEI til EU i folkeavstemningen måneden før:

«Article 22
This Agreement shall enter into force on the same day as the Accession Treaty enters into force. If the Agreement has not been signed by that day, it shall enter into force on the day of signature.
The Agreement shall be deposited with the Government of Norway which shall transmit a certified copy to the other Contracting Party.
Done at Brussels, this 29th day of December 1994.»

Hvis du synes at det er rart at det ikke var noe media-ståhei rundt møtet på Korfu så kan det nevnes at dette møtet på Korfu fant sted den 24. juni 1994, som var samtidig med at Norge for første gang i historien deltok i fotball-VM. Norges VM-deltagelse hadde begynt bra, med seier 1-0 over Mexico den 19. juni. Dagen før EU-møtet fant sted, den 23. juni, hadde Norge tapt 0-1 for Italia, og alle så frem mot den avgjørende kampen mot Irland noen dager etter at EU-toppmøtet på Korfu var over…

Kan Gro Harlem Brundtland nå please sporenstreks ta flyet til Norge for å forklare seg overfor Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité om betydningen av dokumentet hun undertegnet den 24.06.1994 med det klare forbehold om norsk ja til EU sett i lys av at svaret faktisk ble NEI ?! Gro bør videre bistå i etterforskningen av det bortkomne dokumentet ved å friske på sin hukommelse og prøve å hjelpe til med å frembringe dette viktige dokumentet som nå ingen ser ut til å vite hvor har blitt av.

I samme slengen bør Gro bli bedt om å utdype sin påfallende stoiske ro etter å ha fått NEI-resultatet midt i fleisen og da hun på spørsmål om løpet nå var kjørt for norsk EU-medlemskap svarte ullent gjennom munnviken at «Det finnes andre måter…»

Kommer du frivillig Gro – eller blir Norge nødt til å etterlyse deg via INTERPOL ?0  Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Takk for å klargjøre litt dette Hans. Jeg må si at jeg selv også har litt problem med å henge med i svingene. Satt nettopp og snakket med en jurist, som heller ikke får helt taket på dette, men dette er jo et sted å ta tak i.

Hadde vært så mye lettere om Synnøve kunne vært her og forklart litt nærmere.

Hva jeg ser er an avtale som er undertegnet ETTER folkeavstemningen. Jeg vet at Synnøve er opptatt av Grunnloven i dette bildet, og hva jeg tror – TROR – som kan ligge i dette, er at det skal måtte Grunnlovsendring til for Norge til å avgi suverenitet, altså for at de kan undertegne den avtale som er signert ETTER folkeavstemingen.

Er dette riktig oppfattet? Anybody?0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Hans,
Er det EU-dokument datert 29. desember 1994 de ikke lenger finner i sine arkiver?
Men de andre contracting states har det sikkert, og de har kanskje mer respekt for Offentligghetsloven enn hos oss?0 Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

JJ, visstnok er det den svære haugen med EU-dokumenter som Gro satte sin signatur under den 24. juni 1994 og som vises i videoen, som er forsvunnet såvidt jeg har forstått…0 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Hans

Jeg vet ikke prosedyrene for dette, men siden vi sa NEI til EU og dermed ikke ratifiserte traktaten, så vil jeg tro traktaten blir annullert/slettet.

My best guess0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Jeg skulle likt å sett på alle disse avtalene. Vi får vel prøve å få tak i dem.0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

November 1994 var det folkeavstemning, som sa rungende NEI.
Desember 1994 underskrev Gro & Co avtale om å knytte oss til EU.

Det skal måtte Grunnlovsendring til for Norge til å avgi suverenitet (de mener det ikke trenges på ‘nærmere avgrenset område’)….

Er hele vår statsforvaltning og hele vårt lovverk som må omskrives i tråd med EU-lover, å anse som ‘nærmere avgrenset område’?

En jurist jeg nettopp snakket med, sendte meg dette:

Jeg kan ikke si meg helt enig i at forfølgelse mot landssvikere er foreldet. I følge ansvarlighetsloven §5, første ledd, kommer straffelovens bestemmelser om foreldelse til anvendelse på forhold som påtales etter ansvarlighetsloven. I og med at vi her stort sett snakker om landssvik (opp mot 21 års fengsel, se strl kap 8), vil foreldelsesfristen normalt være 25 år, jf strl 67, første ledd. Ansvarlighetslovens §5, første ledd, setter for øvrig en minste foreldelsesfrist; ”…ikke i noget tilfelle er kortere enn 15 år.”

Det kan jo ved første, og kanskje også annet øyekast se ut som om ansvarlighetsloven setter rammene for hva en stortingsrepresentant osv kan dømmes for og hvor strengt. Dette er vel ikke riktig. Se ansvarlighetsloven §11. Jeg finner det litt merkelig at den setter en maksimumsstraff på 10 år på handlinger som strider mot ”…Grunnloven eller rikets lover…” Straffeloven §83 er en del av rikets lover, og den gir en strafferamme på 21 år (hvilket gir en foreldelsesfrist på 25 år). Jeg skal ikke surre oss bort i en lang tirrade av tolkinger her, men jeg mener at straffeloven må gå foran, da den i det minste er lex specialis. Det har vel heller neppe vert meningen at et regjeringsmedlem skulle kunne velge å bli tiltalt under Riksrett for derved å få en billigere straff dersom han først skulle bli tatt for sitt landssvik.

Og da er mitt neste spørsmål; Nå i det siste har jo Stortingsrepresentantene som gikk for dette, avskaffet Riksrettsinstituttet. Heldig for dem hva? Hva skal vi da gjøre?0  Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Straffeloven duger mot de siste tiårenes landssvikere anført av Gro HB, f.eks. straffelovens § 83:

8de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed og Sikkerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.

Det største problemet slik jeg ser det nå er at Norge fungerer noe a la Sovjet-Republikken Tadsjikistan i Sovjet-tiden med eneveldige despoter utplassert av sentralmakten (EU / Bilderberg / NWO / jesuittene osv.).

Kort fortalt: Hvordan får vi fjernet Støre fra hans nåværende maktmisbrukerstilling ? Hvem skal ta initiativet og hvordan skal dette presses gjennom ? Noen som har forslag og ideer ?

Et hemmende element for neste skritt, de påkrevde landssvikerarrestasjonene, er at Norges politisjef faktisk heter Ingelin Killengreen (hvem sier at bitches ikke kan fungere som den usynlige maktens våpendragere/nyttige idioter – stryk det som ikke passer – i stillinger med solide landssviker-fullmakter ?)

Ifølge Synnøve Fjellbakk Taftø, i hennes bok «Nornens Beretning» så er også Ingelin Killengreen en betydelig landssviker i moderne tid, slik Synnøve skriver i slutten av boka:

«I 1975 satte jeg meg fore å finne de største menneskerettighetskrenkerne i Norge, og etter å ha studert fagfeltet i 33 år har jeg kommer til at jeg vil lage en liste over de Mørkets agenter jeg har klart å avsløre, de som bærer hovedansvaret for at Norge er blitt forandret fra et fullkomment demokrati til en av de verste jesuitterstatene på denne jord.

Personene er (i kronologisk rekkefølge):
Terje Wold
Jens Christian Hauge
Erik Solem
Johannes Andenæs
Torstein Eckhoff
Karl Evang
Stein Rognlien
Trond Dolva
Bjarne Lindstrøm
INGELIN KILLENGREEN
Morten Wetland
JONAS GAHR STØRE

Spør du hvordan jeg selv har det, kjære leser, svarer jeg ikke jotakk, bare bra, jeg har vært i krigen og er blitt utsatt for fiendens lumskeste kjemiske våpen: Cisordinol depot.»

Hentet fra «Nornens Beretning» av Synnøve Fjellbakk Taftø, s. 117 – 1180 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Johansen

Jeg er fullstendig enig i at det grenser til kriminelt (er ikke jurist, så kan ikke konkludere her) at Norge sa Nei til EU, men likevel avga suverenitet til EU gjennom EØS avtalen. Vi hadde klart oss utmerket uten, på samme måte som Sveits har klart seg utmerket uten en EØS avtale.

However, det jeg ikke helt kan skjønner er hvorfor dette blir fremstilt som en revolusjonerende nyhet og såkalt «farlig kunnskap». Dette er da allmen kjent, og debattert opp og ned i mente. Anne Enger (Lahnstein) kjempet da vitterlig med nebb og klør mot dette, og mente at EØS avtalen skulle vært godkjent av Stortinget med 3/4 flertall.

Så jeg må rett og slett spørre igjen: Hvor er den store bomben? Og hvorfor skulle Taftø bli tvangsinnlagt pga disse allmenkjente opplysningene?0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Kjetil,
Ja, jeg sliter jo med å prøve å finne ut av alt dette selv, men jeg tror – TROR – inntil Synnøve kommer her og forklarer selv, og av min kunnskap om hvordan dise krefter behandlet Grunnloven som en nullitet etter andre verdenskrig til d.d., at løsningen og det som Lahnstein ikke tok opp, som ikke NOEN politikere tar opp, fordi denne voldtekt på Grunnloven har det vært tverrpolitisk enighet om siden andre verdenskrig, at nøkkelen til hva Synnøve mener er kriminelt ligger et sted i det avsnittet her, fra artikelen over:

«Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral “avtale” mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. »

Det dreier seg altså ikke bare om Grunnloven og forfatningsmessige hensyn, men hun henviser også til Folkeretten…….»voldtekten av folkeretten», sier hun.

Dette må jurister til å nøste opp i mer…..jeg kjenner noen som er igang med å hjelpe til med det (andre enn Synnøve)… Vi får se…0 Svar11 år sidenVandalfAbonnentVandalf

EØS vs Grunnloven er en interessant diskusjon da man her snakker om en åpenbar suverenitetsavståelse som jeg personlig mener er i strid med Grunnloven, og som jusprofessor Eivind Smith i sin tid kalte en konstitusjonell katastrofe. Debatten var heftig og frontene steile.

Men dette er gammelt nytt J.J. Svært mange jurister har nøstet dette opp og ned i mente, og i juridiske kretser er det ingen hemmelighet at Grunnloven i beste fall ble tøyd meget langt (kalles utvidende lovtolkning), og i manges øyne brutt ettertrykkelig ved inngåelsen av EØS-avtalen.

Justisdepartementets lovavdelig konkluderte med at inngåelse av EØS ikke var Grunnlovsstridig, blant annet med henvisning til vetoretten i forhold til direktiver, en vetorett så vidt meg bekjent Norge ikke har benyttet, korriger meg hvis jeg tar feil (noe vi vitterlig burde ha gjort opptil flere ganger).

Lovavdelingen hadde vel kanskje som mandat å legitimere politikernes ønsker om å ha ryggen fri konstitusjonelt sett i forhold til inngåelse av EØS-avtalen som var sterkt ønsket av toneangivende krefter i Norge, offentlig som privat. Men godt juridisk håndtverk var det vel neppe…

Og som nevnt; mange toneangivende norske jurister var sterkt kritiske til fremgangsmåten. Ikke nødvendigvis avtalen, men hvordan denne ble inngått og forholdet til Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse..0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Ja, det stemmer nok det Vandalf. Men vi skal ha i mente at det er stor lykkelig familie som om du klør meg på ryggen så klør jeg deg på ryggen mentalitet, hele juss miljøet – på vegne av de krefter som tok makten i vårt land etter andre verdenskrig.. Eivind Smith er jo en av de som er mest systemtro, har jeg lagt merke til. Hadde Fleischer kommet med noe, skulle jeg lyttet.

Men nå er ikke alle disse juristene som vel må leve av dem som de kritiserer oftest, så fritt talende som oss her på Nyhetsspeilet. Så spørsmålet er hvor mye de modererer seg…..Jeg personlig har tillit til Synnøve, og et par jurister til i Norges land.

Større horer enn jurister rent generelt, kan en vel knapt finne på Egertorvet…:)

Finner vi at det har foregått noe kriminelt, så kaller vi det kriminelt. Blir spennende å se.0 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Takk for svar

Jeg reagerte på dette: «Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter»

Jeg mener at man av teksten kan se at det IKKE er en oppfølging av medlemskapsavtalen. Her snakkes det om EFTA avtalen, og det er noe annet enn EU:
«Agreement adjusting certain Agreements between the EFTA States»
http://no.wikipedia.org/wiki/EFTA

Og setningen «Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral “avtale” mellom Norge og Island.» er feil på flere måter. Den multilaterale EFTA avtalen var fra 1960, og ble tydeligvis revidert i 1994. Og den er ikke en bilateral avtale, men mellom Norge, Sveits, Island og Lichtenstein. Ikke rart den ble revidert da flere land hadde gått ut av EFTA og inn i EU. Det var det linken du viste til handlet om.

Videre står det i dokumentet:

«WHEREAS the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, hereinafter referred to as the Accession Treaty, was signed at Corfu on 24 June 1994,

WHEREAS it has become clear that the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden will accede to the European Union while the Kingdom of Norway is not in a position to ratify the Accession Treaty and therefore will not become a member of the European Union».

I klartekst står det her at Norge, Sveirge Finland og Østerrike signerte en medlemskapsavtale med EU på Korfu 24.juni 1994, men at Norge som eneste land av disse ikke kunne ratifisere EU-avtalen (pga folkeavstemmingen) og ble derfor ikke medlem i EU.

Hele avtaleteksten er slik jeg tolker det en oppramsing av endringer i struktur som følge av Sverige, Finland og Østerrikes utmelding av EFTA og innmelding i EU.0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Jeg er enig i at vi kan se bort fra juni avtalen Kjetil.
(bortsett fra å ha den for å sammenligne den med desember avtalen).
Men jeg skulle gjerne sett desember avtalen.
Hvor kan vi finne disse avtaler, andre steder enn på Wikipedia, men hos myndighetene?
Synnøve sier den ligger på UD sine sider, men jeg kan ikke finne den….0 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Desemberavtalen er den Hans linket til: http://www.lovdata.no/traktater/texte/tre-19941229-001.html, og som jeg refererte til under headingen «takk for svar»

19941229= 29.12.19940 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Her ligger den:

http://www.lovdata.no/traktater/
Klikk på årstall 1994, linken er øverst på siden.0 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Om folkeretten på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Folkerett

Her ser vi at Norge ikke har akseptert folkerettens grunnlov,
«Grunnloven når det gjelder traktater er Wien-konvensjonen om traktatretten.»

Men Norge har ikke ratifisert denne: «Norge har i motsetning til de fleste av FNs medlemsland ikke ratifisert denne grunnloven.»

Og grunnen: «Bakgrunnen er følgende: Da Konvensjon om traktatretten’ var vedtatt ved konsensus tilrådet ekspedisjonssjef Jens Evensen at Norge skulle slutte seg til konvensjonen. Dette gikk imidlertid ekspedisjonssjef Stein Rognlien i Justisdepartementets lovavdeling imot, idet ratifisering ville skape oppmerksomhet omkring det faktum at provisorisk anordning av 17. august 1945 var folkerettsstridig.»0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Takk for det Kjetil.
Det var interessant, for denne Stein Rognlien er nettopp den som Synnøve har nevnt i sin bok eller i brevet til Aarsnes var ansvarlig for noe spesielt…..hun hadde ikke høye tanker om han……

Her må det forskes videre…..
http://bmonline.no/html/wetland.html0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Kjetil
«Så jeg må rett og slett spørre igjen: Hvor er den store bomben? Og hvorfor skulle Taftø bli tvangsinnlagt pga disse allmenkjente opplysningene?»

Denne gangen dreier seg nok mest om forholdet mellom mannen og Synnøve, at Synnøve får status som samfunnsrefser og bryter sosial isolasjonen. Mulig sykehuset regner henne som «bråkmaker», det får vi svar på etterhvert. Bevis på hva som er sant (om norsk psykiatri) er hvordan Synnøve blir behandlet, om de gjør sitt beste eller sitt verste. At mannen reagerer på Synnøves aktivitet er en sak, om sykehus bryr seg om det en annen sak. De kan imidlertid reagere på den første artikkelen?0 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Rom

At det «dreier seg om forholdet mellom mannen (til Synnøve) og Synnøve» regner jeg som en langt mer troverdig forklaring enn at hun ble «tvangsinnlagt» pga artiklene. Artiklene inneholdt ingenting som ikke allerede har vært kjent i snart 16 år. At enkelte ikke har kjent til det og er overrasket over hvor tett knyttet vi er til EU bør ikke tas til inntekt for at det har foregått en konspirasjon på høyt politisk nivå, som Taftø har avslørt, og at Taftø dermed er en «politisk fange». Det er rett og slett ikke riktig.0 Svar11 år sidenBmOnlineAbonnentBmOnline

Her er en link å studere i forhold til ulovlig inngåelse av EØS-avtalen:

http://grunnlovens-vektere.com/html/stortinget_1.html

Merk dere hva han sier, det var 2 eøs-tilhengere for lite for å innføre avtalen.

Vennligst
BmOnline0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Det begynner å ligne på at Synnøve har noe veldig sentralt på dem ja…..

November 1994 var det folkeavstemning, som sa rungende NEI.
Desember 1994 underskrev Gro & Co avtale om å knytte oss til EU.

Det skal måtte Grunnlovsendring til for Norge til å avgi suverenitet (de mener det ikke trenges på ‘nærmere avgrenset område’)….

Er hele vår statsforvaltning og hele vårt lovverk som må omskrives i tråd med EU-lover, å anse som ‘nærmere avgrenset område’?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/comment-page-18/#comment-297820  Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Noen vil anta at det Gro signerte på Korfu var forhandlingsresultatet fra EU-forhandlingene, men burde ikke noen ha reagert på at «forhandlingsresultatet» ble underskrevet under de mest høytidelige og seremonielle former FØR folkeavstemningen fant sted ?

Dette skjedde 22 år etter Norges forrige NEI-avstemning mot EU i 1972. Kan det være at maktkreftene denne gangen hadde helgardert i 1994, ved å designe et komplott som simpelthen gikk ut på at «Norge skal inn i EU denne gangen, uansett hva folket måtte finne på å mene ?»

Norge har gått gjennom de siste hundre årene som verdens mest godtroende folk, dette gjelder også i dag, selv om flere nå ser ut til å ha begynt å stoppe opp og spørre: «Hva i huleste er det egentlig som foregår ?»
Sett at EU-dokumentet Gro underskrev hadde innebygde mothaker av «Bordet fanger»-karakter ? Ble Norge bondefanget av bordet fanger ? Eller var det et komplott som Gro deltok i med vitende og vilje ?

Uansett er det nå på høy tid med en komplett og uavhengig granskning av det som skjedde da, og Norges forhold til EU i de 15 årene som er gått siden. Hvorfor tier pressen og politikerne ? De må da ha all grunn til å få fjernet tvil og få klarlagt de faktiske forhold: Er Norge fritt og selvstendig idag eller ikke ?

Det faktum at EU-dokumentet som Gro signerte 24. juni 1994 IKKE er oppbevart i UDs traktatarktiv slik innarbeidet praksis er, er nok en nøkkel i dette moderne kriminalmysteriet:

Kan det simpelthen ha seg slik at EU-dokumentet fra 24.06.94 har vært grunnlaget for alt Norge senere er blitt påtvunget av EØS-direktiver, og at dersom dokumentets innhold hadde vært tilgjengelig for noen og enhver, kunne noen komme til å gjøre den observasjon at «Men alt som det sies at Norge må gjøre pga. EØS-avtalen er jo foreskrevet av medlemskapsdokumentet fra 24.6.94. Kan det tenkes at dette betyr at Norge er blitt medlem av EU mens politikerne hele tiden har gitt uttrykk for det motsatte…?!»

Det må være lov å stille spørsmål om en så alvorlig sak når stadig mer tyder på at noe er grunnleggende galt. Er det mulig at de som planla komplottet – hvis det nå var et komplott – også hadde regnet med at uansett hva som måtte komme for en dag senere, så er nordmenn så bedagelige at ingen ville giddet å bry seg, fordi de heller vil pusse båten, være på hytta eller spille Lotto ?0  Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Hei Ulv

Det er aldeles vanlig at traktater og avtaler underskrives før de ratifiseres av Stortinget. I dette tilfellet etter en folkeavstemming, som gjorde at Stortinget IKKE ratifiserte avtalen. Om den ikke var fremforhandlet og underskrevet, ville ikke vi som befolkning kunne vite hva vi stemme over. Feks: Husker du Jan Henry T. «No-Fish» Olsen, som forhandlet om fisk? Hvordan kunne vi stemme over EU-medlemskap om vi ikke allerede hadde avtalt med EU hvordan fordeling av fiskeressurser skulle foregå? Det var altså en bindende avtale DERSOM vi sa ja.

«Det faktum at EU-dokumentet som Gro signerte 24. juni 1994 IKKE er oppbevart i UDs traktatarktiv slik innarbeidet praksis er…»

Hvordan vet vi at dette dokumentet ikke er i UD sitt traktatarkiv? Jo, fordi taftø har sagt det. Det er ikke dermed slik at dette er det riktige.

Ellers er det nok EØS-avtalen som gjør at vi implementerer direktiver over en lav sko. Jeg synes dette er problematisk, og liker det svært dårlig. Men mitt poeng har vært at dette er noe som har vært allment kjent de siste 15 år. «Avsløringen» fra Taftø er langt fra noen bombe, og jeg kan vanskelig se at dette på noen måte skal være årsak til en «tvangsinnleggelse». Men at det er problematisk og uklokt er hevet over tvil.0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Javel ja ….
Pleier du og skrive bil kontraktet med alle forhandlerene når du er ute og kikker på ny bil Kjetil ?
Skriver du under huskontrakter når du er på visninger ?

Fakta er at dette har vi sett siden EU ble dannet
Et nei blir ikke akseptert i EU
NWO og EU aksepterer ikke noe nei og det er så udemkoratisk som det bare kan bli
EU fikk egen grunnlov, president og Høyrepresentant (utenriksminister) etter at et NEI fra Irland IKKE ble akseptert i 2008 og Lisboa traktaten ble innført fra 1.12.090 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

smurfen

Analogien med bilkontrakt eller huskontrakt gjelder ikke her. Eneste blir om du skriver under på huskjøp-kontrakten, MED FORBEHOLD om at du får finansiering, evt at kona skal «ratifisere» avtalen. Husk at dette er avtaler mellom selvstendige land og EU. Og da forhandler man først frem avtalen, skriver under slik at den blir bindende, FØR den ratifiseres av Parlamentet. I Norges tilfelle krevdes det folkeavstemming før Stortinget kunne ratifisere, fordi et medlemskap medfører avståelse av suverenitet. Dette er forøvrig tilfelle i mange andre land også.

Et nei blir akseptert. Hvorfor tror du ellers at Sveits fortsatt er utenfor? Der har det også vært folkeavstemminger, der folket har sagt nei.0 Svar11 år sidenSkribentHans Gaarder

Jeg har snakket med Bjørn Tore Godal fra Arbeiderpartiet på mobil 918 14 700. Godal var utenriksminister da han satt ved siden av Gro Harlem Brundtland da hun signerte EU-dokumentet på Korfu (etter ca 1 min. 30 sek. i videoen):
http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566

Bjørn Tore Godal var hyggelig og imøtekommende da han opplyste følgende på telefonen:

1. Dokumentet som ble signert på Korfu 24.6.1994 var resultatet av EU-forhandlingene som det skulle avholdes folkeavstemning om. Ingen av de 4 søkerlandene Norge, Sverige, Østerrike og Finland hadde avholdt folkeavstemning før signeringen av dokumentene på Korfu fant sted.

2. Ifølge Godal er det vanlig at forhandlingsdokumenter signeres selv om de i sin helhet kan bli forkastet i demokratiske prosesser kort tid etter.

3. Ifølge Godal har hele dokumentet vært forelagt Stortinget.

4. Ifølge Godal har dokumentet og det faktum at det ble signert ”overhodet ikke” påvirket Norges formelle forhold til EU i lys av at det ble NEI til EU i folkeavstemningen.

5. Godal stiller seg uforstående til at dokumentet ikke skal befinne seg i UDs traktatarkiv, og legger til grunn at dokumentet faktisk befinner seg der.

Spørsmålet er nå: Hvor mange ”rette” har Godal av de svar han gav på telefonen ?

Hvert av svarene Godal ga på telefonen vil kunne kryssjekkes via alt fra stortingsreferater til UDs arkiver.

Her er litt informasjon om Bjørn Tore Godal:
Leder av utenrikskomiteen 1989–91. Handelsminister 1991–94; utenriksminister 1994–97; forsvarsminister 2000–01. Etter 2001 bl.a. seniorrådgiver ved Institutt for Forsvarsstudier og ved statsvitenskapelig institutt, Universitetet i Oslo. Norsk ambassadør i Berlin 2003–07. Fra 2007 spesialrådgiver i Utenriksdepartementet.

Hentet fra: http://www.snl.no/Bj%C3%B8rn_Tore_Godal

Her er et foredrag holdt av Bjørn Tore Godal kalt ”The New Europe”: http://www.lawac.org/speech/pre%20sept%2004%20speeches/godal.html0  Svar11 år sidenVandalfAbonnentVandalf

2. Ifølge Godal er det vanlig at forhandlingsdokumenter signeres selv om de i sin helhet kan bli forkastet i demokratiske prosesser kort tid etter.

Naturlig nok. Før et forhandnlingsreferat foreligger er det vel strengt tatt fint lite å stemme over med mindre man gjennomfører én folkeavstemning OM man skal innlede forhandlinger og deretter en ny avstemning når resultatet foreligger.

Kostbart og tungvint, slik jeg ser det.0  Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Det er som å tørke seg i ræva før man driter….0 Svar11 år sidenTrinityAbonnentTrinity

Helt enig Armin. Man pleier vel ikke å underskrive avtaler før man er enig og alt er i boks, tror at vanlig sunn fornuft kan gi oss svarene…0 Svar11 år sidenUenurAbonnentUenur

Jo,akkurat det bør man faktisk.Det må da foreligge noe å stemme over før folket kan stemme. jeg synes ikke dette er direkte rart;det er derimot helt som det skal være .Man leser gjerne brosjyrer før man kjøper bil også!Så vidt jeg husker så ble også det faktum at avtalen ble undertegnet gjort kjent i vanlige media.
Det som er uvanlig er at implementeringer har gått langt ut over folkets mandat i henhold til folkeavstemmingen.Det er nettopp der skandalen ligger.Intet annet sted.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Brian Gerrish discovered Common Purpose when he was involved with a group in Plymouth in the west of England, helping people find jobs and one of their projects was repairing wooden boats. He said they had lots of public support and backing from the local authorities and everything was going fine. But then it suddenly changed and the council support was withdrawn. When they tried to continue alone, he said that within a short time key people were being threatened

In the following video Brian talks of his findings.
http://www.youtube.com/watch?v=hBE_0-1v_34

Jesuitisk nevnes ikke, men jeg tror Synnøve vil omtale organisasjonen som jesuitisk. Vi trenger Synnøves kompetanse og arbeidekraft for å nøste Synnøve må nøste opp hele kriminelt nettverket. Vi trenger Synnøves hjelp 4 timer hver dag. Synnøve må ikke skilles fra NS, hun er uunnværlig for oss, ikke for hva hun har skrevet, men for hva hun kan oppdage i framtid.

http://eutruth.co.uk/ Se venstre kolonne «Common Purpose» og «Common Purpose’s CEO»

«The ‘black holes’ who oppose are to be dealt with. Techniques include shaming, embarrassing, harassing, wearing them down, ignoring and bulldozing. The picture of her selection techniques is not good, but it is actually much worse in practice– neither is the reference to “borrowing great East German phrases” such as from Hans Reckers Board Member of Deutsche Bundesbank. Phrases such as ‘useful idiots’ and ‘expert idiots’. You can’t help comparing her views to those of German Chancellor Angela Merkel. Mrs Middleton has risen to select people for senior posts in Britain’s public sector. She says she’s independent – but is clearly working for the hand over of power to the EU, which is organised from the old Office of the Deputy Prime Minister. Has this book inspired me? Most certainly – to warn all those I can to watch out for the ‘fifth column’ that is Middleton’s elitist Common Purpose. A criminal organisation with a subversive, corrupt and deeply fraudulent agenda. If not stopped, you won’t be able to work in government without first joining Common Purpose, the EU’s Communist Party, and it is now close to controlling Britain’s local government and our justice system.»0  Svar11 år sidenTrinityAbonnentTrinity

Over 20 000 visninger allerede.. må bety at saken har interesse langt utover nyhetsspeilets faste lesere, mange har åpenbart vært inne og lest.. legger vel hodene i bløt for hva de skal gjøre med lekkasjen og den ene av de to tapre kvinnene er tvangsinnlagt den andre i dekning på ukjent sted etter hendelser som ikke var hyggelige, men ba meg hilse å si hun er ok.

Singoalla gjorde oppmerksom på at hun ville være utilgjengelig på nett for en tid uansett, derfor var det viktig at hun fikk utdypet og belyst mest mulig mens hun kunne, noe jeg ser hun har prøvd, men ikke uten motstand..

Trist å se hvordan noen får seg til å oppføre seg og at takhøyden er så lav hos noen. Er med i hennes nett-samfunn og har vært orientert en tid, om at de ville prøve for tredje gang å komme ut med dette,var vitne til hva som har skjedd tildigere med dem og andre da de prøvde. Veldig lei for at det var umulig for meg å bidra denne gang, da har svært viktige oppdrag fortiden som krever min fulle oppmerksomhet, kikker innom her på en liten mellomlanding.. Synnøve skrev hoveddel av denne artikkel og de 3 andre som er publisert av henne. Ingen grunn til å komplisere sakene ved å stille spørsmål ved dette, og ikke så rart om Singoalla har forstått en del av dette etter å ha jobbet i over et år med saken, sammen med Synnøve. Forståelig at Synnøve ønsket henne ved sin side i dette om dere ser hvordan hun har stått på for å gi mest mulig belysning av sak på kort tid. Hun har også svært gode grunner til å nøye seg med å fremstå med nick. Ville vært fint om folket kunne fokusere på sak og facts som er lagt frem. Godt jobbet sisters :-)0  Svar11 år sidenTrinityAbonnentTrinity

Det er min oppriktige vurdering at det som kommer frem i artikkelen er facts, spørsmålet blir hva de gjør forå dekke over eller gjøre noe med problemet nå. Godt mulig at motstanderne her har fått sine instrukser etter tausheten som var, og at vi allerede her har sett «bildet» som de har tenkt å tegne og argumentene som vil bli brukt, om det i det hele tatt nevnes i main stream media..

Dersom de kommer seg unna dette med løgner, cover up eller på andre måter, tror jeg like fullt at dette var sannhet. Å skyte fuglene som synger, svartmale og korsfeste budbringerne, er den vanlige metodikk, som vi allerede har sett her..

Man burde derfor oppfordre til å fokusere strengt på sakenes realiteteter, det juridiske og helst få jurister som har stor etisk integritet til å se på fakta og de juridiske forhold. At Synnøve kalles en nobody og sikkert også Singo enda mer, slik må det være fordi de som får betrodde og gode stillinger i systemet er systemets beskyttere, thats it.. det er dermed vanlige folk som må finne ut av slikt, og også følge det opp videre. Typisk da å kalle de som gjør det nobodys.. Ser mange har tatt dette på alvor og gjort en fin jobb med å undersøke videre. Keep up the good work everybody 🙂 Love Trinity0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

La oss de på Arne Lunden. Første melding.

Arne J Lunden sier:
18. 05. 2010 klokken 16:42
Sigoalla Jeg synes dine innlegg bærer preg av tiltagende paranoide trekk.
http://no.wikipedia.org/wiki/Paranoid_personlighetsforstyrrelse
Du flommer ned artiklene med egensynsing i ekstrem skala.
Hvor blir debattantene av? Skremmer du de bort?
————-

Jeg etterspurte referanser for «paranoide trekk». Da svarer Arne Lunden at han har allerede gitt begrunnelse ?? Han var ikke lite frekk, jeg følte med en gang at han ville provosere (Armin sover). Enhver kan sjekke overfor hva som er «begrunnelse» ?? Dersom Singoalla hadde vært omtalt i Wikipedia hadde referanse vært begrunnelse, men Singoalla er ikke omtalt på Wikipedia «Begrunnelsen» ligger på planet at jeg omtaler Lunder som «paranoia kverulantis», se Wikipedia,altså ubegrunnet (null ønske om noe mere enn å provosere Singoalla)

Det var første innlegg fra Lunden. Singoalla hadde på det tidspunktet skrevet et bra oppsummering. Lunden bryr seg ikke om innledningen, har ikke deltatt i denne tråden, men går i strupet på Singoalla, og Singoalla lar provoseres. På slutten postet Lunden bare retoriske spørsmål – fordekte fornærmelser,0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Ja hva skal man si Rom ?
Det er blitt mer reglen en untaket på NS når skribenter og brukere har lagt ut info med fare for eget liv at dem er blitt angrepet på det groveste av andre faste brukere og nå skribenter
Nå skal ikke jeg spekulere i om NS er infiltrert, brukere kommet under MK-Ultra, byttet ut med kloner osv men fakta er at mange sitter på uunværlig informasjon så vist dem som med fare for eget liv skal oppleve en heksejakt mot seg selv og av skribenter og brukere få oppleve og få stilt diagnoser på seg selv så er en 100% sikker på at ingen andre med livsvikttig informasjon tørr stå frem med det di vet …..

Monica har brukt lang tid på og skrive en artikkel som ville være sprengstoff her og det er over en uke siden ho etter mye motbør prøvde og legge ut artiklen som fremdeles ikke er lagt ut her
Er det sånn at noen avsløringer blir for store selv for NS ??
Og hvor er det blitt av Monica som prøvde og opplyse folk om hva som foregår bak ryggen vår ?

Ikke vet jeg men er det ikke på tide at vi viser litt mot og slår ring rundt dem som våger og avsløre eliten ?
Noen syns det er så mye lettere og heller stikke dolker i ryggen på dem
Lise, Monica, Singo med fler er tydligvis borte grunnet kvalmende feighet av enkelte
La oss håpe det er en trend som snur…..
Vist ikke så er vi fortapt!0 Svar11 år sidenRealdemokratietAbonnentRealdemokratiet

Monica har av underlige grunner et enormt trøblete internett.
Nettet hennes er ubegripelig ustabilt.0 Svar11 år sidenModeratorsmurfen

Takk for info Lars 🙂
Gleder meg og høre at hun har det bra 🙂
Det er vel blit mer reglen en untaket at folk som sitter på info mot elitens syke planer får poblemer med nett osv
Mot enkelte går dem så langt at dem blir hentet og gjort til politiske fanger som dem mater med CIA og NASA fremstilte kjemikalier

Trøsten er jo at karma loven kommer til og gi dem en passende straff til slutt ;)0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Ikke vet jeg men er det ikke på tide at vi viser litt mot og slår ring rundt dem som våger og avsløre eliten »

Nettopp. Sjikane godtas ikke på modererte forum. Men på NS godtas det i praksis.0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Rom,
Det er igrunn bare en fordel at de store ulikhetene blant menneskene kan beskues i det offentlige rom. I enhets religionen våre motkrefter forfekter skal alle være lik, enig og tro til Dovre faller til deres agenda og verdenssyn, så det er det ganske så viktig å få frem og vise hvor stor forskjell det er på mennesker igrunn, og at det vanskelig kan være noen enhet av lys og mørke, hvitt og svart – mennesker må ta valg, og velge en av dem, i vår dualistiske verden, om de ikke bare vil ha en grå smørje.

Disse som ‘forsøpler’ kommentarfeltene våre avslører jo seg selv hver gang de kommer her. Jeg har tilgode å se noe vakkert, noe poetisk, noe pent, noe omsorgsfullt, som kommer fra menneskets høyere mentale og åndelige fakulteter fra den kanten. Det er alltid helt fraværende, som sannsynlig akkurat de fakultetene er; fraværende. – Nesten en ‘dyrisk’ trang til å vinne enhver diskusjon.
– Gjerne med hjelp av den enestående gode evnen til å ta mannen når de ikke klarer å ta ballen.

Jeg snakker alltid i generelle vendinger om ‘satanister’ som et trossystem, ikke mot noen person, men noen tar det personlig, tar det til seg, og blir høylydt personlig tilbake, går nærmest i fistel,…hvorfor gjør de det? Hvorfor tar de seg nær av noe de ikke tror på; Satan?

De snakker alltid 100% etter slik som makten har programmert dem, – helt etter læreboken. Evner ikke å tenke utover disse rammer og begrensinger. Ikke en kritisk tanke i forhold til makter og myndigheter har jeg noensinne sett fra dem. Til flere år de går på skolen, til verre blir det ser det ut til.

Edvard Bull koser seg nok i sin grav, over hvor godt hans sosiale program lykkes i skoleverket, å ødelegge all tro, og all moral i samme slengen. Eller gjør han det? Etter at han gikk gjennom bardoen (mellomtilstanden mellom lov og død/det evige livet – hvor mennesker veies og måles – ifølge den Tibetanske Dødeboken), og måtte se på sine feiltak og mistag i et høyere perspektiv?

Det er faktisk et uant interessant studie dette å se hvor stor forskjell det er på mennesker i debattene i grunn. Det virker nesten som mange kommer fra to forskjellige verdener, noen ser ut til å være av noen høyere og noblere lag; høflige, korrekte, dannede, sannhetssøkende, viser sin godhet i skrift og tale, mens andre ser ut til nærmest å være på ‘dyrenes nivå’ (?), som jeg har sagt meg enig med Darwin i at nok stammer fra dyrene:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%C3%B8k-etter-sjelen/

Men jeg bruker også å legge til når noen hevder til meg at mennesket stammer fra apene, at «det er helt greitt at du stammer fra apene, men jeg gjør det ikke. Snakk for deg selv.»

Hva i alle dager kan det være dette ‘Dyrets Merke’ som Johannes Åpenbaring profeterte om mange skulle ha tatt på i de siste tider?

Jfr. Lenin. – For det er faktisk arven etter udyret Lenin de forfekter, selv om de ikke vet det.

Dyrets Merke; U-dyret Lenins gale globale arvtagere; den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ntnu-til-krig-mot-nyhetsspeilet-2/comment-page-6/#comment-29938

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ntnu-til-krig-mot-nyhetsspeilet-2/comment-page-5/#comment-29904

Det er dette som er grunnen til at det skal være så koselig og rørende enighet i mainstream media, for å gi inntrykk av at alle er så like, alle er så enig, mens i virkeligheten er alle SVÆRT ulike, og SVÆRT uenig. Det er også grunnen at Obama’s Chzar Cass Sunstein nå vil forby alle som kritiserer makten
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/obama-begynner-a-vise-sitt-sanne-jeg/comment-page-3/#comment-30020

– som de vil lage psykiatriske kasus av alle som opponerer, fordi de vil ikke gjøre noe med de ting som folk er uenig o. De vil heller gjøre ting med de som er uenig, og da har vi det gående med psykiatri; FEMA camps, konsentrasjonsleire, bergen Belsen, Aushwitch, Gulags, etc. Igjen; Kan de ikke ta ballen, tar de mannen……

Modern psychiatry wants to label independent thinking as a “disease” requiring chemical treatment:
Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915

De vil ha oss til å enes om satanismen, som et statsbærende system…….0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

til J.J. Jeg kom med kortversjon av at Arne Lunden postet sjikane. Første innlegg fra han røpet hva som var formålet, å provosere Singoalla, og det ble bekreftet til de grader. Jeg har ikke gått i detaljer om alle useriøse innlegg. Så lenge ingen protesterer så sier jeg ikke mere om det.

Hvor i Norge tillates sjikane mot debattanter? Alle modererte forum har sin versjon av NS regler som «kun seriøse og saklige kommentarer blir stående».

NS fulgte ikke sine egne regler. Det er første problem. Antagelig fordi moderering er helt tilfeldig, noe Armin gjør når hvis det passer inn i travel timeplan. Hva vi kan lære er å ikke stole på NS. Om folk oppfører seg som om de faktisk jobber for PST (Arne oppgir t han har venner i forsvaret), så kan de sikkert likevel klare å bli skribent i NS.

Det større problemet er at mobbing er vold, som åpne og ærlige jenter som Singoalla vil være sårbare for. De har null erfaring med «tøff soldat»-typen (for å si det pent siden Lunden er fraværende), typer som selv gir blanke ihva folk måtte mene slenge ut av dritt om han, det så vi i siste melding fra han – med sammenbrudd som det ultimate mål, det lå så tykt utpå han at jeg kunne ta på det.

Det tredje problemet er det vil få deltakere til å forlate NS. La oss si at Singoalla har fått nok av alle drittsekkene, da har NS skutt seg selv i beinet.0 Svar11 år sidenBurka UnitedAbonnentBurka United

Vi er en del burkakvinner som ivrig har fulgt saken fra sidelinjen en stund. Vi merket oss at Lunden forandret personlighet fra lys til mørk på et blunk og samtidig var blitt med i et lukket rom hvor man konspirerte i praksis om hvordan man skulle debunke og ta Singoalla og at hun hadde vært utsatt for samme folka før. Så ikke ut som han hadde noe imot henne før dette. Det rare er at gikk rett i strupen på henne = angrep på person, deretter ropte klaget han på personangrep når den angrepne kvinnen forsvarte seg med å opplyse om hva som var bagrunn for angrepet. Han klaget over sensur, for siden å ville ha sensur, snakket mogstridende, veldige humørsvingninger og millitær bakgrunn.. ville åpenbart stoppe munnen på singoalla. Han kan umulig ha deltatt i fredsbevarende styrker, men der hvor menn går aktivt til angrep på kvinner, med eller uten burka. Pent er det ikke. Dessverre blir man ofte offer for mindkontrol om man selger seg til millitæret,det har vært en del stygge saker også i Norge med drap og annet styggt som viser nettopp dette. Bl a en som voldtok og drepte sin stedatter for noen år siden. Vi burkakledte tror det er best å holde våre barn unna forsvaret, og oppfordre andre til det.0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Britene ligger himmelvidt foran nordmenn om hva som skjer. EU beskrives som en konspirasjon.

http://breakfornews.com/forum/viewtopic.php?t=5814
http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100005678/europes-fiscal-fascism-brings-british-withdrawal-ever-closer/

«In my view, the EU elites overstepped the line by ignoring the rejection of the European Constitution by French and Dutch voters, then pushing it through under the guise of the Lisbon Treaty without a popular vote, except in Ireland, and when Ireland voted ‘No’, to ignore that too. The enterprise has become illegitimate – iis starting to exhibit the reflexes of tyranny.
The moment of definition is fast arriving from Britain. The measures now being demanded to save monetary union cannot and will not be accepted by this Government, Nick Clegg not withstanding. The most eurosceptic people I have ever met are those who have actually worked for the European Commission, though it takes a while – and liberation from Brussels – for these views to ferment.»
………..
«Yet again we are discovering the trick played on our democracies by Europe’s insiders when they charged ahead with EMU, brushing aside warnings by their own staff economists that monetary union was unworkable without fiscal union. Jacques Delors knew perfectly well that this would lead inevitably to a crisis, but it would be the “beneficial crisis” that would force sovereign parliaments to submit to demands that they would never otherwise accept.
This is now playing out before our eyes. Club Med governments have built up €7 trillion sovereign debt under the cover of monetary union, which shut down the warning signals for borrowers and creditors alike. We are now near – or beyond – the point of no return. Eurozone states must go along with this cynical entrapment, or risk economic catastrophe. The conspirators have succeeded. The €750bn shock and awe package agreed over the weekend clearly alters the character of the European Project, crossing the line towards an EU debt union and an EU Treasury. How long will it be now before the EU acquires direct tax-raising powers?»0  Svar11 år sidenHermisAbonnentHermis

Alle oppegående personer som nå har satt seg inn i saken, vil vel forstå at disse politikerne har begått ulovligheter og høyforræderi mot sin egen befolkning. (Derimot var fordelen med Quisling at han fra dag én ikke skjulte sine intensjoner.) Både ved å gi feilaktig inntrykk at den såkalte Eøs-avtalen ikke var så omfattende som den virkelig var når det gjaldt suverenitetsavståelse, og ved å ikke i det minste ta den opp i Stortinget for 3/4-dels flertallsavgjørelse i henhold til Grunnloven. Den såkalte EØS-avtalen er dermed inngått på så feilaktig måte at den ikke kan regnes som gyldig. Likevel virker det som om den faktisk gjelder(!), men det er kun fordi Norges befolkning faktisk ikke er bevisst hvor kraftig den har blitt lurt. Derfor vil jeg rekke en stor takk til Synnøve og Singoalla for deres store innsats for å øke bevisstheten på dette området! :)0  Svar11 år sidenBmOnlineAbonnentBmOnline

Eøs-avtalen ble inngått på sviktende grunnlag:

http://grunnlovens-vektere.com/html/stortinget_1.html
Les hva Erling Folkvord skriver.

ennligst

BmOnline0 Svar11 år sidenBelzeBobAbonnentBelzeBob

Burkakvinner? wtf?

Skulle likt å se burka menn, forresten. Hadde vært et bra vitenskapelig eksperiment; se hvor godt de liker de selv – å gå utkledd som svarte telt dag etter dag.

Er det ikke slik at likestilling er i skuddet her i riket?

Tenker på «Kamerat Napoleon» – Alle dyr er like. Men noen dyr er likere enn andre.

Likestilling gjelder for etnisk norske, men ikke for innvandrere. Når de ikke er likstilt kaller vi det «frihet». Pussig, ikke sant?0  Svar11 år sidentroruudAbonnenttroruud

Ang. Kronerulling så er det nå ca. 1.300 medlemmer på gruppen «Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø.»
Med en hundrings i snitt pr. hue skulle vi vel få ca. kr. 130.000 å kjøre sak mot myndighetene (og pressen?) med

Av erfaring vil jeg anbefale Chipin innsamlingssystemet (som også har en Facebook modul) da den kontinuerlige visningen av innsamlingsresultat virker oppmuntrende til stadig å gi litt til. Men hvilken advokat bør det satses på? Det bør vel ikke være en lydig løpegutt for myndighetene akkurat? Hvem er uredde og dyktig nok til å gå stat og styringsverk i næringen på alvor? Staff? Schiøtz?
Og kan Tore Sandberg gjøre noe for Synnøves sak?0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Tore Sandberg har min tillit. Tenker meg at hans måte å arbeide på er å konsentrere seg om noen få saken, deretter fakturere etter evne. Slik at 100.000 ville tilsvare det man får for 500.000 hos andre advokater. Tror han vil være negativ til alt som som krever en tidsfrist og alt det som smaker av rutinejobb. Det blir mer et spørsmål om at han finner tonen med Synnøve.
En vanlig advokat forsvinner når kassa er tom. Saken har potensiale til å bli å skandale – dersom man klarer finansiering. Ser ikke bort fra at det kan være 10.000 andre som har fått nok av norsk psykiatri i vranghalsen, av egen erfaringer (dersom man finner navnelister). I mangel av vellykket finansiering tror penger for at Synnøve får arbeidsro og arbeidsfred innenfor sitt felt er det som hun trenger, livet kan ikke bare dreie seg om å prøve å sove. Denne tvangsmedisering og forhindring av at Synnøve (65 år?) prøver å gjøre seg pillefri kan ikke Norge være bekjent av. Denne siste tvangsmedisineringen er en nasjonal skam.0 Svar11 år sidenSkribentKjetil S

Han er ikke advokat, men sikkert en dyktig fyr likevel.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Sandberg0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Glimrende ide troruud. Kan du stille medlemmene spørsmål i en utgående mail om hvor de bor? Det hadde vært æreverdig om alle kom ned til oslo, eller alle dro til galehuset de oppholder henne i. Ingen av de store mediene eller lokale arhskrevet noe som helst om hendelsen. Om vi lager litt bråk, vil vi fort bli hørt og forhåpentligvis vil saken bli offentlig kjent og flere støttespillere kan samles. Vi må sette press mot psykratrien, historiene må bli offentligjort, CIA’s eksperimentering på Gaustad og massegraven på Ris kirke, hvordan de bruker disse galehjemmene til å utforske nye måter å kontrollere hjernen, sinnet, og bruke det mot oss i daglig dags teknologi.

Vi kan starte en privat etterettningstjeneste. I norge er det lov å ha leiesoldater, og SIG er en privateid hær med hjemmebase I Norge. Det er lov til å bruke privateforskere, de kan avlytte telefoner på privatpersoner i norge for privatpersoner, hva med å høre på legen hennes? Ledelsen også i samme slengen.0 Svar11 år sidenaresAbonnentares

§ 104a. Den som danner eller deltar i en privat organisasjon av militær karakter eller som rekrutterer medlemmer til eller støtter en slik organisasjon, straffes med fengsel inntil 2 år. Råder organisasjonen eller dens medlemmer over forråd av våpen eller sprengstoff, har organisasjonen medlemmer under 18 år, bruker den personer under 18 år under fiendtligheter eller foreligger det andre særlig skjerpende omstendigheter, er straffen fengsel inntil 6 år.
På samme måte straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer til eller støtter en forening eller sammenslutning som har til formål ved sabotasje, maktanvendelse eller andre ulovlige midler å forstyrre samfunnsordenen eller å oppnå innflytelse i offentlige anliggender dersom foreningen eller sammenslutningen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.
(dette er ikke ment som en trussel fra meg på vegne av THEY, bare en stadfesting av fakta. Ang SIG så flyttet de foretningsadressen til England av åpenbare grunner etterhvert…..)

Det er meget mulig du kan oppdrive private etterforskere som kan få til telefonavlytting. Det betyr ikke at dette er lovlig…….0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Da må du anmelde SIG : http://www.nettavisen.no/innenriks/article1426156.ece

Vår etterettningstjeneste vil ta i bruk lovlig metoder via norsk registrerte privatetterforskningsselskap som vil foreta avlyttingen av de vi mener er en trussel for samfunnet vårt.

Asbjørn Dyrendhal fks er et interesant avlyttingsobjekt.0 Svar11 år sidenaresAbonnentares

Artikkelen er fra 2007…… Når det gjelder overvåking/avlytting
§ 145a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som
1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller
2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller
3. anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.
Medvirkning straffes på samme måte.
Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn.

Jeg er ikke jurist, men tror etteretningsorganisasjonen din vil ha vanskligheter med å holde seg på rett side av loven her…0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Jeg er heller ikke jurist. Dette er kanskje ikke alle få klar over, hvilken nye muligheter de avanserte mobiltelefonene har. Man kan dokumentere mobbing uten at mobberen er klar over det med å bruke opptaksfunksjonen i avanserte mobiltelefoner, deretter klage, deretter anke til sivil rett, deretter få anklagede to å vitne, deretter legge fram bevis på at hva som ble sagt og avsløre løgner i retten, og bevismaterialet vil være gyldig.
Slik som paragrafene er formet går det muligens også bra å bruke en lyddetekter (en liten parabol) for å fange opp lyd på lang avstand i et offentlige rom som om man har superhørsel, og ta opp lyden på mobiltelefonen.0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Hva hvis innholdet i avlyttingen er mer straffbar enn selve avlyttingen?0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

«Hva hvis innholdet i avlyttingen er mer straffbar enn selve avlyttingen?»

Lovene gjelder ikke for nødrett.0 Svar11 år sidenaresAbonnentares

Jeg vet ikke helt hva du har i tankene her. Ringe opp diverse personer og ta opp samtalen, eller drive regelrett avlytting/kommunikasjonskontroll? Den siste har jo ikke politiet lov til en gang uten tillatelse fra domstolene.
Denne artikkelen kan kanskje kaste litt lys over hva som er mulig og lovligheten av det hele.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/09/06/511215.html0 Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Helt rett ares. Regner med at telefonavlytting stort sett er ulovlig med mindre det dreier seg om kriminelle. Politikk er ikke kriminelt i Norge. Story (brite) er inne på at landsforræderi er kriminell aktivitet, og enhver som kjenner til landsforræderi er forpliktet til å varsle. Han synes å mene om amerikansk og britisk lov at man har ikke lov til å holde tett om slik informasjon. Dette kan komme til anvendelse på hemmeligholdte traktater. Norsk lov slik at bruk av umotivert vold vil kunne medføre rettssak med fri forsvarer, deretter fengsel. Hvis man er ikke-voldelig slik som Synnøve, men rapporteres for å være gal, vil man miste retten til rettssak og fri forsvarer, Strafferammen er ubestemt tid. Å være voldelig er ikke det farligste man kan være. Det er mye som er farligere.0 Svar11 år sidenSkribentArmin Bahrami

Har faktisk hørt at du kan bruke privatetterforskere hvis du vil avlytte kona sine mobilsamtaler.0 Svar11 år sidenSkribentJ.Johansen

Mitt forslag er at Marius Reikeraas gjør forarbeidet og koordinerer saken, og allierer seg med habil kollega til å føre saken for retten, eventuelt at han fungerer som rettsmedhjelper og sekretær for Synnøve om hun vil føre sin egen sak…idet gal advokat kan ødelegge hele saken, – som vi har sett så mange ganger før….knivstikker sine klienter i ryggen…for systemtro…
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/menneskerettigheter-og-psykiatri/0 Svar11 år sidenViddAbonnentVidd

EU-plutokratiets kamp mot folket
http://viddal.wordpress.com/2010/05/24/eu-plutokratiets-kamp-mot-folket/0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Fra Kjetil S:
«At det «dreier seg om forholdet mellom mannen (til Synnøve) og Synnøve» regner jeg som en langt mer troverdig forklaring enn at hun ble «tvangsinnlagt» pga artiklene.»

Den konklusjonen trekker jeg også. Det politiske er for meg psykiatrien, ikke UD eller Støre. De elementære overgrepene er hvordan leger svarer på spydigheter – med straffemedisering. Har de lovhjemmel til det? Null lovhjemmel. Siste blackout-behandling av Synnøve, etter at at tidligere behandling iallfall viser komplett inkompentanse, synes de å følge gammelt mønster, altså ingen behandling.
inkompetanse = trener får i oppgave å skaffe Norge OL-medalje i kappgang, men det norske OL-håpet klarte ikke å fullføre paraden første dag. Treneren innrømmer at han kanskje bommet på formkurven.0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Kjetil S – «I Norges tilfelle krevdes det folkeavstemming før Stortinget kunne ratifisere, fordi et medlemskap medfører avståelse av suverenitet.»

Ja. Norge skrev under EU-avtale med forbehold om ratifisering. Folkeavstemningen er folkeavstemning, det er Stortingsvedtak som gjelder i Norge. Etter folkeavstemning ble stortingsproposisjon framlagt? (har ikke studert de detaljene). EU satt i Stortinget og følger med hva Stortinget vedtok? Selvfølgelig ikke. Norge må meddele diplomatisk hva Norge mente etter eventuelle behandling eller mangel på behandling i Stortinget. EU forholder seg til hva norske diplomater formidler. Hva skjedde etter Folkeavstemningen? Ble EU informert om at Stortinger har behandlet EU traktaten og forkastet den? Hva som skjedde ut fra artikkelen synes å være at Norge skrev under supplerende EU-traktat. Så hva EU fortelles med signering av ny traktat er at Norge godtar harmonisering ut fra EU-regler, men de artikler som gikk på EU-representasjon godtas ikke.0  Svar11 år sidenDen Lille Snille UlvenAbonnentDen Lille Snille Ulven

Synnøve om Gro og Støre ! Dette har Synnøve Fjellbakk Taftø skrevet i Nornens Beretning, hennes bok som kom ut i 2008:

«Egentlig er Gro Harlem Brundtland en uviktig person.
Mitt fokus er på de kapitalistlakeiene som styrer henne. I min
tid var det Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Nå har de
fått større oppgaver. De er i full sving med å konsolidere
jesuitterveldet i Norge.»

NORNENS BERETNING av Synnøve Fjellbakk Taftø s. 22.

Se: http://iukkil.vgb.no/2009/09/23/nornens-beretning-av-synn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-2008/

Gro er nå pensjonist, mens den farlige Støre ennå er i full gang. Det er vel på tide å organisere ulvejakta, altså ulvenes jakt på Støre nå…0  Svar11 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Synnøves svar på mine spørsmål om Eu, også videreformidlet fra debatten her:

Som jeg har nevnt i en annen debatt hadde jeg en lengre samtale med Synnøve i går, og benyttet da anledningen til å stille henne en del spørsmål, både ang hennes situasjon, helse og om andre ting, bl a noen spørsmål om EU. Resten av svarene finnes under JJ s artikkel om hennes innleggelse.

Synnøve har gjort det klart, både i den samtalen og tidligere, at hun IKKE ønsker å ytre seg eller kommentere sine artikler så lenge hun holdes i en ned-dopet tilstand og nektes sin rett til å få tenke klart. Dersom vi vil ha Synnøves direkte ytringer må vi først befri henne fra de ødeleggende sprøytene og depot-kjemikaliene.

Har fått hennes tillatelse til å viderebringe de svarene hun gav meg videre til dere her, men gjør oppmerksom på at Synnøve i går bar preg av å være ned-dopet og snakket ikke slik som hun vanligvis gjør. Det er en tragedie at noen tror at slikt er nødvendig «behandling» av et menneske anno 2010. Hun har INTET behov for slike kjemikalier og gifter i sin kropp, hun gledet seg dag for dag da giftene litt og litt slapp taket siste halvåret. Den såkalte «behandling» gjøres med tvang og mot hennes vilje, la det være klart.

Å si dette er ikke å sykeliggjøre Synnøve, tvert om – ethvert menneske kan bli utsatt for slik systematisk ned-doping om psykiatrien og dens bakmenn setter igang.. Virkningen av medikamentene hun får, påvirker bl a evnen til å tenke og resonnere klart, samt hukommelse osv, altså et OVERGREP! Skriver dette som et lite forbehold, om at hun har gitt meg disse svarene i redusert tilstand, grunnet psykiatriens gifter, dop og overgrep.

På tross av omstendighetene forsøkte jeg å få noen svar og forsøker å gjenfortelle/sammenfatte hennes svar her:

Avtalen om Norges medlemsskap i EU ble underskrevet av delegasjonen på Korfu 24 Juni 1994. En leser har sendt oss en video som viser og bekrefter undertegnelsen på film, denne har Armin lagt inn i Synnøves artikkel, med tittel: Det onde samfunn, og det kan ses der. Synnøve bekreftet at hun har sett denne video, og var glad for den. Takk til leseren som gav oss den 🙂

Jeg mener å huske at hun skrev et sted i tilknytning til artikkelen at den ble ratifisert rett etterpå og at en eller annen fikk en stilling på det grunnlag, dette kunne hun ikke huske. Og må evt letes opp i kommentarene.

For en gyldig og varig ratifisering skulle avtalen vært lagt frem for Stortinget. Etter hva vi vet er dette ikke gjort, grunnet folkeavstemmingen som sa NEI.

Dermed er ikke avtalen egentlig gyldig og trådt i kraft FORMELT SETT, MEN vi kan alle se og observere at DEN LIKEVEL FUNGERER I PRAKSIS..

Derfor var det også mange lesere som kommenterte at de nå fikk bekreftelse på hva de har observert ut fra praksis.. Terje delte også med oss at hans onkel i Vestfold hadde funnet ut og konkludert med det samme som oss, og at han fikk trusler og PST direkte på døra for å ikke ytre seg om dette. Dette bekrefter at det gis aksjoner og trusler mot de som sitter på denne kunnskapen om de forsøker å ytre seg om dette..

Senere på året, ETTER folkeavstemmingen og midt i romjul og juleferie, presterer de likevel å få i boks en avtale som er en OPPFØLGING av avtalen på Korfu 24 Juni samme år. Dette skjer 29 desember 1994!

Dette er en narre-avtale.. en dekkoperasjon og ingen ordentlig avtale, den fremstår formelt som en avtale mellom Norge og Island, men som det også står i avtale-teksten så er det en OPPFØLGING av avtalen på Korfu, OG fås istand i HAST rett før nyttårsaften! Dette var nødvendig fordi avtalen på Korfu skulle tre i kraft rett over nyåret!

Vi kan se og observere ut fra gjeldende praksis i Norge på mange områder, at EU-avtalen HAR trådt i kraft I PRAKSIS. En praksis hvor alle EU-direktiver og lover tres ned over hodet på den Norske folk systematisk og effektiv, mer effektivt enn i mange land som offisielt er Eu-medlemmer.. Denne praksis som vi alle kan se, viser at avtalen er i kraft i praksis.

Avtalen fra Korfu er ikke levert i traktat-arkivet, med mindre den er levert nå i de siste dagene, hvor folkets vakt-hund Synnøve F Taftø har vært forhindret fra å holde øye med arkivet. Så hvorfor har de brutt reglene ved å ikke levere den der, noe som SKAL skje med alle avtaler som undertegnes? Etter min hukommelse har en av undertegnerne, Godal sagt og trodd at den skulle og burde befinne seg i traktat-arkivet, i en telefon-samtale med Hans Gaarder.

Dette blir da oppsummering av Synnøves syn på dette i går, med forbehold av hennes dessverre ned-dopede tilstand og med forbehold av at jeg har gjenfortalt dette ut fra MIN forståelse av hennes ord, og med en del ord som er mine egne. Kan ikke annet, men tror at dette er korrekt forstått og gjengitt. Og jeg håper da at brikker som manglet og som ble etterspurt nå er levert og at de som kan og vil følge opp dette nå, gjør det.

Vi har hele tiden sett det slik, Synnøve og jeg, at vi gir disse brikkene og dermed ballen videre til folket.. og når det var gjort, puster vi ut og overlater videre arbeid til andre.. Vi håper at mange følger opp dette. Lykke til :-)0  Svar11 år sidenChristine C.AbonnentChristine C.

Interessant lesing dette.
Mulig min hukommelse tar feil, men jeg synes å erindre nyhetssendinger i den tiden som fortalte at Gro m.fler hadde signert EU avtalen med forbehold om godkjennelse av folket i folkeavstemmingen påfølgende høst.0 Svar11 år sidenChristine C.AbonnentChristine C.

…må nesten legge til at jeg har undret meg hvordan Norge kan godta det ene EU direktivet etter det andre. Hvordan Norge i praksis kan opptre som EU land uten å være tilsluttet EU. Hvordan EU direktiver er viktigere enn Norges lover. Hvordan Norge kan endre sine lover for å tilpasse seg EU sine lover..0 Svar11 år sidenTrinityAbonnentTrinity

Lille snille ulven foreslår ulvejakt på Støre.. artikkelen går sterkt på Støre men han var ikke alene om dette, hvor mange av topp-politikerne vet om tingenes tilstand på EU-området og hvor mange av dem er i god tro?

Tittet innom for å se hva som hadde skjedd siden sist i denne saken, var litt spent på det. Hva skjer? Følger noen om dette? Blir saken nevnt andre steder? Eller er den glemt også her allerede?
Synnøve Taftø ble innlagt og alt var til ingen nytte da eller?0  Svar11 år sidenFalconAbonnentFalcon

4-7 Illuminati Five Sense Conspiracy: Who is the Illuminati? Fritz Springmeier

En alternativ oppsummering, med relatert informasjon, Fru, Mrs Synnøve Fjellbakk Taftø skrev følgende artikler, wrote the following articles .. Så ble hun tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon, then she was forced hospitalized in a psychiatric institution, det er ikke første gang, it’s not the first time0  Svar11 år sidenUlvenAbonnentUlven

Milliardær og suksessinvestor Spetalen: Heldigvis kommer vi aldri med i EU noen gang:

«Tenk hvis vi hadde gitt fra oss sentralbanken vår hvor vi kan sitte og finstyre dette her. Det er helt forferdelig for et rikt land som Norge å komme inn i EU. Heldigvis, og jeg sier heldigvis, er vi ikke med i EU. Og heldigvis kommer vi aldri med der noen gang, slår investoren fast overfor Dagens Næringsliv.»

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3686614.ece

Kanskje den lynskarpe og frittenkende Spetalen bør ta seg bryet med å finstudere denne artikkelen, og kanskje ringe Synnøve for utfyllende informasjon for å få avklart tusenkroner-spørsmålet: Hva er Norges formelle forhold til EU idag – ikke-medlem eller medlem bondefanget av jesuittene ?!

Skrev Gro Harlem Brundtland under på Norges EU-papirer den 24. juni 1994 med forbehold om at:
1. Norges folk svarte JA i folkeavstemningen (hvilket ikke skjedde)
eller
2. Med forbehold om at Gro og Støre og Stoltenbergerne ville slippe unna med landssvik, ikke bare unngå forfølgelse og straff av typen Quisling-lynsjing, men også beholde sine plasser i solen med posisjoner som «samfunnets støtter» (hvilket har skjedd)

Spetalens viktigste poeng er kanskje dette: Det må stilles krav til et lands ledere, inkludert banksjefer, ministre og sentralbanksjefer. Jeg kan ikke se at særlig mange av Norges ledere har fylt eller fyller disse kravene i EU-saken, inkludert kravet om elementær åpenhet og redelighet. Så er det vel på tide å gi dem fyken. Hva skal til for å få has på Støre – må han få et ulvekobbel i akillesen ?0  Svar11 år sidenarifkarimAbonnentarifkarim

Spetalens “tale” var utmerket anti-mainstream. Undrer hvor lenge han lever etter det utspillet der.0 Svar11 år sidenUlvenAbonnentUlven

Spetalen er en steppeulv; ingen får has på ham.

Sett Spetalen sammen med Armin, og revolusjonen er i anmarsj…

Noe sier meg at det norske etablissementet er presset nå, og at det kanskje ikke skal så mye mer til før noe begynner å rakne…0 Svar11 år siden

trackback

Politisk fånge i sitt eget hemland – Norge år 2010 « Labarum

[…] http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/ […]0  Svar11 år siden

trackback

Jesus lever » Radikala sanningar /Tvångsinlagd/ NWO

[…] http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/ Norsk artikel om tvångsinläggningen […]0  Svar11 år siden

trackback

Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt

[…] artikkelen og spør deg selv om det er en sinnssyk person vi her har å gjøre […]0  Svar11 år sidenBirgittaAbonnentBirgitta

Synes det er helt utrolig at mennesker i Norge i dag kan bli tvangsinnlagt på grunnlag av denne artikkelen som Synnøve Fjellbakk Taftø har skrevet her på Nyhetsspeilet . Det hun sier om Jehovas Vitner , og den himmelske regjering , er helt korrekt . Jeg hadde selv en far som var Jehovas Vitner . Han snakket hele tiden om hvor «kunstig» det var med grenser mellom Nasjonene….

Har selv studert Bahaireligionen .
http://www.conspiracyarchive.com/Blog/?p=343
Der snakker man åpenlyst om en Verdensregjering . Så dette er en helt reell religiøs/politisk doktrine . Akkurat jesuittordenen vet jeg ikke så mye om . Men at denne New World Order , er en skjult organisert kropp , er helt sikkert .

Krigene i det 20 århundre handlet jo om å kjempe igjennom denne nye verdensordenen . De handler hverken om «frigjøring» , eller om demokrati . Den eneste som har hatt frihet etter andre verdenskrig , er kapitalen .
Skal ikke underslå at det også har dryppet litt på klokkeren…
Men hva har vi å levere til neste generasjon ?
Ingenting !!!

Man kan jo også lure på hva slags demokrati vi lever i når samme hva vi stemmer på , så får vi en eller annen variant av sosialdemokratiet…

Det er et ordtak som sier ; «vi er alle sosialdemokrater her i landet»(…..)
Ja , har vi noe annet valg ??
Det er jo fordi denne ideologien ble kjempet frem i Europa gjennom to verdenskriger . Derfor har vi ikke noe annet valg…

ønsker Synnøve lykke til , og håper hun snart er tilbake på Nyhetsspeilet !0  Svar11 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Ikke noe rart at jesuiter ikke var velkommen til Norge
http://www.reformation.org/jesuit-oath.html

Idag burde grunnloven inneholde forbud mot folk som har en tilsvarende ed (CIA,FSB)0 Svar11 år siden

trackback

Kritiserade NWO – blev inlåst och medicinerad – Fria Tider

[…] maj skrev Synnøve Fjellbakk Taftø ett regimkritiskt debattinlägg på den alternativa nyhetssidan Nyhetsspelet. Strax efteråt hämtades hon av polis och fördes till psykiatrin, där hon utsattes för […]0  Svar10 år siden

trackback

Berättade om NWO – blev inlåst och tvångsmedicinerad – Fria Tider

[…] var, menar Fjellbakk själv, att myndigheterna läst artikeln Globalisternas främsta agent som hon publicerade på den alternativa nyhetssajten Nyhetsspelet i mitten av maj. I artikeln […]0  Svar10 år sidendaglegAbonnentdagleg

Synnøve Fjellbakk Taftø ønsker Siv Jensen velkommen som statsminister. Det er vel egentlig grunnlag for tvangsinnleggelse, men det som er sagt og skrevet om EU/EØS er ingen grunn.

Under her står det: MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.
Den personen som skal følge opp dette må ha sovet en stund. Kan den som vet hvem det er ringe han/hun. Det er nok rundt hundre innlegg som ikke skulle vært sluppet igjennom.0  Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Tvangsinnleggelse er

– ingen lov og dom
– tvangsmedisinering
– ingen tidsbegrensning på tvang
– rettigheter som kriminelle har fratas

Guantanamo Bay terrorister

– antatt ulovlige soldater = terrorister
– ikke de samme rettigheter som krigsfanger
– tidsbegrenset frihetberøvelse
– vil bli stilt for rett eller sluppet fri
– ingen tvangsmedisinering

For meg synes det som om lovlydige norske borgere får verre behandling enn terrorister, Korriger meg gjerne hvis du mener at waterboarding er verre enn invalidisering og livsforkortende behandling.

Norge framstår som en vestlig variant av Øst-tyskland, en stat som ikke respekterte grunnleggende mennskerettigheter,

Guatemala var verre enn Østtyskland. Der fant de overvåkningsarkivet i en bygning. Arkivet fortalte hvilken politisk mening folk hadde. Ca.150.000 av de som hadde feil mening ble myrdet 1978-1990. 100.000 +/- ble i tillegg myrdet av hæren. Guatemala var venn av vår alliert USA., endel av den «frie verden».

Hvem som er antidemokrater i verden er ikke så opplagt. AP regner jeg som støttespiller til Bush og Obama.0 Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

EØS light avtale for Sveits !

Ifølge Aftenposten skal Sveits, som ikke er medlem av EU og idag har 120 bilaterale avtaler med EU gå over til en slags EØS-avtale («EØS light»).

Som kjent har Norge – som IKKE er medlem av EU – iverksatt samtlige 6.000 EU-direktiver, noe Norge på ingen måte er pliktig til ettersom Norge IKKE er medlem av EU. Dette gjelder også helt direkte helsefarlige direktiver som at «Norge må ha et eget nødnett som følger TETRA-standarden» (slik at nødpersonellet skal lettere bli syke og føle seg groggy mens de er på jobb) og at «Norge er nødt til å tillate tilsetninger av aspartam, MSG og annet svineri i maten» (slik at de som vokser opp idag skal komme til å leve vesentlig kortere enn de som er gamle idag).

Her er et forslag: Norge kan simpelthen SKROTE dagens EØS-avtale, si den opp og avvikle alt surreballet som det har medført, og hoppe over til en Sveits-avtale, som vil gjelde for et selvstendig land som IKKE er medlem av EU. (Og så kan vi jo betale Sveits og EU littegrann for å ha gjort alt grovarbeidet på egenhånd).

Toppen av kransekaka kan være at Norge lar være å si et eneste ord om «Markedsadgang for norsk fisk» ! Her er det bare å la markedskreftene råde, helt til NWO ev. tar dem en ikke så vakker dag.

Ved at ikke et ord om norsk fiskeeksport anses som nødvendig for en real norsk EØS-avtale, vil det tydelig vise at dagens EØS-avtale som ble «fremforhandlet» (dvs. rigget i kulissene fordi Gro & Jonas ville ha Norge inn i EU uavhengig av folkemeningen) med det blatante påskudd at «det var nødvendig for å sikre norsk eksport og verdiskaping» er basert på LØGN, SVIK, BEDRAG og UNØDVENDIGHET.

Neste skritt får bli et landssvikoppgjør for å ha brakt Norge inn i jesuittenes EU-suppe. De tiltalte vil være:
– Jonas Gahr Støre
– Gro Harlem Brundtland
– Bjørn Tore Godal
– Thorvald Stoltenberg
– Torbjørn Jagland

Vi får se mellom fingrene med at riksrettsloven er fjernet i det stille av Jonas & Jens. De trengte ikke riksrett da de tiltalte Quisling for landssvik heller. I denne omgang får straffeloven legges til grunn i første omgang…0  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Sellout-Støre gir EU 15 milliarder av Norges penger !

«Norge og EU ble onsdag enige om bidrag på nær 15 milliarder kroner i EØS-midler for 2009-2014.

I en pressemelding fra Utenriksdepartementet heter det at midlene skal støtte prosjekter innen miljø og klima…Rundt en firedel av midlene skal bidra til økt satsing på miljø og klima.»

«Pengene skal gå til KLIMA, ifølge klima-AGENDA-agent Støre».

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1944967.ece

Hva med å sparke Støre ut av UD og gi oss selv fyken fra EU ? Vi vet jo at Støre og de andre jesuittsvina likevel ikke gjør det de sier. Det eneste som er sikkert er at pengene er tapt for Norge – våre penger – og at de forsvinner inn i et eller flere NWO-prosjekter, samt at vi aldri vil få vite hvem pengene til slutt havner hos.

Hvis EU-landene trenger penger til «gode prosjekter», så finnes det banker som vil være villig til å låne ut pengene, dersom prosjektene er liv laga. Så enkelt og så vanskelig at selv Dagens Næringsliv ikke har det klart for seg.0  Svar10 år sidenyeAbonnentye

Norges-svikeren Jonas Gahr Støre holdt en tale på det 33. europeiske regionale møte i The Trilateral Commission, Europa avdelingen, som fant sted Oslo 17 October 2009.

I talen nevner han sitt besøk i Globus II radaren i Vardø, sin kjøretur fra Kirkenes til Murmansk med Bildterberger og Sverige-svikeren Carl Bildt og roser NATO sin eksistens som en fredsbevarende stabilisator i Europa.

«Norway, fellow members of NATO and others remain committed to the overriding task of helping the Afghan people to a better future, with elementary human rights also for women, economic development and a democratic agenda.»

Jommen sa jeg smør…javisst, har NATO edel omsorg for Afghanere og vil sørge for en bedre fremtid for dem! Not.

Videre i talen sier Støre:

«You will also discuss Nordic cooperation on foreign and security policy. I can be brief on this last point, because my own thoughts will, to a large degree, be reflected by Mr Thorvald Stoltenberg.»

Hva! Så Støre sine tanker er ganske like Thorvald sine! Har Thorvald vært mentoren til Støre?

Er Thorvald Stoltenberg sjuende far i de nordiske utenriksministrenes hus?

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Whats-new/Speeches-and-articles/speeches_foreign/2009/trilateral_commission.html?id=5826860  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

ye, så Trilateral-kommisjonens Oslo-møte i 2009 er omtalt på UDs egne hjemmesider !

Og Norges største nålevende rikssviker Jonas Gahr Støre (muligens etter Gro) har vært påpasselig med å møte opp for å snakke foran NWO-pakket og ormeyngelen som Rockefeller har fått til å spire.

La oss nå ta en liten rekapitulering av historiske fakta. Bilderberg ble skapt en gang på1950-tallet for å lure gjennom den fascistiske NWO-agendaen bakveien (i de stadig mer undergravde og uthulte vestlige demokratier).

I 1973 ble så The Trilateral Commission etablert, av David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski og bl.a. Thorvald Stoltenberg, som vel hadde ansvaret for nordflanken, altså de nordiske landene.

Trilateralerne er særlig opptatt av å få kontroll over verdens energiressurser (legg merke til hvordan norske oljeressurser er i ferd med umerkelig å glippe ut av norsk statlig kontroll: Først overføres Hydros olje-enhet til Statoil, deretter blir Statoil privatisert og et lettere bytte for globalistene. Forøvrig er dagens Statoil-sjef Helge Lund med som en fersk rikssviker, som medlem av Trilateral-kommisjonen er han medskyldig i å bidra til at Norges mister kontroll over sine oljeressurser. At Statoil har fått kastet til seg et bloddryppende kjøttbein kalt «oljeletingslisens» i Irak gjør det lettere for globalistene, ved at motforestillinger fordunster for nissen Helge Lund fra Asker når han får utsikt til rans-profitt å putte i lommen, som kommer godt med siden det er så mange andre vanskelige saker for tiden)

Tenk at gamle-Thorvald Stoltenberg, pappa’n til statsminister-Jens, i en alder av nesten 80 år får et eget mandat-oppdrag fra «de nordiske utenriksministre». Siden Gahr Støre i sin tale foran Trilateral-kommisjonen viser til «anbefalingene» fra gamle-Thorvald om «nordiske tiltak» så kan dette neppe tolkes på noen annen måte enn at sviker-Støre og gamle-Thorvald i fellesskap via små skritt vil «sukre» nordiske politikeres påfunn for å tekkes Kissinger, Rockefeller, Brzezinski og resten av djevel-pakket i Trilateral-kommisjonen.

Jeg fant selve rapporten til Trilateral-Thorvald her,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/rapport_ths.html?id=545170&epslanguage=NO
også smørt ut over Utenriksdepartementets nettsted, uten at hans forhold som far til statsministeren betyr noe som helst mht. (in)habilitet. Hvor lenge har Norge egentlig fungert som en familiestyrt avdeling av Rockefeller-imperiet ?

Her er et utdrag fra Trilateral-Thorvalds «anbefalinger», med tolkninger:

• Det er en utbredt oppfatning at det nordiske området får stadig større geopolitisk og strategisk betydning. Det følger av de nordiske havområdenes rolle som produksjons- og transittområde for olje og gass til europeiske markeder og av utviklingen i Arktis.

Kommentar: Oljeressurser har lenge vært prioritert for Trilateral-globalistene

• I EU og Nato er det en økende interesse for regionalt samarbeid mellom medlems- og ikkemedlemsland.

Kommentar: NWO-planen er at også Norge og Island skal integreres i EU-monsteret, samt at NATO skal ta over flere og flere land for å feste dem i NWO-foldens jerngrep.

• I alle de nordiske landene er det vilje til å samarbeide med FN. Det er et utbredt ønske å utvikle det nordiske styrkebidraget til FNs operasjoner med utgangspunkt i aktuelle behov og nordiske lands særlige fortrinn.

Kommentar: FN er et viktig NWO-organ, bl.a. fordi FN har hele verden som nedslagsfelt.

• Forsvarssjefene i Finland, Norge og Sverige har nylig utarbeidet en rapport med forslag til hvordan de kan samarbeide for å få størst mulig effekt ut av hver forsvarskrone. Utgangspunktet er at moderne forsvarsteknologi stadig blir mer kostbar. I denne situasjonen blir det vanskeligere for hvert enkelt land å finansiere et moderne forsvar, og det skaper i seg selv behov for et nordisk forsvarssamarbeid. Forsvarssjefenes rapport har vært en støtte i mitt arbeid.

Kommentar: Chemtrails-spraying pågår også i ikke-NATO-landene Sverige og Finland. Chemtrails-spraying er et topphemmelig militært samarbeid som bl.a. Trilateral-kommisjonen står bak.

• Nordiske land forvalter i dag store havområder. Med klimaendringene og issmeltingen åpnes det for betydelig aktivitet i disse havområdene, deriblant nye skipsruter over Polhavet til Stillehavet. Dette gjør det interessant med nordisk samarbeid i havområdene og i arktiske strøk.

: Kommentar: Selv om mer is fryser enn smelter med de kalde vintrene som er nå, er det viktig for globalist-Støre å fyre opp under klima-løgnen, fordi en så stor del av NWO-agendaen kommer til å benytte klima-løgnen som plattform (bl.a. global skattlegging av flyreiser og utslippskvoter for CO2 som etter hvert som GPS-sendere i biler vil bli et lovkrav vil benyttes til overvåking av enkeltpersoner via bilbruk etc.)0 Svar10 år sidenyeAbonnentye

Norge er IKKE medlem av EU! Jonas Gahr Støre ignorerer dette totalt og snakker som om det ikke er et tema, men har allerede pushet Norge, uten vår viten, langt inn i EU-monsterets gap.

«The powers of the European Parliament will be extended in order to ensure democratic control,

INSTEAD OF NATIONAL PARLIAMENTS OF INDIVIDUAL STATES

having the right to veto decisions in numerous areas. The stated goal is to make cooperation between the current 27 EU member states more efficient and more democratic. The way in which the provisions of the treaty are translated into practical action in the time ahead will show to what extent the EU has succeeded in achieving this goal.»

Fra den halvårlige informeringen til Stortinget om viktige saker i EU og EEA
Stortinget, 4 mai 2010

OG DETTE VET VÅRE STORTINGSPOLITIKERE OM…..AT DET NORSKE STORTING SKAL OPPLØSES OG NORGE BLIR UNDERLAGT EU !

Politikere……ikke feig ut..men kom på banen og si hva som EGENTLIG skjer!
(utopisk ønske)

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Whats-new/Speeches-and-articles/speeches_foreign/2010/biannual_eea.html?id=6037480  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Slimålen Støre på TV om Datalagringsdirektivet: «Hvis ikke Datalagringsdirektivet blir vedtatt vil Norge kunne komme i vanskeligheter i forhold til EØS-avtalen».

Aha, så hvis Norges befolkning ikke ønsker å leve i en politistat med Stasi/GESTAPO-myndigheter, så vil «EØS-avtalen kunne komme i trøbbel»…!!

Sannelig er det interessant: Skal vi tolke det som at EØS-avtalen inneholder liten skrift som forplikter Norge til å etterleve ethvert smått eller stort, åpent fascistisk og folkefiendtlig eller skjult fascistisk og folkefiendtlig «direktiv», som om Norge er en delrepublikk i EUSSR – det nye Sovjetunionen ?

Her er litt fakta som noen bør gni inn i fjeset på Støre med salt:
1. Norge er et suverent demokrati.
2. Støre innehar en stilling for å forvalte interessene til Norges befolkning.
3. Norge stemte NEI til EU ved folkeavstemningen i 1994.

Bør ikke den godeste Jonas Gahr Støre nå (kjøl)hales ut av utenriksministertaburetten som noen jesuitter kan se ut til å ha limt han fast til ? Det enkleste for alle – og kanskje det beste for Støre selv – hadde vært om han kunne bli «sparket oppover», enten til en stilling i FN (som NB! ikke har noe med Norge å gjøre) eller til en posisjon innenfor USAs FEMA-system.

USAs FEMA-system er som kjent en plattform for et samfunn basert på datalagringsdirektiver (og føderale lover som fratar borgerne frihet og rettigheter), som også drifter en hemmelig infrastruktur av konsentrasjonsleire.

Støre burde vel kvalifisere enten som
1. Oppsynsmann / guard i en FEMA camp
eller som
2. Innsatt i en FEMA camp (en slags testperson som kan kontrollerere standarder og komfort for de innsatte. For en person som Støre er vel det minst viktige her i verden om han vil være fri til å forlate sin FEMA camp avdeling eller om han vil bli nødt til å forbli der).0  Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Til Ulven og Ye: Godt jobbet her med å følge opp ser jeg, flott 🙂

Du er ikke snau, ulven når du setter igang, får håpe Støre tåler såpass, det er uhyggelig lesning dette på mange måter.. Hvordan de besøker den forskrekkelige Globus 2 radaren og nevner dette i sin tale. Hint hint, han VET antagelig om faenskapen den brukes til da? Fy F..det skal være noe av det verste som er, et dødelig og manipulerende våpen mot menneskeheten..

Norge er ikke medlem av EU, skriver du Ye.
Det ER VI, som artikkelen og Synnøves info viser, og som all mulig praksis som befolkningen har kunnet observere og følt på kroppen, så er vi flinkest i klassen til å innføre og iverksette alle EU direktiver, flinkere enn de offisielle medlemmene. Offisielt er vi ikke medlem NEI, men det er kun tilsynelatende.

Folkets nei har ikke bare kommet en, men flere ganger. Men de gav seg ikke og har som kjent bringt oss inn bakdøren og drevet med fusk og bedrag.

For alle de som ser dette, finnes det en gruppe på Facebook som gjør at man kan markere dette. Jeg vet FB er fiendens område, men likevel..

Jeg kopierer inn litt info også og minner om at ALLE må bestille denne avtalen fra Korfu og til alle som bestilte den, HAR DERE MOTTATT DEN?!
Hvis ikke send PURRING snarest!

Her er gruppen, ta en titt: http://nb-no.facebook.com/group.php?gid=117480964963966

Norge ut av EØS/ EU er på Facebook

Grunnleggende informasjon

Navn:
Norge ut av EØS/ EU
Kategori:
Vanlige interesser – Politikk

Beskrivelse:

Politikken utad fra Stortinget har vært og er et spill for galleriet dvs. det er et tilsynelatende demokratisk styre her i landet. Men sannheten er at alle avgjørelser foregår på innsiden av Stortinget uten demokratiets medvirkning.

På denne hjemmesiden kan du lese om den skjulte kommunismen som befinner seg på Stortinget.

http://www.oevrebotten.com/Etblikkoverskulderen.html

Den 24. juni 1994 skrev statsminister Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under på Norges medlemskapsavtale med EU. Dette uten at det Norske folk visste om dette.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Hvorfor er denne avtalen (Korfuavtalen) hemmeligholdt?

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU.

Våre folkevalgte har ført en hel nasjon bak lyset. Hvor er demokratiet? Hvor er ytringsfriheten?

I ettertid har det blitt inngått EØS avtaler hvor politikererne har solgt landet vår stykke for stykke til EU. Nå er det på tide at det Norske folk vokner opp å reagerer før landet vårt blir fullstendig underlagt EU som igjen er inngangsbilletten til NWO (New World Order)

Synnøve Fjellbakk Taftø var ansatt i Utenrikskomiten. Hun gikk ut offentlig og avslørte dette traktatskrivet med EU. Resultatet var at hun ble tvangsinnlagt i psykiatrien og tvangsmedisinert.

16. mai 2010 ble hun på nytt tvangsinnlagt og tvangsmedisinert på grunn av artikler hun hadde skrevet på Nyhetsspeilet. Åpne linken under og vurder selv om dette er skrevet av en psykiatrisk pasient?

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/globalistenes-fremste-agent/

På Nyhetsspeilet er denne linken:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/

Støttegruppa på Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=128796277130841&v=info

——————————————————————

Alle som leser denne artikkelen bør umiddelbart bestille korfuavtalen av 24. juni 1994. (EU avtalen) Så får dere selv både se og oppleve hvordan systemet fungerer.Kanskje blir det et så stort press på UD at de til slutt må gi ut alle dokumenter.

Kopierer teksten nedenfor og signer med eget navn.
Send bestillingen både som e-post og via kontaktskjemaet som det følger link til.

——————————————————————-

Utenriksdepartementet
post@mfa.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

7. juni-plassen/ Victoria Terrasse.
Postadresse: Pb 8114 Dep.
N-0032 Oslo

Ber med dette UD om å få tilsendt – “Corfuavtalen av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg) samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Denne henvendelsen er også sendt via UD sitt eget kontaktskjema under denne web adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/kontakt/skjema-kontakt-utenriksdepartementet.html?id=437542
(les mindre

Politikken utad fra Stortinget har vært og er et spill for galleriet dvs. det er et tilsynelatende demokratisk styre her i landet. Men sannheten er at alle avgjørelser foregår på innsiden av Stortinget uten demokratiets medvirkning.

På denne hjemmesiden kan du lese om den skjulte kommunismen som befinner seg på Stortinget.

http://www.oevrebotten.com/Etblikkoverskulderen.html

Den 24. juni 1994 skrev statsminister Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under på Norges… (les mer) Type personvern:
Åpen: Alt innhold er offentlig.

Synnøve Fjellbakk Taftøvar var ansatt i utenriksdepertementet. Hun har avslørt at Norge ble medlem i EU i 1994. På grunn av dette har hun blitt tvangsinnlagt i psykiatrien og tvangsmedisinert (kjemisk lobotomering)

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/0  Svar10 år sidenOttoAbonnentOtto

Den svenska statskuppen, Så säljs Sverige ut till EU, Ny_godmorgon_nummer_1.5_(1).pdf

Sitat: Vad du än väljer den 19 September kommer du lägga en röst på en ny grundlag för Sverige. Trots löften om motsatsen, då vi i folkomröstningen 1994 röstade ja till medlemsskap i Europeiska unionen, har utvecklingen mot överstatlighet och ett ”Europas förenta stater” blivit allt tydligare. EU har numera en president, belgaren Herman van Rompuy, och en utrikesminister. Mer och mer makt har överförts från de nationella parlamenten till EU, och ju längre bort från medborgarna makten flyttat, desto mindre intresse har invånarna i de olika EU-länderna visat för den utveckling som sker framför våra ögon. Här hemma har ett arbete skett bakom kulisserna för att åsidosätta den svenska grundlagen till förmån för Lissabonfördraget. sid 4-5 ..
.
Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa0  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

EU starter ny og hemmelig monster-sentral for overvåking av egne borgere !

«The expanded and more autonomous Joint Situation Centre (SitCen), the intelligence agency of the EU’s new European External Action Service (EEAS) which officially comes into being on January 1 2011.»

(Kilde: intelligenceonline)

Vi vet at norske overvåkingstjenester som PeST (PST) i lengre tid har gitt ut informasjon om tusenvis av nordmenn til makt-konspirasjonens eget FBI.

Det er vel naturlig å vente at rikssvikerne Støre og Stoltenberg – sånn i all hemmelighet – har inngått avtaler om utlevering av info om «brysomme nordmenn» til EUs nye fascistoide topp-organ. Glem nå det der sludderet om «terror» og «faren for muslimske terrorister». Spørsmålet er nå om vi ønsker å leve under det nye planlagte Sovjet-samfunnet, EUSSR.

Hvis du ikke liker tanken, så kan det likevel være grunn til å sette seg nærmere inn i sakene, inkludert Project Indect http://www.youtube.com/watch?v=2EtsJrA_BOU som er helt reelle planer for økt overvåking av vanlige borgere. Vi har vel et visst ansvar for hvilket samfunn vi overlater barna våre også. Hva vil du si hvis ditt barn sier til deg om 10 eller 20 år: «Hva gjorde du pappa for å hindre at jeg måtte leve i et land uten frihet og rettigheter, mao. i et fengsel ?»0  Svar10 år sidenHermisAbonnentHermis

Stortinget kan ha blitt ført bak lyset da det vedtok å slutte Norge til EØS-avtalen med EU. NÆÆÆÆÆH??!

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/101019/stortinget-lurt-om-ol0  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Sveitsisk EU-utredning: Best uten EØS og EU !

«Velstanden og selvstendigheten i Sveits er best tjent med å holde landet utenfor både EU og EØS.

Det går fram av en utredning om Sveits sitt forhold til EU som den sveitsiske regjeringen, føderalrådet, offentliggjorde fredag ettermiddag.

Ifølge utredningen er EØS-avtalen selvmotsigende, mens EU-medlemskap vil ødelegge for mye av nasjonal selvstendighet og det direkte demokratiet i Sveits.

De tosidige (bilaterale) avtalene Sveits har med EU på de sektorene begge parter ønsker å ha, er best.»

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100918/best-uten-eos-og-eu0  Svar10 år sidentroruudAbonnenttroruud

Lars,
Jeg tillater meg å sitere fra ditt flotte innlegg lenger opp, da det er uhyre viktig å få frem at FrP seiler under mange forskjellige flagg i EU/EØS saken, så dine poeng kan ikke gjentas for ofte:

Den 10 januar i 2008 stemte både Carl I. Hagen og Siv Jensen – i Stortinget – for å endre Grunnlovens §93 slik at det kunne bli lettere å melde Norge inn i EU.

Carl I. Hagen nektet også det norske folk den demokratiske muligheten til å si sin mening om EØS avtalen gjennom en folkeavstemming. Og hele stortingsgruppen til FRP stemte NEI i Stortinget til en slik folkeavstemming.

Hele FRP stemte senere for EØS avtalen.
Hele FRP stemte også for Schengen avtalen.

Carl I. Hagen har også tatt til ordet for å få innført Euro i Norge.

Carl I. Hagen har i tillegg gått ut i offentlighet sammen med to sosialister, Ågot Valle og Jørgen Kosmo og erklært Norges Grunnlov for å være gått ut på dato.0  Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

SIKKERHETSMELDING: Til alle som leser kommentarer her på Nyhetsspeilet og som slik kjenner eller kjenner til meg, og kanskje også min situasjon litt..

I dag ca kl 18, så jeg døden i hvitøyet – og ble utsatt for vold ig grove trusler fra 2 menn. Er truet på livet. Beviser og vitner finnes, som også mente at jeg ikke burde være her jeg er nå, men jeg orker ikke flykte. Jeg kommer til å gjøre det jeg må og be om hjelp der jeg kan, orientere folk om min situasjon slik at de som bryr seg vet om dette, det kan forhåpentlig virke preventivt å være min beste forsikring.

Jeg poster dette her, i kommentarfeltet til en artikkel jeg var delvis med på å skrive og som jeg også har vært truet på livet og trakassert i 2 år for å ikke få ut til folket.

Situasjonen som oppstod hadde ikke med dette å gjøre, trodde jeg, men med mitt leieforhold å gjøre. Jeg har tidligere hørt fra dissidenter som vet og har opplevd mye at naboer osv rekrutteres, men jeg har ikke helt villet tro at det kunne være så ille. Er egentlig veldig lite paranoid, ser meg faktisk aldri over skulderen osv.. I dag ville noen true og skremme meg for å få sin vilje og urett trumfet igjennom, i strid med alle lover og alt som er rett og redelig.

Men midt oppi dette får jeg høre at dette har vært planlagt i 12 år, og jeg innvender at vedkommende vel ikke kan ha visst hvem jeg var for 12 år siden, men han stod fast ved at det hadde vært planlagt i 12 år.

12 år, det er like lenge som jeg har levd i denne spesielle situasjonen som dissident.. hvordan den fyren skulle vite det, aner jeg ikke, for meg var det helt uvirkelig, at dette fremmede menneske sa det. Det kunne han ikke vite, uten inside information. Han fortsatte da med å snakke om tollvesnet, politiet og Stoltenberg. Og han sa at ALLE de var «IN» – i dette som hadde vært planlagt å gjøre mot meg, i 12 år.

«Hva har Stoltenberg med dette å gjøre, sa jeg, jeg kjenner ikke Stoltenberg».

» Du har snakket stygt om Stoltenberg, du er jo geern» sa han. Og han fortsatte med å snakke om Tollvesnet og hvordan tollvesnet har planlagt dette i 12 år. Jeg sa at jeg har ALDRI hatt noe usnakket med tollvesnet, ingen kontakt med dem, hva skulle de gjøre med meg?

De har jaktet på deg i 12 år sa han. Og refererte til den ene gang i mitt liv han hadde truffet meg før. DA var tollvesnet her, sa han, og de var på jakt etter deg og etter det hadde han snakket med politiet og fått absolutt alle opplysninger om meg, sa han. Og han skulle nok grave frem enda mer!

Han sa også at det hadde vært forsøk på å få meg innlagt, jeg har ikke merket noe til det, men jeg har hørt det før at det skal ha vært en av planene, for å bringe meg til taushet, og det er jo det de har gjort mot Synnøve og andre, flere har faktisk sagt at det er rart at de ikke har gjort det mot meg.. en vanlig metode dog. Alt dette sa han. Denne tølperen som truet, slo, kløp og holdt meg fast med makt. Han hadde hele tiden en stor lommelykt av stål som han holdt hevet over hodet og brukte som et truende balltre.

Han understreket at politiet var med på dette og han ville tilkalle politiet der og da. Jeg tenkte: «Hva er dette? Et komplott??! –

To bøller går løs på en forsvarsløs kvinne og deretter påstår at jeg har gjort noe kanskje? 2 bøllers ord mot mine?! Et komplott?

Politiet kan man ikke få hjelp av engang, i en slik situasjon, de hjelper og er inne med overgripere og voldsmenn. Jeg forsøkte å komme meg unna, men jeg ble holdt fast med makt. Han ene slo og kløp meg, mens han holdt meg fast. Jeg gråt og sa flere ganger at: «Jeg vil gå, jeg har vel rett til å gå». Men de holt meg fast. Biler suste forbi, men jeg kunne ikke nå dem var stuck en god stund, men så ringte telefonen og han tok den omsider og glapp meg såpass at jeg faktisk klarte vri meg unna og løpe. Derfor kan jeg skrive dette nå.

Skulle egentlig på butikken for jeg hadde lite mat hjemme, men tenkte det var for risikabelt, og løp i retning av mitt hjem. Da satte de seg i en bil og kjørte etter meg. Jeg løp utpå et jorde, og tenkte at en bil kan vel ikke kjøre på et jorde eller kan den det? jeg var usikker men løp og løp, låste meg inn og gjorde det jeg måtte gjøre for å sikre bevisene.

Det finnes vitner og støttespillere, men jeg er svært sliten og medtatt, skriver dette likevel av sikkerhetshensyn og ber om at det ses i sammenheng med min situasjon og det som jeg har delt i kommentarfeltene her, fordi bøllen som gikk løs på meg faktisk nevnte alt det han gjorde..0  Svar10 år sidenBalle ClorinAbonnentBalle Clorin

Høres helt russisk ut, både i bokstavlig og overført betydning.

Situasjonen du har kommet i er ubehagelig, og dessverre tar det nok lengre tid å få dette ut av hodet enn av kroppen. Jeg har to råd: fortsett med det du har gjort frem til nå. Det vil vise bestemthet og at du ikke gir deg. Og begyn på kick boksing, karate, judo e.l. Det vil gi selvtillitt og kunnskap. Dessuten vet jeg at du kjenner til kjærlighet og tilgivelse, så dette kommer du over. Go girl.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Kommentar til kommentaren ovenfor, som ble skrevet og postet:

Den 23. 11. 2010 kl. 23:38 – samme kveld overgrepet skjedde.

Politiet forsøkte lenge å forhindre meg i å anmelde, de har trenert så godt de har kunnet i 10 måneder nå, latt overgriperne fortsette med både ulovlig overvåkning, trakassering, mishanding, mobbing og nye overgrep.

Dette er Norge anno 2011 – Stoltenbergs fotsoldater..
Jeg har faktisk ikke snakket stygt om Stoltenberg, slik de påstår! Har snakket utrolig mye mer pent enn stygt om han. Det eneste var at jeg våget å stille spørsmål/svare ang hans avstamming. I en kommentar her på Ns. Det var ikke stygt i mine øyne, men tydeligvis betent det da.. siden jeg fikk juling for det..

Saker med kjent gjerningsmann SKAL IKKE henlegges sies det..
Det er sagt fra aller høyeste hold i Norge.. likevel har de etter å ha trenert i snart ET ÅR.. dvs 1O måneder.. uten å gjøre noe henlegger de saken likevel, på bestilling fra overgriperne! Og Norge var ikke korrupt?!

Bevisene har de fått servert opp i hånda og jeg har sagt hvor mere finnes. Ble nektet voldsalarm, bistandsadvokat, erstatning, svar og noen som helst hjelp. Andre beviser og spor jeg gav de i hånda, skulle ikke ses på sa de..

Jeg har meget høy terskel for å gå til politiet, det tror jeg alle her vet. Det var en tung vei å gå, og det viser seg, som mange sa og som jeg fryktet, DET FINNES INGEN HJELP Å FÅ – FOR DISSIDENTER.

Det står på deres data om slike som oss, at INTET skal gjøres uansett!
Vi er de fredløse.. i vår tid. Totalt uten rettigheter og beskyttelse.

Folk som har innsikt i andre land, sier at Norsk politi er det verste..
——————————

Kommer ikke til å si særlig mye mer her på NS, slik som tilstandene er både her og i mitt liv som følge av at jeg har våget å dele det jeg har av info, kunnskaper og innsikt. Har følt at et har vært riktig og viktig å gjøre det til tider, men prisen som en person i min situsjon betaler for å ytre seg, om ting som sterke krefter ikke vil ha ut, blir for høy.

Dissidenter holder derfor kjeft om de vil overleve. Snakket med Berit Ås om det en gang også, spurte henne som har kommet med så mye kontroversiellt, både hun, Rauni og andre har bekreftet og understreket for meg at det kommer ALLTID represalier.. om det man kommer med er imot visse krefters ønske og om det er sterkt nok.. man er beredt på det men det er grenser for hva man kan tåle og ingen kan tåle det i lengden.

I motsetning til andre borgere, har vi absolutt ingen mulighet til å få hjelp av politiet uansett hvor mye vårt liv måtte være i fare eller hva som gjøres mot oss. Politiet er dessvere på feil side i dette og beskytter overgreperne systematisk. Slik er det, gjennomkorrupt og gjennområttent ser det ut til.

Dissidenter er våre dagers fredløse vi er fritt vilt.. ingen beskyttelse og politiet er med på det og beskytter sine fotsoldater..

Jeg var taus siden midten av Januar, jeg ytret meg en god del for å hjelpe til med å finne ut av hva som hadde skjedd 22/7.. det har blitt besvart med ekstreme represalier i mitt liv som jeg ikke skal komme inn på her.

De som har fulgt med, har forhåpentlig merket seg hvem som har vært på plass og på banen for å stigmatisere og for å si at jeg fokuserer på person, når jeg har vært fokusert på sak, nettopp fordi de er redde for at jeg skal komme inn på visse ting som gjelder person.

Som sagt før vil jeg derfor ikke gjøre det, eller utdype noe mer om dette annet enn å si, at jeg har fått represalier så det holder, etter alt jeg postet i debattene her, og har nok med å overleve fra dag til dag. Når så få her inne inkludert red forstår noe som helst av dette er det bedre å holde kjeft.

Har mottatt flere truende og uhyggelige mailer, det har vært aksjoner både her og der. Fått mailer hvor jeg skal svare om jeg er i live, fra «slakter/bucher» og at mine penger skal overføres til andre, slik Maarit fikk men fra et annet land og avsender enn henne.

Har også fått flere andre mailer osv som var direkte trusler og i dag, lå et brev i min postkasse. Fra noen som leser/deltar her inne så det ut til. Det stod at mine meninger var kontroversielle. At de har strevd en tid for å finne meg og at de nå har funnet meg og vet hvor jeg bor..

Det er bare å innse at det er INGEN steder å gå, for dissidenter, ingen hjelp å få, om noen utgir seg for å hjelpe så er det som regel en felle. jeg hadde håpet tidligere at NS kunne bli et fristed hvor dissidenter våget dele sin info og jeg har forsøkt å bidra, men det er ikke tilrådelig her heller.

Om noen tror det får de bare titte litt bakover på hva som har skjedd i debattene i ukene etter 22/7. Så ser dere aktørene også. De fleste anonyme dog. Har lenge vurdert til og fra om jeg skal legge ut denne linken eller ikke, vet ennå ikke om jeg bør gjøre det eller ei, men synes at de som leser trofast her skal få vurdere selv, at det jeg har sagt om min situasjon er rellt samt at slik som tilstandene er rundt dette valget.. og resultatet skal vi leve med i 4 år.. om verden består..

Stoltenberg rir på en bølge av sympati men han har også folk som bruker slike metoder som dette, menn som gyver løs på en enslig forsvarsløs kvinne.. på steder der det ikke finnes vitner..

Det eneste de ikke regnet med, var at det ble gjort et opptak av overgrepet. jeg vet ikke hva som hadde skjedd om jeg ikke hadde kommet meg løs.

Da jeg kjempet meg løs, da den enes telefon ringte og løp for livet ble jeg forsøkt overkjørt/påkjært med bil.. det ble gjort mye for å forhindre meg i å anmelde og jeg vil nå slå fast at politiet beskytter overgriperne og er med på dette.. Politiet er antagelig det mest korrupte vi har.. overgrepene har fortsatt og fortsetter.. Ulovlig overvåkning likeså og alt skjer tydeligvis med politiets velsignelse..

Her er opptak av overgrep begått mot meg 23 nov 2010

Vær obs helt i begynnelsen – DU SKAL FÅ JULING..

Blir det sagt så det er ingen tvil om hva som skjer.

Det var planlagt og overlagt, to menn gjøv løs på meg, jeg sier gang på gang: «Jeg har rett til å gå» – men ble holdt fast og herjet med..
De var tydeligvis «inne» med stoltenberg og samarbeider med politiet.

Dette har vært planlagt i 12 år, blir det sagt..

Det er som en del av dere vet her eksakt like lenge som jeg har levd som dissident.. Men hva skulle egentlig gjøres med meg?

Juling var neppe det som har vært planlagt i 12 år..

http://www.youtube.com/watch?v=hn8HGVSSd1Q0 Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Takk for råd, ja jeg burde kanskje gå et slikt kurs, jeg har noen bøker jeg kan se på i første omgang, om selvforsvar og slikt, det skal jeg gjøre fort ja, og et eller annet for forsvar, nær min seng når jeg sover osv. Har varslet en del folk om situasjonen og også offentlig her. Det er min beste sikkerhet tror jeg.

Litt usikker på hva du mener med russisk, men om du mener mafia-aktig, så tror jeg vi må innse at det er likedan her og over hele verden. Verden styres av en syk og utspekulert mafia. Kun penger betyr noe. Pengesterke folk kan ofte ha forbindelser til slike, som i dette tilfellet og også kontakter innen politiet, tollvesnet og annet. Politiet er gjennomkorrupt bortimot, såpass vet jeg, og det kan jeg garantere.

Men man er ikke beredt på slikt nei, selv ikke i min situason og å få tollvesnet imot seg har jeg aldri hørt om, bortsett fra at jeg vet at det plantes falske bevis og narkotika f eks, dersom man skal ta noen og ikke har noe på vedkommende. Ekteparet Ekroth, som kjempet i mange år mot justismord mot Liland og senere Torgersen, de måtte flykte fra landet, fordi de ble truet, helt konkret om at dette skulle gjøres med dem. Jeg har ALDRI vært ruset på noe som helst annet enn kjærlighet og sjamantrommer, om det kan kalles rus. Poenget er at om noen planter noe her, må dere ikke tro jeg har noe med det å gjøre. Kanskje det er greit at han røpet eventuelle planer..

Det er klart at man føler seg maktesløs, om man har slike mafia-folk mot seg. Hva har man å stille opp med liksom? Kan slike bli felt av beviser om man har dem eller vil kontakter i politiet bare beskytte dem? Dissidenter får sjelden eller aldri hjelp av politiet selv om livet er i fare. Det har jeg selv erfart, og jeg har fått bekreftet av en sjef for en mc-bande som truet meg en gang, i forbundelse med EU saken at politiet ikke løfter en finger for å hjelpe folk i min situasjon, uansett hva som skjer med oss..

Men jeg HAR oppsøkt politiet og forklart meg allerede.. så får vi se. De kan jo gjerne motbevise for oss, bøllens ord om at han har dem på sitt lag.. Som en kuriositet kan jeg nevne at denne bøllen er en godt likt mann som også er julenisse i sin hjemby hvert år.. de skulle bare hørt ham slik han var mot meg..0  Svar10 år sidenThunderAbonnentThunder

Jeg føler med deg Singoalla og tror på det du forteller. Selv har jeg blitt overvåket og forfulgt en god stund og det er ikke gøy. Tafikkulykker, nestenulykker, påkjørsel, drapstrussel og smerter gjennom stråling som ikke kan beskrives. Jeg fikk en oppringning fra politiet noen dager etter at jeg oppdaget og fersket noen i buskene. De fortalte meg om et brev som hadde blitt mottatt om at noen hadde noe uoppgjort med meg og dette var et avskjedsbrev fra denne personen. Politiet sa at jeg bare skulle glemme det og jeg svarte ok. Jeg klarte ikke å glemme det og lurte på om dette var vanlig praksis ovenfor livstruede personer. De sa at hvis du fikk beskjed om å glemme det, så mente de sikkert det. Jeg ba om at de undersøkte status i saken, og senere på dagen ringte han meg tilbake og bekreftet hva jeg hadde fortalt, men ingen nye opplysninger, bare glem det. Jeg fikk vite fra en venn en lang tid senere at personen da var funnet omkommet. Hørte aldri noe mer fra politiet. Kjente forfølgeren fra skolen som en god venn og det hele er uforståelig.

Denne historien har en forløper og inkluderer en senator som jeg bodde hos og jobbet for(Rotarymedlem) som jobbet tett med Bush sr og Bush jr og det inkluderer min snusing i alternativmiljøet som jeg oppdaget handler om milliarder av kroner og mafia. Healing funker og alle har de evnene. Mind-control avsløring har vært min greie og jeg har selv vært utsatt for det . Det er ingen tvil om at det foregår en krig hvor globalistene og tilhengere av staten er Nazister og vanlig folk er jødene. En feig gjeng som ikke har fortalt oss om at de hater oss og vil fjerne oss fra jordens overflate. Et matrix som er vanskelig å komme ut av, men jeg tror det er som i sjakk. Får vi tak i dronningen så har vi dem 🙂 Revolusjonen kommer, den kan ikke reverseres.0 Svar10 år sidenCavalliAbonnentCavalli

Hva slags info er det du sitter på som er så farlig for deg?0 Svar9 år sidenCavalliAbonnentCavalli

Det sprøsmålet var rettet til Singoalla.0 Svar9 år sidenBelzeBobAbonnentBelzeBob

Åjamei! Aldri blitt overvåket jeg. Såvidt jeg vet.0  Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Thunder: Tusen tusen takk, for støtte og for at du tror meg på mitt ord. Senere vil beviser komme, slik at ingen trenger å tvile, om de gjør det.

Det er egentlig ganske mange i dette land, som utsettes for trakassering osv. Det gjøres mange rare ting mot oss, som til dels er ganske sprø og som høres sprøtt ut om man forteller om det, og det er meningen, for om de ikke tar oss av dage, så er taktikken å få oss stemplet som sprø slik at ingen skal tro på oss eller høre på oss, evt få oss innlagt. Det er de vanligste metodene.

Justismord kan også være en trakasseringsmetode, planting av bevis osv. Det finnes uredelige folk overalt, også i politiet og andre instanser. Overvåkning er et overgrep, noe privatliv har man iallfall ikke dersom man vet for mye om visse saker og personer, men trakassering, sabotasje og terror er faktisk mye verre enn overvåkning.. det går på liv og helse løs, og de fleste områder i livet, blir rett og slett trøblete.

Til deg vil jeg si også, at om jeg ikke husker feil, så bad jeg deg kontakte meg på singoalla@live.no eller at jeg bad deg gi din mailadresse til redaksjonen. Der ble det noe kluss, jeg har også mye trøbbel med pc, nett osv. Så om du vil sende meg en mail, er jeg takknemlig for det. Egentlig er eneste mulighet, at vi står sammen mange, veldig mange og anmelder samlet..

De kan idiotforklare og stemple hver og en av oss, om vi står alene, men om vi blir mange nok, som vitner om samme erfaringer og opplevelser er det ikke så lett. La oss rulle opp disse mafia-nettverkene! Takk for det du delte. Jeg har undret meg alltid egentlig over hva dette er, Lions, Rotary, Kiwanis osv, ha er det egentlig? Men det kan vel ikek være bare konspirasjon, eller? De driver en del veldedighet vet jeg.. og en del gode folk er med der også..

Jeg vil dele noe med dere akkurat her, som egentlig er den siste brikken som Synnøve og jeg har funnet og som vi prøver å rede ut, men det er knapt med tid og våkne sjeler her kan gjerne få vite og være våkne og finne ut ting selv, ang der dere bor.

Mitt spørsmål til Synnøve var: «Hvem er disse som er av rike familier og har rare unorske navn? Hvem er de egentlig og hvordan har det seg, at de eier halve byer og bygder i Norge når de egentlig ikke har sine røtter her, hvordan kom dette i deres hender egentlig?» Spurte jeg, den godeste Synnøve for et par uker siden..

Damen har jo innsikt i mye og svar på det meste. Og våre samtaler er som regel svært fruktbare. Hun pleier å si at jeg er som fruktbar jord som hennes frø kan falle i – at mine tanker klarer hennes tanker.. Sammen er vi dynamitt 🙂

Den godeste Synnøve svarte, at det hadde foregått på den måten, iallfall der hun bodde.. at det var kommet folk fra andre land, med disse flotte utenlanske navnene. OG så hadde de kommet med papirer og skjøter som «beviste» at de hadde rettigheter/eiendom til jorden der. Og jaget folk fra gård og grunn, de slektene som egentlig hørte til der, måtte bare reise og hadde ikke noe å stille opp med mot papirer og kontrakter, som åpenbart må ha vært fake..

Slik tusket noen til seg landet og storgårdene, eierne av halve eller hele bygdene bortover. Synnøve sa til og med navnet på hva de het, de som hadde gjort dette i området der hun bor.. jeg sa da at det navnet sannsynligvis tilhørte et visst folkeslag, det hørtes slik ut..

Men vi har ikke undersøkt det ennå og jeg vil ikke utlevere noen her, spekulere eller noe slikt. Men dette var helt nytt for meg, og jeg tror det er en viktig brikke. Derfor føler jeg det riktig å gi dere sporhundene denne brikke og disse tanker her, fra vår kjære Synnøve.. slik at dere kan finne ut av litt ang slike litt finere folk som eier halve bygdene der dere bor..

Man skal ikke ta alle over en kam, men det virker her som i dette tilfellet er pengefolkene tett knyttet til mafia og falske doble ansatte i politiet, tollvesnet og annet.. så hva er dette egentlig? Jeg bare spør.

Håper at dere kan google og finne ut av litt lokakt der dere bor..0  Svar10 år sidenhuskarlahvotAnonymhuskarlahvot

Hei Singoalla!
Først av alt; det er leit å høre at du blir trakassert. Jeg tror det var et lurt trekk å koble inn politiet, og jeg håper ting ordner seg.

Jeg ble litt nysgjerrig på det Taftø har sagt til deg, siden jeg og henne kommer fra samme sted. Snakket hun om Meyer-familien? Eller gikk hun enda lengre tilbake og snakket om Brodtkorb på Tjøtta? Sistnevnte eide et digert gods på 1700-tallet som strakte seg over mesteparten av det vi kaller Helgeland i dag.
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Johan_Christian_Brodtkorb/utdypning

Før L.A.Meyer kom til Mo så var det ikke rare greiene her. Jeg tror det er en ganske bred oppfatning om at han og hans virksomhet bygde opp handelstedet på egen hånd, uten at han på noen slags måte tok seg til rette her og jagde folk vekk (..det var jo ikke så mye å ta seg til rette av !).
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Lars_Aagaard_Meyer/utdypning

Meyerfamilien er aktive i næringslivet her også i dag, men de er langt fra så sentrale som de engang var.

Både Meyer og Brodtkorp-familien var av tysk/hanseatisk avstamming. Også mange andre nessekonger og væreiere her nord hadde koblinger til Bergen og videre til Tyskland (..og dermed ofte også jødisk opphav), og det er ikke til å legge skjul på at mye «handelskompetanse» er importert den veien. Men jeg klarer likevel ikke å kjenne meg helt igjen i Taftø’s beskrivelse av «storkarene». Mulig hun gikk enda lengre tilbake i tid?

De som i utgangspunktet ble drevet fra områdene her oppe på bakgrunn av papirer og kontrakter var samene. Både der Taftø bor nå, og videre opp i Dunderlandsdalen var gammelt samisk område der etterhvert «nordmenn» bygde små gårdsbruk og fortrengte samene som levde «papirløst» av reindrift.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

huskarlahvot: Synnøve og jeg har til gangs fått kjenne de fleste trakasseringsmetoder på kroppen, i mange år ja, vi kunne begge skrevet tykke bøker om emnet..

Når det gjelder politiet så er det helt uvanlig om noen i vår situasjon får noen hjelp av dem i det hele tatt, det står mye rart i politiets datasystemer om slike som oss og det står visst også at vi ikke skal få hjelp, uansett, det har jeg fra en leder i en kjent MC-bande som var en brikke i en av rundene mot meg og Synnøve. Han røpet og bekreftet ganske mye av metodene.

Jeg har selv ringt politiet i en situasjon jeg var i meget reell livsfare, hvor en person jeg hadde anmeldt flere ganger stod utenfor min dør med øks eller slegge eller noe slikt, og rev ned vegger og tak, mens han brølte skjellsord og skrek at jeg ikke skulle ha hverken tak eller vegger igjen. Han tok strømmen 6-7 ganger mens jeg fortvilet forsøkte å ringe politiet, så linjen ble kuttet også. Jeg har vitner på det. Tidligere hadde han gjort noe med bilen til en venninne av meg, som var på besøk, slik flammer stod ut rett ved bensintanken, etter at vi hadde kjørt bare noen få meter.. regelrett attentat altså, som også var anmeldt. Politiet gjorde ingenting, bare hånlig sa de ikke ville gjøre noe og dessuten hadde de ikke noe å rykke ut med.. sa de hånlig, mens galningen rev ned huset med slegge utenfor min dør og tok strømmen ustanselig. De ekte overgriperne er som regel beskyttet av politiet..

Har ikke gode erfaringer eller håp til politiet egentlig, bøllene vet at politiet ikke gjør noe, visse typer saker henlegges automatisk og de vet de kan holde på som de vil. Nå er det min erfaring fra tidligere, så får tiden vise hva som skjer nå. Man må liksom politianmelde for ellers vil man iallfall ikke bli tatt på alvor.

Ang familienavn osv, så synes jeg vel ikke det er riktig å sitte å diskutere det på offentlig nett? Selv om jeg forstår at du om du bor i området, undrer deg. Imidlertid er det ikke noe rart, om du ikke kjenner deg igjen i beskrivelsen for navnet på de som gjorde dette, i følge Synnøve, har du ikke nevnt. Det du nevner om tyskettede hanseater interesserer meg og er i tråd med mine tanker, dvs jeg har lurt på om de var tyskere eller om det var en del jøder blant dem? De er omstreifere mer enn tyskere.. og veldig handelsmenn også, er det noen som har info om dette ømtålelige emnet?

Hun vet ennå ikke hva som har skjedd med meg, skal ringe henne nå.0  Svar10 år sidenhuskarlahvotAnonymhuskarlahvot

Høres ikke bra ut all denne trakasseringen, og vanskelig å sette seg inn for de av oss med ganske udramatiske liv (..det eneste jeg sliter med er veldig ivrige reflekspoliti i familien!). Men jeg håper du gjør bedre erfaringer denne gangen med myndighetene, og at ting roer seg.

Angående familienavn, så er jeg helt enig at disse ikke skal diskuteres åpent og offentlig, men de jeg nevnte er av mer historisk karakter. Det finnes mye skrevet om nessekonger, væreiere og innflyttede storkarer – og ikke minst har Knut Hamsun behandlet temaet inngående fra mange morsomme vinkler. Så jeg tror egentlig ikke det er et så ømtålelig å snakke om, spesielt hvis det ligger en del år tilbake i tid.

Anbefaler også å engang besøke handelsstedet på Kjerringøy (utenfor Bodø) og storgården på Tjøtta dersom du ikke allerede har gjort det. Veldig fascinerende historier bak de stedene der.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Huskarlahvot: Litt av et navn du har der, er det kanskje samisk? Må konsentrere meg veldig for å skrive rett her. Snakket med Synnøve om det som skjedde og fikk litt råd. Det er en del av vår historie dette, som har gått videre, selv om det ikke er hyggelig det som skjedde. Det skal dokumenteres.

Synnøve sier følgende ang hva man kan skrive offentlig om personer ved navn uten å tas for det.. hun mener at dersom noe er 100 % SANT og kan dokumenteres og bevises, da kan man skrive det uansett hva det er..

Injurierende greier er hvis noen kommer i dårlig lys urettmessig eller det ikke kan bevises, om jeg forstod Synnøve rett. Om dette da er riktig, kan vi dokumentere både det ene og det andre 🙂

Når det gjelder navn, nevnte jeg de du nevnte, hun kjente til dem og noen av dem hadde holdt på slik de også. Hun kjente til og med godt til familienavnet til de to som trakasserte meg! Hun mener det var et slikt navn og at det er landskjent, som en rikmannsfamilie som herjer og terroriserer.

Vel, jeg vet ikke, det kan være et likeens navn som kan eksistere uavhengig av hverandre også. Det later til at den godeste Synnøve sitter på fryktelig mye kunnskap om dette også, om disse familiene som har grafset til seg. Synnøve har skrevet bøker hvor hun har utlevert folk ganske mye med fullt navn. Kanskje en av grunnene til at de har tatt henne så hardt? For om det ikke er lovbrudd, så kan det svi om man står i veien for eller tråkker på terne folk med makt.. jeg har aldri vært nord for Trondeim.. fælt å si det..

Evt kan du sende meg en mail, så kan vi kanskje komme videre et annet sted, om vi har tid og lyst. Men har vi beviser, kan vi skrive hva vi vil.. stemmer det? Kanskje noen kan skrive en artikkel eller bok om dette? Det er ikke min oppgave, bare så det er sagt, men fint om noen føler seg kallet til å utrede..0  Svar10 år sidenBelzeBobAbonnentBelzeBob

Singo

Har du tenkt på å lære deg selvforsvar? Karate f.eks kunne jo være bra.0  Svar10 år sidenJustitiaAbonnentJustitia

Kven er det som tomlar ned i hytt og pine uansett kven som seier kva her? Kven har interesse av slikt? Nokon som har ein dårleg dag sjølve og som avreagerar med hemningslaus nedtomling?

Stakkars Singoalla. Sjølforsvar kan vera nyttig, særskilt mot menn som er så nedrige og simple at dei går fleire mannfolk saman for å gå laus på ei einsleg kvinne. Dei burde skamma seg. Eg vil ikkje kalla slike for menn eingong. Men sjølforsvar og karate hjelp neppe dersom ein møter korrupte folk i politi og andre etatar. Det er nok mykje meir av dette enn me trur, NWO har sine agentar på pass dei fleste stadar lyt ein rekne med, ja. Kva kan gjerast med slikt då? Kan noko gerast for å avdekke slike utru tjenarar eller er det slike som reknas som dei som er tru, mot systemet og maktfolka?0  Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Skeptikere tror at Singoalla har dårlig kontakt med virkeligheten. Mulig denne karen har svaret på hva som skjer i hodet på folk når Singoalla forteller. De ser ikke hva Singoalla forteller. http://www.theinvisiblegorilla.com/videos.html

Pistolklubb i første omgang er naturlig respons. NyS-intervjue, masse bilder og en masse nettsider med foto av vedkommende synes jeg bør komme. «Ærekrenkelse» er visstnok blitt vanskeligere å gå til sak på, og et slik svar gir Singoalla masse publisitet og vil gi negativ publisitet for politiet, som virker å holde fingrene unna fatet. huskarlahvot vil fortelle oss at det er utenkelig, og at «stalking» er fantasi.0 Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

skepsis.no0  Svar10 år sidenRatatoskAbonnentRatatosk

Ikke lett for skeptikerne og følge med på slike ballspill, de har vondt for det når de må ha flere tanker og nivåer i hodet på en gang. Dette beskriver kanskje også dissidenters situasjon, motarbeidelser og avledningsmanøvre settes inn på mange hold samtidig. Ingen lett situasjon det heller og med hauger av skeptikere på nakken som mistenkeliggjør alt hva man sier og gjør.

Tør vi tro på at sannheten kommer frem om absolutt alt? Eller kommer noe til å å forbli skjult? Hvor farlig er det for de som forsøker å bidra til det, når maktmennesker forsvarer seg og sitt? interessant å kartlegge hvem som jobber for NWO. Er det mulig å la det gå sport i det? Om alle observerer og kartlegger der de er? Lage et slags register, slik at gode folk kan få lignende oversikt, som det systemet har over de som kjemper mot NWO?0  Svar10 år sidenSkribentLars-Roger Moe

Mye lettere om vi alle tenker oss at vi setter lys på saken. Sette lys på at alt skjult kommer frem, at sannheten kommer for en dag, at frihet og kjærlighet har vunnet. Så ordner «tilfeldighetene» seg selv.

Metode: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mobilisering-av-tankekraften/0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Takk for forståelse og støtte 🙂 Jeg har bestemt meg for å gi politiet en sjanse..
La oss se om de faktisk kan lytte og forstå, helheten til og med. Det kan være gode folk i politiet også, problemet er vel at det er et pyramideformet hierarki, slik at de kan få ordre ovenfra fra de som trekker i trådene og følger makt-folkene..

Men de skal få en sjanse, så får vi se. Har snakket med to gode venner som er litt sentrale her på NS, og så må vi vurdere flere aspekter her, både juridiske, sikkerhetsmessige og andre aspekter, for å finne ut av hva vi gjør videre. Se an situasjonen og utviklingen også.

Mange har blitt truet og herjet med, men få kan legge bevis på bordet. Om de henlegger det, da kjører vi iallfall på, da legger vi bevisene ut her for hele folket, og krever å få rullet opp de korrupte mafia-bandene som faktisk nå har avslørt seg, at de har planlagt svært stygge ting mot meg i 12 år. Nå får de planene kommer frem i lyset og hvem som holder på slik.. kanskje det kan komme noe godt utav faenskapen men de kan bli sintere og da blir det veldig farlig for meg.. trenger hjelp til å få lyd overført til datafil, om noen kan det, med god kvalitet på lyden, så er jeg takknemlig for hjelp.0  Svar10 år sidenSkribentMonica Waade

Jeg ble trodd av politiet begge gangene og det ble da også sagt fra den kanten at det er ikke alltid de ansatte i det offentlige snakker sant, så ja det har i høyeste grad noe å gjøre med hvem du treffer på.

Når sannhetens øyeblikk innhenter alle så kommer mye grums frem i lyset… og da sprekker trollene!

Hva har du lydfilen på nå? Skal du ha den kun som lyd eller som video med bilde(r) til lyden?0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Det begynte en debatt på Nrk tv akkurat nå, fra litteraturhuset som jeg tror kan være relevant: Hvem vinner krigen, politiet eller de kriminelle elitene..

Vel, noen ganger er de to infiltrert i hverandre også..
Og med selveste makt-eliten.. tydeligvis. Lærte en del av overgrepet jeg..0  Svar10 år sidenThunderAbonnentThunder

Hei Singoalla
Skal kontakte deg etterhvert. 🙂
Det beste hadde vært om vi alle kunne møtes en gang i f.eks. oslo. Det hadde vært morsomt. Skal flytte på meg etterhvert, men vet ikke helt når.0 Svar10 år sidenModeratorsmurfen

Tror nok du bare kan glemme og få noe hjelp fra de korupte frimurer politiet søte Singo

Sånt forpult overgriper avskum som er så tøffe at de må være flere for og angripe en søt liten jente som jobber for vår frihet er ikke verdt dritten en har under skoene engang !

Nei her må du nok ordne opp selv Singo, trykk opp plakater med bilder av faenskapet med forklaring under på hvor syke Rinnan avkommet er og klistre det på hver jævla stolpe og oppe hver postkasse du finner så sauemassene får se de sanne ansiktene til møkka

Som du sier så er slike psykopater ofte svært godt likt i samfunnet, pyskopater sjamerer og manipulerer
Man ser det hele veien hvor sjokket folk bli når pedofile, lystmordere osv bli avslørt der venner og naboer nekter og tro at det kan være sant siden personene virket så utrolig koslige og hjelpsomme

Selv så gjorde jeg de samme da en tidlige straffedømt pedofil flyttet inn i nabolaget her
Jeg klistret lapper og fylte opp postkasser med info om faenskapet der de ikke gikk lang tid før jævlen flyttet
Politiet hadde plutslig masse resurser til og etterorske det som var en krenkelse av den pedofiles rettigheter, men resurser til og etterforske pedofile har dem ikke
Vel de fant meg ikke og jeg reddet en titals barn fra og få sine liv ødlagt og nå kan barna leke ute igjen 🙂

Det som også kan være lurt som jeg også gjorde for mange år siden er å inngå en hemmlig gjensidig pakt med en du stoler godt på der dere sverger på at vist noen skader deg så er den andre forpliktet til og ta den som gjør det med og enten kaste en bensinbombe inn gjennom soveromsvinduet hans en mørk natt eller andre fine måter når vedkommende minst venter det

Fortell så den som truer deg om pakten så skal jeg love deg at du slipper mer faenskap 🙂

Redaksjonen burde også legge ut nickene til IP-Adressene til de som har gitt deg minustomler i kommentaren din så alle på NS kan se hvem råtne Quislinger som støtter grove overgrep og pyskisk tortur av lys engler som deg 🙂

Leste kommentaren din i går der jeg skrev en kommentar i ren forbannelse som jeg heldigvis slettet sånn at jeg fikk telt til 1 million og skrev en mye penere og kosligere kommentar i dag 🙂

Stå på jente og ikke vær redd for og be om hjelp. vi må alle støtte hverander eller så er vi fortapt mot NWO kreftene
Karma vil sørge for at du får en rettferdig belønning om ikke lenge du skjønne lysvesen :D0  Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Tusen tusen takk til Monica, Lars-Roger Moe og søte gode smurfen vår.

Monica: Det er kun lyd, som skal over til data. Ja jeg håper og tror at det er har mye med å gjøre hvem man treffer på og jeg har sagt klart fra at jeg skal ha en person som kjenner minst mulig de som blir anmeldt og det er jo innlysende også, om man skal være redelig og ikke inhabil.

Lars Roger Moe: Takk, jeg tenker en del på dette om dagen og vi trenger ALLE å bli flinkere og mer bevisste, skikkelig bevisste og positive lysvesner 🙂

Smurfen: så gode du er 🙂
Men bittelitt ekstrem-smurf også.. hm.. var en del råd der..
Tror jeg foretrekker nettet og retten foran portstolper.. og de bor jo i nabolaget, og har veldig temperament. En tidligere leieboer som lenge bodde i samme hus her, støtter og hjelper og hun skal hjelpe meg å få voldsalarm.

Jeg er skeptisk som bare det jeg, har dårlige erfaringer med å ikke få hjelp, men om man ikke går til politiet, så vil det bli brukt mot meg at jeg ikke har gjort det. De får en sjanse nå. De jeg traff der i dag, virket veldig greie 🙂

Det er egentlig en sak for politiet, og det er greit å kunne bevise at man gikk ditt og gjorde sitt beste. Gav dem info om kriminelle og voldelige handlinger mot en forsvarsløs kvinne som ble lurt i en felle, av maktfolk på stedet som ikke har noen respekt, hverken for lover, regler, avtaler, menneskeverd eller andres hjem.

DERSOM disse via sine kontakter eller på annet vis slipper unna, DA trenger jeg dere, til å lage så mye fuss at politiet MÅ følge opp og rydde opp i egne rekker, finne ut av hvem som holder på slik, med ondskap og skadefrohet mot sannhetens apostler! Snakket med en her i red som svarte meg da jeg spurte om jeg trodde politiet ville rulle opp dette makkverket: Kan de la være?! :-)0  Svar10 år sidenSkribentLars-Roger Moe

Kan du sette lysvegg? (og et par andre hendige knep?)0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Lars-Roger Moe: En del hendige knep kan jeg, kan visualisere at jeg er inne i en boble eller egg eller har et skjold osv, men må bli flinkere til å stoppe opp og faktisk gjøre det i praksis, midt oppi alt som skjer. Vet ikke om det er dette du mener eller noe konkret annet. Om du har noe annet, så kan du sende meg en mail, har postet mailadrese i et par kommentarer lengre bak, eller du kan poste det her om det er noe som egner seg her slik at flere kan få glede av det. Takk for omtanken og for at du deler :-)0  Svar10 år sidenLynx VeritasAbonnentLynx Veritas

Singo, jeg er som mange andre her sjokkert over hva du hat blitt utsatt for og måttet gjennomgå. Det er vanskelig for folk flest i et såpass fredelig land som vårt å tro at det eksisterer slike vonde og mørke mennesker. Spesielt at dette skal gå helt til topps i et klandestint nettverk.som inngår i en skjult maktelite her til lands.
Jeg er imidlertid ikke i tvil om at vi også i Norge ikke er forskånet fra disse mørke krefter som opererer som en kreftsvulst verden over. Dette er ren ondskap in action, og jeg er ikke i tvil om at du med et sterkere psykisk beskyttelses verktøy rundt deg, i allefall kan ha et forsvar mot evt. våpen av den karakter. Rene fysiske angrep må en kanskje ha et selvforsvarskurs, for å kunne være rustet mot som det blir foreslått.

I allefall både for deg og andre det kan være aktuelt for. Her er noen linker til psychic-protection, både mot mennesker, entities, energier og annet som måtte være der ute. Som artikkelen om Bruce Lipton går inn på, ved tankens kraft, visualisering og tro kan du manifistere det best tenkelige forsvar.

Ønsker deg all mulig protection for fremtiden. Dont let them brake you

http://www.metatech.org/preventing_alien_abductions.html
http://educate-ourself.org/cn/positiveapproachwiththoughtforms18feb07.shtml
http://educate-yourself.org/cn/jacklondonhowtofightmonstersguidebook04jul09.shtml
http://www.energeticsynthesis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:fear-release-chakras-&catid=53:ascension-tools&Itemid=980  Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Lynx Veritas
«vanskelig for folk flest i et såpass fredelig land (å tro at det er som DDR var) som vårt å tro at det eksisterer slike vonde og mørke mennesker.» (uansett forsideoppslag på Dagbladet etter Lund-kommisjonens arbeid, som var overflaten ettersom vitner løy overfor dem)

De er vanskelig for folk flest å tro at det er NATO som er terroristen og at Al Qaidas lønningskontor ligger i NY. Jeg anbefaler deg bønn mot at det er tilfelle.0 Svar10 år sidenLynx VeritasAbonnentLynx Veritas

Suggesting what?, en bønn. Ja hvorfor ikke. Ikke at det vil fjerne Al CIAdas kontor i NY som du sier men, bønn kan ikke skade,….trur eg. Du mener vi nesten bor i DDR? Ja det er noen tegn som tyder på det. Pressen er kontrollert, myndighetskritiske meningsytringer blir nedsablet og dissidenter overvåket og forfulgt. Hvor sitter the Wizzard of Oz?0 Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

1/2 befolkningen var mistenkelig i DDR og 1/4 ble regnet som mistenkelig i Norge. Forskjellen var ikke større. Har Norge endret seg siden den gang. Mulig, men vi har ikke indikasjoner på det. Guatemala var verre en DDR. Vest var verre enn øst . Hvis Russland skulle ta etter USA og NATO burde de drive bombe-opplæring og finansiere «Al Qaida» i Europa for å komme på likefot. I Afganistan burde de ha henrettet alle religiøse fanatikere, inklusive kone og barn. I Polen burde de ha utryddet Solidaritet etter mønster av Krystallnatten.All kommunikasjon burde lagres i store databaser i Sibir, nært et kraftanlegg for strøm til alle datamaskinene. Statsledere i øst burde vært avlyttet..0 Svar10 år sidenLynx VeritasAbonnentLynx Veritas

Jeg tror vi er så mind-controlled vi har ikke peiling på hva ekte frihet er. Langt mindre hva vi skal gjøre med den, eller gjøre for å få den. Det er nok mere komfortabelt å la storebror diktere virkeligheten.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Rom: Det finnes lister, også i Norge, røde, blå og gule lister. Jeg vil gjerne vite mer om dette, men ble fortalt nylig at jeg, og dermed også alle våkne sjeler her, er på den røde liste definitivt. Alle våkne sjeler er det, og vi skal henrettes umiddelbart, om visse krisesituasjoner oppstår, slik er våre fremtidsutsikter, i følge konkrete planer våre ledere har klekket ut for oss..

De som er på den blå listen kan det være håp om å omskolere. De kan i noen tilfelle bli tillatt å leve, men de vil etter våre begreper her være ganske sovende, de som er på den gule liste, skal få leve og antagelig være slavene i det nye samfunn. Det er slike som vi her vil betegne som temmelig bevisstløse.. Våkenhet er altså farlig.. å være et rovdyr som tørster etter sannhet er farlig..0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Terroren fortsetter ganske heavy her, noen av oss er rettsløse og har visst ikke andre sikkerhetsmuligheten enn å fortelle i offentligheten her på NS, hva som faktisk skjer. Som det fremkommer av artikkelens annen del og utdypet i tidligere kommentarer, både da artikkelen kom og nå nylig, så har jeg levd i en temmelig ekstrem dissident situasjon siden 1999, og har opplevd mye rart av sabotasje og trakassering, men nå har metodene endret karakter. Etter det overgrepet som jeg for min sikkerhets skyld, fant det riktig å opplyse dere som kjenner meg og vet hva jeg står for her om, i tidligere kommentarer, har det skjedd en god del, noe av det forteller jeg muligens senere, er temmelig medtatt og presset på tid også, men føler for å sporenstreks fortelle hva som skjedde akkurat nå:

Jeg opplevde akkurat nå, ca kl 05 30 å bli truet med både voldtekt og politi på en gang, på en finurlig måte.. under volds og draps-forsøket ble jeg også kontinuerlig truet med politi og diverse andre kontakter overgriperne hadde og som de var «inne» med og som var med på det, og det hadde vært planlagt i 12 år sa de, samme antall år jeg har levd i denne situasjonen, noe de ikke kan ha visst uten å faktisk ha slike kontakter og inside information.

I utganspunktet har jeg aldri aldri noensinne blitt hjulpet av politiet, uansett situasjon og hvor mye mitt liv har vært i fare og det har blitt meg fortalt at det står om dissidenter på politiets data, at vi ikke skal få hjelp, rett og slett.

3 ganger har jeg vært på min lokale politistasjon for å få anmeldt overgrepet, men det har vist seg umulig, hittil. Ja jeg har regelrett blitt forsøkt skremt fra å anmelde både av en viss politi-betjent som kjenner overgriperne, og ved en del trakassering på mail og utenfor min bolig her. Trenering og henlegging er en ting, men jeg får altså ikke engang lagt inn anmeldelse.

Så ringte telefonen her, på denne tid av døgnet, 05 30. Det var fra politiet, fra et helt annet politikammer, som ringte hit fordi jeg skulle ha blitt utsatt for voldtekt.. noe som heldigvis ikke er tilfelle.

Men som selvsagt er gjort for å true og skremme meg nettopp med det. Noen ringte og oppgav mitt telefon-nr og sa at jeg hadde vært utsatt for voldtekt. Jeg har navn på politidamen som ringte meg og hvilket politikammer og tid. Og håper det er mulig å få sporet.

Ville bare fortelle dere at terroren her er temmelig ekstrem for tiden.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Takk for støtte. I dette tilfellet håper jeg, og lover at så sant jeg lever og bevisene ikke fratas meg, om politiet ikke følger opp, så skal dere få bevisene servert her, om jeg får dem over til datafiler, dermed kan ingen lenger påstå at det var påstander kun, om noen tror det. Det er det man pleier å bruke mot meg og andre i slike situasjoner, men det ble tyst nå, da jeg slo fast at jeg har ettertrykkelige bevis som ikke på noe vis kan bortforklares eller bagatelliseres.

Slikt som skjer i mørke portrom, av lyssky afferer.. skal frem i lyset og ropes ut over hustakene.. noe slikt står i Bibelen og vi skal oppfylle det i praksis, slik vi faktisk gjør det hele tiden, setter lyset inn i alle de mørke krokene og får tingene frem i lyset.

Jeg er en sporhund etter sannhet, det har jeg til felles med Synnøve og sikkert også med Lynx Veritas, og flere av dere andre her. Sporhunden eller ulven ser vi jo der iprofilbildet i ditt tilfelle. Veritas betyr sannhet såvidt jeg husker, men er et ord som vel er brukt av noen krefter vi ikke liker også?

Lynx betyr gaupe og det er et spennende og vakkert dyr, også som kraftdyr.. som kraftdyr står gaupe for nettop slike ting som er skjult og tildekket.. visste du det? Send gjerne en mail du også og andre som eventuelt leser dette og ønsker å stå sammen i et felleskap hvor det er litt lettere å snakke oss imellom 🙂 Et kraftdyr kan også påkalles og brukes til beskyttelse og annen hjelp. Jeg har en hel dyrehage med meg i så måte, av kraftdyr også noen som er svært beskyttende, må bli flinkere til å bruke dem også :-)0  Svar10 år sidenLynx VeritasAbonnentLynx Veritas

Kraftdyr er flott å ha vet du:
http://www.crystalinks.com/poweranimals.html

Ikke alle som tar seg bryet verdt med å bli kjent med dem, på langt nær innrømme at de er der. Jeg var hos en Afrikansk Shaman engang som listet opp mine kraftdyr, gaupa var ikke blant dem. Jeg har en spesiell fascinasjon for dette dyret. En strømlinjeformet jeger som beveger seg med kraft og eleganse. Også er den å finne i det arktiske miljø så den er jo en nabo. Dessuten er det et jævla flott helikopter Lynxen:) Nicket er vel mer ment at jeg er et rovdyr etter sannhet, da min egen sannhet. Og det må gjerne være knyttet til the other side som du sier. Jeg er for å ta tilbake flest mulig av deres symbolikk og gjerne språk og legge egne energier og meninger i dem. Så da tar jeg Lynxen dems, som er et angrepsvåpen, og setter i firsprang for å jakte på min sannhet. I tillegg uler jeg som en ulv mot månen, og ber den lyse for meg på min vei mot den hellige gral. En ganske så sammensatt genetikk:)

Benytter anledningen til å takke for dine mange innlegg. Det har vært lærerikt, og interessant å bli kjent ved sider som man bare ikke kunne drømme om eksisterte.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Vi er på siden av tema, men siden dette ikke er RK sin tråd, og siden den som er eier av denne tråd, vil elske det vi nå skriver om, og er en meget raus og vidsynt kvinne, så våger jeg utdype litt om kraftdyrene, da jeg har praktisert sjamanisme i mange år og også har fullført en utdannelse innen dette, så skal jeg høre med Synnøve om det skal stå eller ei, så ikke slett Red, jeg spør Synnøve, det er torss alt hennes tråd.

Jeg er også veldig fascinert av Gaupe, det er et vakkert, hemmelighetsfullt og fascinerende dyr, jeg har hatt den med meg en periode men ikke fast. Dog har jeg hatt helt ekte telepatisk kontakt med en levende fysisk gaupe som bodde i nærheten der jeg bodde før og som flere naboer så fysisk, jeg bare visste at den var der og lå våken en natt og var vitne til grufulle dødsskrik av at et rådyr ble tatt.. jeg lå der i min seng om natten og kunne intet gjøre. Det som skjedde så jeg som en film for mitt indre øye. Jeg var så sikker at jeg ringte viltnemda, de ville ikke tro meg at det var noen gaupe der. Men like etterpå var det mange i området som så den samme sted som jeg så den for mitt indre øye også de som bodde i samme hus som meg. Selv så jeg den aldri fysisk men visste den var der en periode og så tror jeg den dro til andre trakter, jeg bare visste.

Ang hva som er dine kraft-dyr så kan det variere. Noen mener at du har et eller to hoved-kraft-dyr som er med deg hele livet, mens andre varierer etter hva du har behov for i en periode. Du kan også hente nye kraftdyr eller kontakte dem ved behov. Andre mener at man aldri har et kraftdyr med seg i mer enn 2 år om gangen og så kommer andre, men det siste stemmer ikke med mine erfaringer.

Når jeg drar på tromme-reise, så ser jeg for meg at jeg stanser på en slette i naturen og lar alle kraftdyrene som skal være med meg komme til meg, og jeg observerer spent på hva slags dyr som kommer. Det kommer en del faste, eller som jeg har hatt med meg lenge, så kommer noen nye av og til, mens andre ikke er med lenger. Det er meget interessant å observere hvilke dyr som kommer, til enhver tid for det sier mye om situasjonen du er i og hva slags kraft og hjelp du trenger..

Ulven står utrolig nok for kjærlighet og omsorg, noe den viser for flokken, og egenskaper som det å være lærer og leder, dele kunnskap.. det passer vel på de to ulvene som vi har her på speilet :-)0 Svar10 år sidenLynx VeritasAbonnentLynx Veritas

Takk for at du deler erfaring.
Det er vanskelig å kun holde seg til en artikkels tema, all den tid vi opererer med så mange forhold for å både avdekke hva som skjer, har skjedd og hva vi kan gjøre for å beskytte oss. Jeg tror nok vår heltinne vil være forståelsesfull i så måte.

I denne tid med all snakk om NWO; Illuminati og what have you, har jeg funnet at beskyttelse er det beste som hjelper for i det hele tatt å holde fokus og medvet. Å rett og slett ikke være redd for de mørke krefter. Forstå dem, sågar akseptere at de er der. Men først og fremst beskytte seg selv, og sine nærmeste. Jeg tror tiden er over der man legger sitt engasjement til all urett som eksisterer i alle u-land og matmangel og det som måtte være.

Jeg føler vi nå står overfor en aksellerasjon i hva the dark side vil foreta seg, og å beskytte en selv må være første prioritet. Ikke at man ikke skal ha sympati for lidende, men også dette er en energi de høster av, og drar fokus vekk fra deres marsj mot NWO; Ens fokus bør derfor være på ens indre arbeid for harmoni med seg selv og omgivelsene. Gjennom dette vil du også spre din lys-energi til miljøet rundt. deg. Å konfrontere mørket direkte er vel noe jeg vil frastå fra, jeg registrerer at de er der, men nekter å la de trekke meg ned på et nivå som er ønskelig for dem. Kraftdyrene kan være en god hjelper i så måte, og dekke det behovet du måtte ha i en gitt situasjon. Indianerne var nok ikke så dumme.

Jeg har undersøkt litt på min fars side. Siden jeg bor i arktis, er det uunngåelig å ha urkraft blod i sine årer, og ens utseende lyver ikke. Som du vet ble den samiske befolkning utsatt for all mulig urett gjennom assimilerings-prosessen på 18-1900 tallet, og både deres språk, religion og sang ble fordømt og forbudt. I denne harde da også kristningprosessen ble mye av den tradisjonelle inngang til spirituelle spm., ritualer og kontakten med naturen demonisert av kolonistene. Dette førte til mang en ødelagt sjel, og blokkerende energier i vårt område, som den dag i dag ikke er løst opp i. På min fars side var det flere som kunne stoppe blod, og som utførte ritualer til ære for moder jord og andre gude-vesener. Dette satte kristendommen en brå stopp for, og praksisen ble sett på som djevelens verk. Jeg har hele mitt liv hatt en sterk motstand til religion, og spesielt kristendommen. Ved senere selvstudie har jeg min oppfatning om sannheten, og respekterer andres tro. Bare jeg får ha min. Det er slik i denne så mangfoldige kosmologi, gode vesener og vice versa. Man kan lære av begge sider, og det er vår oppgave slik det er satt opp her nede.

Jeg velger å tro vi er på the winning side, og at vi ved å holde roen når stormen kommer, vil ri gjennom til det gjettede land. I ride my Lynx:)0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Lynx: Takk for det du deler også 🙂
Jeg har faktisk lært å stoppe blod, av min meget dyktige samiske sjaman-lærer, Eirik Myrhaug. Akkurat den blod-stoppingen har jeg ikke trent på, men vet hvordan og Eirik blir oppringt av flere sykehus om de ikke klarer å stoppe blodet på andre måter, da stopper han det på den måten, over telefon.. han er dyktig 🙂

I den blodstoppingen er det faktisk kristne Bibelord, da kristendom har eksistert i sameksistens også, og blandet seg med samiske tradisjoner, men vi har mistet mye av de samiske tradisjoner og arven fra forfedrene, men glem ikke, at før den kristne norske befolkning gjorde dette mot samene, så var det samme gjort mot den befolkningen. Også andre nordmenns forfedres arv har vi mistet og blitt fremmedgjort fra, og bare vi går langt nok tilbake, i alle kulturer og land, også den norske så er sjamanistisk praksis det opprinnelige før man ble pådyttet noe mer konstruert og dogmatisk.. selv om jeg også er kristen på et vis, praktiserer jeg sjamanisme, kabbalah og mye annet og forsøker å finne tilbake til forfedrenes tapte arv på mange måter. Og dette er også noe som ligger Synnøve veldig på hjertet. Det ligger nemlig mye kraft der, i alt det som ble tatt fra oss.. som vi trenger å finne tilbake til vår egen kraft og forfedrenes tapte arv og visdom, f eks i runene.

Ja, kanskje tiden er over, for en del ytre arbeid, men dette å skrive her er på et vis også ytre arbeid eller begge deler.. viktig å reformere samfunnet, opplyse og stoppe den onde agenda også, og det er jo det vi gjør sammen her :-)0 Svar10 år sidenLynx VeritasAbonnentLynx Veritas

wow, du har Myrhaug som lærer. Den mannen har power.
Ja forfedrene du. Av og til lurer jeg på om de observerer oss og heier på i vår bestrebelse her nede. Og man kan også tenke på om vi er her for å løse opp i deres karmatiske energier som er blokkert. Eller har vi kanskje vært forfedre før:), og er her for å rydde opp i knopene.

Jeg tror som jeg har nevnt tidligere at alle religioner er kuppet av we know who, men det betyr ikke at det eksisterer en grad av sannhet i dem alle. Jeg føler bare at den naturlige for meg er den som urbefolkninger praktiserer. Den kontakt og respekt for først og fremst moder-jord er det som tiltaler meg mest. Men hva er natur? Gjennom Kaballah, som jeg ikke kjenner så mye, kommer du vel i kontakt med noen energier som er naturlige i seg selv. Det er vel hvodan man kommuniserer med dem, og hvordan man bruker denne informasjonen som bestemmer utfallet av ens forhold til den. Alt kan misbrukes.
Som jeg har forstått er den herskende elite også bruker av Kaballah, men det er ikke ensbetydende med at Kaballah er noe mørkt og vondt. Jeg respekterer egentlig det meste, bare ikke blodofringer og black magic.

Hadde menneskeheten kunne hevet sin forståelse og kontakt med de tross alt tilstedeværende energier, og brukt ritualer i sin søken etter sitt egentlige selv og se ens del av helheten, kunne vi kanskje skapt en spirituell revolusjon. Noe jeg tror vi vi oppleve, om ikke for alt for lang tid. Dette systemet er long overdue, og må erstattes av noe bedre. Jeg er optimist, og håper på a better to morrow. Når den nå en vil komme.

Folk må tilbake til sine røtter. For nordmenn betyr det å se til sine norrøne aner, hvor bruk av runer kan være et verktøy. Hver får finne sin vei, ingenting er facit, og alt er mulig. Innenfor visse grenser.0 Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

To tunger-Støre lovte bort jagerflykontrakten til USA før den offisielle anbudskonkurransen var fullført!

«En måned før norske myndigheter offisielt valgte kampflyet F-35, skal minst to regjeringstopper fra Ap ha gått langt i å love amerikanerne milliardkontrakten.

Det kommer frem i en artikkel i svenske Aftonbladet i dag, på bakgrunn av dokumenter lekket til varslernettstedet Wikileaks, skriver VG.

Fra utsiden så det ut til at det var en hard kamp mellom produsentene av det svenske kampflyet JAS og det amerikanske kampflyet F-35 for å vinne jagerflykontrakten verdt titalls milliarder kroner sommeren og høsten 2008.

Men offisielle amerikanske dokumenter Wikileaks har fått tak i avslører at amerikanerne fikk sterke signaler om at slaget allerede var vunnet – før beslutningen offisielt ble fattet.

Daværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide (Ap) og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal begge ifølge de amerikanske dokumentene ha signalisert at F-35 lå an til å vinne jagerflykontrakten. »

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2034718.ece
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10027780

«I dag avslöjar Aftonbladet att Norge gick bakom ryggen på Sverige i mångmiljardaffären om Jas Gripen 2008. Dokument från Wikileaks visar att norrmännens intresse för svenska Jas bara var ett spel för galleriet. Upphandlingskriterierna var i förväg utformade så att USA blev enda vinnaren.»

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8218467.ab

Hva mer er kjent om «flykjøpet»? Etter at kontrakten ble tildelt har prisen steget til et uant antall milliarder som allerede er overført til USAs sorte hull kjent som det militær-industrielle kompleks. Nisse-Norge har punget ut og punget ut ved å kaste gode milliarder av dine og mine penger etter dårlige milliarder uten å se så mye som en prototyp komme til syne av det nye F35-flyet…!

Befinner Norges ministre seg i en tankekontrollert virtuell virkelighet?0  Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Dette er en varm potet som fortjener feite overskrifter. Mainstream kommer med en tannløs vinkling, som forventet. Gode overskrifter er hard valuta i informasjonsbransjen.

Støre og Barth Eide gikk USAs ærend, svenske ble lurt

Det er for mye godt stoff på NyS som blir gjemt bort med dagens opplegg. Når jeg skulle poste det siste om Wikileaks var det vanskelig å finne en plass for det :-(0  Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Debatten i kveld på Nrk 1 kl 21 30 i kveld, har et overraskende tema!

Hørte en intro og det skulle handle om lekkasjer og dissidenter og om hvorvidt Norge skulle gjøres til et fristed for slike!!!??

Vel verdt å få med seg for en del av Nyhetsspeilets oppegånde lesere og skribenter, noen av oss er i denne situasjonen selv, og har kjent på kroppen i årtier, hvordan det føles i et land som Norge.. temmelig heavy kan jeg love!

HA!! Norge skal da alltid være beste «gutt» i klassen når det kommer til å belære andre om hvordan tingene skal gjøres, gi kontroversielle fredspriser som kan ødelegge relasjoner til andre land og handelspartnere, kan de gjøre, men flertallet av disse prisene har gått til agenda-folk og agenda er det vel uansett.

Mange mange gode folk som burde ha hatt prisen forlengst, f eks Johan Galtung og The Guru of Joy – Sri Sri Ravi Shankar og den kvinnen som reformerte hele fengselse og politivesnet i India, Kiram Bedi burde vært selvskreven også, istedet har helt andre fått prisen, Al Gore, atomfysikere og slikt, det er noe alvorlig galt med den komiteen.. Her nevnte jeg bare noen av de verste forbigåelsene.. Fy skam!

Er enig med Ron Paul som fnøs av Norge med sitt renomme og fredspris landet faktisk har politiske fanger, dette var ang vår egen Synnøve som ble innlagt for ne gang etter å ha skrevet denne artikkel, og hun og jeg sammen led og fikk oppleve maktfolkene og deres lakeier og metoder hver gang vi forsøkte å gå ut med denne saken før det.

Å feie for egen dør, bør Norge lære.. Likevel vil jeg så absolutt støtte forslaget, om å bli et fristed for lekkasjer og dissidenter, vi har jo tatt imot en del asyl-søkere fra andre regimer, men vårt eget regime kan være temmelig hardhendte når stay-behind herer og mafia settes igang.. de har sine tjenere og fotsoldater også i politiet og det offentlige ellers..

Rom: Ja hvor skulle jeg plassere denne? Jeg søke på lekkasjer og dissidenter og havnet på EN, EN eneste artikkel og det var denne.. og jeg fant din kommentar her om Wikileaks og problemet med å plassere den..

ER det virkelig skrevet så lite om disse temaer her i lekkasjene og dissidentenes fremste høyborg? Det er ikke bra, i så fall..

Jeg har skrevet en del i kommentarfeltene men det kommer lite frem. Ønsker meg en artikkel fra JJ om emnet da han har god oversikt..

Men JA TAKK, la Norge bli et foregansland, et fristed og utstillingsvindu, for lekkasjer og dissidenter, så kanskje det er håp om et bedre liv for oss som er rammet og som står på for å få sannheten ut, og kanskje man da blir litt mer forsiktig og etisk i behandlingen av mennesker som lever i denne situasjon, også i Norge. LA oss få frem hvordan slike virkelig behandles i landet Norge før vi begynner å skulle være verdensmestere og belære andre! Hvordan har dissidenter det i Norge? Blir de trodd eller aktivt motarbeidet, overvåket og trakassert? Hvilke metoder brukes og av hvem?0 Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Singoalla
«Rom: Ja hvor skulle jeg plassere denne? »

Jeg holder på å lese et 20 siders brev om USA. Brevet kunne vær en hel kronikk, lang kronikk, 20 sider på NyS. Men det blir juks, copyworks og brudd på kopirettigheter, Men å lage en overskrift, en ingress om hva brevet handler om og en link er tillatt. Nettaviser er full av slike overkfiter med link til full artikkel for de som er interessert. En slik åpen side hadde vært ok på NyS.0 Svar10 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Rom: Du får høre med redaksjonen, om du har stoff til en artikkel eller andre forslag. Det flommer over av info, gode, interessante og viktige artikler og kommentarer her på NS, begrenset tid gjør at man umulig kan få med seg mer enn en brøkdel av dette.

En del folk gir tilbakemelding på at de synes det er litt uoversiktilig og vanskelig å finne tilbake, spesielt om man leter etter en kommentar, som ikke kommer opp når man søker, og det er vanskelig at man ikke kan få rettet små bokstavfeil osv selv, men istedet må la skjemmende feil stå om man ikke vil mase på de travle folkene i red i utide..

Om det finnes løsninger og om noe gjøres, må red bestemme..

Ang debatten jeg tipset om ovenfor, så hørte jeg mens jeg gjorde noe annet, tror den handlet mest om Wikileaks og ikke var så spennende som jeg trodde.

Men debattene fra Litteratur-huset pleier være ganske bra og de kan ses via pc her for de som ikke har Tv, den som var nå, legges snart ut også, trykk på den aktuelle dato:

http://www.nrk.no/programmer/sider/debatten/0 Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Singoalla
«…om du har stoff til en artikkel eller andre forslag»

Innholdet i brevet er flott, men der tar en evighet å lage er en liksomkronikk som egentlig er det samme omskrevet. Det koster dager å skrive 20 sider. Ser ikke noe poeng i lange kronikker, blit mere som lekser?

«En del folk gir tilbakemelding på at de synes det er litt uoversiktilig og vanskelig å finne tilbake, spesielt om man leter etter en kommentar, som ikke kommer opp når man søker,»

Dette er strukturen på NyS
Innledning – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom – kom

Man kan ikke søke på kommentarer.

Mens en enkle multi-user blog (dotclear) for en åpen side vi ha strukturen

Toppnotis -( kom – kom – kom – kom – kom – kom) (kommer under «comments»)
Toppnotis -( kom – kom – kom – kom)
Toppnotis -( kom – kom – kom – kom – kom)
Toppnotis -( kom – kom – kom – kom – kom – kom)

«istedet må la skjemmende feil stå »

Ja, det er strukturen på NyS

«Det flommer over av info, gode, interessante og viktige artikler og kommentarer her på NS,»

Ja, flommen av kommentarer inneholder er mere informasjon og er mere relvante enn hva innleder kommer med. Innledere er folk som ikke har tid, med et 2-3 unntak.0 Svar10 år sidenSkribentJ.Johansen

Tips: Legger dere inn denne link i for eksempel FeedReader, så får en alle kommentarene etter som de kommer her på NyS, og slipper å lete hva som har skjedd mens en var borte: http://www.nyhetsspeilet.no/comments/feed/0 Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Jens på TV2-nyhetene: «Vi har kjøpt det beste og det billigste flyet!»

Har ikke Jens fått med seg prisøkningene som har kommet i etterkant av kontraktsinngåelsen?

The Government Accountability Office’s director of acquisition and sourcing management testified that the GAO unit cost estimate is about $112 million. A congressional aide who follows the program told DoD Buzz that the unit costs were likely to be even higher. “You are looking at least $112 million JSFs, with estimates as high as $137 million – average unit procurement costs.”

http://www.dodbuzz.com/2010/03/11/jsf-costs-rocket-50-percent/

Dette innebærer mao. EN FORDOBLING.

Pytt, pytt hvilken rolle spiller vel 50 nye milliarder ut av vinduet for JensogJonas så lenge pengene går til å subsidiere sorte prosjekter, sånn som chemtrails?

Og hva med driftskostnadene? Eksperter kalkulerer med kostnader for drift og vedlikehold som vil ligge på et sted mellom 40 000 og 50 000 dollar pr. time i lufta.0  Svar10 år sidenkjell108Abonnentkjell108

Norge har kjøpt det flyet som passer best for en NATO utrykkingsstyrke til Korea eller Kasakhstan ? 🙁

Samme ammo. samme deler. Har vi behov for en jagerbomber? Neppe.

Hadde vil kjøpt russisk materiell hadde vil fått dobbelt så mye for pengene, masse info med på kjøpet, og en fiende mindre.0 Svar10 år sidenUffdaAbonnentUffda

Hadde vi kjøpt ditto fra Kina ville vi fått varen levert på døren innen 30 dg. Med siktene ferdig innstilt til å forsvare oss mot alliert femtekollone og NWO ;-)0 Svar10 år sidenSkribentMichelle

Jeg er jo 100% imot militæret, men la oss si det var fly som gikk på vann, noe vi vet har vært mulig i flere år allerede, så ville avtalen med Sverige klart vært bedre enn USA.

Selv om også Sverige er innunder illuminati seff, men Norge er enda høyere i illuminati-pyramiden enn Sverige pga NATO.

Sverige skulle jo betale tilbake Norge pengene uansett i form av å inngå avtaler med Norsk industri.

Hva er det Norge produserer eller gjør som er positivt for verden? Og hva er det politikerne prater om som er bra og ikke løgner?

Men viktigst er tilgivelse for alt og kjærlighet til alt!

La oss iallefall huske at politikerne i Norge er under tung mind-control og konstant overvåkning av internasjonale hemmelige etterretninger osv seff..
http://www.flickr.com/photos/56042854@N05/5224283641/in/photostream/0 Svar10 år sidenBelzeBobAbonnentBelzeBob

Forsvaret kan bare legges ned. Hva skal vi med det? Al Q’eida med sine trusebomber og sjampobomber lurer jo bak hvert hushjørne uansett. Jagerfly hjelper ikke mot slikt.

Hvem skal invadere oss? Sverige? Russland kanskje mer sannsynlig? Vel, nå er vi jo i praksis okkupert av USA. Er det verre å være okkupert av Russland? Kina?

Noen må jo begynne nedrustningen. Tenk deg hvor kult det hadde vært om vi rett og slett forkastet hele militæret og tok sjansen? Tenk på alle pengene vi hadde spart.

Hvordan står det til med forhåndslagring av atomvåpen i Norge, forresten? Er det ikke slik at USA lagrer atomvåpen her? Hva syns vi i så fall om den saken? Dette har det ikke vært debatt om på 20 år…0  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Forsvaret duger ennå som skalkeskjul for CHEMTRAILS, narkosmugling for storebror USA og andre aktiviteter som bryter ned livskvaliteten i det norske samfunnet.

Selvfølgelig må vi ha Forsvaret, men bør det ikke døpes om til ANGREPET, også kjent som DEN INDRE FIENDEN…?0 Svar10 år sidenyeAbonnentye

Jonas Gahr Støre tatt i løgn nå!

Gahr Støre løy kaldt og kynisk rett til det norske folk i et intervju til TV2s reporter!! Hva annet lyver han om? Hvilken agenda han har for Norge og hvem han EGENTLIG jobber for?

Med det iskalde beregnende blikket mens han løy er jeg ikke i tvil om at han kan lyve om alt annet også. Dette er oppsiktsvekkende, men aldeles ikke overraskende.

Se reportasjen og opptaket på TV2 om dere har mulighet.

Her er referatet:
http://mobil.tv2.no/nyhetene/utenriks/midtosten/stoere-har-hatt-hemmelige-samtaler-med-hamas-3400055.html?REF=0  Svar10 år sidenUrsusAbonnentUrsus

‘Støre’ er en virkelig foruroligende sjuk dude. Alle med et åndelig blikk kan se det. Forhekset. Som du sier, med sitt iskalde beregnende blikk kan ‘han’ si hva som helst, selv om det er rein løgn eller what so ever. De med litt ‘graveinspirasjon’ kan også se litt på hva ‘han’ steller i stand ved sin ‘heimgård’ (bare en inspirert hunch…en villfarelse…).

Tror det var Ulven her på speilet som pinpointet at flere av våre politikere er kloner… og jeg kan være villig til å si meg enig, bare at forhekset kanskje nok er en bedre beskrivelse (de er roboter, mistet sitt indre jeg). Se også på vår kjære praim-minister, mr. S., avslørt av ganglaget, alle som en. Kvakk kvakk.

:)0 Svar10 år sidenyeAbonnentye

Gahr Støres bakmenn av kommunikasjonsrådgivere jobber nok nå på spreng for å ro løgnen inn på grunna og tørt jesuitt-bio-robot-klone-land.

Rett etter løgnen, før han skulle svare med sannheten, tok han høyre hånd og kjente etter under jakka. Var det TV2s mikrofon, eller var det feed-boksen for svar på ubekvemme journalist-spørsmål stilt til bioroboten Gahr Støre?0 Svar10 år sidenThorAbonnentThor

Vinkler den heller til at Støre og Bildebergerstoltenberg,samarbeider om dette for å få Høyre siden til å stille kabinettspørsmål for å få BildebergerSiv i regjering,bare et spill for galleriet..Stoltenberg følte seg merkelig utillpass da han «vant» valget sist..0 Svar10 år sidenyeAbonnentye

Thor, du er nok inne på noe der. Tålmodighet og langsiktig planlegging er deres stikkord. Fransk elite-skole utdannede Støre ser nok for seg en internasjonal lederposisjon i samarbeid med den selvoppnevnte amerikanske makteliten.

Den gode kontakten han har med general Gration, spesialutsending for Afrika og visepresident Bidens nære medarbeider er nok et nyttig bekjentskap for å bidra til en posisjon for ambisiøse Støre når tiden er for et regjeringsskifte og Støre vil klatre i maktstigen.

Støre har solgt Norge for personlig vinning og lagt veien åpen for fremmede makter til å ta for seg av Norge og til at Norges ressurser blir brukt til å finansiere kriminell internasjonal viksomhet i andre land på vegne av maktsyke og profitt-umettelige kyniske aktører som velvillige ofrer liv for sin egen egoistiske agenda.0 Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Støre Lar EU gi bøter i Norge:

«Ut fra en samlet vurdering anser vi det mest hensiktsmessig, også for å ivareta norske interesser på luftfartsområdet, å akseptere Kommisjonens tilnærming», sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Europautvalget på Stortinget denne uken.

EU-kommisjonen har vært svært opptatt av at flysikkerhetsreglene må være de samme i hele EØS-området. Kommisjonen har vist til at det kan være en sikkerhetsrisiko om det ikke er tilfellet. »

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2077645.ece

«Det kan innebære en sikkerhetsrisiko dersom Norge ikke lystrer EU-diktat».

Er det ikke noe kjent med dette påskuddet for å fortsette å undergrave Norges suverenitet og våre borgerrettigheter: «Av hensyn til nasjonens sikkerhet». Det skurrer, liksom hakk i plata.

Forøvrig er vel europeisk flytrafikk blant verdens aller sikreste transportformer, selv uten det siste EU-direktivet og uten norsk tilslutning til dette.

Det vil til og med være mulig å frita piloter og kabinpersonale for sikkerhetssjekking og å oppheve forbudet mot at mødre som reiser med små barn i flyet ikke får lov å ha med noe å drikke til sine små, uten at dette vil redusere flysikkerheten…

Har du forresten lagt merke til at innkallingen til kjøretøy-kontroll som vi norske bilister får annethvert år ikke lenger heter «EØS-kontroll»? Nå heter det EU-kontroll…

Jesuitt-smygeren Støre får det sakte som han vil. Inkludert at han har fått fjernet riksretten som er beregnet på landssvikere som ham.0  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Aftenposten idag: Etter at EØS-avtalen ble innført for snart 20 år siden har Norge innført 8000 EU-lover. Kun én gang har Norge klart å fremforhandle unntak i en betydelig sak.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4045602.ece

Merk at nå har selv Aftenposten funnet skurr i mind controll-programmeringen til Jensemann:

«statsminister Jens Stoltenberg uttalte (Ap) at Norge ofte får det (dvs. unntak fra EU-lover).

– I de aller, aller fleste tilfellene har vi funnet gode løsninger, fått til tilpasninger, fått til endringer, påsto han.

En omfattende kartlegging viser at det ikke stemmer.»

Er det ikke på tide å kalle en spade for en spade: NORGE ER FUCKINGS MEDLEM AV EU! Tidenes landssvik er et faktum. Og de skyldige i sviket er ennå i live blant oss: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.

Det er ikke engang nødvendig å gjeninnføre riksretten (som Jonas & Jens demonerte og avviklet som en ubehagelig giljotin mens Bilderberg-pressen samtykket musestille for noen år siden). Både grunnloven og straffeloven har bestemmelser som kan brukes på Gro, Jonas og jensemann.

Er det så vanskelig å skjønne at fløyteblåser-Synnøve ble buret inne av psykiatrien kort tid etter at sprengstoff-artikkelen kom på trykk. Hun slapp jo katta ut av sekken!

Og takket være EU og internett er Gro Harlem Brundtlands signering av Norges EU-medlemskap i juni 1994 nå tilgjengelig for alle for å se:
http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566

Gro begår sitt svikefulle signatur-underskrift etter 1 min. 35 sek. i videoen. Dette skjedde mens Norge deltok i sitt første fotball-VM noengang i Mexico i 1994 og Norge hadde vunnet 1-0 over Mexico og alle var opptatt av alt annet enn politikk i lukkede rom.

Naturligvis var det ikke et ord i norske aviser om at Norge og statslederne for EUs øvrige søkerland var på Korfu i rituelt høytidelig EU-toppmøte dengang.

Tro hva de norske sviker-politikerne holder på med bak vår rygg nå som Norge er i Ski-VM rus. Skal vi gjette på at de pusher planene for innføringen av SLAVEKORTET, som globalistene har planlagt for oss alle, og derfor kamuflert som «NASJONALT ID-KORT» – ha, ha, ha, globalistene har planlagt å fjerne alle landegrenser (de er allerede godt i gang), det vil ikke være behov for pass, så kjøttbeinet de kaster til oss goyim-masser er at SLAVEKORTET blir kalt for «nasjonalt» – for liksom å stimulere nasjonalpatriotismen, enten den befinner seg i skiløypa eller foran TV-skjermen.

Go – SLAVEKORTET – go! Her er Dagbladets VM-PUSH for å pushe oss norske borgere utfor stupet og inn i en situasjon hvor vi blir lett offer for totalitære krefter:
http://www.dagbladet.no/2011/02/26/nyheter/id-tyveri/innenriks/norsis/idex/15580276/0  Svar10 år sidenMoleAbonnentMole

– En av Nobelkomiteens største forsømmelser er at de ikke har gitt fredsprisen til EU.

Støre refser Nobelkomiteen.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/110326/store-refser-nobelkomiteen0  Svar10 år sidenarifkarimAbonnentarifkarim

Haha, morsomt å se en globalist gråte :D0 Svar10 år sidenMoleAbonnentMole

Utenriksminister Jonas Gahr Støres kandidatur til Arbeiderpartiets sentralstyre har skapt problemer for valgkomiteen, som må forklare distriktene hvorfor menn over 50 fra Oslo skal prioriteres.
http://www.abcnyheter.no/node/1287490  Svar10 år sidenMoleAbonnentMole

Aps sentralstyre utvides med ett medlem for å gi plass til Jonas Gahr Støre.
http://www.dagbladet.no/2011/04/05/nyheter/politikk/arbeiderpartiet/innenriks/jonas_gahr_store/16082218/

Tenk om slik praksis kunne tas i bruk ved andre tillfeller, istedet for å kutte, kutte og kutte.
Nei makan til maktbruk skal en lete lenge etter.
Politikerforakten når snart sitt klimaks.0 Svar10 år sidenMoleAbonnentMole

En plass i Aps sentralstyre vil styrke Jonas Gahr Støres kandidatur som en fremtidig partileder og statsminister, mener Ap-ere.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4084469.ece0 Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

Ap sier nei til postdirektivet!

Grasrota i Arbeiderpartiet har spent bein på Janus-Jonas og Juge-Jens ved å si NEI til EUs postdirektiv!!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10092159

Nå skal vi bruke veto-retten sier Bilderberg-Jens.

Så får vi se om jesuitt-Jonas husket å legge inn en VETO-rett for EU-nasjonen Norge da han tauet oss inn bakveien sammen med LANDSSVIK-Gro i 1994…

Sannheten kommer vel for en dag…0  Svar10 år sidenUlvenAbonnentUlven

EU trenerer Norges NEI til EUs postdirektiv, og jesuitt-Støre jatter med!

«EU inviterte Norge til en dialog om postdirektivet da Jonas Gahr Støre (Ap) orienterte om Norges historiske nei til direktivet.

– Reaksjonen fra EU-siden var at de noterte seg den norske holdningen. Og de inviterte Norge til en dialog om de problemene Norge ser ved direktivet, sa utenriksminister Støre etter møtet i det halvårlige EØS-rådet mandag ettermiddag.

– Dette er en invitasjon vi svarer positivt på. Så får vi finne et tidspunkt å sette oss ned med EU-siden, og det er naturlig at vi får til et slikt møte på denne siden av sommeren, sier utenriksministeren videre.»

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2148117.ece

Landssviker-puddelen Støre logrer og gir labb straks EU byr på et kjøttbein.

Så får vi se hva det blir til med NEI til postdirektivet. Skal vi regne med at det blir en snik-innføring av postdirektivet, hvor visse bokstaver endres og kommaer flyttes, men at realiteten likevel blir den samme?

Støre vet vel det som Gro en gang sa i sin tid – så uklart at selv ikke EU-kritiske journalister klarte å oppfatte det – at Norge ikke har noen vetorett overfor EU-direktiver, mao. at «Vetoretten finnes bare så lenge den ikke blir brukt».

Hvorfor? Fordi Norge er snik-innlemmet i Norge bakveien, av landssviker-paret Harlem Brundtland og Støre, slik denne artikkelen gjør det rimelig klart.0  Svar10 år sidenMoleAbonnentMole

Postdirektivet.
Utanriksminister Jonas Gahr Støre ga mandag EU beskjed om at Norge seier nei til postdirektivet. No skal han i dialog med EU for å finne ei løysning.
http://www.aktuell.no/posthornet/article5615287.ece

Ap nei til postdirektivet.
Det er et sviende nederlag for partiledelsen.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7588168

Posten i USA snart konkurs

United States Postal Service holdes i live av statlige overføringer som stopper opp før året er omme. Selskapet har 100 milliarder kroner i gjeld.

Kongressen er nå usikker på hva som skal gjøres med det statlige postselskapet – som opplever fallende markedsandeler i et marked som krymper.

Må gjøre som Europa

Kutte antallet ansatte dramatisk

Legge ned brorparten av postkontorene, som i dag teller 32.000
Gå over til post i butikk

Satse på digitale kommunikasjonstjenester
http://e24.no/makro-og-politikk/posten-i-usa-snart-konkurs/20063479

Posten er en verkebyll for staten, å Støre gremmes fordi han ikke fikk det som han ville, ennå!

Norge håper dette vil slå ann
http://lab.digipost.no/nor/pages/4-om_posten_beta
slik at de kan permittere de fleste statsansatte i posten norge.
Og snikprivatisere posten/pakkeleveringer i norge.0  Svar10 år sidenIznogodAbonnentIznogod

Hvordan henger dette sammen med myndighetenes ønske om å kontrollere alt?0 Svar9 år sidenStatanAbonnentStatan

Hva med om du tok deg tid til aa lese litt fremfor aa tro at andre jobber for deg?0 Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Jurist Synnøve F. Taftøe har i brev til Øyvind Aarsnes i ‘Folkeaksjonen mot EU-medlemskap’, forklart hva som skjedde ved hva hun kaller statskuppet i 1945:

“Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar over i 1989. Jeg visste derimot at Jens Christian Hauge har spilt en nøkkelrolle både i 1945 og i alle år siden og jeg mistenkte han for å være den “agent Oskar” som Mossad var så stolt av.

Det var onkelen til Stein Rognlien som kom med bud fra de allierte om at statsborgerloven skulle endres slik at tyskgifte kvinner og nordmenn med tysk avstamning på farsiden ble fratatt det norske statsborgerskapet. Bakgrunnen var at okkupasjonsmyndighetene ønsket hjemmel for fengsling og utvisning. De ansvarlige saksbehandlerne i justisdepartementet nektet og medvirke. Men regjeringen Gerhardsen fremmet likevel forslaget og fikk Kongen til å underskrive på denne provisoriske anordningen som juridisk sett er et statskupp, idet den uttrykkelig setter statsborgerlovgivningen ut av kraft. I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling. Mens de andre departementene overleverte sine arkivalier til riksarkivet, klarte Stein Rognlien, som http://www.grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html
ekspedisjonssjef i lovavdelingen å hindre at ugjerningene fra 1945 ble utsatt for offentlighetens søkelys. Sannsynligvis er dette arkivet fortsatt utilgjengelig selv om Stein Rognlien, om han fortsatt lever, neppe er i stand til å vokte det personlig lenger.

Men Stein Rognliens største “synd” er ikke at han har voktet hemmelighetene til kuppmakerne av 1945, men at han selv har rasert grunnleggende norske rettsprinsipper og indoktrinert spesialutplukkede jurister som så er plassert i nøkkelstillinger i domstoler og forvaltning. Etter min oppfatning er det Jens Christian Hauge og Stein Rognlien som mer enn noen har ødelagt det norske rettssystemet.
————————————————————————
Min kommenar:

Dokumentet som viste at Norge var formelt okkupert av de allierte, har Synnøve sett med sine egne øyne i UD, det hadde kongens underskrift.

Dette har vi snakket om en del ganger, senest i dag, formelt opphørte okkupasjonen 13 desember 1945, og folket har aldri fått vite om dette, bortsett fra de som har lest det som refereres fra Synnøve ang dette på nett og i Per Aslak Ertresvågs bok – Sov mitt lille Norge, side 56.

Synnøve understreker av selv om okkupasjonen FORMELT oppørte etter kort tid, så virker det i praksis ennå, pga de avtaler og nøkkelpersoner, de føringer og agenda som ble sikret da og senere videreført frem til nå.

Er det noen vei ut av dette?

Synnøve er opptatt av Jesuittenes nøkkelrolle. De gir råd til politikk og diplomati, og gjennom diplomatiet. De er over bildenbergerne og frimurerne. De er et nettverk som kan ligne internett.. omfattende og infløkt, de legger føringene og har sine tentakler overalt, sier Synnøve.

De konspirerer noe veldig, og derfor ble jesuitter og jøder nektet adgang til riket i den opprinnelige grunnlov. i håp om at vi med det kunne bevare vår selvstendighet, fpr å beskytte oss litt, men forgjeves.

De har sin rot i den katolske kirke, den sataniske pengemakt og bankvesen, skapt av sionistene og samarbeider med dem. Synnøves beskrivelse er faktisk ikke så ulik Bibelens beskrivelse av dette uvesen.

Som en kuriositet, fortalte Synnøve at det øverste skiktet i frimureriet, både før, etter og også under krigen, fikk sine ordre, hva de skulle gjøre i en boks. Disse lapper/skriv som ble lagt i denne boksen kom fra Jesuittene…

Vi konstaterte at frimureriet har en viktig ting til felles med politiet, e-tjenestene og millitæret. Det er at den enkelte skal følge ordre, gjøre som han blir bedt om, uten å spørre, uten motforestillinger og uten å vite hvorfor.

På denne måten kan man også få gode folk til å gjøre mye rart mot sine medmennesker, f eks for å trakassere noen, uten at de vet noe som helst om personen og helheten, hvorfor de gjør det, bare utfører.

Rett etter samtalen med Synnøve hørte jeg på nyhetene, at man skulle overvåke og ta tak i spesielt slike konspi-personer og nettsteder, og spesielt personer som hevder slike ekstreme ting som at vi er eller er i ferd med å bli okkupert, skulle slås ned på. Fordi om ikke slike holdninger stoppes, så ville det blir flere smell, sier mannen som har hatt som oppgave å overvåke en del nettsteder. Greit at en av de viser sitt ansikt..

Mer og mer avtegner agendaen seg,
hva som skulle bli følgene av dette angrepet..
Føringer som nok var lagt på forhånd, som ang 911, hvor Bush sa en tid etterpå: Lets not tolerate conspiracy theories..
Nå ser vi blåkopi av opplegget her i våre egne medier i Norge.

Men hva når sannheten er at vi ble okkupert og lever i følgene av det ennå, da blir det farlig å søke sannhet og også slike som oss, rammes..

Dette har Synnøve og jeg sett og sikkert mange som leser dette også,
uavhengig av hverandre. Hvor lenge kan vi snakkes såpass fritt her?

Det snakkes om mer åpenhet, men man får ofte det motsatte av det som sies.. Også Bush snakket masse om frihet etter 911..

For mange av oss blir det som å se en dårlig patetisk film..

Synnøve har det ellers etter forholdene bra, men ønsker å holde en lav profil og ikke gjøre noe som kan fremprovosere nye overgrep fra psykiatri osv.

Hun følger med i debattene her i perioder og hilser til dere alle :-)0  Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

PS, jeg har uteglemt et ord, historien om at ordrene til frimureriets øverste kom i en boks, gjaldt det TYSKE frimureri. Glemte ordet tysk, sett det gjerne inn og slett denne kommentar. Om det fungerer slik andre steder, vet vi ikke. Takk.

Ellers vil jeg si at om det er slik at man spesielt skal gripe tak konspirasjons-teoretikere og folk som mener at vi er/blir okkupert, så er det fordi at her finnes sannheter som man vil torpedere og dementere.

Ved å skrike om antisemitisme osv, har man trygt gjort det til tabu å diskutere hvem det er som egentlig styrer, landet og verden.

Det er farlig men viktig at vi ser disse taktikkene som spilles ut nå, for å kneble og stoppe en del mennesker og synspunkter som kom sannheten for nær. Dersom det ikke var slik, trengte de ikke agendaer og strategier for å bringe til taushet visse personer og holdninger.

Er spent på hva som skjer med oss fremover, oss som har disse ukurante og ulovlige meninger. Mer sensur er sannsynligvis det første som skjer. men hva skjer når vi nektes å få ytre oss, vi er ganske mange da.. Hva gjør v da? En annen mulighet er at de lar Haarp eller menneskeskapte solstormer utslette og sette ut av spill nettet og de muligheter vi har her..0  Svar9 år sidenFRIMANNAbonnentFRIMANN

Att de er redde betyr at de overvinnelige. Er de uovervinnelige, hadde de ikke vært redde.0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier arbeidet med å finne en dato for besøket pågår, ifølge VG.

– Jeg har fått et veldig tydelig budskap fra Det hvite hus i dag, om at de ønsker statsministeren velkommen. Timeplanene vil vise hvilken dato det blir, sier Støre etter et møte med USAs utenriksminister Hillary Clinton fredag.

Arbeidet med å få til et slikt besøk skal ha blitt intensivert etter terrorangrepet 22. juli, ifølge VGs kilder.

Stoltenberg skal helt siden George W. Bush var president ha ytret ønske om å få besøke det hvite hus. Ønsket er blitt formidlet gjennom Norges og USAs ambassadører.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/110813/stoltenberg-planlegger-besok-til-det-hvite-hus

What is the agenda`?0  Svar9 år sidenStatanAbonnentStatan

Det hele virker suspekt. En kommisjon som skal holde paa i et aar? Kan det stemme? Saa plutselig, er Stoere i USA og faar «troest» av Clinton?

Eller er det noe annet han faar? Feks en grad hoyere i en slags orden, der den forrige var fra besoeket i Afganistan, som hadde «false flag» all over it.

Er det en jeg tror er selve «gudfaren» i Norge, naar det gjelder NWO, saa er det Stoere. For meg representerer han noe fryktelig svart. Det har jeg ment i alle aar og lot meg ikke sjarmere av denne smarte karen.

Jeg skulle gjerne visst mere om bakgrunne hans, feks familiebaand osv. Jeg faar frysninger naar jeg ser ham og tror han er en slags Norges «Dick Cheney» eller det som vaerre er.0 Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

I går kunne utenriksminister Jonas Gahr Støre bekrefte at arbeidet med å spikre datoer for Jens’ besøk hos president Barack Obama pågår.

Etter å ha spurt fire ganger skal statsminister Jens Stoltenberg (Ap) omsider besøke den sittende amerikanske presidenten i hans ovale kontor.

Arbeidet med å få til møtet skal ha blitt intensivert etter terrorangrepene i Norge,……

I et hemmeligstemplet dokument skrev Barry White til president Obama: «Statsminister Stoltenberg har høye tanker om deg, og ser svært frem til ditt besøk. Han fortalte meg også at han har et sterkt ønske om å besøke deg i Det hvite hus.»
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10081212

Nå har vel sikkert den amerikanske stat sett at Solltenberg er blitt flinkere til å lyde ordre, altså ikke har så høye tanker om seg selv lenger, for nå er norge tross alt med i terrorklubben.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de nye opplysningene gjør at de ikke lenger tror de siktede hadde planer om terror på norsk jord.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/pst-gaar-bort-fra-teori-om-terror-paa-norsk-jord-3300661.html

Planla terror på norsk jord

PST bekrefter overfor NRK at det forelå planer om et terrorangrep på norsk jord.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.72072400 Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Minner om at den som Bush ønsket skulle granske 911 var Kissinger.. som siden sa nei.. som regel er det de som er bak, som leder granskningen og komiteen er forøvrig bemannet med folk som er helt uvitende, ang f eks mind control, e-tjenester osv. Han fra e-tjenestene vil sansynlivis dominere det hele.

Videre kommer de til å ha en sekretær, som har full kontroll over korrepsondanse til og fra, hvem som slipper til osv. Og som vil hindre kommiteen i få få se materiale som ikke passer til konklusjonene gitt på forhånd.

Målet med slike kommiteer er tåkelegging, tilsynelatende granskning og ansvarsfraskrivelsene. Eksemplene er mange på dette i praksis..

Statan: Det som du antagelig søker og undrer deg på, finnes antagelig ikke på nett, jeg regner med at det forhindres/fjernes. Men snakket med Synnøve noen ganger om at det vi ser er vel det vi ser, og at vi kanskje rett og slett må begynne å stole mer på det vi ser.. Da ler hun godt 🙂

Hans utseende er ikke stygt da, ikke slik jeg ser det, tvert om. Men det er noe annet der og som du ikke får bekreftet, og antagelig forblir det slik. Så får vi heller se og bedømme ut fra hva vi ser av en person og hans handlinger, som visstnok skal være svært Jesuittiske. Og han hadde jo et opphold i Frankrike, i sin undom før han kom rett inn, som pur ung og ble nærmeste rådgiver for statsminister Gro, mens de fleste andre har et slikt opphold i USA. Det som er sikkert er at de ikke tjener folket.

Når det gjelder Thorvald Stoltenberg skal han visstnok være ekstremt uvitende.. det er visstnok også et kriterie. Mange av våre politikere er faktisk uvitende om mye av det vi vet.. og derfor handler de som de gjør.0  Svar9 år sidenStatanAbonnentStatan

Ja han virker rett og slett som en som er avla frem…

Men faar da haape jeg tar feil da. Dette jesuitt greiene er skremmende.0  Svar9 år siden

trackback

Norske dissidenter og statlig sensur. « balder6’s Hobby og politiske blogg !

[…] hotell cæsar for den saks skyld. Hun ble tvangsinnlagt for andre gang pga en artikkel hun skrev HER. Hun burde kanskje vært innstilt til Nobels Litteraturpris eller fra Nordisk Råd for enten denne, […]0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

EU-direktiv truer norske milliardkontrakter!

Norge kunne bedt – og kan fortsatt be – om fritak fra et EU-direktiv som truer norske milliardkontrakter i utlandet. Men Finansdepartementet ser ingen grunn til å be om det.

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2206529.ece

Hvorfor skal Norge måtte be om lov til ikke å følge EUs duste-regler når Norge ikke engang er medlem av EU?!

Nå bør vel snart også norsk næringsliv gå inn for NORGE UT AV EØS!

Forresten, hvem er leder for NHO? Jo – Bilderberg-Bernander.

Og hvem er toppbyråkrat i Finansdepartementet, som ikke finner det bryet verd å søke om unntak for et sludderpåfunn fra EU? Bilderberg-Gjedrem.

Og med Bilderberg-Stoltenberg som statsminister er det naturligvis ikke noe håp. Norge er bundet til EU-masten med mann og mus. Demokrati? Ha – ha ha – husk å stemme ved valget vårt.

Jeg mener å huske at Norge to ganger har sagt rungende NEI til EU! Men dette kraftige signalet ble kanskje ikke fanget opp av Bilderberg-Brundtland…0  Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Nilscava: Som de faste leserne her vet, begynte det for meg i 1999, hvor jeg fikk innsikt i flere betente justismord som ikke tålte dagens lys. Mitt liv og hverdag ble endret totalt, fordi det viste seg å være sterke krefter som motarbeidet at sannheten skulle frem, i disse konkrete sakene.

Sabotasjen var ekstrem og gikk på de fleste områder i mitt liv, man kan kalle det hverdags-sabotasje – det meste blir trøblete, slikt som strøm, vann, nettforbindelse, telefon, inkassoer i fleng for regninger som ER betalt, angrep på utallige pc som blir sabotert istykker osv osv osv. Rett og slett meningsløst trøbbel som hindrer en i å fungere og som tar det meste av ens tid for å ordne opp i, men også baksnakkelser, infiltrasjon og svertekampanjer osv. Metodene er mange og stygge.

Terroren er lagt opp slik at det meste KAN ha en naturlig forklaring isolert sett, men mengden av motarbeidelser og trøbbel er ikke til å ta feil av.

Man forstår og får også hint om at man bare kan gi opp kampen og konsentrere seg om andre ting så blir alt bra. Dette har pågått siden da. I perioder kan man dele info, men da kommer også følgene og man må holde kjeft for å overleve, ingen dissident kan makte å ytre seg annet enn i perioder. Til det er motkreftene for sterke. Det som kan ses i kommentarfeltene av stigmatisering, mobbing og motarbeidelser, er toppen av isjfellet, privatlivet rammes desto hardere og samtidig.

Likevel har jeg vel vært heldig, som fremdeles lever og som ikke har vært tvangsinnlagt og dopet ned og forsøkt ødelagt med gifter og kjemikalier, som f eks artikkelforfatteren her, Synnøve Fjellbakk Taftø har måttet gjennomgå.

Den konkrete infoen ang de sakene, var at det norske rettsystem og politi har handlet sterkt klanderverdig og uetisk, dømmer uskyldige mennesker med vitende og vilje. Eksperimenter på befolkningen, spesielt fanger, fikk jeg mye innsikt i og jeg skrev også dokumenter som ble levert til en kommisjon oppnevnt av regjeringen ang dette, i 2003/2003. Sammen med Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde og Ida Bjørn-Hanssen, et arbeid som også ble motarbeidet i ekstrem grad.

Den saken jeg jobbet mest med, var et justismord kreert av Mossad, det våger jeg si rett ut nå. Folket bør vite. Det var en av sikkert mange hevn-aksjoner utført på norsk jord. At vi fikk vite litt om hva som skjedde på Lillehammer, var jo bare fordi en del ting gikk galt der, mens mye annet forblir skjult.

Til de som lurer på hvorfor trakasseringen faktisk ER og har vært så ekstrem mot meg, så kan dette være forklaringen, Mossad har vært i bildet hele tiden og de ER ekstreme, deres metoder likeså. Det bør ikke være vanskelig for noen å forstå.

Det har gått hardt ut over mitt liv og helse, selvsagt. Målet deres er at jeg skal holde kjeft, rett og slett, eller stigmatisere, sverte og latterliggjøre meg så mye at min troverdighet knuses. Charakter assasinatin fotsoldater har vi sett her inne også.

Etterhvert som trakasseringen ble ekstrem, ble jeg invitert på møter osv, kom i kontakt med andre som også var dissidenter, andre som satt på info om helt andre ting, og vi snakket sammen og delte både den info vi hadde og info og erfaringer ang metder, motarbeidelser osv.

Det e faktisk MANGE som lever som dissidenter i Norge, de fleste ytrer seg ikke. Det er de som ytrer seg og får infoen ut som skal stoppes, selvsagt.

Den info jeg har fått kjennskap til, har jeg forsøkt å dele og få ut til folket, både her og andre steder. Så der henviser jeg til mine kommentarer både tidligere og i den seneste perioden, dessverre er det ikke så lett å finne frem i kommentarfeltene her på NS, men de som har fulgt med over tid her vet hva jeg snakker om, og denne forklaring får holde for resten. Kan ikke gå i omfattende diskusjoner nå. Har nok med å overleve og ta tak i en del ekstreme konsekvensene av trakassering som har pågått en tid. Og ber om respekt for dette, men du fortjente et svar og det får du her.

De som har evne til å forstå og se dette ser det, de som ikke vil eller kan se det får tro meg på mitt ord, eller ut fra det jeg skriver her. Om det ikke er nok kan jeg ikke hjelpe dere.

Den siste perioden jeg har ytret meg her nå, har vi snakket mest om 22/7 – forsøkt å legge brikkene på plass, forstå hva som skjedde og hvilke krefter som er bak osv. Dette var tydeligvis også noe visse krefter ikke ønsket heller.

Det arbeid som på tross av motarbeidelser og laterliggjøring ble gjort her i kommentar-feltene på NS i så måte står det respekt av. Mennesker med en del brikker, innsikter og forståelse møttes her og delte info og fant ut av tingene sammen. Så langt som det var mulig.

Ble hindret i å poste en del, men kunne merkelig nok poste temmelig fritt ang Mossad og forbindelser til Norske regjeringer osv, innleggg som kan leses bla her:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-40/#comments

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-41/#comments

Selv om slik info kan finnes på nett, så liker ikke status Qou kreftene at noen vet å grave det frem og få infoen ut til folket – vise sammenhenger osv.

Og det er vel nettopp det som en del er dyktige på her på NS, og de som da kommer sannheten for nære og evner å formidle den ut til folket, vil få merke disse krefters nærver i sitt liv. De som ikke merker det, behøver ikke dermed tro at det ikke er reellt for andre. Dissidenter vil mistenke slike for å være doble, siden de slipper unna trakasseringen som vi andre får gjennomgå.

Det ER sant at miljøet er gjennominfiltrert. Det har vært påstått av flere pålitelige kilder at så me som 90 % av de som fremstår å jobbe imot NWO er infiltratører som egentlig jobber for dem og også sprer inside-info, blandet med desinfo. Tallet høres ekstremt høyt, men at det er mange doble og infiltratører i miljøet og denne info-krig er det ingen tvil om.

Det å få info ut til folket er viktig, og det er de som makter og evner å gjøre dette som blir utsatt for represalier. Selv er jeg ikke knyttet til Folkets info-nettavisen men jeg ser at de har gjort en god jobb i det senere, og håper at deres liv ikke blir som mitt, som en følge av dette.

Vil poste denne linken her, siden den har relevans til artikkelens innhold og også er et veldig godt eksempel på hva slags gravende arbeid, spørsmål som stilles og info som gode folk får ut til folket, som motarbeides:

‎05.september holdt Jonas Gahr Støre foredrag med tittelen «Med rett til å beskytte: Et handlekraftig FN?». Etter foredraget fulgte en tam debatt, før det var duket for spørsmål fra publikum. Vi var selvfølgelig der. Martin Larsen

Jonas Gahr Støre blir konfrontert om grunnlovsbrudd 05.09.2011

http://www.youtube.com/watch?v=ZreK7yzrDO00  Svar9 år sidenolaAbonnentola

Norge kan bli tvunget til å betale EU milliarder

http://www.na24.no/article3259332.ece

Jeg mener vi allerede betaler alt for mye til svina på toppen, og det er uaktuelt at vi skal betale til de.
Vi må få stilt landssvikere for retten, og få meldt oss ut av Illuminati verktøyene.0  Svar9 år sidenolaAbonnentola

Norge kan bli tvunget til å betale EU milliarder

http://www.na24.no/article3259332.ece

Jeg mener vi allerede betaler alt for mye til svina på toppen, og det er uaktuelt at vi skal betale til de.
Vi må få stilt landssvikere for retten, og få meldt oss ut av I-llu-min-ati verktøyene.0  Svar9 år sidenolaAbonnentola

Hvorfor kan jeg ikke legge inn kommentarer med I-llu-min-ati uten bindestreker?0 Svar9 år sidenBelzeBobAbonnentBelzeBob

UFO sier:
26. 10. 2011 kl. 12:16

«Hvorfor kan jeg ikke legge inn kommentarer med I-llu-min-ati uten bindestreker?»

Jeg tror det er en konspirasjon. Nå skal jeg prøve: Illuminati.0 Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

UFO: Du har herved konstatert det samme som smurfen har konstatert utallige ganger. Det er jo rart når Hans Gaarder og andre i red skriver artikler med dette som tema, at ordet ikke kan brukes i kommentarfeltet. Ville vært fint og visst om det er eksternt eller internt at dette stoppes. Forøvrig ville det vært fint om du kontaktet meg på ___________, men det er ang noe helt annet. :-)0  Svar9 år sidenCavalliAbonnentCavalli

Testing:Illuminatus0  Svar9 år sidenCavalliAbonnentCavalli

Illuminatus funka, men ikke Il-lumi-nati0  Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Nilscava: flott. Interessant.

Forøvrig kan jeg opplyse om at JJ og Tor Karstad har det til felles, foruten en hel del synspunkter, at de har funnet opp et helt eget ord som visstnok ingen andre i verden bruker, men som de to konsekvent bruker i sine artikler:

Illuminatet.

Nevner det bare som en interessant kuriositet som flere har merket seg..

;-)0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener EU bør få mer makt og større mulighet til å bestemme over medlemslandene.
http://www.nationen.no/2011/11/05/politikk/hellas/euro/eurokrise/finanskrise/7029871/0  Svar9 år sidenUffdaAbonnentUffda

The President who told the truth
http://www.youtube.com/watch?v=20KDBELD20I&feature=related

A NWO PLAN to murder 100,000 at the London Olympics being publicised on TV? (VIDEO)
http://powervideotube.com/player/embed_player.php?vid=2346&width=1000&height=700&autoplay=no#

Finally
Michael Jackson’s video – They Don’t Care About Us
http://www.youtube.com/watch?v=ziDiOUsQLw4&feature=player_embedded0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Terror i London med Big Ben i bakgrunnen.

Denne videoen blir det bråk av
http://www.pressfire.no/nyheter/PC/4217/denne-videoen-blir-det-brk-av
MW3 eller WW3
http://www.youtube.com/watch?v=MFEpkb6UpJM0 Svar9 år sidenSingoallaAbonnentSingoalla

Sakset dette fra denne artikkelen på Nyhetsspeilet, lagt ut i dag:

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/#comment-75400

– EU bør få mer makt over medlemslandene

“Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener EU bør få mer makt og større mulighet til å bestemme over medlemslandene.”

http://e24.no/makro-og-politikk/stoere-eu-boer-faa-mer-makt-over-medlemslandene/20117609

Hvorfor deltar vår utenriksminister i den diskusjonen?
Vi er jo ikke medlem, og akter heller ikke å bli det (?).

Ja det kan man spørre om, og jeg mener han røper seg kraftig her,
det han sier bør ses i sammenheng med artikkelen jeg poster ved her!

Samt at han viser sitt sanne jeg, til de grader!
Er dette mannen som skal bli vår neste statsminister?

Det er det som er lagt opp til, vær sikker! Hna har blitt kjørt frem hele veien og var rådgiver for Gro – landets stasminister mens han ennå såvidt hadde passert 20 år og kom rett fra et opphold i Frankrike hos sine jesuitt-venner.

De ekstreme motarbeidelsene mot Synnøve og meg, i forbindelse med å få ut denne info, som ble stoppet 2 ganger og også motarbeidelsene i forbindelse med denne artikkel og i ettertid, viser at vi var inne på noe viktig her og at det gjaldt viktige personer..0  Svar9 år siden2Q11Abonnent2Q11

Støre lider under sitt EU-galskap den dag i dag, som på tidlig 90-tall, i følge Taftø i artikkelen over.
Europabevegelsens leder Paal Frisvold: EU er galskap http://www.nationen.no/2011/11/07/politikk/eu/europabevegelsen/paal_frisvold/nei_til_eu/7032978/
http://mobil.abcnyheter.no/nyheter/politikk/091020/da-bjarne-hakon-hanssen-fikk-eu-galskap
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread202459/#post_202459
http://www.youtube.com/watch?v=g7qwn1iBc2k&feature=related0 Svar9 år siden2Q11Abonnent2Q11

La meg komme med en saftig konspirasjonsteori som passer inn her, også en oppfølger til denne:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/snart-frihet-for-alle/comment-page-8/#comment-75366

Singoalla sier: ”Samt at han viser sitt sanne jeg, til de grader!
Er dette mannen som skal bli vår neste statsminister?”

Galskapen kan skje, før vi aner, tenk selv:
Jens i USA
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/jens-stoltenberg-faar-pris-i-new-york-3629892.html

Smurfen:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/forberedelser-til-28-oktober-2011/comment-page-16/#comment-74581

This Test is Scheduled to Take Place on November 9, 2011. this is the first nationwide test of the Emergency Alert System. This test will allow the President of the United States to address the American public. I think they picked this date just in case Asteroid YU 55 changes course and hits Earth, the President may need to make an announcement like «Asteroid YU 55 is going to hit Earth in 7 hours, please get away from the coasts and go to higher ground.» If Nasa knows that «Asteroid YU 55» will hit Earth on 11-9-11 would they tell us, NO. I am not saying it is going to hit the Earth, but if it was they would not tell us until the event was close to happening, because it would cause mass panic. Nasa could not possibly just sit back and do nothing. Maybe they could make a video telling their employees to get prepared for a possible catastrophic event, and this is exactly what they have done. YU 55 may not be this event, but it does seem like somethings up that they may not be telling us about.
http://www.theangelof.com/Elenin/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X1GwZwzQTfQ

ANONYM TIPSER: på et skytefelt et sted i Norge 08.11.10 kl 8 pm: skyting (mitraljøse?)og lysshow (laser?) i noen(20?) sekunder inspirert av denne?:

Kan vi risikere ”ekte”eller falsk flagg tsunami 8-11. november? Hurtiginnføring av EU/FN styre og valuta?

Ulv! Ulv! Ingen hører på? Ingen ser vår mann i fåreklær?0 Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Snart NEI-flertall mot EØS-avtalen!!

Folket har ikke tillit til EØS, og mener vi utmerket godt kan klare oss med en handelsavtale i stedet, sier leder Heming Olaussen i Nei til EU til NTB.

Bare 44 prosent av de spurte ønsker å beholde dagens EØS-avtale, mens 38 prosent sier de ville stemt nei til den i en folkeavstemning i dag. 19 prosent svarer «Vet ikke». For ett år siden sa 56,2 prosent at de støttet avtalen, skriver Nationen.

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2266148.ece

På tide at stats-svikerne Jonas og Jens rømmer ned i sine underjordiske bunkerser – noe de sikkert vil foretrekke fremfor å se folket ærlig i øynene.

Er ikke planen at hele VIP-Norge skal gå ned i sine underjordiske bunkerser i 2012 uansett? Mener jeg har lest en artikkel om dette her på Speilet. Så er vel alle planene i rute…

Visstnok sa den synske Anna Elisabeth Westerlund at sånn omkring 2012 ville det ikke finnes noe EU mer. Ser vi ikke klare tegn på det nå – at EU virkelig knaker i sammenføyningene – selv om sviker-Støre streber etter å gi EU mer makt – naturligvis på bekostning av sunn fornuft og på bekostning av folkets demokrati.0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Eksportfinans-saken: Quisllng-regjeringen til Jonas-Jens er tydeligvis styrt utenfra. Norge får lov, men Jonas-Jens sier likevel at «Norge får ikke lov av EU»:

«To nye utredninger konkluderer stikk i strid med regjeringen: Eksportfinans kan få unntak fra EU-direktivet som reduserer lånerammene dramatisk og som skremmer offshore- og shipping-Norge.»

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2269080.ece

Det er på ingen måte at lille-Knut Storberget gikk planken. Her må det renskes ut rund baut: Få fjernet Rockefeller-hora Faremo, «Vi må bombe Libya»-Kristin, «EU må få mer makt over oss»-Støre og «jeg reiser bare rundt i verden og møter de store»-Jens.

Noen som tror at dagens junta-Norge ennå er folkestyrt? Makan til galehus.0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Sp-Navarsete på Lørdagsrevyen: Gro og de som forhandlet frem avtalen førte Norge bak lyset i EØS-spørsmålet!

Naturligvis måtte jo Støre – han som forhandlet frem EØS-avtalen – også bli intervjuet på Dagsrevyen. Han avviste å revurdere EØS-avtalen, naturligvis – en jesuitt og landsforræder gir ikke fra seg så mye som en tomme av «vunnet territorium». Ikke så lenge han har makten til å la det være.

God Jul og Godt Nyttår til deg Synnøve Fjellbakk Taftø som har fått EØS-sviket frem i lyset!0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Støre vil frata velgerne innflytelse ved valg!

Mens Stortinget diskuterer hvordan velgerne skal få større innflytelse ved valg, ønsker utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) å begrense velgernes innflytelse.

http://politisk.tv2.no/nyheter/store-vil-frata-velgerne-innflytelse-ved-valg/

Jeg har et annet forslag: La oss heller frata Støre hans minister-stol! Hva han kan få i stedet? Mitt forslag er en tiltalebenk og tiltale for landsforræderi.

Vi har faktisk demokrati her i Norge, Støre. Står det ikke i klartekst i dine jesuitt-instrukser? VI BESTEMMER OVER DEG – DET ER IKKE DU SOM BESTEMMER OVER OSS!0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

LO sier nei til EUs vikarbyrådirektiv!

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2320107.ece

Det har vært mistenkelig stille rundt EUs 3. tjenestedirektiv, som ble nedstemt på APe’s landsmøte? Skal vi gjette på at Joker-Jenz og sviker-støre har inngått jesuittiske avtaler med EU bak alles rygger uten at noen skal få vite om det?

Synd at Tore Eikeland som stod bak forslaget som fikk Jenz og Jonaz til å tape ansikt foran hele landsmøtet, ble drept av falsk flagg-terroren på Utøya så han ikke er i stand til å følge opp saken. Men det er vel naturlig å anta at mange andre AUF-ere vil føre Tore Eikelands viktige arbeid videre. Noen som vet på hvilken måte Jonaz & Jenz har fulgt opp NEI-vedtaket fra deres eget parti?0  Svar9 år siden

trackback

Nazi-gegründete Mental-Hygiene will Befugnis, NWO Kritiker in psychiatrische Krankenhäuser wegen “streitsüchtiger Wahnvorstellungen” zwangsweise einzuweisen » Euro-med

[…] Nach diesem Brief, wo sie über die Neue Weltordnung und die oben genannten politischen Manipulationen schrieb, wurde sie wegen “streitsüchtiger Wahnvorstellung” zum 2. Mal in eine psychiatrische Klinik zwangsweise eingewiesen. […]0  Svar9 år siden

trackback

Nazi-founded Mental Hygiene is Preparing to Section NWO Critics in Psychiatric Hospitals for “Cantankerous Paranoia” » Euro-med

[…] this letter, where she wrote about the New World Order and the above political manipulations, she was sectioned […]0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Trygve Hegnar hardt ut mot Støre i Tschudi-saken!

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar skriver på lederplass om villedende og direkte usann informasjon, freidig oppførsel og en dekkoperasjon som står til stryk.

http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article687192.ece

NÅ MÅ SCTHØRE GÅ!!0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Støres milliardær-venn brukte UD-gave på egen gruve!

Millionstøtten fra utenriksministeren skulle brukes til allmennyttige formål.

Den omstridte millionstøtten Jonas Gahr Støre ga sin venn Felix Tschudi skulle brukes til allmennyttige formål, men Tschudi satte i stedet i gang et forskningsprosjekt på hvordan han kunne frakte jernmalm fra sin egen gruve i Kirkenes til Kina.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politikk/stoerevenn-forsket-paa-egen-gruve-3746250.html

Hvorfor er Norge et land der avsløring av korrupsjon i makteliten ikke får politiske konsekvenser?0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) var inhabil i saken om millionstøtten til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk. Det er konklusjonen til Kvale Advokatfirma.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10057063

Noen gang undret deg på hvorfor Støre bare får små notiser om sitt korrupsjonsværk i avisene, egentlig ikke si!0 Svar9 år sidenbardunAbonnentbardun

For de topptunge politikere av alle slag, er liv og lære blitt en like vanskelig kombinasjon som å kombinere politikk og fornuft. Disse oppblåste arrogante solkonger, har for godt fjernet seg fra sin oppgave som folkets ydmyke tjenere. Demokratiets herskere holder vakre tungetaler, tilsminkede halvsannheter og for å vise at deres idéer er riktige og deres innfall er ufeilbarlige, kommer de med bortforklaringer og skjønnmaling for å dekke over deres, mildt sakt, høyst tvilsomme planer.0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Jens Stoltenberg: – Jeg har full tillit til Støre
http://politisk.tv2.no/nyheter/jens-stoltenberg-jeg-har-full-tillit-til-store/

Ja helt til han trekker seg eller blir bedt om å gå, da har han ikke tillit lengre,
sirkuset fortsetter.0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Jenz Stolzenberg – jeg har null tillit til deg!0 Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

– Støre er utenriksminister og Ap-mann. Lysbakken var ingen av delene
http://www.dagbladet.no/2012/04/12/nyheter/jens_stoltenberg/politikk/regjeringen/ap/21082511/0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Støre-vennens stiftelse tilbød et «politisk nettverk på høyt nivå» for seks millioner kroner.

• Styreplass.
• Mulighet til å påvirke stiftelsen strategi og prioritering av midler.
• Mulighet til å definere konkrete kunnskaps- og forskningsprosjekter.
• Tidlig tilgang på informasjon i stiftelsens nettverk.

Støre har flere ganger avvist at den omstridte UD-støtten til senteret gikk til Felix Tschudis næringsvirksomhet,…
http://www.dagbladet.no/2012/04/14/nyheter/felix_tschudi/politikk/jonas_gahr_st/innenriks/21106641/0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

20. mars: – En bekjent
22. mars: – En venn
14. april: – Ikke nær venn
http://www.dagbladet.no/2012/04/14/nyheter/politikk/innenriks/regjeringen/arbeiderpartiet/21106397/

Kamerader i tykt å tynt?!0 Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Støres statssekretær lovet Felix Tschudi UD-støtte over to uker før søknaden ble sendt.
http://www.dagbladet.no/2012/04/17/nyheter/store-millionene/felix_tschudi/utenriksdepartementet/jonas_gahr_st/21140716/0 Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

Dagens APe med Jonaz og Jenz minner mer og mer om Bush-regimet.

Mektige menn stjeler penger fra arbeidernes fellesskasse for å gi til sine styrtrike venner. Og de slipper unna med tyveriet på høylys dag, med den største skamløse selvfølgelighet.0 Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Kontakten mellom UD og Felix Tschudi har vært tettere enn Støres redegjørelse forteller.
http://www.dagbladet.no/2012/04/16/nyheter/politikk/innenriks/jonas_gahr_store/felix_tschudi/21127544/0 Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

I Støres kronologiske gjennomgang av den omstridte millionbevilgningen, er den første omtalte konkrete kontakten mellom
Utenriksdepartementet og de involverte partnerne, et møte med Felix Tschudi.
http://www.dagbladet.no/2012/04/15/nyheter/store-millionene/felix_tschudi/politikk/jonas_gahr_st/21110725/

Ja vi får håpe denne løgnen er et engangstilfellet,
eller er det bare glemsket du viser i videoen under Støre??
http://www.youtube.com/watch?v=DwdgimM4BDA0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

– Det er påfallende hvordan Stoltenberg forskjellsbehandler Lysbakken og Støre, sier Per-Kristian Foss (H).
http://politisk.tv2.no/nyheter/hoyre-stoltenberg-forskjellsbehandler-statsrader/0  Svar9 år sidenUlvenAbonnentUlven

ABB minner om Støre!

Personer som har vært i rettssaken og erfart ABB på nært hold legger merke til hvor veltalende ABB er, og hvordan han har en tendens til å prøve å overta styringen av rettssaken(!) som om ABB har glemt at det er han selv som befinner seg i DEN STORE, STYGGE SKAMMEKROKEN!

ABB og Støre = BIOROBOT under MIND CONTROL x 2…(?)

ABB befinner seg i det minste I FENGSEL. RIKS-VANDALEN Støre utøver ennå ødeleggende makt.0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Støre-skip fraktet gass fra Iran

Flere havner i Iran ble svartelistet, men et av «Støre-skipene» fortsatte å frakte gass ut fra en av de omstridte havnene.
http://e24.no/makro-og-politikk/stoere-i-iran-skvis/201954850  Svar9 år sidentralle20Abonnenttralle20

Jens har sagt ved flere annledninger at han er sjefen og tar det fulle annsvar for hist og pist eller skal vi si histler og pinsler som han og den korupte regjeringen påfører det norske folk.

Det er for meg uforståelig at det norske folk aksepterer disse politikerene som turer frem med sine forførerske landsforøderske planer.

Er det virkelig slik at de klarer å forføre en hel nasjon med sin nesten fulle kontroll av media (TV , radio aviser og delvis internett?)

Om Støre må gå så må også konsekvensen bli at Jens trekker seg og da ryker hele regjeringen.

Det mest fornuftige disse to landsvikerene burde gjøre var å skrive ut nyvalg og trekke seg umiddelbart.

De er så til de grader i motfase til folket at det er en sann pine å bli styrt av disse narsisistene.

Det er nå min mening , nok er nok.0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

Støre favoritt til å overta etter Stoltenberg

Tschudi-saken ser ikke ut til å legge en demper på tilliten til Jonas Gahr Støre i hans eget parti.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Store-favoritt-til-a-overta-etter-Stoltenberg-6839151.html#.T8aFNIt0FaA0  Svar9 år sidenMoleAbonnentMole

– Det er grunn til å være urolig for at noe vil briste på sikt, sier Støre
– Hvor det vil skje, innenfor økonomi, finans, politikk eller på det sosiale området, det er det ingen gitt å si.

Støre sier det nå utspiller seg et drama i et forsøk på å redde Europa ut av krisen
http://www.dagbladet.no/2012/08/02/nyheter/politikk/okonomi/eu/22796199/0  Svar8 år sidenSkribentHans Gaarder

Hallo – Amnesty nå må dere ha fått nok penger til å ta opp de stygge statlige overgrepene mot Synnøve Fjellbakk Taftø, Norges trolig fremste politiske dissident.

I denne videoen forteller Synnøve om hva som skjedde etter at DENNE ARTIKKELEN HER ble publisert på Nyhetsspeilet:
http://www.youtube.com/watch?v=FpDl6AzFDDM

Hun ble hentet av en politibil i sitt hjem og deretter kjørt til Mo der hun ble kastet på GLATTCELLE…!

Hallo – Amnesty, er det mulig å få en kommentar…?0  Svar8 år sidenSkribentDag Reidar Bye

Jeg husker jeg ringte til Amnesty Norge for ca 6 år siden, i forbindelse med en sak som dreide seg om en innvandrer i New York som var tvangsinnlagt og utsatt for elektrosjokkbehandling, mye pga språkproblemer. Dette var med 500 V. Det var snakk om at behandlingen skulle fortsette.

Jeg ringte for å spørre dem om det var noe de var interessert i gjøre noe med. Jeg fikk da vite at de ikke var noen politisk kamporganisasjon og at de hovedsaklig arbeidet med forskning.0 Svar8 år sidenIllumicorpAbonnentIllumicorp

Hallo – Hans NyS

Du skjønner, du og dine like sannhetselskende og forkjempere for frihet og demokrati, har vel ikke skjønt at Amnesty International ikke er noe mindre enn èn av mange fronter for «Illuminati» – makten.

http://www.intmensorg.info/njuly32004.htm

Kjøtthuer!
«Trist» at en så tapper og selvoppofrende kvinne som Synnøve Fjellbakk Taftø, som uten tvil er ved sine fulle fem, og som kunne ha gjort det godt hos oss, så lenge hun var ansatt som jurist hos oss, var så dum, at hun måtte avsløre opplysninger for det norske folk, hvor hennes bidrag til opplysning, faktisk ikke tålte dagens lys. Det vil heller aldri noensinne gjøre det, for hvis det gjøres kjent hvorfor hun «egentlig» ble tvangsinnlagt, mishandlet av korrupte leger og av psykiatere, så vil nordmenn begynne å stille spørsmål til Jonas Gahr Støre, som beordret henne tvangsinnlagt på ordre fra Gro Harlem Brundtland. Ikke nok med det, men da vil de også stille spørsmål ved psykiatri. Vi har allerede brukt psykiatri i forb. med ABB, men kjøtthuene i Norge som bare «opplyser» seg selv, med propaganda, vil aldri forstå hva vi gjør.

Illumicore verner om sine tro tjenere (Gro og Støre), så lenge vi har behov for dem. De er villige til å gå over lik, for å nyte de frynsegoder vi gir til dem, samt å beholde sin status, som elite- politikere her hos oss. De aner likevel ingenting om videre planer vi har for dem. Men noe må vi få ha for oss selv, uten at dere sniker for mye i våre saker? Hm?

Vi oppfordrer deg Hans, til å ikke nevne Synnøve Fjellbakk Taftø igjen, da vi kan finne på å tvangsinnlegge ikke bare deg, men resten av NyS` lesere også. Det er plass til alle sammen. Kjøttkake- nasjonen «Norge» (vårt lille Zion) har plass til mer enn 1 million «pasienter». Vi har dop nok, til å lalle dere alle ned til den behageligste søvn, resten av livet. Husk: «Ignorance is bliss».

Kos deg heller med vår hilsen til Gro, der vi gratulerte henne med 72- års dagen

http://www.youtube.com/watch?v=1BnVR1egpNI

Og vær stolte over at vi faktisk inkluderer noen av dere, i vår høyst beærede og prestisjefulle poster i Illumicore

http://www.youtube.com/watch?v=Ul84I9acSQA

Selvsagt vet vi at psykiatri er èn av mange tusen løgner som vi har innovert, men hva så? Nordmenn flest har ennå ikke skjønt at psykiatri er en løgn, og en meget effektiv måte å kvitte seg med bråkmakere på. D.v.s. samtlige personer som føler seg misstilfreds på èn eller annen måte, i forhold til Illumicorp AS, og hvordan vi styrer Norge, vårt lille Zion.

Yeeehaa!
http://www.youtube.com/watch?v=rJe9T2FU2w8

Så vi advarer deg, Hans, og samtlige av de kjøtthuer som fremdeles våger å skrive dritt om oss, på NyS: Vinn (bli med oss) eller forsvinn (kjemp mot oss)

Vi forlanger total underkastelse for alt liv som eksisterer på planeten VÅR. Bli med, de som er kvalifisert fra èn eller annen eliteskole, eller som har såpass finansiell makt, at de kan bidra med noe. Resten av dere kjøtthuer kan egentlig bare drømme videre, om deres utopi: En bedre verden. For vi, og alle politikere som jobber for oss, inklusive de norske politikere, vil aldri- ALDRI tillate en bedre verden, eller et bedre Norge. Vel, Norge vil bli bedre land, litt avhengig av hva slags perspektiv man ser det fra. Hvis man er frimurer av høyere rang, så vil Norge «garantert» bli et deilig Zion å leve i.

(Politikerne og frimurerne deres er også noen lettlurte kjøtthuer, for de aner ikke at vi kutter ut de deler av pyramiden vår, som ikke lenger måtte begunstige oss. Spesielt hvis folket våkner. Da redder vi kun vårt eget skinn)

Yeeehaaa!0  Svar8 år sidenSkribentHans Gaarder

Krisestemning i norsk transportbransje pga. nytt EU-forslag.

«Et EU-forslag skal gjøre det lettere for utenlandske lastebiler å frakte varer internt i Norge. Det kan bety kroken på døra for norsk transportbransje.

Godsnæringen frykter invasjon av europeiske lastebilsjåfører og et sammenbrudd av Alnabru-terminalen i Oslo.»

http://www.at.no/index.php/transport/item/1288-krisestemning-i-norsk-transportbransje

Det norske folk har sagt NEI til EU to ganger. Dette er ikke blitt respektert av APe-mafiaen anført av Gro HB og Janus-Jonas Støre, norges moderne landssviker-duo.

Det er nå på tide at EØS-avtalen rives i stykker – den ble innført på HELT FALSKE PREMISSER, for å lure norge snik-bakveien inn i EU, som et lumpent knep fra Bilderberg-Gro, som nå har flyktet fra norge.

Grunnloven har høyere rang enn EU-lov etter norsk rett. Hvis norge hverken har lovgivende politikere på stortinget eller et domstolsapparat som respekterer norges lover vil det kunne bli nødvendig at folket krever vår rett.

Heller ikke lastebilsjåfører skal være nødt til å godta landssvik fra norske politikere.

Dette dreier seg ikke bare om mangel på elementær anstendighet og ærlighet fra norske politikere (noe som i mange tiår var en selvfølge i det demokratiske norge). Det dreier seg også om noe mer enn lønn, arbeidsplasser og arbeidsvilkår for norske yrkessjåfører.

Det gjelder faktisk også sikkerhet på norske veier. Det er et faktum at lavtlønte sjåfører fra lavtlønte land med slitne vogntog (vedlikehold og oppfylling av sikkerhetsnormer anses av noen som en kostnad som reduserer profitten) vil kunne skape økt risiko på norske veier, mao. økt fare for norske borgeres helse og sikkerhet.

Dette er også hensyn som med letthet er blitt kastet overbord av dagens norske politikerbande, uavhengig av parti-tilhørighet, og viser seg innen flere sektorer, inkl. hodeløs krigføring i fremmede verdensdeler, helsefarlige strålingskilder og helsesvekkende vaksine-programmer.0  Svar8 år sidenFalconAbonnentFalcon

We are all Jesuits http://www.abeldanger.net/2012/12/we-are-all-jesuits.html

Quote: There are plenty of reasons to keep a close eye on Herman van Rompuy, the President of the European Council. Early September, Van Rompuy spoke to the ‘Interreligious Dialogue’ in Florence. The world press did not notice, but fortunately there was still the ‘Katholiek Nieuwsblad’ from Den Bosch, Rome’s last resort in the Netherlands. The newspaper proudly quoted Van Rompuy as announcing: ‘We are all Jesuits’. He was referring to those prominent European leaders with whom he is developing the architecture for the future Europe. ‘It creates unbreakable ties. So there is a ‘Jesuits International’.’ ..

Who are you Mr President? Nigel Farage asks Van Rompuy http://www.youtube.com/watch?v=dranqFntNgo

«Sandy Hook Elementary School shooting massacre in Conneticut, 4th Shooter Discovered? Two Not One in Woods Behind Sandy Hook Elementary School + ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/ekte-terror-og-ikke-falsk-flagg-denne-gang/comment-page-75/#comment-932570  Svar8 år sidenHermisAbonnentHermis

– Hemmelig avtale med Russland om forsvarskutt i Nord-Norge. En hemmelig tilleggsavtale under delelinjeforhandlingene kan være årsaken til at jagerflybasen endte i Sør-Norge og Nord-Norge står uten stridsdyktig forsvar både til lands og til vanns.

– Jeg og flere andre med bakgrunn i Forsvaret har stilt oss spørsmålet om hva som er de bakenforliggende årsakene til at Nord-Norge nærmest har blitt avmilitarisert, sier Lyng til Nordlys.

I tillegg har man nedleggelsen av marinebasen Olavsvern utenfor Tromsø. Det virker jo fullstendig ulogisk at man i lille Norge nærmest skal nedlegge innenlands forsvar samtidig som Russland moderniserer og ruster opp.

http://www.nordlys.no/nyheter/article6537210.ece

Fra en av leserkommentarene til artikkelen: «Jens Stoltenberg (KGB kodenavn Steklov) og Jonas Gahr Støre (KGB kodenavn Martin) er avslørt som russiske spioner av Mitrokin, den nå avdøde sjefsarkivaren til KGB som hoppet av til vesten.»0  Svar8 år sidenSkribentHans Gaarder

Lokale SV-ledere ber Lysbakken ta EØS-kampen med Ap

Et flertall av SVs fylkesledere ønsker at SV skal kjøre en hardere EØS-linje overfor Ap.

http://www.nationen.no/2013/03/14/politikk/eos/sv/audun_lysbakken/ap/7993241/

Siden Janus-Jonas og Janus-Jens fjernet riksrettbestemmelsen må de nedkjempes og beseires på «demokratisk» vis…

Er det noe demokratisk vilje igjen hos politikere i posisjon? Så får vi se –0  Svar8 år sidenIllusionsAbonnentIllusions

globalnewsnet.wordpress.com/2012/11/21/gro-harlem-brundtland-og-arbeiderpartiet-har-ansvaret-for-a-ha-odelagt-norge-gjennom-som-multikulturelle-ektremisme/
Gro Harlem Brundtland la grunnlaget for det nye flerkulturelle samfunnet allerede i 1979

Gro Harlem Brundtland har alltid hatt lite til overs for et etnisk homogent Norge.

Norske politikere har i de siste ti årene gjentatt i det uendelige at Norge er og vil forbli etflerkulturelt samfunn. At det flerkulturelle samfunnet er kommet for å bli enten man liker det eller ikke og at årsaken er enorme migrasjonsbølger som ingen kunne forutse. Det norske folk har gjennom en bred mediedekning fått innprentet at ingen kan forandre den retningen vårt land har tatt, og vil ta i framtiden. Når det gjelder den demografiske sammensetningen av Norge så er vi mer eller mindre totalt uten styring.

Fyret.nu kan derimot vise til at det forelå konkrete planer om å forme Norge til det samfunnet vi har i dag helt tilbake til 70 tallet. Kanskje ikke ting har skjedd så plutselig og uventet som vi har blitt fortalt likevel?

Inn kommer Stortingsmelding nr. 74 av 1979, skrevet av selveste Dr. Gro Harlem Brundtland.

Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhodet mulig og kanskje mest skremmende; det gir en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge. Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen: De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, framtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem.

Norge innførte en såkalt innvandringsstopp i 1975. Det hevdes i media og blant politikere at ingen kunne forutse den enorme migrasjonsbølgen som har rammet Europa og Norge. Likevel skriver Gro Harlem Brundtland i 1979 at Norge kommer til å bli et flerkulturelt samfunn.

Stortingsmelding nr. 74 av Gro Harlem Brundtland er forløperen til mye av det tankegodset makteliten og den venstrevridde kultureliten har i dag. Stortingsmeldingen har lagt grunnen for det Norge som skulle utvikle seg fra 1979 og fram til i dag.

Vi skal nå se litt nærmere på hva som faktisk står i Stortingsmelding nr. 74.

Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes: «til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.» Videre legger hun grunnen for all framtidig statlig engasjement når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet:

«Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.» Sagt på en annen måte så skal det norske folk oppdras av staten til å ha korrekte holdninger.

Hun legger også psykiske lidelser til grunn for de som er imot omdannelsen av nasjonen Norge: «Ofte bygger diskriminerende holdninger på uklare følelser og angst for ukjente og fremmede ting, samt behovet for å ha syndebukker i nedgangstider da det er kamp om knappe ressurser f.eks. innen boligsektoren. Derfor er det viktig å finne metoder for å trenge gjennom psykiske og følelsesmessige barrierer for å nå fram med saklig informasjon og kunnskap.» Videre beskriver hun det å ta et oppgjør med innvandringsmotstandere i den politiske debatten som: «(..) i forbindelse med fordømmelsen av en persons vrangforestillinger(..)» Innvandringsmotstandere har med andre ord vrangforestillinger.

Hun slår også fast at hun ønsker at det skal settes i gang konkrete tiltak for å få nordmenn til å akseptere det nye flerkulturelle Norge. «Derfor er det viktig å få i gang konkrete tiltak i folks eget lokale miljø – enten det er blokka, oppgangen, småhusbebyggelsen, beboerforeningen mv.»

Media må også med i dette fellesprosjektet for den totale omdannelsen av Norge: «De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapende virksomhet. Dette kan gjøres på mange måter, men det er ikke sannsynlig at oppslag og programmer om hvor mange problemer innvandrerne har osv. er det gunstigste utgangspunktet for forståelse.» Et fritt media som rapporterer uavhengig er altså ikke det Gro Harlem Brundtland ser for seg når det gjelder å lykkes i omdannelsesprosessen til et flerkulturelt samfunn.

Også barna skal med når det Nye Norge skal skapes: «Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom.»

Gro Harlem Brundtland konkluderer med at: «Det holdningsskapende arbeidet vil få stadig økt betydning, særlig i forbindelse med at annen generasjons innvandrere begynner å gjøre seg gjeldende. En bred og allmenn opinion mot diskriminerende holdninger og rasisme blir svært viktig. I denne prosessen og bevisstgjøringen er informasjonsspredning et nøkkelord.»

For som hun skriver i Stortingsmeldingen: «Toleranse ser ikke ut til å være medfødt. Det er nødvendig med betydelig innsats av økonomiske og andre ressurser for å ta igjen og styre den utviklingen mot et flerkulturelt/pluralistisk samfunn som vi er inne i.»

Utviklingen skal styres mot et flerkulturelt samfunn slår Gro Harlem Brundtland fast i 1979. Det hersker heller ingen tvil om at det har hun fått til. Norge har vært styrt mot et flerkulturelt samfunn og vi har blitt omdannet til et flerkulturelt samfunn. Alt har vært politisk villet og styrt.

Derfor bør det heller ikke lenger være noen tvil om hvem man kan rette en stor «takk» til når det gjelder å ha skapt det samfunnet vi har i dag.

Gro Harlem Brundtland gikk forøvrig til en eksklusiv jobb i FN som generaldirektør for verdens helseorganisasjon etter at hun hadde overlatt stafettpinnen i Arbeiderpartiet til Jens Stoltenberg.0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Støre fortiet gigantiske gassreserver under delelinjen

http://norgesavisen.no/store-fortiet-gigantiske-gassreserver-under-delelingen/

Definisjonen av en norsk politiker er
1. En person som ivaretar alle andres interesser enn sine velgeres
2. Som fritt kan gå fra maktposisjon til maktposisjon
3. Som ikke blir kritisert av norsk presse for sine grove brudd og svik0  Svar7 år sidenMoleAbonnentMole

Eivinn Berg omkom i E18-ulykke
Berg ble 82 år gammel.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/25/eivinn-berg-omkom-i-e18-ulykke
http://en.wikipedia.org/wiki/Eivinn_Berg

CIA eller ei – accidenting som drapsmetode
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/

Får ikke håpe han hadde noe på hjertet som han hadde planer om å avsløre før han ble for gammel.0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

«Halve» regjeringen reiser til Brussel

BRUSSEL/OSLO (Aftenposten.no) Nå merkes virkningen av Solberg-regjeringen aktive europapolitikk.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Halve-regjeringen-reiser-til-Brussel-7391733.html

Det norske folket er imot EU – mens Bilderberg-politikerne oppfører seg som om norge allerede er en del av EU.

Litt rart er det jo – eller…?0  Svar7 år sidenFalconAbonnentFalcon

Her er noen forslag til antrekk og innøving av dansetrinn til the Brussel nazi party om de ikke skulle være i bl.a. Erna Solbergs stoltet garderoben fra før, Hitler Rap + http://www.youtube.com/watch?v=yu2NqfISm9k&list=PLqQQFOVUZBLiCbT687Z22B5uhHoxx1mKT alternativt litt mer konservativ og bad taste kolleksjon, The Templar Nazis of Switzerland Financed Adolf Hitler and WW 2 in 1923 + http://www.youtube.com/watch?v=7UQNxGeDj1c&list=PLqQQFOVUZBLh1nNvK_a5xqC7q0Pah3K0k

Forslag til aktuelle tema i møteagendaen samt talere, Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1 Nigel Farage audits Barroso Commission http://www.youtube.com/watch?v=npU3g5YnD4A

Forslag til praktiske gaveartikler som regjeringen kan forære sine verter inklusive en cd med informasjon om gavens kulturelle opprinnelse, Megafactories – Swiss Army Knife HD http://www.youtube.com/watch?v=KaSmVEpeCb8 The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Tips til tema i den norske regjeringens taler som vil sette en kameratslig profil på arrangementet, We are all Jesuits http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits samt en detaljert innføring i noen utførte og planlagte prosjekter, Abel Danger http://abeldanger.net0 Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Stortinget skal vurdere mulig grunnlovsbrudd

Stortingspresident Olemic Thommessen varsler seminar høsten 2014 for å vurdere om Stortinget skal følge Grunnlovens §93 når det avgir makt til EU. Inntil videre fortsetter praksisen med å overse denne bestemmelsen.

Tekst:

Thomas Vermes / ABC Nyheter

Tirsdag 17.12.2013, kl. 14:22
Skriv ut 23
Dette sier Grunnloven:

Her er de aktuelle paragrafene:
§ 93.

For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.

Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.
§ 26.

Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og modtage Gesandter.

Traktater angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksættelse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, blive først bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil.
§ 112.

Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

I mai slo førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen alarm om at Stortinget har endret Grunnloven uten noen behandling, ved å tilsidesette Grunnlovens §93 når nasjonalforsamlingen vedtar å avgi suverenitet til EU.

§93 krever tre fjerdedels flertall i et Storting der minst to tredeler av representantene er til stede, for å avgi suverenitet til fremmede makter.

I stedet reduserer Stortinget gang på gang norsk selvråderett uten å ta hensyn til dette, dokumenterer Holmøyvik i sin artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/12/17/stortinget-skal-vurdere-mulig-grunnlovsbrudd0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Apropos grunnlovsjubileet og de gode grunnene for å nekte JESUITTER adgang til kongeriket Norge. Legg merke til hvordan Norge er nevnt særskilt i den ekstreme jesuitt-eden:

«»I do further declare, that I will help, assist, and advise all or any of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be, in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical Protestants or Liberals’ doctrines and to destroy all their pretended powers, legal or otherwise

http://avenueoflight.com/2011/04/1089/

Legg merke til hvordan jesuitt-løpegutten Jonas Gahr Støre (som ikke kvalifiserer som JESUITT etter lovens bokstav) har bidratt til å radbrekke det norske lovverket slik at makten over norge er overlatt til andre, jesuitt-styrte krefter (det jesuitt-instigerte EU).0  Svar7 år siden

trackback

Demokrati sa du? | tefat.net

[…] dimensjoner, ble avslørt av Synnøve Fjellbakk Taftø, og gjort kjent gjennom hennes artikkel Globalistenes fremste agent som omhandler hvordan Jonas Gahr Støre, klarte å lure det norske folk til å avstå hele sin […]0  Svar7 år siden

trackback

Diktatur? | tefat.net

[…] http://www.nyhetsspeilet&#8230;. […]0  Svar7 år siden

trackback

Si ikke imot ordensmakten! | tefat.net

[…] artikkelen og spør deg selv om det er en sinnssyk person vi her har å gjøre […]0  Svar7 år siden

trackback

Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 | Arctic Free Speech Political Blog

[…] dimensjoner, ble avslørt av Synnøve Fjellbakk Taftø, og gjort kjent gjennom hennes artikkel Globalistenes fremste agent som omhandler hvordan Jonas Gahr Støre, klarte å lure det norske folk til å avstå hele sin […]0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Sveits får gjøre hva det norske Stortinget sier er umulig: Drive business med EU uten å underkaste seg strømmen av nye EU-lover.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/okonomi/100322/debatten-norge-nekter-ta

Dette må jo bety, at norges befolkning ble ført bak lyset BIG TIME, dengang EØS-tvangstrøya ble sukret, kamuflert og fortært som «en handelsavtale».

Det er vel på tide med en landssvik-oppvask nå frem mot grunnlovsjubileet…0  Svar7 år siden

trackback

Synnøve Fjellbakk Taftø tvangsinnlagt (J.Johansen) | Skråblikk På Samfunnet

[…] artikkelen og spør deg selv om det er en sinnssyk person vi her har å gjøre […]0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

Politiker i regjeringsparti vil ha Norge ut av EØS!

«- Jeg vil gjerne at Norge skal melde seg ut av EØS…»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/–Jeg-vil-gjerne-at-Norge-skal-melde-seg-ut-av-EOS-7552206.html

Hvorfor vil Bilderberg- og MK Ultra Siv Jensen at Norge opprettholder den GRUNNLOVSSTRIDIGE EØS-avtalen…?

Fordi hun ikke kan annet – fordi hun er styrt av sine bakmenn og ikke av hensynet til sine velgere?

Merknad: Fr.P ble opprinnelig stiftet som et slags «frihetsparti» av Anders Lange – mao. for FRIE nordmenn som ikke ønsket å bli styrt av halv-absurde direktiver fra fremmed makt, som f.eks. EU…0  Svar7 år sidenValgeirAbonnentValgeir

Ja hvorfor sitter Siv Jensen så godt? Hun har også opplevd stort velgertap uten at det har hatt effekt. Hvordan foregår disse nominasjonsprosessene? Er det bare en liten klikk som nominerer kandidater som landsmøtet får lov til å stemme på? Er det slik demokratiet skal være?0  Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

I USA er det en velbrukt taktikk at oppegående og patriotiske politikere er blitt lokket i oppsatte «sex-feller» i regi av den usynlige makten, som er blitt brukt til å bryte ned deres troverdighet for å unngå at de blir reelle rivaler til Bilderberg og andre usynlige makters nikkedukker.

Velfungerende metoder fra USA er på mange områder blitt anvendt i Norge med stor «suksess» fordi nordmenn flest er så godtroende at de aaaldri vil kunne forestille seg at det ligger et komplott bak.

Jeg anser at Fr. P. politikeren Terje Søviknes kunne ha jekket ut Siv Jensen for flere år siden – hvis det ikke hadde vært for medias store skandaleoppslag om noe han hadde foretatt seg i kanhende et svakt øyeblikk…0 Svar7 år sidenMr. ScaryAbonnentMr. Scary

Flertall for «ny» grunnlov. Sjakk matt: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/1814-2014/flertall-for-ny-grunnlov/a/10139810/0  Svar7 år sidenBalle ClorinAbonnentBalle Clorin

Og som vanlig i norsk politikk diskuteres form, ikke innhold. En slik type avledningsmanøver ville vært umulig med en fri presse.0 Svar7 år siden2Q11Abonnent2Q11

”Invitert nordover
Torsdag møtte Gunnar Sæbø og flere andre etterlatte etter Utøya-tragedien Støre i Troms.
– Da de inviterte meg til Salangen 1. mai, tenkte jeg at det var en flott inngang til en annen del av Norge etter å ha vært åtte år i store byer. Samtidig som det er viktig for meg personlig, forklarer Støre.
Flere av familiene som mistet sine kjære, er i de snart tre årene som er gått etter terrorangrepet, blitt Støres venner.
– Det vi har erfart, er at disse ungdommene er tatt fra oss, men at vi på en måte blir kjent med dem etterpå. Gjennom historiene til familiene deres tegnes disse tre og alle de andre – hva de sto for og deres engasjement, forklarer Ap-toppen.”
Si meg hvem dine venner er, så skal jeg si deg hvem du er. Eller omvendt. Støre vet vi hvem er, en løgner og bedrager. Her får du en oppgave å løse, nemlig å nøste løse tråder og selv vurdere om Støres venner er i samme kategori..

Jeg hjelper deg i gang. Hentet fra
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/1-mai-er-tid-for-informasjon-konfrontasjon/comment-page-4/#comment-108640 :
”Flere Balkan-spor: Latex og silikon på nese og ellers:
http://postimg.org/image/codjex80n/
Her er mulig sammenheng, umulig sier du? Høyt spill, at du tør, hvem?
http://postimg.org/image/b9tyk9o2x/
http://postimg.org/image/up4tsvnal/
(kommer tilbake med dokumentasjon og flere sammenhenger senere)”

Et google bilde- søk på Maury Povich gir interessante spor, som at Justin Bieber er nevnt flere ganger. JB kan minne om Simon Sæbø..
http://postimg.org/image/v1kdm1uoj/

Maury Povich Invites Justin Bieber To Take Paternity Test!
http://www.youtube.com/watch?v=exn1oSaRn6M

Bare gjennom navnet Simon er det noen hint..
4) Joses eller Josef er navnet til faren og til en bror av den bibelske Jesus. Kilden til brødrene til Jesus i Markus evangeliet[9] ”..bror til Jakob, Joses, Judas og Simon” og i Matteus evangeliet[5]: ”..hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas”. Navnet Josef kan også kobles mot Josef av Arimetea.
5) Maria kan være mor til den bibelske Jesus. Maria var det mest vanlige kvinnenavnet i Jerusalem på denne tiden.
http://no.wikipedia.org/wiki/Graven_til_Jesus_s%C3%B8nn_av_Josef

Maury Paternity Test for Mary and Joseph:
http://www.youtube.com/watch?v=fRMMBzIsG5I
http://www.csmonitor.com/The-Culture/Music/2011/0527/Justin-Bieber-tattoo-of-Jesus-Is-it-blasphemy
(Kroppen til Bieber er mettet med KnTemplar++ symbolikk:
See All of Justin Bieber’s Tattoos – Infographic
http://popcrush.com/justin-bieber-tattoos/ )

Her kommer oppgaven:
Åpne denne http://postimg.org/image/bpv6k7l05/
og vurder likheter med Gunnar S. / Maury P. Sett deretter bildeadressen i søkefeltet for bilder i google ( klikk på fotosymbol og lim inn adressen ) og se på hovedsvar(ene). Noter navn som kommer opp og geografi..

Justin Bieber’s kjæreste: Selena Gomez og hennes kusine, som søster å regne, Priscilla Deleon:
Sjekk geogafi, hvor spilte de fotball sammen? Søk opp geografi: Deleon…

http://postimg.org/image/6xrl6gxf9/ fortsetter..0  Svar7 år siden2Q11Abonnent2Q11

Sandhetens øieblik i kveld-Salangen
http://postimg.org/image/bqh15d8i7/
http://postimg.org/image/zbbiezfb1/
http://postimg.org/image/mys6b0m5d/
http://postimg.org/image/6e2kc0yb7/
http://postimg.org/image/tt7ixtl41/
http://postimg.org/image/9g1hc5glj/0 Svar7 år sidenSkribentRolf Kenneth Myhre

Bildecollagene til 2Q11 representerer en ny og uforståelig type idioti vi burde bli spart for.0 Svar7 år sidenFalconAbonnentFalcon

Lead, follow, or get out of the way. Led, følg, eller gå av veien – Thomas Paine

Usakligheter inklusive ufine personangrep vil ikke hjelpe hverken Dem eller andre Herr Rolf Kenneth Myhre men naturligvis tvert imot0 Svar7 år sidenValgeirAbonnentValgeir

Dessverre ser disse bildemontasjene ut som endel av disse billedveggene man kan finne i mange filmer, der hvor de er ment å illustrere en sinnsforvirret (gjerne forbryter men ikke alltid) person, og der vrimler det av bånd som er klistret opp mellom bildene, alt dette for å bevise noe som opptrer i montørens hode, men som feiler å kommunisere.

Dessverre er det av og til kræsj i løypa.0 Svar7 år sidenFalconAbonnentFalcon

Deres kommentarer underbygger at 2Q11 er inne på noe vesentlig

Takk skal dere ha, anbefaler andre å videreføre 2Q11s analyse samt publisere0 Svar7 år sidenlabbetufsAbonnentlabbetufs

Kan du forklare hva du egentlig mener med alle disse bildelinkene?

Klikk fotosymbol? Hvilket fotosymbol?
Husk at ikke alle har samme browser, og heller ikke samme operatisystem. Jeg er pc/nett-kyndig langt utover normalen, men skjønner ikke hva du mener. Du må legge mer jobb i å forklare så folk skjønner hva du har for slags ideer.

Jeg har sett på mange av bildesammenligningene, men er aldri så sveiseblind at jeg ser noen likheter som kan bety noe. Det som går igjen er at øre-sammenligning bare er en sammenligning, men likhetene er fraværende. OK, et øre kan ligne på et øre, men det er milliarder av dem…

Her kommer oppgaven:
Åpne denne http://postimg.org/image/bpv6k7l05/
og vurder likheter med Gunnar S. / Maury P. Sett deretter bildeadressen i søkefeltet for bilder i google ( klikk på fotosymbol og lim inn adressen ) og se på hovedsvar(ene). Noter navn som kommer opp og geografi..

Justin Bieber’s kjæreste: Selena Gomez og hennes kusine, som søster å regne, Priscilla Deleon:
Sjekk geogafi, hvor spilte de fotball sammen? Søk opp geografi: Deleon…0 Svar7 år sidenFalconAbonnentFalcon

Det er fremlagt mange bevis og indisier her på Nyhetsspeilet som viser at Anders Behring Breivik langtifra var alene om udåden 22. juli 2011, og at rettssaken i sin helhet var en regisert farse. Dette er sendt til et stort antall entiteter innen påtalemyndigheten, rettsinstanser, media og også pårørendegruppen, men ingen ser ut til å ha reagert men være såre fornøyd med situasjonen, en uløst terroraksjon sak som i utgangspunktet er det mest alvorlige som har skjedd på norsk jord i etterkrigstiden

Jeg har spurt fler personer, inklusive undertegnede, om hva de ville gjort hvis de var pårørende og ble forelagt nevnte bevis og indisier. Svaret er enstemmig, de ville på alle måter og til alle aktuelle instanser ytret og krevd at saken måtte tas opp på nytt. Så her er det noe som ikke stemmer, alle ser ut til å være tause inklusive pårørendegruppen, tips labbetufs, null drepte på Utøya? Også De har nå en jobb å gjøre for å finne ut av hva som har skjedd, som åpenbart ikke er offisielt utredet så langt0 Svar7 år sidenSkribentHans Gaarder

UiO-forskere mener (EØS-)avtalen undergraver Grunnloven, men europaminister Vidar Helgesen mener det er all grunn til å feire også EØS:

http://www.nationen.no/eu/europaminister-helgesen-feirer-ogsa-eos-avtalen/

Velkommen til dagens SCHIZOFRENE norske politiker-velde – gjort mulig av flere tiår med politiker-svik og undergraving av GRUNNLOVEN….0  Svar7 år sidenFalconAbonnentFalcon

The Swiss admit Organised Crime, Conspiracy, Lies and Theft; Switzerland Pleads Guilty + https://www.youtube.com/watch?v=7hqWPzYu9X0&index=3&list=PLqQQFOVUZBLjn7CmQ4vAuNxwxFqaFqiKu

Quote: SWITZERLAND HAS BEEN LYING A LOT LONGER THAN HITLER DID, SO IT MUST BE ASSUMED, THEY WERE THE ONES WHO TAUGHT HIM HOW TO LIE AND THE BEST LIAR TECHNIQUES https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.indian/J1Knp8q-rDU http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7901832.stm http://en.wikipedia.org/wiki/UBS_tax_evasion_controversy http://www.examiner.com/article/president-obama-to-close-tax-loopholes-swiss-banks-comply http://www.swissinfo.ch/eng/politics/Swiss_parliament_clears_US_FATCA_deal.html?cid=36858508 http://rt.com/business/swiss-defend-banking-secrecy-314/ http://www.swissinfo.ch/eng/business/Swiss_battle_to_avoid_another_UBS_tax_debacle.html?cid=380570060  Svar7 år sidenyeAbonnentye

Hvor mange vet at alle tilknyttet EU går fri fra alt ansvar:

“All members of the EU’s governing structure, together with the tens of thousands of bureaucrats and civil servants who run the union, have been granted a lifetime immunity from prosecution.

This also goes for the new European police force, Europol, and the commanders and soldiers of the new European Army.

All buildings, offices, records, archives and minutes belonging to the EU and its institutions are inviolate.

They cannot be entered or inspected.

All personnel serving the EU are above the law, as declared in treaties which our successive politicians have signed on our behalf.”

“The EU may limit all rights and freedoms enumerated in that charter where necessary in order to meet objectives of general interest recognised by the EU.”

Dette skriver varsleren og advokaten John C. Hammell, på International Advocates for Health Freedom. Han satt i US Codex Delegation og ble truet på livet for det han eksponerte:

http://www.nocodexgenocide.com/page/page/3780258.htm0  Svar5 år sidenKristoffer LiaAnonymKristoffer Lia

trur dere virkelig på dette selv? at man blir innlagt for å forfatte det innlegget der? helt ærlig hvis det hadde vært slik hadde enhvert troll som sitter på nettavisen, vg også videre lidd samme skjebne……

At det går an.

Er jo ikkke noe substans i hele tatt, ikke noe nytt som kommer fram i hele tatt, gammelt oppgulp bare, verden vil bedras sier jeg bare0  Svar5 år sidenlaila sivertsenAbonnentlaila sivertsen

jeg ar bedt om hjelp fra andre land deriblandt USA som kristen jeg skulle tenne på mitt eget hjem har staten Norge gjort livet mitt til ett sant helvete så jeg gikk heller garelangs i 90 og 2010 enn å risikere å bli tatt liv av som de har forsøkt det aller værste frimurere gjorde mot meg var å sette hjemmet mitt i brann så i uhellet var jeg heldig jeg hadde ikke betalt forsikring så da måtte jeg være en gal kvinne som burde legges inn på lukket om jeg ht på mitt eget hjem uten forsikring beviselig ten på svarte jeg politiet og etter to døgn trakk de forklaringen sin tilbake og halve politi styrken i norge er nasistiske det er sikkert å visst så de får bare komme med de hodene de fikk utdelt etan du mere lovregler enn de så blir de litt imponert som seg hør og bør når jeg er blitt en kriminell så er det jo bare befriende de ser ned på meg og jeg viker ikke blikket de har det er blitt et mareritt når jeg blir arresere å de kan ikke si seg annet enn enigstert for jeg har så mye å kritikk som virker bra for meg og utslående hos de som er veldig late. Det var sommeren 2013 å jeg skulle i rettsak dagen etter resultatet ble at jeg satte bremsen i sykkelen og for forover med mye blødninger fra kraniet da jeg litt seienere på natten tok taxi til legevakten så var det en vakt som satte ett plaster på kneet husker det var ekkelt jeg tror han er død den drittsekken for ikke ble det tur til ullevål og det ville en vakthavende med empathi gjort mei jeg dro tilbake til Frode som etter en time høret meg komme med lyder som tydet på at jeg ikke hadde det bra han stakk hodet inn og fikk sitt lifs sjokk der lå jeg dobbelt så stor og han ringte legevakten øyeblikkelig jeg husker lite av det som skjedde men en ting husker jeg en dusj som de bare slengte meg inn i å jeg kunne ikke stå på beina og spyttet ut fire tenner i stedet i mens de unge sykesøstrene lo dette var luisenberg og jeg ble jo minnet på om hvor lite pen jeg var overlegen var diuskusting og jeg satte de hovne grønne øynene på han og han fikk seg ikke til å se meg i øynene. Men jeg var sikker på at de ville ta livet mitt uansett så da min barndomsvenninde kom inn på samme avdeling viste de at noen hadde sett meg på bedringens vei og hun sendte meg ett burstags kort når hun dro hjem det ble min redning. men to som spurte etter meg fikk beskjed at jeg ikke var der så de ville torturere meg først og gi meg dødsstikket antagelig i å med alt det hemmelige. Så jeg har først den senere tiden fått greie på at Gro og Støre er Jesuitter da er det bare fritt frem de har ikke tilgang til Norges rike de er i krig med vår herre som har sett mere nok av deres galskap men at det er så mange det er en utfordringer på strak arm ingen skal få tro at vi ikke er skikkelig hevntørstigepå de drittsekkenene og Gro er gal det vet vi jo og klikka har det også gjort for kang Harald som i den senere tid trodde at nå ville de vinne og det er ikke slik for om de fortsetter å dyreke avguder i dette landet som demoner og jævler skal de brenne skikkelig for all tid ja jeg er hevn tørst og dskylle sett de steina alle jesuitter0  Svar5 år sidenSkribentHans Gaarder

Lundteigen: – Nå må Norge ut av EØS!

http://www.tv2.no/nyheter/8409136/0  Svar5 år sidenRealist.AnonymRealist.

Første dama trenger faglig hjelp.
Alt man selv har «løsningen», ikke vet alt man søker medlemskap o.l blir jo reneste konspirasjon-idioti.
FN en person, og mot paranoid hjelper litt medisin og terapi.God bedring.0  Svar3 år sidenRoger AakAnonymRoger Aak

Det har blitt mer og mer tydelig at Norge har et demokratisk problem av store dimensjoner. Det var kjent allerede i 1994 at det ikke var folkets vilje at Norge skulle bli medlem av EØS. Men hva har det norske folk, meg selv inkludert, gjort med dette i ettertid. Jo, vi har stemt på partier som er EU/EØS-tilhengere. Ikke før nå ser det ut for at folket har våknet, i alle fall delvis. Det finnes nå noen partier på Tinget som på papiret ønsker å la folket si mening om EØS-tilslutningen. Problemet er at jesuitten Støre sitter i ett av partiene som på dette tidspunkt ser ut til å bli en regjeringspartner i 2021. Det kan sammenlignes med å la hin kar’n tolke Bibelen. Det er dessuten et hån mot de av det norske folk som sa NEI til EU.
Jeg har i mange år bekymret meg for at vi i dette landet har en politisk fange. Det forteller meg at det meget lett kan skje igjen. Jeg regner meg selv som en potensiell forfulgt, både for min forakt mot det politisk udemokratiske systemet og for min kristne tro. Verden er ikke til å kjenne igjen. Men den har blitt slik det var forutsagt at den skulle bli. Det er en oppmuntring og et håp for alle forfulgte at dette skal få en slutt.
Det har gått mange år siden Synnøve Fjellbakk Taftø ble utsatt for tøffe tak for sin politiske samvittighet. Jeg lurer derfor på hvordan hun har det idag. Jeg håper at hun har tålmodighet til å vente litt til på å få en rettferdig avslutning på dette.0  Svar1 år siden

Legg igjen en kommentar