Koronakommisjonens rapport på høring

Nyhet | Dato: 03.05.2021

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Koronakommisjonens rapport på høring.

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 14. april 2021.

JD ber i høringsbrevet spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport.

Høringsfristen er mandag 31. mai 2021.

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Legg igjen en kommentar