Regjeringen vil videreføre EU-samarbeid om sivil beredskap(Enda mer EU??).

Nyhet | Dato: 23.04.2021

Regjeringen ønsker å videreføre sitt lange samarbeid med EU innenfor sivil beredskap. I en verden med stadig økende naturkatastrofer, ny teknologi, cyber-trusler og helseutfordringer, settes den nasjonale evnen til håndtering på prøve.

Covid-19-pandemien har vist hvor avgjørende nært europeisk samarbeid er. Deltakelse i EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) har bidratt til å gi Norge tilgang til viktige tiltak for å håndtere den pågående koronakrisen. Ordningen sørget blant annet for at 600 nordmenn i utlandet kom seg hjem under utbruddet av covid-19-pandemien.

Stortinget må gi sitt samtykke til videre deltakelse i ordningen, som er del av en rekke EU-programmer Norge er med i. Det er ventet at Stortinget gir samtykke i løpet av våren.

Det er ikke mulig for en nasjon å ha full beredskap for alt som kan komme til å skje. Derfor etablerer EU og Norge felles beredskapskapasiteter til «rescEU», en europeisk ressurspool til bruk ved særlige krevende kriser.

Norge har påtatt seg å etablere en luftambulanse for transport av pasienter med alvorlige og smittsomme sykdommer som en kapasitet i rescEU. Luftambulansen har base i Norge, og Norge kan benytte kapasiteten når den ikke er i bruk i EU. Norge samarbeider tett med de øvrige nordiske landene om utvikling av rescEU-ressurser, innen helse, CBRNE og skogbrann.

Prop. 180 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)

Legg igjen en kommentar