TIDEN, VITEN & MAKTELITEN

BAKGRUNNEN! : Våre politikere påminner oss til stadighet om at Norge er et av verdens
beste land å bo i, men faktum er at Norge faktisk ligger 17 plasser bak Sveits på offentlige
internasjonale lister og meningsmålinger!
Krefter i flere europeiske land og mange stater i USA arbeider for innføring av demokrati og
folkestyre ala Sveitsisk Modell: Uten inntekter fra (olje og fisk) har de likevel skattesatser ned
mot fem prosent, momsen er på 7,5 prosent og for to år siden var for eksempel årsavgift på
bil omregnet til norsk valuta 333 kroner. Det beste er likevel systemet med juridisk bindende
folkeavstemninger. Her stemmer man ikke på partier, ideologier og ismer, men på
kompetente personer som stiller til valg slik at folket selv velger statsminister, helseminister,
forsvarsminister osv. (Systemet er også grunnen til at Sveits aldri deltar i kriger da folkets
valg alltid blir nei)

Folket kjenner selv hvor skoen trykker og kan fra sak til sak gi sine ja eller nei stemmer i
store og mindre saker. Vil man ikke delta ved valg er man også fri til det.
DET SVEITSISKE DEMOKRATI I VIRKE! :
Fra 1848 til slutten av 2004 – ble det avholdt : (531 føderale folkeavstemninger / dvs. : 187
obligatoriske, 152 frivillige og 192 folkeinitiativer! Deltagelsen under valget lå generelt på
mer enn 50% (med unntak opp til 80%) og i en viss tid har den nå ligget ca. 10% høyere enn
ved Parlamentsvalg – På regjeringens hjemmeside www.admin.ch ligger det et stort arkiv for
disse folkeavstemningene!
På alle nivåer, kommunale, kantonale og føderale, blir det avholdt mer enn 200
folkeavstemninger per år i Sveits.For å illustrere dette vil vi undersøke de føderale
folkeavstemningene i 2005.
I Sveits blir alle valg og folkeavstemninger samlet på 2 til 4 nasjonale avstemnings -dager
hvert år. Innbyggerne stemmer da ikke bare i kommunale, kantonale og føderale valg, men
også i folkeavstemninger. Det var tre avstemnings-dager i 2005. Noe som betyr at mye av
makten ligger utenfor en folkeavstemnings rekkevidde. «Sveits er den eneste nasjon i
verden der det politiske liv foregår rundt folke avstemningene!
Landet med 6,5 millioner innbyggere (unngår populære ledere, å oppdelingen av den
utøvende myndighet på
De 7 medlemmene av Dets Føderale Råd! motvirkes dermed ytterligere personlighets
politikk, via: Individuelle politiske talsmenn!

[Lovgivningen i Nasjonalforsamlingen : Er en[Iintrikat dans om å (unngå) eller vinne en
folkeavstemning!] Og De store politiske øyeblikkene i Det [Moderne Sveits) –
Har ikke funnet sted i tilslutningen til dristige statsmenn, men i de nasjonale debattene som
har trukket massene til valgurnene for å bestemme sitt lands fremtid! : Direkte demokrati i
Sveits har forskjellige kilder.
Først fantes det en tradisjon med lokale og kantonale folkeforsamlinger i en del av det som
nå er Sveits, (Der mannlige borgere møttes årlig på markedsplassen for å fatte de viktigste
beslutningene. Dette kan i det minste dateres tilbake til det 13. århundret!
I likhet med andre deler av Europa ble den første nasjonale folkeavstemningen i Sveits holdt
i 1802 om en ny konstitusjon som protektorat under stormakten Frankrike! I første halvdel
av det 19. århundret var det hovedsakelig de ’radikale’ liberale, som skilte seg ut fra vanlige
liberale : Fordi de ikke trodde at det representative demokratiet var tilstrekkelig – som
utvidet bruken av folkeavstemninger i Sveits!

Innhold : 1a) Den Utøvende Makt, dvs. Forbundsrådet: Bundesrat Conseil -Federal) 1b)
Forbundsamlingen : Utgjøres av Stenderrådet & Nasjonalrådet i fellesskap.
2: Den Lovgivende Makt: Består av 2 likeverdige kamre : a) Stender-råd: Kanton
Representasjon | b) Nasjonal-rådet: Er landets Folkevalgte Forsamling!
3: Valgordningen i Sveits! | B: En overmoden strategi for Norges land!
Forbundsrådet: Er Sveits’ regjering. Forbundsrådet innehar samlet, rollen som landets
statsoverhode: Forbundsrådet ledes av en president og en visepresident som begge velges
av Forbundsforsamling
Forbundsrådet (utgjøres) av Nasjonalrådet og Stenderrådet i fellesskap..
Den forente forbundsforsamlingen velger Forbundsrådet som er Sveits’ regjering!
Valget skjer etter formannskapsprinsippet, det vil si slik at alle de største partiene er
representert..
Forbundsrådet har 7 medlemmer og en funksjonstid på 4 år, som er den samme som det
parlamentet har.
Forbundspresidenten velges for 1 år, av gangen: Blant regjeringens medlemmer og fungerer
som den første av likemenn. Representantene i de “2 kamrene møtes også som en forent
nasjonalforsamling for behandling av bestemte saker knyttet til forvaltning.
Stende -Rådet : Er et organ for representasjon av kantonene. Delstatene i den sveitsiske
konføderasjonen. Stenderrådet har 46 medlemmer. Kantonene har 2 – Representanter hver

(Uavhengig av folketall : Slik at halvkantonene (Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt,
Basel-Land, Appenzell Ausserrhoden og Appenzell Innerrhoden) har 1” representant hver.
Nasjonalrådet består av 200 medlemmer og er landets folkevalgte forsamling. Valg til
Nasjonalrådet foregår etter proporsjonal representasjon med kantonene som valgkretser. En
gjennomsnittlig valgkrets har 36 000 velgere, men alle kantoner har rett til å velge minst én
representant, uavhengig av kantonens størrelse.
Kvinner fikk stemmerett til Nasjonalrådet i 1971. Stemmerettsalderen er fra 1991 av 18 år.
Valgordning: Medlemmene av Forbundsrådet velges enkeltvis av det samlede parlamentet
kalt Forbundsforsamlingen (Bundesversammlung), bestående av Nasjonalrådet og
Stenderrådet . Perioden er i 4 år og medlemmene av regjeringen kan gjenvelges.
Det er ikke vanlig at et sittende medlem av regjeringen taper et forsøk på gjenvalg.
Regjeringsmedlemmene bestemmer selv om de vil sitte hele perioden ut. Likevel er det ikke
sjelden at regjeringsmedlemmene går av før valgperioden er ute. Dersom et medlem av
regjeringen går av før valgperiodens utløp, vil det gjerne være resultatet av press fra
vedkommendes parti eller gruppe i parlamentet.
Regjeringen kan som følge av det politiske systemet, ikke tvinges til avgang gjennom et
parlamentarisk mistillitsvotum. Motsatt kan heller ikke parlaments -flertallet sikre regjeringens
levetid! Dette systemet medfører at de to statsmaktene, regjeringen og parlamentet arbeider
relativt selvstendig. Det hender at parlamentet ikke vedtar et forslag fra regjeringen, eller at
det oppstår dissens i regjeringen. | Den obligatoriske folkeavstemningen ble innført i 1848!
For hvert tillegg til grunnloven, Er regjeringen forpliktet til å avholde en folkeavstemning (Så
vel som for Sveits’ tiltredelse til internasjonale organisasjoner og presserende lover der den
frivillige folkeavstemning ikke gjelder!
Sosialistene spilte en betydelig rolle i den “Demokratiske Bevegelsen : Som fra 1860 av
agiterte for ytterligere utvidelse av de direkte-demokratiske rettighetene i store deler av
Sveits. En bindende folkeavstemning (folkeinitiativ) der borgerne kan ta initiativ til en
folkeavstemning over forslag de selv har utarbeidet, ble holdt for første gang i Zürich i 1869!
Direkte-Demokrati var også et populært ideal i den sosialistiske bevegelse i mange
europeiske land. (Volksgesetzgebung, altså folkelovgivning!
Det var da tatt inn i programmet for grunnleggelsen av det tyske Sozialdemokratische
Arbeiterpartei (det sosialdemokratiske arbeiderparti) i 1869.
I programmene fra Gotha i 1875 og Erfurt i 1891, inntok direkte demokrati også en
nøkkelposisjon. Alle Folkeavstemninger i Sveits : Er Bindende på Alle Nivåer!
Den obligatoriske folkeavstemningen ble innført i 1848! For hvert tillegg til grunnloven, Er
regjeringen forpliktet til å avholde en folkeavstemning (Så vel som for Sveits’ tiltredelse til
internasjonale organisasjoner og presserende lover der den frivillige folkeavstemning ikke
gjelder.Den frivillige folkeavstemningen stammer fra 1874. Med 50.000 underskrifter fra

borgerne innen 100 dager etter at en parlamentarisk akt er offentlig publisert, kan folk presse
gjennom en folkeavstemning om loven!
(Opprinnelig gjaldt dette ikke lover som parlamentet hadde erklært som presserende, men
da parlamentet begynte å misbruke denne muligheten og erklærte alle slags lover som
presserende, bestemte man gjennom en folkeavstemning at presserende lover kunne bli
virksomme umiddelbart, men måtte alltid underkastes en obligatorisk folkeavstemning
etterpå.
Det konstitusjonelle folkeinitiativ (forkortet til folkeinitiativ/ innbyggerinitiativ) ble innført i 1891
og gir borgerne rett til å få en folkeavstemning om sine egne skrevne lovforslag dersom de i
løpet av 18 måneder samler 100.000 underskrifter. Dette lovforslaget kan enten ha en
generell formulering som omformes til en lov av en parlamentarisk kommisjon, eller være
utformet som en presist definert lovparagraf som parlamentet ikke kan endre eller gjøre
noen tillegg på.
Hvis det er vedtatt, blir lovforslaget en del av konstitusjonen, men i praksis kan borgerne
også bruke dette instrumentet for saker, som vanligvis reguleres av vanlig lovgivning)
Av den grunn er den sveitsiske grunnloven en bemerkelsesverdig blanding av nasjonale
prinsipper og ’dagligdags’ politikk. Sveitserne forsøker å overvinne dette problemet med å
innføre det generelle folkeinitiativ. Dette ble vedtatt av en folkeavstemning i februar 2003,
men trådte først i kraft i 2006.
Etter innsamling av 100.000 underskrifter kan borgerne overrekke et generelt forslag til
parlamentet som da kan velge å gjøre dette til en lov eller et tillegg til konstitusjonen, og blir
da underkastet en folkeavstemning! Folkeinitiativet gir sveitserne mulighet til å mobilisere en
folkeavstemning om praktisk talt alle saker.
De eneste betydelige unntakene er visse bindende internasjonale lovforskrifter slik som
forbudet mot folkemord og slaveri. Videre må folkeinitiativet møte kravene om enhet i form
og innhold (et folkeinitiativ kan f.eks. ikke dreie seg om to saker). Endelig gjelder
sedvaneretten at praktisk umulige forslag også kan bli avvist: et folkeinitiativ ble en gang
erklært ugyldig fordi det foreslo å redusere omkostningene for finansåret som allerede ville
ha endt før folkeavstemningen skulle avholdes. Parlamentet gjennomgår alle disse sakene,
med: Folkeinitiativet er hjørnesteinen i direkte demokrati!

I den frivillige folkeavstemningen reagerer folket kun på parlamentets handlinger som
fremdeles debatteres. Sveits avholder ikke folkeavstemninger som er blitt bestemt av
parlamentet eller regjeringen – også kjent som plebisitter. Med folkeinitiativet kan de selv
aktivt bestemme den politiske agenda.
I Sveits foreskrives folkeavstemningene enten av konstitusjonen eller følger på borgernes
initiativ med innsamling av underskrifter!

Av det stadig økende antall folkeavstemninger som holdes i Europa, er den vanligste
internasjonale form dessverre fremdeles plebisitter:
Disse er generelt ikke-bindende avstemninger som blir bestemt av de politikerne som sitter
med makten, for å gi deres politikk en ekstraordinær legitimitet, eller fordi det foreligger
uenighet innen en partikoalisjon. Spillereglene tilpasses hyppig i hvert tilfelle,på en måte
som synes best for politikerne i den aktuelle sak, og dette har meget lite med reelt direkte
demokrati å gjøre!

Demokratiets verdier : Demokratiet er basert på verdiene medmenneskelighet, frihet, likhet
og selvbestemmelse. Menneskehetens historie kan oppfattes som en søken etter og
utvikling mot samfunnsformer som fremmer disse verdiene. Frihet, likhet og brorskap” var
den franske revolusjons slagord i 1789.
I forskjellige former og utgaver har disse verdiene preget moderne demokratienes historie.
Medmenneskeligheten (eller brorskapet/søsterskapet) er selve forutsetningen for
demokratiet. Demokratisk likhet er, for det første, lik rett til å delta i styringen av samfunnet,
fordi vi alle er en del av samfunnet og dermed også har interesser i det!
Likhet betyr også at ingen grupper har spesielle privilegier. Dette kan også bety at
samfunnets muligheter skal legges åpne for alle som kan eller vil benytte dem.
Et nytt fundament: Tregrening: Er en måte å betrakte samfunnet på, en blikkretning og et
nytt grunnleggende samfunnsmessig ordningsprinsipp!

DE 4 MAKTFORHOLDENES PARADOKSER:
1: I et samfunn hvor rettslivet bestemmer alt, utvikles stater som det kommunistiske sovjet –
hvor staten får all makt, og det enkelte mennesket ikke har noen personlige rettigheter.
Under rettslivet skulle ikke brorskap råde, men likhet likhet for loven,brorskap i den
økonomiske sfæren, og frihet i åndslivet!
2: Der næringslivet bestemmer alt, bestemmer næringslivet også over åndslivet og
samfunnets rettslige prinsipper| Under næringslivet skulle ikke frihet råde, men brorskap!
3: I land der statsmakten regjerer over økonomiske interesser og åndslivs-interesser, vil
enkeltmennesket helt naturlig komme i konflikt med stats-organismen!
4: Kulturelt: I et samfunn der det er religionen bestemmer alt, blir åndslivet kneblet, og den
økonomiske sektoren blir strengt underlagt statlige – reguleringsmekanismer. Under

åndslivet skulle ikke likhet råde, men Frihet! Det er spesielt viktig at alle skal gis mulighet til å
dekke sine grunnleggende behov.
I praksis forutsetter demokratisk likhet også et visst minimum av økonomisk likhet.
Demokratisk likhet er også basert på likhet i en mer grunnleggende betydning!
Likeverdet er iboende hos alle : Uavhengig av kjønn, legning og etnisitet, har folk alltid
dannet samfunn ut fra sine menneskelige likheter!

Mennesket deltar i et samfunn, ikke for å få det dårligere enn det vi ville hatt det utenfor
samfunnet, men for å bedre sin situasjon.
Den sosiale og samfunnsmessige likhet i et demokrati springer derfor ut fra en
grunnleggende likhet som menneske!
Autonomi (selvbestemmelse. av Gresk Fra auto = selv og nomos = § Lov: Som er selve
kjernen i demokratiet!

Autonomi betyr at samfunnet styrer seg selv og at den enkelte borger bestemmer over sitt
eget liv. Det betyr også at samfunnet lager sine egne lover i motsetning til i et diktatur eller i
en begrenset stat der lovene kommer fra noen utenfor folket selv. I et demokrati betyr dette
også at folket (velgerne) står over lovgiverne (de valgte) ved at de kan velge og avsette
dem. Den demokratiske (autonomi) henger nøye sammen med de andre demokratiske
verdier. Den springer ut fra menneskets behov for frihet til å bestemme over seg selv og til å
ivareta seg og sine. I et samfunn som tar hensyn til alle, medfører dette utstrakt likhet. Den
demokratiske autonomi er også basert på en grunnleggende tro på mennesket, at det tar
ansvar for seg selv og andre og at medmenneskeligheten er en dypt forankret menneskelig
egenskap. I demokratiet er dette en selvforsterkende prosess)
Den praktiske virkelighet viser at menneskeligheten, medmenneskeligheten og omtanken for
andre enn sine egne, ofte er mest utbredt i de demokratiske land!..
Vi kan derfor (stille spørsmål som)
1: Hvilke verdier bør prege framtida?
2: Hvordan kan vi øke disse verdiene?
Det er det enkelte parti som velger de menneskene som er mest partitro, villige og
maktsøkende. De to såkalte demokratiske folke -avstemningene om EF-kampen i 1972 og
EU-kampen i 1994, sto mellom menigmann og den norske politiske elite! Hver ganger tapte
den politiske eliten for folkeviljen!

La oss snakke om en ubehagelig sannhet. En sannhet vi har levd med i lang tid..
SANNHETEN OM RIKETS TILSTAND! :
Vi har stilltiende gått med på et valg som ble gjort i 1905, i en tid da kvinner ikke hadde
stemmerett og vi ikke hadde tilgang til informasjon på samme måte som vi har i dag. Dette
var også en tid da landet trengte å samles etter langvarige unioner med Danmark og
Sverige.
Det er verdt å merke seg at avstemningen ikke handlet om vi skulle ha republikk eller
monarki, det var utelukkende om hvilken konge vi skulle ha. Valget var å hente en dansk
prins til å bli konge i Norge!
Et valg som mer enn hundre år senere lar tilfeldighetene råde i utnevnelsen av
statsoverhode) Synnøve F. Taftø, har i et brev til Øyvind Aarsnes i ‘Folkeaksjonen mot
EU-medlemskap’, forklart hva som skjedde ved hva hun kaller statskuppet i 1945, da
grunnloven ble satt til side, er det et (lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av
de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. Hun reagerte på denne ulovligheten,
som bl.a. gikk på å desinformere det norske folk.
Den 24. Juni i 1994 underskreiv Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal, Eivinn Berg &
Grethe Knudsen, Norges EU medlemskap på Korfu i Hellas, uten kjennelse fra Norsk
-Statsrett, som sier at alle avtaler i regi utad, skal avleveres traktat-arkivet i UD!
I kampen mot EU -vennlighet, var Synnøve Taftø lojal til sitt lands interesser: Hun ble –
avskjediget i u-nåde i 1992. Bit for bit hadde hennes avsløringer avdekket regjeringens
desinformasjon mot folket. Kampanjen for å få folk til å akseptere EØS sprakk, takket være
personer av Synnøves støpning. Makteliten skalv, da de fant Synnøves avsløringer så
kompromitterende, at de spredde rykter om henne slik at man ikke skulle ta henne alvorlig
og for at mediafolk skulle ta avstand fra henne. Helge Lund i NRK spredte rykter på den
interne kommunikasjonslinjen, om at hun led av kverulant-paranoya: Dermed ringte ikke
Terje Svabø NRK TV dagsrevyen for å ha et avtalt direkte intervju med Synnøve Taftø! :’Et
[Demokrati – Kan IKKE LEVE med (politikere, som Bare Interesserer seg for sitt eget
vedkommende, der hvor noen byråkrater kaster vanlige folks interesser på båten for å mele
sin egen kake!
I denne tiden ble IKKE Norge styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte
propaganda-eksperter, hovedsaklig av – jesuittisk herkomst, ga ordrer til de utvalgte
departements-rådgiverne – i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Jesuittene
stod også bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene
som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten.
Ifølge Reidar Johansen fra (Stortingets fiskeri-komite som fortalte henne årsaken til den
stormen hun hadde vakt ved et stort oppslag i Dagbladet, som Ingolf Håkon Teigene hadde
ordnet. Han var en av de få journalister som var RETTLINJET – Uten videre oppfølgning.
Utenriksdepartementet hadde under hånda- latt (Stortingets presidentskap: få vite at
Synnøve Taftø var psykisk syk og kom med sinnsforvirret tøv!

Dette budskapet gikk videre til norske media på ryktebørsen. Intet middel er for sjofelt for
APs maktapparat / Når de ønsker å stoppe kjeften på kritiske borgere med ærlige hensikter.
Hennes mening om demokratiets råtne politikere De ansvarlige saksbehandlerne i
justisdepartementet nektet og medvirke. Men regjeringen Gerhardsen fremmet likevel
forslaget og fikk Kongen til å underskrive på denne provisoriske anordningen som juridisk
sett er et statskupp, idet den uttrykkelig setter statsborgerlovgivningen ut av kraft.
I 1990 nektet Stein Rognlien, innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling, samtidig
som de andre departementene overleverte sine arkivalier til riksarkivet, klarte Stein
Rognlien, som ekspedisjonssjef i lovavdelingen å hindre at ugjerningene fra 1945 ble utsatt
for offentlighetens søkelys. Stein Rognliens største “synd” er ikke at han har voktet
hemmelighetene til kuppmakerne av 1945, men at han selv raserte grunnleggende
rettsprinsipper i Norske Domstoler..
Etter vår oppfatning er det Jens Christian Hauge og Stein Rognlien som har ødelagt det
norske rettssystemet.
Når det gjelder “landsfaderen” Einar Gerhardsen, så ble han i 1939 oppnevnt som (medlem
av et hemmelig utvalg
med mål om å sette Grunnlovens bestemmelser om provisorisk anordning, tredde ut av kraft
på daværende tidspunkt for å gi AP regjeringen Diktatoriske Fullmakter
i krigstid eller når krig truet..
Einar Gerhardsen, visste derfor godt at hans regjering -IKKE hadde lov til å gi Provisoriske
anordninger: som kunne bryte mot lovverket.. Einars effektive “sekretær” Jens Christian
Hauge, sørget for at saken om endring av statsborger – lovgivningen kom på regjeringens
dagsorden samme dag og etter spørsmålet om dødsstraff skulle anvendes, (ergo et grovt
brudd på norsk lov, og etter at det var blitt vedtatt å henrette den stakkars Reidar Haaland
(for at Quisling ikke skulle bli den første og kanskje eneste) gikk endringen i statsborger –
lovgivningen gjennom uten debatt..
Denne lojaliteten mot fremtidige generasjoners rett til å bestemme over seg selv er kanskje
det mest karakteristiske ved den “norske folkesjela” : Den bunner i en underliggende tro på
allmenning – prinsippet! /Altså at (natur-ressursene – er felleseie mellom de til enhver tid
levende mennesker og ingen har rett til å delta i forvaltningen), Kun Førstest – Når Slike
Ressurser etter bortgang av H*N er død!
For å kunne delta i forvaltning og/eller utnyttelse må nemlig personen være FYSISK
TILSTEDE!
(Ordningen om hjemfallsrett, / Bygger på at de allmennings-berettigede kan; (overdra
utnyttelse av ressursen til “utenforstående / men bare for sin levetid.
Det jødisk-kristne utgangspunktet, som danner grunnlaget for EU-retten, er derimot
*Eiendoms-Retts-prinsippet! :

Der en pave / stat eller EU-kommisjonen kan gi retten til å forvalte og utnytte naturressurser
både til ikke-levende vesener / kirker, aksjeselskaper, stiftelser, båter) og til utvalgte familier
for all framtid.
Denne ideen om at (ikke-levende vesener har rettigheter ble innført med vold og makt med
en provisorisk anordning om “erstatningsdirektoratet” i 1945, mens overgangen fra
allmennings-forvaltning til eiendomsforvaltning av naturressursene i Norge har skjedd
gradvis over to generasjoner.
Det må innrømmes hvor smertefritt det har gått for kapitalens norske lakeier å endre
rettstilstanden både i fiskeriene, oppdrettsnæringen ved den såkalte:
Finnmarks-eiendommen, inklusive Nordland og Troms fylkene)
Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller
dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd med Grunnloven &
rettsprinsippene norsk rett er tuftet på, som unntaksvis kan endres med andre
rettsprinsipper!

jihadene i Syria får månedslønn fra USA, og er Natos /Allierte! : (USA\ ‘Har begynt å Betale
månedslønn til jihadister som de trener opp til å slåss mot regjeringa i Syria..
Lønnsnivået ligger på mellom $250 og $400 i måneden, alt etter kompetanse.
Det er Pentagons talsperson, marinekommandant Elissa Smith som sier dette i følge USA
Today.
USA startet opprtreninga av, opp i alt 3000 krigere i løpet av 2015 og 5400 i
12-månedersperioden.
Terroraksjonene er sjokkerende, men det er da også meningen. Dette er en del av
strategien til Den islamske staten. De har gjort det helt klart at de vil videreføre sin “jihad” på
denne måten.
Terroraksjonen fant sted bare dager etter at IS hadde erklært at de ville bruke ramadan i år
til å utøve terror.

“Tidligere har de erklært at de vil slå til mot europeiske hovedsteder, som for eksempel
Roma..
Alle de store avisene i Italia har hatt trusselen fra Det islamske kalifatet på forsidene:
«Siamo al sud i Roma …»

«Vi befinner oss sør for Roma», underforstått: Vi kan angripe dere når vi vil!

 • Og italienske myndigheter skjønner at dette ikke er en tom trussel.
  Amerikanske eksperter sier at Den islamske staten nå har konsolidert seg i Libya og
  opprettet det de kaller Kalifatet Tripoli. En talsmann sier til ABC News at «De (IS) eier nå
  mer eller mindre Libya.» En annen sier: «Vi har ingen kontroll der og ingen autoritet der.»
  Den libyske ambassadøren til De forente arabiske emiratene sier i et intervju:
  På grunn av sine ressurser er Libya blitt en minibank, en bensinstasjon og en flyplass for IS.
  Dette er en tilstand av fornektelse av dette, og det er ekstremt farlig.
  “IS KONTROLL OVER NYE OMRÅDER.. –
  “IS har vist en forbløffende evne til å etablere seg og sikre seg kontroll over nye områder. –
  Da jihadistene i Banghazi fikk hjelp av NATO til å styrte Gaddafis regime, ble IS, – Den
  viktigste rekrutteringskilden til det som skulle bli IS i Syria og Irak.
  Nå som de er konsolidert der, kommer mange av jihadistene tilbake til Libya der de har
  fordrevet regjeringa og parlamentet fra hovedstaden. Den islamske staten erklærte for noen
  måneder tilbake, at de :
  “Annekterer territorium i Algerie, Libya, Sinai, Saudi Arabia og Jemen..
  Og det er sannsynlig at de vil bruke samme modell i Afghanistan og Pakistan.
  Obama har innrømt at det ikke finnes moderate syrere som slåss mot Assad-regjeringa.
 • Så på tross av at norske medier stort sett later som noe annet, så er det nå velkjent at USA
  under hele krigen i Syria har gitt direkte militær og økonomisk støtte til jihadistene i Syria.
  USAs regjering har innrømt sin direkte støtte. Dette ble godkjent av fredsprisvinner Obama
  alt i 2012.
  Og det handlet om våpen, utstyr og penger, blant annet våpen fra Libya.
  Støtten til jihadistene fortsatte i 2013, og nå er de altså over på fastlønn fra den amerikanske
  staten”
  USAs ulovlige og forbryterske krig mot Syria via stedfortreder ødelegger enda et land og
  driver millioner av mennesker på flukt. Men kommer det så mye som ett kritisk ord fra de
  som kaller seg norske politiske ledere? Nei, ikke et knyst, det eneste de krangler om er
  hvem av dem som er snillest når det gjelder å ta imot en liten brøkdel av ofrene for USAs
  krig. : “Men aldri et krav om å stoppe krigen..”

NATO & FORSVARSPOLITIKK :

 • Man mener Norge skal prioritere å forsvare Norge og norske interesser, bidra til stabilitet
  og felles sikkerhet mellom folk og stater i vårt nærområde, ikke innrette vårt nasjonale
  forsvar mot offensive utenlandsoppdrag i NATO-regi, samt at medlemskapet i NATO – Øker
  ‘Faren for at Norge blir dratt med i (angrepskriger) og (militære operasjoner – uten hjemmel i
  folkeretten!]
  NATO ble opprettet i 1949 gjennom Atlanterhavstraktaten, og i traktatens artikkel 5 / Er det
  fastslått at et angrep på et NATO-land er et angrep på hele alliansen!
 • I 1991 utvidet NATO sitt mandat til å også gjelde operasjoner uten dekning i artikkel 5, slik
  at man kunne bedrive krigføring også uten at NATO er angrepet først (kalt
  «ikke-artikkel-fem-krise-respons-operasjoner»)
  Dette er omstridt fordi det også åpner for intervensjoner uten mandat fra FN.
  HEFO vil derfor erstatte norsk NATO-medlemskap med et tettere nordisk samarbeid

  Elite Ridderne over Politikerne!
  KILDE: http://humansarefree.com/2014/09/the-top-of-pyramid-rothschilds-british.html

Det er 2 hovedseter i London, den ene råder dronning Elisabeth: Mens den andre
administreres av et utvalg av 12 banker ledet av Bank of England
(House of Rothschild). De styrer verden fra 677 hektar, uavhengig suveren stat kjent som
The City of London, eller bare: The City!
Byen er ikke en del av England, akkurat som Washington D.C., er ikke en del av USA!

Byen det er referert til som den rikeste på kloden og blir ledet av en Lord Mayor som
utnevnes årlig.

Når dronningen ønsker å drive forretninger i byen, møtes hun av Herren Mayor på Temple
(Templar) Bar, hvor hun ber om tillatelse til å gå inn i denne private suveren staten.
Hun går deretter inn i byen og går flere skritt bak borgmesteren. Hennes følelse kan ikke
være kledd i noe annet enn tjenesteuniformer.
I det nittende århundre ble 90% av verdens handel båret av britiske skip kontrollert av
kronen. De andre 10% av skipene måtte betale provisjoner til kronen rett og slett for
privilegiet å bruke – verdenshavene. Kronen høstet milliarder i fortjeneste mens den opererte
under beskyttelse av de britiske væpnede styrker!
Dette var ikke britisk handel eller britisk rikdom, men kronens handel og kronens rikdom. Fra
og med 1850 estimerte forfatteren Frederic Morton at Rothschild-formuen var over 10
milliarder dollar! I dag er det samlede bankdynastiens samlede verdi estimert til rundt 500
milliarder dollar! | Temple Bar er den juridiske armen til kronen og har et eksklusivt monopol
på global lovlig svindel gjennom sine Bar Association-franchise. | Det indre tempel, holder
loven franchise av lisens som bløder Canada og Storbritannia hvit, mens Middle Temple har
lisens til å stjele fra Amerika!
For å få uavhengighetserklæringen anerkjent internasjonalt, var Middle Templar King
George III enig i Paris-traktaten i 1783 for å etablere den juridiske kronenheten til de
innlemmede USA, som internt refereres til som Crown Temple States (kolonier). Stater
stavet med et bokstav ‘S’, betegner en juridisk enhet av kronen.
Minst 5 Templar Bar Advokater under høytidelig ed til kronen, undertegnet den amerikanske
uavhengighetserklæringen. Dette betyr at begge parter var agenter for kronen!
Det er ingen lovlig effekt når en fest signerer som både første og andre partier. Erklæringen
var ganske enkelt et internt notat som sirkulerer blant private medlemmer av kronen.
De fleste amerikanere tror at de eier sitt eget land, men de har bare kjøpt fast eiendom etter
kontrakt. Ved oppfyllelse av kontrakten overføres kontrollen av landet av Garantifondet.
Garantivirkningen er bare en tittelfarge. Tittelfarge er et uttrykk eller utseende av tittel, men
ikke tittel faktisk eller i lov. Garantivaret kan ikke stå opp mot Land Patent.
Kronen ble tildelt Land Patents i Nord-Amerika av King of England. Kolonier opprørte seg på
den usurious Crown-skatten, og dermed ble uavhengighetserklæringen opprettet for å
stimulere befolkningen. En annen ruse som brukes til hoodwink fysiske personer er av
enfranchisement.
`Disse kortene i lommeboken med navnet ditt stavet i alle store bokstaver betyr at du har blitt
fratatt og har status som et selskap!

En “juridisk personlighet” er opprettet, og du har inngått multi-variant avtaler som plasserer
deg i et egenkapitalforhold med kronen!

Disse usynlige kontrakter inkluderer fødselsattest, statsborgerskap, arbeidsavtaler, førerkort
og bankkontoer. Det er kanskje nyttig å merke seg at kontrakter ikke nå, eller at de noen
gang måtte skrive ut for å kunne håndheves av amerikanske dommere. Hvis det skrives ned,
er det bare en skriftlig uttalelse av kontrakten!

Disse private avtaler som binder oss, vil alltid overstyrke de brede generelle klausulene i
grunnloven og lovforslaget (grunnloven er i hovedsak en omtalt avtale om engelsk felleslov).
The “Bill of Rights” – Er sett av kronen som en “regning av ytelser” som er gitt av dem i
påvente av gjensidighet via skattleggese!
Statsborgerskap er en annen egenkapitalavtale som vi har med kronen. Og dette er den
veldig juridiske kontrakten som føderale dommere vil bruke til å fange dem. Med ordene fra
tidligere Høyesteretts rettferdige Felix Frankfurter, “Equity er brutal, men vi bare håndhever
avtaler.”
“Balansen i tittel 42, avsnitt 1981 i den sivile rettskodeksen sier: Borgerne skal bli utsatt for
straff, smerter, straffer, skatter, lisenser og forutsetninger av enhver art”
Det vi ser på som statsborgerskap, ser Crown ut som en juridisk instrumentasjon. Det bør
også huskes at selv oversiktlig sirkulasjon eller kommersiell bruk av Federal Reserve Notes
gir et vedlegg om ansvar for betaling av kronens gjeld til FED. Dette måles av din
skattepliktig inntekt. | Kronen ser vår deltakelse i disse kontraktene om kommersiell
egenkapital som frivillig og at eventuell gevinst som er påløpt, er skattepliktig, da gevinsten
ikke ville vært mulig, var ikke for kronen. | De ser systemet med utdanningsbanker som egen
eiendom!
Eventuelle gevinster eller gevinster som oppleves av alle som har en bankkonto (eller lån,
kreditt- eller kredittkort) medfører – som en juridisk operasjon – den samme samme kraft og
effekt som om kronen hadde skapt gevinsten. | Bankkontoer faller utenfor paraplyen av 4″
endringsbeskyttelse fordi en kommersiell kontrakt er i kraft, og Bill of Rights kan ikke holdes
for å forstyrre utførelsen av kommersielle kontrakter. Kronen ser også bankkontoer som
egen privat eiendom, i henhold til bankkontrakten (Som hver av oss signerte og at ingen av
oss noensinne har lest!
Den sjeldne personen som faktisk leser bankkontrakten, finner ut at de ble enige om å være
bundet av tittel 26 og i henhold til § 7202 enige om ikke å formidle noe falskt skatteråd.
Denne skriftlige kontrakten med kronen anerkjenner også at sedler er skattepliktige
handelsinstrumenter. Da vi opprinnelig åpnet en bankkonto, ble det opprettet en annen
juridisk personlighet!
Det er denne personligheten (inntekter og eiendeler) : IRS-agenter eksporterer tilbake til
krona gjennom beskatning!

Bilderesultat for strawman identity

Besittelse av et personnummer er kjent i kronens lex som “avgjørende bevis” for at vi har
akseptert føderale kommersielle fordeler. Dette er et annet eksempel på et
egenkapitalforhold med kronen. Å presentere sitt personnummer til en arbeidsgiver setter
vår status som skattebetalere, og gir opphav til ansvar for en gjensidig avtale om betaling av
skatter til kronen.
Gjennom personnummeret aksepterer vi fremtidige pensjonsytelser. Sosial sikkerhet er et
merkelig dyr. Hvis du dør, får din ektefelle ingenting, men det som ville gått til deg, er delt
(fortapt) blant andre premiebetalere som ikke har dødd ennå. | Men kronen ser ikke til
gjengjeld i noen av disse egenkapitalvedleggene som en besettelsesakt og vil fortsette mot
oss med all mulig fordommer!
For en person å unnslippe teltene i kronekatofoten, er det nødvendig med en grundig studie
av amerikansk rettsvitenskap. Man må betraktes som en «fremmed for offentlighetens tillit»,
fortaber alle enfranchisement-fordeler og lukker alle bankkontoer, blant annet.
USA er, og har alltid vært, et stort selskap styrt fra utlandet. Dens opprinnelige navn var
Virginia Company, og det eies av den britiske kronen og Vatikanet, som mottar sin årlige
andel av fortjenesten.
De amerikanske presidentene blir utnevnt til konsernsjef (de er ikke valgt av oss!), Og deres
troskap er til “styret”, ikke til de amerikanske innbyggerne. Vi er sett på som ansatte i
selskapet, og avstemningen er utformet som en distraksjon ment å gi oss den illusjonen som
vi har et uttrykk i alt dette.
“I 1606 etablerte James Virginia-selskapet som ble tildelt kongelig myndighet for å begynne
bosetninger i Virginia, oppkalt etter Elizabeth I, som hadde blitt populært kalt Virgin Queen.
Union Jack fløy først på amerikansk jord i Jamestown i Virginia som en fast inventar våren
1607 …
“De tidlige medlemmene av Virginia Company var aristokrater som støttet Englands kirke og
den kongistiske sak. De inkluderte Lord Southampton, Earl of Pembroke, Earl of
Montgomery, Earl of Salisbury, Earl of Northampton og Sir Francis Bacon …
“Som kansler i England kunne Bacon overtale kongen til å utstede charteret som gjorde det
mulig for de nye koloniene å sprede seg i den nye verden …
“Virginia-selskapets medlemmer som faktisk bosatte sig i Amerika, inkluderte flere
medlemmer av Bacon-familien, og venner av hans som ble initiert av Rosy Cross.” – Michael
Howard – Occult Conspiracy (sitert av Michael Tsarion)

“Jeg forstår fra kontakter i Amerika at det er gjennom organisasjoner som London Metal
Exchange som overskudd fra Virginia Company (USA) er kanalisert tilbake til London.” –
David Icke – The Biggest Secret;
“Burgesses huset ble dannet i Jamestown i 1619. Det var den første representantskapet i de
amerikanske koloniene. Huset vedtok tiltak for å hjelpe selskapet til å trives. Men et alvorlig
indisk opprør i Jamestown i 1622 førte til eventyrerne å miste hva liten interesse de hadde
forlatt. I 1623 bestemte King James at selskapet ble forvaltet dårlig. Han overtok foreningen i
1624 og løste opp selskapet. – World Book Encyclopedia;
“Dens aksjonærer var londonere, og det ble skilt fra Plymouth Company, som ble chartret
samtidig og bestod hovedsakelig av menn fra Plymouth.
“I 1619 etablerte selskapet kontinentalsamf Amerikas første sanne lovgiver,
generalforsamlingen, som ble organisert bikameralt. Den besto av guvernøren og hans råd,
oppkalt av firmaet i England, og Burgesses huset, bestående av to borgere fra hver av de 4″
byene & 7″ plantasjer! | USA er ikke et land, det er et selskap eid av samme
brorskapsreptilske blodlinjer som eide Virginia-selskapet, fordi USA er Virginia-selskapet! | I
1604 møtte en gruppe ledende politikere, forretningsmenn, kjøpmenn, produsenter og
bankfolk i Greenwich, deretter i Englands fylke Kent, og dannet et selskap kalt Virginia
Company i påvente av den overhengende tilstrømningen av hvite europeere, hovedsakelig
britisk først, inn i det nordamerikanske kontinentet.
Hovedaksjonæren var reptileren, King James I, og den opprinnelige charteren for selskapet
ble ferdigstilt innen 10. april 1606!

The United States Inc.
England, Canada, Australia og mange andre land blir politisk ledet av «statsministre» til
dronningen. Faktisk er hun det offisielle leder av 123 Commonwealth-land. Amerika,
Russland og andre land har imidlertid en “president” og “visepresident! | Vanligvis har
selskaper presidenter og visepresidenter.

Hva betyr dette? :-De amerikanske presidentene regjerer fra det hvite hus. De russiske
presidentene regjerer også fra Det hvite hus!
Jesuittene, en stor kraft bak Illuminati, har også sitt eget hvite hus. England er styrt fra
“Whitehall.”
USAs regjering blir styrt fra” White House, & Regjeringen i England blir styrt fra det som
kalles ‘Whitehall’, og er symbolet på makt fordi hallen er som masonic hall!

De opprinnelige 13 koloniene var faktisk kalt selskaper. Militære enheter kalles også
selskaper. Vi synger patriotiske sanger som “Star-Spangled Banner”, men et banner er en
bedriftsannonsering, ikke et flagg. | Hvis du nettopp har vunnet uavhengighet i en blodig
revolusjon med Storbritannia, ville du velge de samme tre farger for ditt nye amerikanske
flagg?
Hvorfor henger “hvert hjerte sant for det røde, hvite og blå?
Hva med det gullfingerede flagget som brukes av militæret, hang på alle domstoler, skoler
og offentlige bygninger? |Alt har å gjøre med British Maritime Admiralty Law of Flags!
Dette er også kjent som British Maritime (Military) Law, og dette er grunnen til at det
amerikanske flagget alltid har en gullfarge når den vises i domstolene i USA.
Du finner det samme i offentlige bygninger og føderalt finansierte skoler. | Gullkanten er et
rettssymbol som indikerer at retten sitter under britisk sjølov og den enhetlige kommersielle
loven – militær- og handelsretten ikke er felles eller konstitusjonell lov, under
flaggadministrasjonsloven, viser flagget som vises under loven under som skipet (i dette
tilfellet retten) er regulert!

“Enhver som går inn i det skipet (retten) aksepterer ved å gjøre det slik at de sender inn
loven som er angitt av flagget. Dommere nekter å erstatte flagget med en uten frynse når de
blir spurt av tiltalte som kjenner poenget fordi det endrer loven der retten sitter.
Hvis du opptrer i en domstol med et gullskåret flagg, blir dine konstitusjonelle rettigheter
suspendert, og du blir forsøkt under British Maritime (militær -kjøpmanns-lov!
International Maritime Admiralty Law, loven om det store hav, begynte i Sumeria, ble
perfeksjonert i Roma og fortsetter til denne dagen. Jordan Maxwell har forklart at måten vi
handler handel i dag, er modellert etter Masons ‘/ Templar Knights’ 1000 år gamle system.
Legg merke til hvordan uansett om du sender et produkt med luft, vann eller land – du
“sender” den. Skipet trekker seg inn i sin “kaj” og bånd til “bryggen.” Kapteinen må gi
havnemyndighetene et “manifestasjonsbevis” som deklarerer produktene han har bragt.
Gjennom et lovlig smutthull som kongene har skapt, er amerikanske borgere ansett som
dronningens eiendom under britisk sjørett. Siden vi er født av vår mors vann, fra hennes
“fødselskanal”, er vi dermed et maritimt produkt, en “sendt” vare. Våre mødre leverte et
produkt under maritim lov, og derfor er vi født i et “leveringsrom”.
Derfor signerer “dokken” ditt “berth” sertifikat, ditt “manifestasjonsbevis.” Du er oppbevart i
barsel “Ward”. Hvorfor en menighet? Ingen andre sykehusområder kalles avdelinger.
Fengsler har avdelinger og forfølgere.

United States Corporation kom like etter borgerkrigen. Loven fra 1871 ble vedtatt av
kongressen og skaper en egen form for regjering for DC, som i hovedsak gjør det til et
selskap.
Det ble bestemt at ansatte ville bli kalt “borgere”. Så når du sier i retten eller på papir, at du
er statsborger i USA, er du ikke en fri amerikaner, men en ansatt hos US Inc.
Når du får en bot, en billett, en regning eller saksøkt, må du logge på alle store bokstaver.
Når du dør din Masonic gravstein ved lov vil ha alle store bokstaver å vise at deres ansatt
har dødd.
Enheten som er navnet ditt i alle caps er din maritime admiralty produktkode. Øvre og små
bokstaver representerer deg juridisk, din kropp.
“The Uniform Commercial Code ble godkjent av American Bar Association, som er en
franchise, en underordnet filial, av det britiske rettssystemet og dets hierarki basert i
Londons Temple Bar (oppkalt etter det hemmelige samfunnet i Illuminati Knights Templar) |
Kraften som styrer Amerika, basert i Storbritannia og Europa, fordi det er hvor kraften
befinner seg som eier USA Corporation. Forresten, hvis du synes det er rart at en domstol
på tørt land kunne administreres under sjølov, se på US-koden, tittel 18 B 7.
Det står at Admiralty Jurisdiction er aktuelt på følgende steder: (1) det store hav; (2) ethvert
amerikansk skip; (3) alle land som er forbeholdt eller ervervet for bruk av USA, og under den
eksklusive eller samtidige jurisdiksjonen derav, eller ethvert sted kjøpt eller på annen måte
ervervet av USA ved samtykke fra statens lovgiver. | Med andre ord, fastlandet Amerika.
Alt dette er grunnlagt på romersk lov fordi Illuminati har spilt det samme spillet gjennom
århundrene hvor de er gått. De store politikerne vet at det er slik ting er, og det gjør også
regjeringsadministratorer, dommere, advokater og insider “journalister!
De som skjønner hva som skjer og spør retten om navnet på den sanne kreditor eller
mottakerne av bøter pålagt av “rettssystemet”, blir alltid nektet denne informasjonen av
dommeren!

Opprinnelig var Temple Bar bokstavelig talt bare en bar eller kjede mellom to innlegg ved
siden av Temple Law Courts.
Dette ble snart en stor steinport, og til slutt var det åtte av disse portene bygget slik at eliten
kunne begrense / kontrollere handel i London.
De ble tatt ned i løpet av 1800-tallet, men da ble hver stein nummerert og lagret til 2004, da
de bare bygget om Temple Bar i London. USA-aksjeselskapet ble opprettet bak skjermen til
en« føderal regjering »da de britiske koloniene utvekslet åpen diktatur fra London etter den
produserte seieren i den amerikanske krigen for« uavhengighet »med det langt mer effektive
skjult diktaturet som har vært på plass helt siden. I virkeligheten endret Virginia Company,
som ble ledet av den britiske kronen som styrte de “tidligere” koloniene, ganske enkelt
forandret navnet til USA og andre relaterte pseudonymer!

Disse inkluderer USA, USA, USA, Washington DC, District of Columbia, Federal
Government og “Feds”. USA Corporation er basert i District of Columbia!
Han er ikke presidenten til folket eller landet som de blir ledet til å tro, det er bare
røykskjermen. Dette innebærer at Bush lanserte en “krig mot terrorisme” på vegne av et
privat selskap for å fremme målene for dette selskapet. | Det hadde ingenting å gjøre med
Amerika eller Amerikanerne fordi disse er veldig forskjellige juridiske personer. Det er USAs
Corporation som eier USAs militære og alt annet som kommer under: Begrepet Føderale!..
HEFO ønsker derfor at : Stortinget skal ha den lovgivende og bevilgende myndighet, og at
presidenten skal ha den utøvende myndighet. Man vil også at den dømmende myndighet
det vil si domstolene, skal være uavhengige både av president og Storting, for å hindre at
staten begår overgrep mot sine borgerne!
Vi er altså motstander av Johan Sverdrups ønske om å samle «all makt i denne sal»
Maktfordelingsmodellen innebærer at dommere i Høyesterett skal utnevnes av presidenten,
for å sikre domstolenes uavhengighet må disse godkjennes av Stortinget.
HEFO ønsker at Norge skal være en grunnlovfestet republikk etter modell ifra Sveits:
Dagens monarki avskaffes, og en republikansk styreform innføres! Dette innebærer også at
parlamentarismen avskaffes, og at det opprinnelige maktfordelingsprinsippet i Grunnloven
av 1814 gjeninnføres!
Man vil endre Grunnlovens §49 fra at Stortings -Representanter velges internt til : Juridisk
Bindende Folkeavstemninger via Direkte Demokratiet : For å sikre Norge som en fri Nasjon!
Dagens Lovtekst lyder : Folket utøver den Lovgivende -Makt ved
Stortinget.Stortings-representanter velges gjennom frie og hemmelige valg.
Forslag til Ny Lovtekst : Folket utøver den lovgivende Makt via: Direkte Demokrati – Direkte
Folkestyre & Juridisk Bindende Folkeavstemninger!
Med denne lovteksten vil Norge bli konstituert som et Direkte Folkestyre, samt at folket vil bli
Lovgivende Makt, & juridiske-avstemninger som styringsverktøy!

Legg igjen en kommentar