Anders Brunstad 16.04 2021. JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER I PANDEMIER ELLER PLANDEMIER.Les. Lik. Del. I Øst og Vest. Nord og Syd. Og i alle Dalstrøka innafor.

1. GRUNNLOVEN STÅR ØVERST?Dvs. over Smittevernloven.Det ble presisert flere ganger i Koronaloven som varte fra 27.3.2020 til 27.5.2020. Og var i seg selv høykriminell, da den satte 55 av Norges lover til side.Dermed følger at de pågående Grunnlovsbrudd ikke er lovlige.2. SMITTEVERNLOVEN definerer selv når den er gyldig. Og Corona epidemien er ikke her en slik sak.Covid19 er mindre smittsomt enn sesongviruser og er mindre eller med lik dødelighet som slike, med 0.12% dødelighet i hht FHI. Og dermed at det ikke kvalifiseres til å bli definert som en Allmennfarlig smittsom sykdom, siden de under 70 eller 50 er svært lite utsatt for varige sykehusinnleggelser, som er kriteriet i Smittevernloven. Pga vårt svært gode immunforsvars-system.3. I SMITTEVERNLOVEN HAR FHI DEN FAGLIGE KOMPETANSEN.Og ikke Helsedirektoratet. Når så Helsedirektøren ikke følger faglige råd fra FHI, er ikke beslutninger fattet av Helsedirektoratet gyldige. Se detaljer om dette nedenfor.4. NÅR WHO 13.3.2020 ERKLÆRER EN PÅSTÅTT PANDEMI, VISES DET TIL AT NORGE I 2009 SKAL HA AVGITT SUVERENITET TIL WHO. Som instruerer med direktiver.WHO sendte ut et direktiv 20.1.2021 som tilbakekalte tidligere direktiv om PCR og testing. Kun de med symptomer skal testes etter 20.1.Når Ernas Regjering fortsatte COVID testing PÅ FOLK UTEN SYMPTOMER er dette da lovstridig.Og svært kriminelt. Da Ernas regime bruker falske positive smitte tester til å argumentere for tiltak som gjør enorm skade på Norges befolkning.5. STORTINGET BEHANDLET IKKE EN SLIK AVGIVELSE AV SUVERENITET TIL WHO ETTER GRUNNLOVENS PARAGRAF 1.I 2009. PÅ EN GRUNNLOVMESSIG RIKTIG MÅTE. Dermed er dette vedtaket om en suverenitetsavgivelse ikke lovlig. Og Norges Grunnlov og Lover inkl Smittevernlov og Bioteknologi loven er de som er gyldige i Norge.6. DERMED ER DET IKKE NOEN PANDEMI. ETTER SMITTEVERNLOVENS EGEN DEFINISJON OM DETTE.Selv om WHO påstod at Covid19 hadde en dødelighet på 3.4% den 13.3.2020. Så gjelder det i Norge at FHI har den faglige kompetansen. Og FHI ble sitert i Aftenposten den 1.12.2020 at Covid19s dødelighet i Norge er på 0.12% og dermed en svak epidemi og ingen PANDEMI.Fra denne datoen senest, skulle Ernas regime ha avblåst pandemien7. GRUNNLOVEN ER IKKE LOVEN MED HØYEST PRIORITET. Overfor Norges folk og institusjoner.Pga Folkerettslige protokollerte avtaler som Norge har ratifisert og eller signert.8. GENEVEKONVENSJONEN OG INKL NURNBERG KODEN OG FOLKERETEN LIGGER HØYEST.Nurnberg koden ble til i 1947 etter Nazi Tysklands svært kriminelle bruk av mennesker til å teste ut medisinske eksperimenter.9. CORONA TILTAKENE ER KLARE BRUDD PÅ FOLKERETTEN OG GENEVE KONVENSJONEN.Og skyldige vil bli tiltalt og dømt etter loven i ICC International Criminal Court. I Haag. Og ikke i Andeby og Bananrepublikken Norge10. KVAKSINERINGEN MED FARLIGE UTESTA GEN PREPARATER ER SOLEKLARE BRUDD PÅ NURNBERG OG HELSINKI PROTOKOLLEN.Og alle skyldige vil bli tiltalt og dømt loven i ICC International Criminal Court. I Haag. Og ikke i Andeby og Bananrepublikken Norge.Regjeringa, Stortinget, Statsapparatet, Politiet, Kommune og Fylkesordførere, Kommuneleger og leger og helsearbeidere som bedriver ulovlig testing og uttesting av medisinske eksperimentelle vaksiner vil alle bli funnet skyldige i Forbrytelser mot Menneskeheten.Så langt er ca 143 drept av kvaksinene i Norge pr 12.4.2021 jfr siste rapport fra Legemiddelverket.Og snart 1000 mennesker hardt skadd og mange ødelagt for livet.Inkl min gode venn Leif Sunde, som fikk andre Pfizer kvaksina 9.3.2021 og ble slått ut i hjerna av blodpropp og slag tre dager etterpå.Med ansvarlig lege som løy til kona og påstod det skyltes for lite Blidfortynner.Konklusjon; NORGE ER EN HØYKRIMINELL BANAN REPUBLIKK I 10-ENDE GRAD ?Og må dømmes først etter ICCs domstol i Haag,Evt. deretter etter Terrorlovene og andre lovet i norske domstoler.BYRÅKRATISK MAKTKUPP I KORONAHÅNDTERINGEN Professor og forskerne skriver at Helsedirektoratets fremferd kan skade befolkningen i Dagens næringsliv.Helsedirektoratet gir smittevernråd som ikke er faglig forankret hos FHI. Det har ikke direktoratet mandat til å gjøre, og enda verre: Det kan skade befolkningen.Når Bent Høie forsvarer regjeringens koronastrategi og valg av tiltak, henviser han stadig til at det bygger på råd fra de øverste fagmyndighetene – Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og FHI burde være klar, men det kan synes som det har skjedd et byråkratisk maktkupp, der Helsedirektoratet i en krisetid har benyttet anledningen til å sette faginstansen FHI på sidelinjen.Mange har nok slått seg til ro med at man må regne med uenighet mellom fagfolk i en situasjon med så mye usikkerhet som koronapandemien. Dette bygger på en misforståelse om at de to etatene er faglig likestilt. Det er på tide å øke bevisstheten rundt disse to etatenes roller og kompetanse. De er på ingen måte likestilt – hverken faglig eller i sitt mandat.Smittevernloven gir de to organene ulike roller i smittevernet. Helsedirektoratet har den formelle kompetansen til å fatte beslutninger, men det står eksplisitt i lovens § 7–10 at direktoratet skal legge kunnskap fra FHI til grunn for sine beslutninger. Når Helsedirektoratet gir smittevernråd til befolkningen som ikke er forankret hos FHI, handler det derfor utenfor sitt mandat.FHI og Helsedirektoratet har også svært ulik faglig kompetanse. Folkehelseinstituttet er vårt nasjonale kompetanseorgan på blant annet smittevern, og de har den fremste ekspertisen i landet på overvåkning og håndtering av smittsomme sykdommer. Det er derfor naturlig at det er FHI som ifølge nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlig smittsom sykdom skal overvåke situasjonen i befolkningen under et utbrudd, lage smittevernstrategi og sørge for råd om smitteverntiltak i samfunnet.I Aftenposten 10. april fremkommer graverende opplysninger om at Helsedirektoratet i starten av pandemien ga en rekke råd til befolkningen som FHI ikke mente var faglig holdbare. I den senere tid har det også vært en rekke utspill i mediene der sentrale representanter fra Helsedirektoratet presenterer smittevernfaglige strategier og gir råd om smitteverntiltak i befolkningen som åpenbart ikke er forankret hos FHI.Et alvorlig eksempel er Espen Nakstads utspill om at «Vi må godt under 200 daglige smittetilfeller for i det hele tatt å kunne begynne å tenke på gjenåpning».Et annet eksempel er Bjørn Guldvog og Espen Nakstads utsagn i begynnelsen av mars om at epidemien drives av barn og unge, og at skoler og barnehager var spesielt utsatt. Dette ble brukt som begrunnelse for strengere smitteverntiltak. Situasjonsbeskrivelsen var en helt annen enn FHI har gitt i sine rapporter om skoler og barnehager.Det at Helsedirektoratet på en slik måte opererer utenfor sitt mandat, er problematisk.Det strider imot smittevernloven og skaper forvirring i en tid der det er svært viktig at folk forstår hvilke råd og regler som gjelder. Men enda mer problematisk er det at Helsedirektoratets fremferd kan skade befolkningen.En pandemi skal håndteres basert på den til enhver tid best tilgjengelige kunnskap, og det er helt sentralt at smitteverntiltak ikke må forårsake unødig skade. Det betyr at vi ikke skal slå med slegge om vi kan ha samme nytte av å bruke hammer. I Norge er det FHI, og ikke Helsedirektoratet, som har kompetansen som kreves for å finne frem til, sammenstille og tolke kunnskapen på beste måte og komme med anbefalinger basert på det.Det er derfor vanskelig å forstå at Helsedirektoratet på eget initiativ, og tilsynelatende uten støtte i rapporter og notater fra FHI, i en rekke oppdragsnotater til Helse- og omsorgsdepartementet foreslår strengere tiltak enn hva FHI har funnet nødvendig.I dokumenter som Aftenposten har fått innsyn i er det referert fra en epost-korrespondanse mellom sentrale personer i Helse- og omsorgsdepartementet og FHI, hvor det fremgår at dette oppsiktsvekkende nok er en helt bevisst strategi fra Helse- og omsorgsdepartementet.Dersom det viser seg at forskriften er basert på anbefalinger som ikke bifalles av FHI, kan det reise spørsmål ved om tiltakene den dikterer, er gyldige etter smittevernloven https://www.dn.no/…/innlegg-et…/2-1-994555…

Legg igjen en kommentar