NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen.

Oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge.

Avgitt til statsministeren 14. april 2021.

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.

Les dokumentetLast ned dokument

Digitale vedlegg:Vedlegg 1: Summary in english (164,8 kB)Vedlegg 2: Čoahkkáigeassu (201,2 kB)Vedlegg 3: Oversikt over eksterne oppdrag (9,8 kB)Vedlegg 4: NIM (2020) Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19. Norges institusjon for menneskerettigheter. (3,4 MB)Vedlegg 5: Eirik Holmøyvik (2020) Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19. Det juridiske fakultet/UiB. (1,1 MB)Vedlegg 6: Nora Clausen, Reidar Dischler, Jostein Solvær Danielsen og Ola Gaute Aas Askheim (2020) Norsk koronamonitor. Sammenstilling av utvalgte indikatorer til Koronakommisjonen. November 2020. Opinion. (1,6 MB)Vedlegg 7: Svenn-Erik Mamelund (2020) Spanskesyken og COVID-19: Hvem er mottakelige, hvem blir smittet og hvem overlever? AFI/OsloMet. (1,1 MB)Vedlegg 8: Odd Jarl Borch (2020) Hva kjennetegner gode beredskapssystemer? Tiltak for bedre beredskap i større tverrsektorielle hendelser basert på erfaringer fra covid-19-pandemien 2020. Refleksjonsnotat for Koronakommisjonen. Nord universitet. (1,2 MB)Vedlegg 9: Marthe Indset og Sigrid Stokstad (2020) Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien. Utredning for Koronakommisjonen. NIBR/OsloMet. (1,5 MB)Vedlegg 10: Christina Thingvold og Øystein Skogvang (2021) Utredning for beredskapslagring av smittevernutstyr medisinsk-teknisk utstyr og legemidler. Safetec. (1,1 MB)Vedlegg 11: Arne Melchior (2021) Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19. Rapport til Koronakommisjonen. NUPI. (2,6 MB)Vedlegg 12: Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri A. Devik, Oddvar Førland, Martin S. Krane, Linda Madsen, Jill-Marit Moholt, Rose Mari Olsen, Laila Tingvold, Oscar Tranvåg, Gudmund Ågotnes og Irene Aasmul (2021) Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem. Senter for omsorgsforskning. (3 MB)Vedlegg 13: Gaute Skrove, Willy Lichtwarck, Marie Florence Moufack, Nina Helen Aas Røkkum, Lena Augusta Ulfseth og Bente Heggem Kojan (2021) Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge. Institutt for sosialt arbeid/NTNU. (1,1 MB)Vedlegg 14: Anne Kjersti Befring (2021) Handlingsalternativer, plikter og adgang til beordring. Helsepersonellressurser under pandemier. Erfaringer med Covid-19 og gjeldende lovgivning. Det juridiske fakultet/UiO. (973,1 kB)Vedlegg 15: Kristina Enger, Ingrid Kalsnes, Amir Basic og Kristina Overn Krohn (2021) Kartlegging av besøksrestriksjoner i omsorgsboliger under Covid-19. Rapport til Koronakommisjonen. Deloitte. (2,1 MB)Vedlegg 16: Geir H. M. Bjertnæs, Thomas von Brasch, Ådne Cappelen, Steinar Holden, Erling Holmøy, Olav Slettebø, Pål Sletten og Julia Zhulanova (2021) COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen. SSB 2021/13. (909,5 kB)Vedlegg 17: Achraf Bougroug, Øyvind Kragh Kjos og Pål Sletten (2021). Økonomisk utvikling gjennom Covid-19. En sammenligning av utvikling i Norge, Sverige og Danmark. SSB 2021/14. (660,6 kB)

Legg igjen en kommentar