PROSESSVARSEL 11.04 2021

 1. mars 2021
  Nærværende prosessvarsel gjelder nasjonale og lokale myndigheter og myndighetspersoner
  som direkte/indirekte har medvirket og fortsatt medvirker til de fysiske, psykiske,
  økonomiske, sosial og samfunnsmessige skader påført den norske befolkning gjennom brudd
  på nasjonal og internasjonal lovgivning og konvensjoner, herunder men ikke begrenset til
  Grunnloven, Smittevernloven, Den Europeiske Menneskerettskommisjon, samt
  konvensjoner sanksjonert og undertegnet av Norge i forbindelse med menneskerettsbrudd,
  såkalt «Crimes against humanity», ss. Genevekonvensjonen og Nurnbergkodeksen.
  For enkelhets skyld sendes prosessvarslet til regjeringen v/Statsministeren samt den øverste
  ledelse i helsemyndighetene og enkelte andre pådrivende folkevalgte.
  For: Regjerings- og stortingsrepresentanter
  For: FHI og norske helsemyndigheter
  For: Riksrevisjonen v/Riksrevisor Per-Kristian Foss
  For: Riksadvokaten
  Kopi: Ca. 400 aviser/mediehus
  Kopi: Stortingets justiskomite
  Kopi: NHO, Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Oslo Handelsstand m.fl.
  Kopi: Et flertall av landets fylker og kommuner, dvs. Rådmenn, representanter og
  administrasjon
  Kopi: Norges Idrettsforbund inkl. særforbund og Norges Idrettshøgskole
  Kopi: Ulike andre berørte grupper og organisasjoner, herunder utdanningssteder
  Kopi: Sosiale nettverk med oppfordring om å utøve aktiv opplysning overfor medmennesker.
  Copy: Dr. Reiner Fuellmich, lawyer and one of four members of the German Corona
  Investigative Committee who are now working with an international network of lawyers
  who will argue the biggest tort case ever, the Corona Fraud Scandal, which has meanwhile
  unfolded into probably the greatest crime against humanity ever. Contact the Corona
  Investigative Committee: https://corona-ausschuss.de/
  Til informasjon følger lenke til domstolsavgjørelse fra Tyskland som konkluderer med at
  nedstengningstiltak (likt Norge) er grunnlovsstridig:
  https://ahrp.org/german-court-in-weimar-declares-lockdown-unconstitutional/
  English (Google) translation of this letter attached hereto.
  VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 2
  Dette brevet sendes av Varslerhuset på vegne av en stadig større gruppe norske borgere
  som ønsker å bruke sine demokratiske rettigheter – om nødvendig gjennom domstolene –
  for å få en slutt på nedstengingen og restriksjonene i forbindelse med den såkalte Covid 19
  pandemien. Således er brevet undertegnet av noen av de som deltar i denne gruppen, se
  vedlagte signaturside.
  Varslerhuset Norge AS ble etablert i 2018 av undertegnede, og har bl.a. jobbet med varsling
  og varslersaker i flere 10-år – kommunikasjon i og mellom mennesker. Varslerhuset består
  av et tverrfaglig råd, samt et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av jurister, leger og
  andre fagpersoner, samt et antall legfolk.
  ER DET FARLIG Å HA RETT NÅR MYNDIGHETENE TAR FEIL?
  Spørsmålet er selvfølgelig retorisk. Historien har vist oss at det er ingen ting farligere enn å
  utfordre myndighetspersoner- og institusjoner når disse tar feil og/eller foretar handlinger
  som i et moralsk og rettslig perspektiv ville ført til moralsk fordømmelse og fengselsstraff
  dersom handlingene var utført av borgerne. Historien gjentar seg nå ved at «varslere» som
  er kritiske til myndighetenes tiltak i forbindelse med det såkalte Covid 19 viruset mottar
  anonyme (draps)trusler. Således understrekes at Varslerhuset er budbringer av dette
  prosessvarsel på vegne av en stadig større gruppe norske borgere som ønsker en helt annen
  tilnærming til den samfunnssituasjonen våre øverste myndigheter har brakt landet inn i.
  Som norske statsborger er det allikevel vår rett og plikt å informere Stortinget og nåværende
  regjering om nedstående forhold av betydning for smitteverntiltak og nedstenging av
  samfunnet.
  Vi ber om bekreftelse pr. omgående på at brevet er journalført.
  Innledning
  Global dødelighet = 0.024%, dvs. promille (Kilde: FHI) – «Tygg litt på tallet»
  I det følgende fremlegges dokumentasjon for at nedstengningen/restriksjoner i forbindelse
  med det såkalte Covid 19 viruset er gjort på sviktende grunnlag, i strid med nasjonal og
  internasjonal lovgivning, samt i strid med folkeretten/Den Europeiske
  Menneskerettskonvensjonen (EMK), og ifølge internasjonale pågående rettsprosesser,
  herunder German Corona Investigative Committee, representerer såkalt «crimes against
  humanity».
  Dokumentasjonen viser at:
  • PCR testene er ubrukelige, spesielt ved «sykler» på mer enn 35 (kilde; CDC, WHO, FDA
  m.fl.). Iflg. avdelingsoverlege, Truls M. Leegaard, ved Mikrobiologi og
  smittevernavdelingen «kjøres 40 sykler på PCR-apparatene på Ahus. Dette er standard»
  for hele landet.
  VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 3
  M.a.o. er smittestatistikken som legges til grunn for nedstengning og restriksjoner
  100% feil, ikke 99%, men 100% feil
  Gå inn på denne lenken for ytterligere informasjon:
  https://www.lukkopp.no/koronainformasjon
  • Covid 19 (Sars Cov 2) viruset er ikke isolert (vitenskapelig), ergo kan det diskuteres om
  viruset overhode finnes (Kilde: Bl.a. men ikke begrenset til CDC report juli 2020)
  • Vaksinene er ikke vitenskapelig godkjent og fører beviselig til betydelige skader, lidelser
  og død, senest ifm. AstraZeneca vaksinen brukt i Danmark (blodpropp og dødsfall)
  • Dokumentasjon indikerer at COVID-19 SARS COV2 viruset er patentert, visstnok allerede i
  2016/2017 (Kan avkreftes av FHI dersom dette er feil)
  • Iflg. Nobelprisvinner i medisin (HIV), professor Luc Montagnier, er viruset utviklet i et
  laboratorium, mest sannsynlig i et såkalt «biovåpen» laboratorie i Wuhan, Kina, se lenke:
  https://www.bitchute.com/video/XxTOEOpjG7ag/.
  • De økonomiske og finansielle konsekvenser av nedstengninger og restriksjoner er
  enorme, spesielt for små og mellomstore (private) bedrifter, se bl.a.:
  https://thefatemperor.com/scientific-analyses-and-papers-on-lockdowneffectiveness/?fbclid=IwAR08OFgWj9bSCZfyopSQztLHwRkek2cMwnTL76T_H8LV_8PSDz0
  Krxn10qo
  Svensk dokumentar/evaluering 2020 lock-down: https://thefatemperor.com/scientificanalyses-and-papers-on-lockdowneffectiveness/?fbclid=IwAR08OFgWj9bSCZfyopSQztLHwRkek2cMwnTL76T_H8LV_8PSDz0
  Krxn10qo
  Henvendelsen til dere – våre folkevalgte – er således fremprovosert av utallige studier som
  viser at resultatet av restriksjonene er vesentlig større lidelser og død enn viruset selv og på
  noe tidspunkt har vært i stand til å forårsake.
  Der det er naturlig med en bekreftelse/avkreftelse i forbindelse med et bestemt forhold blir
  det gjort i form av et Spørsmål. Det naturlige er at FHI/Helsedepartementet svarer, og vi ber
  vennligst om at Spørsmålet(ene) besvares grundig og at eventuelle avkreftelser inkluderer
  ugjendrivelig dokumentasjon for påstanden. Vi ber FHI om å sende kopi av sitt svar til
  mottakerne av dette brevet, dvs. regjering- og stortingsmedlemmer, justiskomiteen, samt
  NRK, TV2 og andre mediebedrifter (regne med at FHI har epost adressene til disse).
  Vi vil selv besørge videreformidling av svaret til Dr. Reiner Fuellmich ved German Corona
  Investigative Committee for eventuell bruk i den «Nuremberg prosess» som en rekke
  advokater og fagpersoner i en rekke land forbereder med påstand om «Crimes agains
  humanity»
  VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 4
  Dr. Fauchi ved USAs Center for Decease Control (CDC) om PCR
  testen
  I dette Interjuvet med Dr. Fauchi, bekrefter han at PCR tester gjort med mer enn 35 sykler er
  ubrukelige, se: https://www.bitchute.com/video/UzPEqfzBqsQs/
  Med Fauchis egne ord:
  “If you get a cycle threshold of 35 or more…. that the chances of it being replication
  confident are miniscule”.
  Miniscule kan oversettes til norsk som “mikroskopisk”.
  Tester gjort med f.eks. 37 sykler beskriver Fauchi som “dead nucleatides”, hvilket og direkte
  oversatt betyr at det er umulig å identifisere viruset. M.a.o. finnes det intet dokumenterbart
  bevis for at viruset finnes i den enkelte individs kropp.
  Fauchi er lederen for USAs Center for Decease Control (CDC) og White House Corona Task
  Force Team. Det han sier er i samsvar med all annen dokumentasjon som finnes ift disse
  testene, og stemmer med det oppfinneren av testen selv har uttalt (Dr. Kary B. Mullis ble gitt
  nobelprisen for dette i 1993).
  Eksempevis følgende fra CDC (USAs folkehelseinstitutt): “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-
  nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel”:
  “Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or
  that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms.”
  Herved Intervju med Fauci ( CDC ): http://www.epimonitor.net/Fauci-Interview.htm
  På “godt norsk”: En positiv test er overhode ingen garanti for at Covid 19 virus forårsaker
  infeksjon (uansett hvilke sykler som benyttes); antakelig er ikke Covid 19 viruset i kroppen i
  det hele tatt.
  Avdelingsoverlege Truls M. Leegaard, ved Mikrobiologi og smittevernavdelingen Ahus
  bekrefter at det «kjøres 40 sykler på PCR-apparatene på Ahus, og at dette er standard for
  helse Norge. I klartekst betyr dette at:
  Når norske medier, formodentlig med FHI som kilde, opplyser at det f.eks.er 500 nye Covid
  19 tilfeller siste døgn, da er dette iht. ovennevnte test kriterier 100% feil. Det er, enkelt sagt
  ingen nye tilfeller av det såkalte Covid 19 viruset. NULL.
  Spørsmål: Er FHI/norske helsemyndigheter i besittelse av dokumentasjon
  som tilbakeviser ovennevnte uttalelser fra Dr. Fauchi ved CDC (Tilsvarende
  VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 5
  norske FHI) og er i så fall FHI/helsemyndighetene i stand til å fremlegge
  dokumentasjonen for dette? Hvis ikke, hvorfor begår myndighetene direkte
  feilinformasjon til egen befolkning?
  En foreløpig konklusjon
  Vi kunne strengt tatt avsluttet brevet her. Ovennevnte dokumentasjon om det såkalt Covid
  19 viruset – PCR testens totale ubrukelighet for å påvise smitte, samt WHOs, CDCs, FDAs
  m.fl. manglende isolasjon av viruset – diskvalifiserer et hvert tiltak og enhver restriksjon
  norske myndigheter har påført den norske folk.
  Dersom det finnes et virus – av ukjent/kjent karakter – viser tall fra ovennevnte
  internasjonale institusjoner at dødeligheten er 0,024%, dvs. promiller, et tall som i seg selv
  diskvalifiserer et hvert tiltak og enhver restriksjon norske myndigheter har påført det norske
  folk.
  PCR-testenes formål og gyldighet
  Ifølge testmetodens oppfinner Nobelprisvinner og biokjemiker, Kary Banks Mullis, så er PCRtestens bruksområde DNA-forsking, hvor den brukes til å kopiere og forstørre genetisk
  materiale, ikke til å diagnostisere en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt
  eller dødt virus.
  Folkhälsomyndigheten i Sverige har uttalt at «PCR-test kan inte avgöra om någon är
  smittsam».
  Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical
  Assements, som produserer PCR-tester og han uttaler at positive testresultater ikke er
  ensbetydende med klinisk aktiv smittsom infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av
  de falske tallene dette produserer.
 • Politikere og media står bak et ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som
  spiller rollen som medisinere, som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson i Israel National
  News.
  “PCR-testerna är vetenskapligt värdelösa”, sier Björn Hammarskjöld i News
  Voice, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi.
  Corman-Drosten Review Report, skrevet av 22 anerkjente forskere påpeker 10 alvorlige feil
  med PCR-testene. WHO har også forholdt seg til denne rapporten, og har derfor stilt seg til
  dels tvilende til bruken av PCR-tester.
  I Portugal ble PCR-testen dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet i forhold til å påvise smitte
  og ble kjent ugyldig som grunnlag for å kunne sette folk i karantene. Portugal News opplyser
  i dommen at PCR-testene ikke holder mål, vitenskapelig, i forhod til det PCR testen brukes til
  over store deler av verden.
  VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 6
  Spørsmål: Er FHI, Helsedirektoratet, regjerings- og stortingsmedlemmene i
  besittelse av dokumentasjon som tilbakeviser Nobelprisvinner Kary Bank
  Mullis, som oppfant PCR testen, uttalelse om at testen «ikke er til å
  diagnostisere en aktiv virusinfeksjon. Testen kan ikke skille mellom aktivt
  eller dødt virus»?
  Spørsmål: Likeledes, er FHI, Helsedirektoratet, regjerings- og
  stortingsmedlemmene i besittelse av dokumentasjon som tilbakeviser Dr.
  Fauci ved CDC, Folkehelsemyndighetene i Sverige, samt alle ovennevnte ift
  PCR testen’s «verdiløshet»?
  Spørsmål: Dersom FHI m.fl. ikke er i besittelse av slik dokumentasjon, hvorfor
  brukes PCR testen (som iflg FHI kjøres på opp i mot og over 40 sykler) til å
  rapportere hundrevis av nye smittede hvert døgn?
  Eksisterer Covid 19?
  CDC, WHO (verdens helseorganisasjon), FDA (Food and Drug Administration) og stadig flere
  internasjonale forskningsinstitusjoner bekrefter at de ikke har klart “å isolere” det såkalte
  Covid 19 viruset, hvilket, og ut i fra en vanlig språklig forståelse, betyr at viruset ikke finnes,
  annet enn “i hodene våre”.
  Oxford Dictionary: “Isolation: The action of isolating; the fact or condition of being isolated
  or standing alone; separation from other things or persons; solitariness.”
  Kan det bli klarere? Kan det misforståes?
  Dr. Andrew Kaufmann: https://www.bitchute.com/video/s6kXM41pyadb/
  https://andrewkaufmanmd.com/sovi/?pagenum=9
  Spørsmål: Er FHI/helsemyndighetene i besittelse av ugjendrivelig bevis for at
  Covid 19 viruset er isolert, enten av FHI selv eller CDC, WHO, FDA eller annen
  anerkjent forskningsinstitusjon? I så fall, er FHI/helsemyndighetene i stand til
  å fremlegge ugjendrivelig dokumentasjon i form av «scientific proof» for
  dette?
  I lys av ovennevnte ifm PCR testene og manglende vitenskapelig bevis for at Covid 19
  overhode eksisterer, kan vi trekke følgende konklusjon (primo mars 2021):
  • Påvist smittede iflg FHI: 73.500 – korrekt tall er 0
  • Mutant smittede iflg. FHI: 1.630 – korrekt tall er 0 (et ikke isolert virus kan ikke
  mutere)
  • Døde iflg FHI: 633 – korrekt tall er 0

Spørsmål: Hvordan forklarer FHI/helsemyndighetene disse skrekk-tallene? Er
det en annen agenda som holdes skjult for folket?
Forsvarer dødelighetsrate på 0,024% nedstengningen og
restriksjonene
American Institute for Economic Research publiserte nylig 21 studier fra flere land som viser
at stenging av samfunnet har liten eller ingen effekt på spredning av viruset. Dette bør tas i
betraktning når UNICEF-sjefen Henrietta Fore meddeler i VG at tiltak som eksempelvis det å
stenge skoler har “[ødelagt] mye mer i sum, enn det har gjort godt”.
Great Barrington Declaration:
Vi vet nå fra overlege Halvor Næss på Haukeland sykehus og lege/forsker Charlotte Haug ved
SINTEF, virologene Dr. Martin Kulldorff, professor og epidemiolog Harvard University, Dr.
Sunetra Gupta, professor og epidemiolog og immunolog Oxford University og Dr. Jay
Bhattacharya, professor og epidemiolog, Stanford University og fra mer enn 52.600 forskere
og leger som er med på oppropet og underskriftskampanjen, Great Barrington
Declaration og fra tidligere Chief Science Officer i legemiddelselskapet Pfizer Dr. Mike
Yeadon, at i beste fall er disse (nedstengning)tiltakene sterkt overdrevet
Ytterligere dokumentasjon fra en rekke høyt respekterte og anerkjente institusjoner i
forhold til de overveldende negative virkninger av nedstengning og restriksjoner finnes her:
https://thefatemperor.com/scientific-analyses-and-papers-on-lockdown-effectiveness/
(Se vedlagt kildehenvisning)
Hva er det vitenskapelige grunnlaget for smittevernstiltakene?
Vi ber dere se på koronarestriksjonenes lovlighet og på hvilke vitenskapelig grunnlag disse
restriksjonene er tuftet på, og PCR-testenes gyldighet for å teste for en aktiv infeksjon når
viruset ikke oppfyller Kochs postulater.
Smittetall og antall syke
Det ovennevnte dokumentasjon viser er at sentrale myndigheter aktivt promoterer et
feilaktig narrativ ift å påpeke smitte som om alle potensielt er syke og smittebærere, selv
uten symptomer. Dette gjør Regjeringen gjennom bevisst feilinformasjon om dagens
smittetall, dvs. basert på en test som ikke diagnostiserer aktiv infeksjon.
– En voksen person har til enhver tid ca. 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen,
noen også korona, uten å være syke, skriver professor og lege Dag Bratlid i Aftenposten.
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 8
Lege og professor emeritus Dag Bratlid og utenlandske leger påpeker at det er ikke snakk om
smitte, men at det er snakk om å være bærer uten å være smittsom. Dag Bratlid opplyser at
smitte betyr «overføring av sykdom»
Er man smittet er man altså syk og at leger bruker ikke begrepet «smittet» om de som ikke
har symptomer.
– Man burde heller rapportere hvor mange (få) som faktisk er blitt syke. Vi har hatt dette
viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske
vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus, forteller Bratlid.
Spørsmål: Media får svare for seg, men hvorfor bedriver regjeringen med
grovt villedende informasjonsspredning og hvem har ansvaret for påvirkning
av våre medier, herunder statskanalen NRK, til å ufortrødent og vedvarende
spre denne villedende informasjonsspredningen?
Medisiner og gode behandlingsalternativ for covid-19
Innledningsvis under dette punkt oppfordrer vi FHI/Helsedirektoratet, regjerings- og
stortingsrepresentantene til å se video fra konferansen «Frontline Doctors of America», se
lenke:
https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-
vaccine.html
Mot denne bakgrunn:
I den relativt ensporede debatten går det igjen at vaksine er den eneste løsningen. Hans
Husum distriktslege i Finnmark, opplyser i Nordnorsk debatt at sikkerheten med en lite
testet vaksine har tidligere vist seg å ha store følger.
Hvis vi, for teoriens skyld, går ut i fra at SARS-CoV2 er isolert, hvilket det ikke er, finnes det
medisiner og flere behandlingsprotokoller som bedre alternativer til uprøvde vaksiner.
M.a.o. er det ikke nødvendig eller forsvarlig å bruke befolkningen som «forsøkskaniner» for
verdens største farmasiselskaper. En av disse medisinene er Ivermectin. Ivermectin har
gjennomgått 35 forsøk av 221 forskere og på 10 336 pasienter med svært positive resultater
(opptil 90% bedring). Forsøkene har så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert
viralt DNA med 99,8% på 24 timer.
Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke’s
Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr.
Kory er president i COVID-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han
jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny
behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin. Som bevis kunnde Dr. Kory fremmlegge 30
studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt, som også kan brukes
med stor suksess preventivt.

Se Dr. Korys vitnesbyrd i senatet, Senate Homeland Security and Governmental Affairs
Committee hearing.
National Institutes of Health (NIH) i USA har oppdatert sine anbefalinger og godkjent bruk av
Ivermectin til behandling av covid-19.
En ny rapport som ble publisert i American Journal of Medicine den 1 januar, 2021 viser at
legemidlet hydroxiklorokin (HCQ) er effektiv i behandling av Covid-19. Pasienter som har
hatt muligheten til å ta HCQ hjemme på et tidlig stadium i kombinasjon med zink, ble nesten
aldri syke og reduserte drastisk risikoen for å dø. Rapporten opplyser at det er forsvarlig å
bruke og distribuere hydroxiklorokin som et behandlingsalternativ for covid-19.
Den tysk/norske legen Heiko Santelmann, tidligere forsker og naturmedisiner
(https://www.facebook.com/drsantelmann4health/), var den første i Norge som meddelte
bl.a. Steinar Madsen om gode og velkjente medisiner som HCQ, samt vitaminer og
mineraler, som i retrospekt hadde vært til stor nytte for sårbare grupper og personer med
nedsatt immunforsvar. Santelmann har aldri fått svar fra norske myndigheter på sine mange
henvendelser.
Myndighetene har i stedet vært opptatt av en ting: Vaksinere hele befolkningen med en
vaksine som ikke er vitenskapelig godkjent, har vist seg å ha store bivirkninger inklusive
dødelig utfall i forbindelse med et virus internasjonale og nasjonale myndigheter selv
opplyser å ha en dødelighet på 0,024%; altså som en vanlig sesonginfluensa.
Det formodes at FHI, helsedirektoratet, samt regjerings- og stortingsrepresentanter er kjent
med det faktum at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en
hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av
bivirkninger, såvel kortsiktig som langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har
tilstrekkelig studier på langtidsvirkninger, og selv ikke korttidsvirkningene er godt nok kjent
og dokumentert.
Selv Espen Rostrup Nakkstad sier i TV2 at han venter til han får sett på dokumentasjonen for
å være sikker på at vaksinen er effektiv og trygg. Dette etter at vaksineringen av eldre ble
igangsatt.
Steinar Madsen fra Legemiddelverket, uttalte følgende i TV2 Nyhetskanalen den 23/12-2020,
kl 12:09 «[Nå, i overvåkingsfasen ser vi på to ting], det ene er at vaksinen virker, at den
faktisk beskytter mot covid-19 og det andre er bivirkninger som vi ikke kjenner til foreløpig,
og det som er interessant er at disse alvorlige allergiske reaksjonene ble ikke oppdaget i
studiene.» Journalisten i studio til TV2 kom ikke med ett eneste kritisk spørsmål etter denne
uttalelsen, hvilket antakelig sier sitt om det journalistiske nivået.
Er det et vitenskapelig gyldig behov for en eksperimentell vaksine når det finnes gode
behandlingsalternativer for covid-19 som har en overlevelsesprosent på 99,976%?
Legemiddelverket opplyser at 110 personer har dødd av vaksineringen (se ukesrapport
2.mars, 2021). Var det dette som var ment med å beskytte de eldre og svake?
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 10
Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og regjeringen bør forholde seg til at det finnes
effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsette det norske folk for testforsøk med
eksperimentell vaksine. Eksperimentell testing på mennesker er brudd på
Genèvekonvensjonene, og representerer således en forbrytelse mot menneskeheten, slik
det er beskrevet i Nürnbergkodeksen. En eventuell kommende tvangsvaksinering er også
brudd på forannevnte.
Spørsmål: Hvorfor informerer ikke og promoterer ikke FHI og
Helsedirektoratet alternativ forebyggende og helbredende medisiner som har
vært ferdig ut prøvd for 50-60 år siden og som er lett tilgjengelig for alle
borgerne?
Spørsmål: Hvorfor ønsker FHI og regjeringen i stedet å «tvangs vaksinere»
hele befolkningen med uprøvde, ikke vitenskapelig godkjente vaksiner som
beviselig leder til skader på både kort og lang sikt, lidelser og så langt mange
hundre dødsfall?
Overlevelse og dødsstatistikken
Massive oppslag i mediene om skadelige samlinger av mennesker våren, sommeren, og
høsten 2020 viste seg ikke å føre til massedød. Hvis vi ser på tallene for verden, og anvender
WHO sine egne tall, døde 1,85 millioner mennesker (fra 1. desember 2019 til 1. desember
2020), av en befolkning på 7,836 milliarder. Dermed er dødeligheten 0,024% det første året.
Tallene er i tillegg overrapportert, bl.a som en følge av PCR testens dokumenterte
ubrukelighet, se bl.a. uttalelse fra Dr. Fauchi ved CDC, samt, og utrolig nok, et tvangsregime i
flere land hvor leger «tvinges» til å utferdige dødsattester med Covid 19 som dødsårsak med
trussel om å miste retten til å utføre yrket sitt; ved amerikanske sykehus med tilbud om USD
20-30.000 for hver pasient hvor dødsårsaken blir oppgitt å være Covid 19. Incentiv ordning
viste seg å være så lukrativ at eksempelvis en bilfører som visstnok kjørte bilen inn i
fjellveggen og døde av skadene ble oppført som et Covid 19 dødsfall.
De norske tallene fra FHI og Helsedirektoratet viser normal dødelighet, til og med hvis man
ikke tar befolkningsveksten i betraktning: http://www.balloon.nu/stat/dode/dode2010-
2020.html Hovedside: http://balloon.nu/stat/ Kilder: FHI og Helsedirektoratet
Det er forsket på hvorvidt stenging av samfunnet, helt eller delvis, fungerer og 21 studier, fra
flere land, viser at det er til svært liten nytte (se for øvrig kildehenvisninger vedlagt). Når
man tar i betraktning at en rekke problemer oppstår med tanke på utsatt behandling for
hjerteproblemer, kreft, o.l., at treningssentre er stengt, at amatøridrett er nedlagt,
økonomiske problemer og barns oppvekstsvilkår desimeres, ser man at nedstenging av
samfunnet medfører langsiktige problemer.
Det er grunn til å stille spørsmål om regjeringens nåværende smittevernstiltak er basert på
medisinsk faglig vitenskap, og flere leger har begynt å stille alvorlige spørsmål om tiltakene
og vaksinene. Eksempelvis har Professor og lege Mette Kalager uttalt i NRK at nedstengingen
av treningssentrene er et godt eksempel på hvordan myndighetene har stengt ned uten å gi
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 11
gode svar eller en vitenskapelig begrunnelse. Tatt i betraktning hva treningssentrene har å si
for folkehelsen på lang sikt, for folk i alle aldre, og at det er forebyggende spesielt for
mennesker som er disponerte for en rekke folkesykdommer, er stengingen av
treningssentrene en direkte skadelig handling.
Videre og eksempelvis har Professor og forsker Tore Bonaksen ved Høgskolen i innlandet otil
NRK vist til en ny studie, hvor man fant en fordobling av posttraumatisk stress-symptomer
hos den norske befolkningen under koronapandemien sammenlignet med året forut for
pandemien. Redsel for å miste jobben og økonomiske problemer slår sterkest ut, sier
professoren.
Elling Ulvestad professor og avdelingsleder ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland
universitetssykehus setter spørsmålstegn ved myndighetenes stadige nedstigninger i et
intervju til TV2 og mener at koronatiltakene er for strenge og at det er ingen grunn til å være
bekymret for mutasjoner. Han får faglig støtte av avdelingsleder Gunnar Skov Simonsen ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Sentrale myndigheter har støttet seg på økende eller potensielt økende smittetall eller
mutert virus som forklaringen på vedvarende og nye restriksjoner på befolkningen. Tallene
på døde av covid-19 har ikke gått proporsjonalt opp samtidig. Det stadig økende avviket
mellom smittede og døde siden utbruddet i mars i fjor har vist at viruset er mindre farlig enn
antatt. På tross av dette økende avviket har Regjeringen valgt å føre den politikken den har.
En slik håndtering har vist at de er ute av stand til å veie mellom folkehelse og sunn fornuft
på den ene siden, og blind politikk på den andre.
Spørsmål: På dagsrevyen tidlig i februar 2021 kunne journalist Ingvild Bryn
fortelle oss at det eksisterte en «afrikansk mutant» av viruset, og at dette
muterte viruset ville komme til Norge i mai 2021. Hvordan kunne NRK og
Ingvild Bryn, for så vidt hvem som helst/hvor som helst, fortelle oss at denne
påståtte varianten ville ankomme Norge nøyaktig 3 måneder senere? Hvem
instruerte Bryn om å si noe så fabelaktig uforklarlig? Og hvem «lekket»
dagen etter at «viruset allerede var ankommet Norge», åpenbart i den
hensikt å dekke over «Bryns blemme» dagen før?
Spørsmål: Hvilket syn har FHI/helsedirektoratet til internasjonal forskning
som konkluderer med at alle virus muterer og de blir svakere og svakere
gjennom denne prosessen inntil de dør ut?
Masse vaksinasjon av befolkningen
Det formodes at myndighetene er kjent med såkalte «adverse effects av å bruke «ikke
vitenskapelig godkjente vaksiner» på befolkningen og hvilket ansvar dette medfører for
beslutningsorganer som regjering, stortinget, helsemyndighetene m.fl.
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 12
Allikevel og for ordens skyld vedlegges følgende lenker:
Advokat Reiner Fuellmich m.fl. saksøker WHO for å ha villedet verden i forbindelse med
«Covid 19» utbruddet:
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297626
Dr. Dolores Cahill vitnemål til advokat Reiner Fuellmich mht (dødelig) effekt av vaksinene:
https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/Dolores-Cahill-Interview-Reiner-FuellmichQuestion-COVID-mRNAVaccine/aacd0aa491c0934928b1bff6f65d37fa4d387ea6/stream?download=1
Tidligere Merck ansatt Brandy Vaughn om vaksiner:
https://www.bitchute.com/video/stK0ivM71NHI/
Robert F. Kennedy jr’s tale til 50.000 mennesker i Berlin 29. august 2020 (Merk: Kennedy har
en sykdom som påvirker tale-organet):
https://www.bitchute.com/video/Og5oeliG3VeM/
Robert F. Kennedy – pressekonferanse i forkant av ovennevnte folkemøte i Berlin:
https://m.youtube.com/watch?v=wM7NLlWZD5I&feature=youtu.be
Hvem er mest troverdig av Bill Gates og Robert F. Kennedy jr.?
Siden Bill Gates trådte tilbake fra Microsoft for ca. 10 år siden og begynte sin virksomhet i
«Big Pharma» og utvikling av vaksiner, samt etablerte seg selv som den største bidragsyteren
til Verdens Helseorganisasjon – større enn alle andre nasjonalstater – har Gates formue mer
enn fordoblet seg; fra ca USD 60 billioner til USD 120 billioner. I flg. Bill Gates er muligheten
for fortjeneste i vaksineindustrien bedre enn i noen annen virksomhet han har tjent penger
på.
Robert Francis Kennedy jr. 17. er en amerikansk advokat, radiovert, forfatter og
miljøvernaktivist. Han er sønn av tidligere justisminister Robert F. Kennedy og nevø av
tidligere president John F. Kennedy. Kennedy er kjent for sitt engasjement for
menneskerettigheter og miljø, samt som en skarp kritiker av «Big Pharma» og overdreven
vaksinebruk, spesielt med hensyn til barn. Kennedy har skrevet flere bøker og artikler om
tema og har mottatt den prestisjetunge American Book Award for sitt arbeide.
Så, hvem er mest troverdig av Bill Gates og Robert Kennedy når det gjelder fakta og
omstendigheter rundt det såkalte Covid 19 viruset og bruk av vaksiner?
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 13
La oss se litt nærmere på spørsmålet.
Slik det fremgår av vedlagte vitneforklaring fra Dr. Astrid Stuckelberger,
www.astridstuckelberger.com, forlangte Bill Gates at WHO skulle inkludere han i WHOs
Executive Board i 2017, hvilket er et organ reservert for nasjonalstater. Gates mente iflg
Stuckelberger at han, som den største økonomiske bidragsyteren til WHO (sammenliknet
med alle medlemsland) burde få samme status som WHOs Member States. At WHO mottar
hundrevis av millioner USD fra en privatperson med store eierinteresser i Big Pharma, er i
seg selv oppsiktsvekkende. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7569658/
Dette kommer frem i følgende vitneforklaring gitt til advokat Reiner Fuellmich ved German
Corona Investigative Committee, se lenke:
https://www.bitchute.com/video/6kLfbm3tpLRB/
Her fremgår mange interessante og relevante forhold om Covid 19, først og fremst at Gates
skal ha fremtvunget aksept fra de aller fleste medlemsland i WHO om å automatisk kjøpe
vaksiner fra selskaper eiet/kontrollert direkte/indirekte av Bill Gates dersom det var et
virusutbrudd/pandemi av internasjonal karakter. Her spiller bl.a. vaksineselskapet GAVI en
rolle og vi formoder også CEPI med hovedkontor i Oslo. CEPI ble også opprettet i 2017 etter
initiativ fra Børge Brende i World Economic Forum, The Bill and Melinda Gates Foundation,
og statsminister Erna Solberg og har visstnok flere milliarder kroner til rådighet for
vaksineformål.
Utrolig nok har GAVI, med hovedkontor i Sveits, «diplomatisk immunitet» for sivil- og
strafferettslige handlinger, og gitt GAVIs virksomhetsområde, dvs. vaksiner, innebærer
denne immuniteten at verken GAVI eller Bill Gates kan forfølges dersom vaksiner
eiet/kontrollert/solgt av/gjennom GAVI fører til skader eller død.
I en artikkel 11. mars 2021 skriver Robert F. Kennedy jr. at forut for COVID planla Bill Gates
en storstilet sensur av vaksinekritiske røster dersom en verdensomspennende pandemi
skulle ramme verden. Gates gjorde dette flere måneder før Covid 19 ble oppdaget for første
gang i en konferanse i oktober 2019 med navn «Event 21» Iflg. Kennedy ønsket Gates å
bruke de største sosiale medier til å sensurere all kritikk av vaksiner, hvilket er det som har
skjedd. Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at Gates planla dette flere måneder før
verden fikk vite om «Covid 19». Her er noen av Kennedys observasjoner:
• Gates Event 21 skript så for seg store anti-vaksine kampanjer og at dette ville kunne stå i
veien for eller redusere mulighetene for å promotere og selge nye vaksiner
• Deltakerne på Event 21 diskuterte måter å kontrollere informasjonsflyten i media, og
spesielt på sosiale kanaler, bl.a. ved hjelp av propaganda kampanjer for vaksinebruk og
sensur av motforestillinger
• Jane Halton, ANZ Bank Australia og deltaker på Event 21 forsikret deltakerne på Event 21
at Gates Foundation var i ferd med å utvikle algoritmer som kunne identifisere og
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 14
blokkere «feilinformasjon» til publikum; m.a.o. alt som kunne skade Gates og Big
Pharmas økonomiske interesser på utvikling og salg av vaksiner
• George Gao, president i det kinesiske «Center for Disease Control, var opptatt av
hvordan man kunne undertrykke informasjon om at Covid 19 var utviklet og produsert av
et laboratorie, dvs. i Wuhan.
• Andre deltakere som var med på Event 21 og som deltok aktivt i diskusjonen om hvordan
man kunne holde publikum «i mørke» og misinformert inkluderte blant annet:
Chen Huang – Apple forsker og Google ansatt
Dr. Tara Kirk Sell – Senior forsker ved Bloomberg School of Health’s John Hopkins Center
for Health Security
Matthew Harrington – CEO of Edeleman Public Relations
Stephen Redd, Admiral Public Health
Adrian Thomas – Johnson & Johnsen (farmasiselskap)
Avril Haines, tidligere CIA deputy Director
Tom Inglesby, John Hopkins biosecurity expert
Kevin McAleese, Gates ansatt
For å lese hele artikkelen se :
https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-planned-social-media-censorshipvaccine-safety/
Spørsmål: Her burde det være mer enn nok å grave i for en dyktig
gravejournalist, men vårt spørsmål er kort og godt å be om en fullstendig
redegjørelse fra våre helsemyndigheter og vår statsminister om økonomiske
og andre forhold når det gjelder ovennevnte påstander fra Stuckelberg om
avtaler med Bill Gates direkte/indirekte og om Norge har undertegnet
og/eller forpliktet seg til å kjøpe vaksiner slik Dr. Stuckelberger hevder?
Spørsmål: Hvis dette medfører riktighet har vi antakelig en forklaring på
hvorfor FHI, helsedirektoratet, og/eller regjeringen/stortinget har kjøpt
tilstrekkelig vaksiner til å vaksinere Norges befolkning 2 til 3 ganger? Da blir
spørsmålet hvilke økonomiske konsekvenser dette har for Bill Gates og
norske skattebetalere, og om inngåelsen av en slik kjøpsavtale inneholder
incentiver for norske statsborgere, eksempelvis Børge Brende og Erna
Solberg, og om dette er årsaken til at alternative utprøvde legemidler, for
eksempel Ivermectin ikke anbefales av norske myndigheter?

Viruset opprinnelse
I følge Iflg. Nobelprisvinner i medisin (HIV), professor Luc Montagnier, er viruset utviklet i et
laboratorium, mest sannsynlig i et såkalt «biovåpen» laboratorie i Wuhan, Kina, se lenke:
https://www.bitchute.com/video/XxTOEOpjG7ag/.
Dette er i samsvar med hva tidligere utenriksminister (Secretary of State) i USA, Mike
Pompeo har bekreftet en rekke ganger.
Det oppsiktsvekkende ved nobleprisvinner Montagniers uttalelse er at hans konklusjon om
at viruset er produsert ved et biologisk våpenlaboratorie er enkelt å bevise og at han er i
besittelse av slikt 100% dokumenterbart bevis.
I denne lenken fremlegges flere dokumenter som underbygger at viruset er
laboratorieprodusert ved det militær approberte biolaboratorie i Wuhan; dvs. ved et
laboratorie som produserer biologiske våpen, se
https://youtu.be/o9fSstIypUg
Blant annet fremkommer følgende:
• Jake Sullivan, National Security Advisor USA understreker nødvendigheten av en
uavhengig undersøkelse ift Kina og virusets opprinnelse
• En rekke nsatte ved Wuhan laboratoriet ble rammet av «virus liknende symptomer»
høsten 2019, flere måneder før utbruddet
• I forbindelse med ovennevnte punkt publiserte US Defense Department følgende
offisielle uttalelse:
The US goverment has reason to believe that several researchers inside the WIV became
sick in autumn 2019, before the first identified case of the outbreak, with symptoms
consistent with both Covid 19 and common seasonal illnesses (US State Department, 15
January 2021)
• Videre fra US State Department: The WIV (Wuhan Institute of Virology) has engaged in
classified research including laboratory animal experiments, on behalf of the Chinese
military since at least 2017, The US and other donors who funded or collaborated on
civilian research at the WIV have a right and an obligation to determine whether any of
our research funding was diverted to secret Chinese military projects at the WIV.
Når man sammenholder ovennevnte med Bill Gates og Event 21, se over, tegner det seg et
urovekkende bilde av hva verden inklusive Norge egentlig har blitt utsatt for.
I lys av PCR testens ubrukelighet, samt alle andre dokumenterbare forhold når det gjelder
dette påståtte – ikke isolerte/ikke eksisterende – viruset, er professor Montagniers uttalelse
logisk sett helt korrekt.
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 16
Spørsmål: Er FHI/helsemyndighetene enig med professor Montagnier? Hvis
ikke, vennligst fremlegg ugjendrivelig bevis for det motsatte?
Spørsmål: Dersom viruset er et laboratorieprodusert biologisk våpen dreier
dette seg utvilsomt om en krigshandling og såkalt «crimes against humanity»,
bl.a. brudd på Geneve konvensjonen. Hva har i så fall regjering/storting til
hensikt å gjøre med det?
Smittevernstiltakenes brudd på grunnloven
Vi gjør oppmerksom på at smittevernstiltakene som regjeringen nå har innført bryter med
Norges grunnlov. Den norske regjering har tilsidesatt grunnlovsparagrafene 101, 102 og
106 på grunn av nåværende smittevernstiltak, som er basert på PCR-tester som ikke skiller
mellom aktivt eller dødt virus. Jeg vil påpeke at statlige og kommunale myndigheter bryter
grunnloven og begår lovbrudd mot Norges befolkning.
Slik det fremgår av advokat Reiner Fuellmich uttalelse i forbindelse med massesøksmålet
mot bl.a. Verdens Helseorganisasjon, WHO, anser han at statlige/nasjonale myndigheter
allerede har begått dokumenterbare brudd mot folkeretten og EMK, såkalt «Crimes against
humanity».
Vi formoder at norske helsemyndigheter, likeså våre folkevalgte regjerings- og
stortingsrepresentanter er oppdatert på den massive motstanden verden over mot de
vedvarende tiltak og restriksjoner som effektivt og beviselig over siste 12-13 måneder har
medført store lidelser og død. I likhet med alle rettsprosesser som nå forberedes i en rekke
land mot navngitte politikere og myndighetspersoner går jeg ut i fra at også norske politikere
og myndighetspersoner er klar over ovennevnte brudd på nasjonal og internasjonal lov, samt
ansvaret forbundet med dette, i siste instans muligheten for å bli stilt til ansvar for de
rettsovergrep som allerede har og fremdeles finner sted.
Spørsmål: Hvorfor stenges samfunnet ned – med de alvorlige fysiske,
psykiske, økonomiske, sosiale og samfunnsmessige skader dette medfører –
når det såkalte Covid 19 viruset har en dødelighetsrate på 0,024%, dvs.
promiller, altså mer eller mindre som en «vanlig sesonginfluensa»?
En oppfordring
Fjellvettregel nr. 8 forteller oss at «det er ingen skam å snu», men for de fleste turgåere er
en viktig forutsetning for å forstå dette at de også har lest fjellvettregel nr. 5, 6 og 7, som
oppsummert oppfordrer turgåere til å «lytte til erfarne fjellfolk», «bruke kart og kompass»,
samt «ikke gå alene».
Ovennevnte synes i dag å være høyest anvendelig på norske helsemyndigheter og politikere,
og vi oppfordrer derfor på det sterkeste og med respekt at dere følger fjellvettreglene slik at
VARSLERHUSET NORGE – HOUSE OF WHISTLEBLOWING NORWAY side 17
ytterligere fysiske, psykiske sosial og økonomiske skader og lidelser, samt død som følge av
nedstengninger og restriksjoner, i strid med nasjonal og internasjonal rett, opphører
umiddelbart.
Ansvaret er enormt, men allikevel enkelt å leve opp til – om dere evner og har viljen til å
rette et kritisk blikk på hva dere holder på med.
Har dere det?
Vi ser frem til deres svar/bekreftelse på at det norske samfunnet «åpnes» umiddelbart, og at
slik bekreftelse er oss i hende innen 26. mars 2021.
Prosessvarsel
Dette brevet tjener som et prosessvarsel for det tilfelle at våre myndigheter – nasjonalt og
lokalt – mot formodning lar vær å gi oss etterspurt bekreftelse, se over, innen tidsfristen.

Med hilsen og på vegne av bekymrede og samvittighetsfulle norske borgere,

Varslerhuset (som formidler)
Brevets kilder (ikke uttømmende):
https://www.aier.org/article/lockdowns-do-not-control-the-coronavirus-the-evidence/
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zgM9bv/fn-topp-om-coronatiltakene-dette-gjordenorge-feil
https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-expertsgot-wrong/ar-BB1ayv0f
https://gbdeclaration.org/
https://www.msn.com/en-gb/health/medical/dr-mike-yeadon-three-facts-no-10-s-expertsgot-wrong/ar-BB1ayv0f
https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/08/McMaster-2020-GR-10-
DECISION-LETTER.pd

Legg igjen en kommentar