Høring – Endringer i naturmangfoldlovens § 60 og forslag til ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale

Høring | Dato: 22.03.2021Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale, og endringer i enkelte andre forskrifter.

Høringsbrev

Vår ref.: 21/250

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale, og endringer i enkelte andre forskrifter. 

Bakgrunnen for forslaget er at Norge er forpliktet etter Nagoyaprotokollen til å utpeke ett eller flere sjekkpunkter som skal få og videreformidle opplysninger om utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i andre land. Dette er en folkerettslig forpliktelse, og regelverket må ha hjemmel i lov fordi det gjelder en plikt for borgerne.

Departementet vil på bakgrunn av erfaringer med regelverket vurdere å foreta en evaluering på et senere tidspunkt.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 21/250, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no .

Fristen for høringsinnspill er 10. mai 2021.

Med hilsen

Torstein Lindstad (e.f.)
avdelingsdirektør
Linda Lund
seniorrådgiver

Legg igjen en kommentar