Anders Brunstad

 · STATISTIKK UGLER I COVID MOSEN.

På våren 1986 hadde jeg gleden av å studere vitenskapsteori og filosofi på UiO ved siden av å avtjene verneplikten som «datakriger» på Plan og Budsjett avd., ved Forsvarets Overkommando på Huseby.Vel ett år etterpå hadde jeg statistikk på NHH, og lærte mer om grunnleggende statistikk og analyse.Det er viktig å forstå data, variabilitet, trender, og prosentregning og metoder, og å koble analytiske metoder til ulike data, for å ha noen funderte meninger om tall, statistikk, koblet til mulige årsaker eller forklaringer, og å teste ut slike med ulike hypoteser eller påstander. Det er mulig å lage mye falske forklaringer på et falskt statistisk grunnlag, hvis man kanskje har det som en agenda for å forklare noe som man tror på, eller som media og politikere hevder skal være tilfelle. I et politisk spill.På 1980-tallet, så var det en «politisk korrekt» forklaring på økt dødelighet i Nord-Norge, som min professor i Vitenskapsteori fortalte oss om; Det var en påstand at den økte dødeligheten skyldes at man «koker kaffen» i Nord Norge, mer og oftere enn i Sør-Norge. Og at dette skulle utgjøre en klar årsaks til økt dødelighet. Det var en hypotese som skulle testes.En annen forklaring eller årsak kom fra SAS; forsinket adgang pga for sent ankommet fly. Årsak??En annen hypotese, som ikke var å finne i media, nevnte han, var at den omfattende atombombesprengningen i regi av Sovjet over Novaja Semlja, kunne være årsak til økt dødelighet i Nord-Norge. Altså; ulike forklaringer, en politisk korrekt en, og en annen som man helst ikke skulle snakke så mye om.(Som en digresjon; Senere kom det fram at Norge hadde Atom-rakettbaser, til å skyte ned sovjetiske fly. Og at F16 skulle brukes i Atomkrig til atombombe sovjetiske angrep på norsk jord. Tilsvarende med F15 fly stasjonert i Holland, som kunne nå mål i DDR). Den politisk korrekte forklaringen var en del av en strategi for å forlede folk i Nord-Norge. Nord-Norge var i 1950-1960 svært «farlig».Jeg skal ikke her spekulere i hva som egentlig er saken med Covid-19, utover å poengtere det åpenbare, WHO, FN, KINA og Globalister som Merkel, i EU og Erna i Norge «kjører på for fullt».Jeg liker å pusle litt både med tall-analyser og hypoteser i disse merkelige tider, hvor vitenskapen synes å ha blitt veldig politisk korrekt, til å forklare hva som politikerne påstår eller sier er sant og fakta. Da må man grave litt, slik som journalister for 20-30 år siden var satt til å gjøre og gjorde.Men i disse tider, så viser flere temafelter, som C02 og påstått menneskeskapt global oppvarming, og påståtte pandemier, og påståtte millioner av Covid syke, som ikke har symptomer, å være noe merkelig. Som det kan være på sin plass å kommentere og analysere med god gammeldags analyse. Basert på en kombinasjon av enkle statistiske metoder, og mulige forklaringsmodeller for årsaker.Jeg har sett på tre store land og Covid, Tyskland, Frankrike og Canada, og gjort en dypere analyse på Frankrike, for å få fram noe som kanskje folk flest og media ikke har opplyst så grundig.Tyskland, oppgir ca. 60.000 «døde pga. Covid» i 2020, og totalt antall døde på 984.731. Og det rapporteres om økt antall døde på 45.211 mot 2019. Men 2019 var et år med lavere dødelighet enn trendlinja, og antall døde gikk tilbake til 939.520 fra 2018 med 954.874. Ved å lage en trendlinje over 5 år, så øker antall døde med ca. 21.987 pr år, og effekten av lavere utslag i 2019, er at trendbasert døds-statistikk for 2020 skulle ha vært på 998.849, og at det dermed er MINDRE døde i 2020 enn trendlinja. NRK Urix og SVT rapporterer om «5% økt dødelighet» i 2020 i Tyskland, ved å se isolert på 2019 talla.Hvis det var riktig at Covid var den faktiske dødsårsaken, alene, til at 60.000 døde i 2020, og ikke bare var en av flere faktorer for at syke, gamle, som hadde en Cocktail med faktorer, så skulle nok antall døde i Tyskland i 2020 ligge på langt over 1 mill., og ikke 984.731. Trolig så har relativt mange i svært høy alder og med skrøpelig helse fått seg en knekk, kanskje 1-2 år før de ville ha dødd uansett. Trendlinje analysen viser det.Canada, oppgir ca. 20.000 Covid døde for 2020, av et totalt antall døde på 300.310, opp fra 287.460, altså en økning på 12.850 fra 2019. Ved en trendlinjeanalyse, fremkommer det at antall døde øker med 7.644 pr år, og at økningen i antall døde er på 5.206 i 2020, utover trendlinjen. Dvs. ca. 25% av påstått antall døde AV Corona. Så det er sannsynlig at antallet som døde PGA Covid bare er ca. en fjerdedel av oppgitt antall.Frankrike, dokumenteres i vedlagte tabeller, som viser at det døde 44.592 flere i 2020 enn i 2019. Hvis trendlinjen legges til grunn, så er antall flere døde på 28.426. Offisielt så oppgis 80.000 døde «AV Covid» som dødsårsak. Antallet med Covid som utslagsgivende og faktisk årsak, er ca. halvparten.I 2015 var det også en overdødelighet i Frankrike, en økning på 6.36% og 34.767. mot året før. Og 18.601 flere enn trendlinjen for åra 2014-2020, en økning på 3.4%. Dødeligheten økte fra 0,854% i 2014, jevnt og trutt til 0,922% i 2019, sett i forhold til Frankrikes totale befolkning.Det er svært interessant å se på mulige årsaker til hvorfor det var høyere dødelighet både i 2015 og i 2020. Det er hentet ut statistikk og forskningsmateriale som kan forklarer disse nærmere. I en hetebølge i 2015, så oppgis at det døde 3000 personer. Det opplyses også at det døde 1800 i en tilsvarende hetebølge i 2020. Dette forklarer noe av økningen, men langt fra alt. Det som oppgis er at man i 2015 hadde en farlig influensa, kalt A(H3N2), som det dominerende virus, med over 50% av virus-massen i 2015. Det ble videre påvist at 71% av H3N2 virusmengden, var ulik det viruset som vaksinen for 2015 dekket. Dvs. at vaksinen ikke virket effektivt, og medførte en høyere dødelighet.Tilsvarende gjelder for 2020 Covid19 viruset. Jeg benekter slettes ikke at dette er et farlig og dødelig virus, som var ekstra farlig fordi det manglet effektive vaksiner. Og den faktiske dødeligheten ser ut til å være noe høyere enn den delen av H3N2 viruset som det ikke var effektiv vaksine mot.Oppsummert så ser man at dødeligheten i Tyskland, Canada og Frankrike, som kan tilskrives Covid19, som en direkte årsak til økt dødelighet, er langt mindre enn det som Media og Politikere påstår, på basis av offentlige statistikker, som angir Covid som dødsårsak, når det er svært sannsynlig at mange ville ha dødd av underliggende sykdommer likevel, og at økt dødelighet for Covid-19 er noe verre enn en del av 2015 viruset, men svært langt i fra Alarmistene i Media og Politikken.Antallet døde i Tyskland, viser en lav dødelighet tidlig på året, og mye høyere på senhøsten. Totalt sett så er ligger dødeligheten under trendlinjen, men er opp fra 2019 med 5% men ikke høyere enn trendlinja som snittet av de siste 5 år. Økningen i antall døde på høsten, uke for uke er reell, men med mindre døde enn normalt, tidligere i året. En forskyvning uten en økning i trendlinjedødsfall. Det er ikke i nærheten av økning i døde i Tyskland til at man kan påstå at det er en «pandemi».Antallet i økte døde i Canada er marginal, på 1.81% over trendlinja. Og ikke forenlig med «pandemi», som skulle gi sterkt økt dødelighet. Altså, ingen «pandemi» påvist i Canada.Økningen i antall døde i Frankrike er klart større enn 2015, med økninger mot trendlinje på hhv 4.74% i 2020, og 3.4% i 2015.Årsaken til 2015 dødsraten og 2020 synes begge å være 2 influensaer uten at man hadde effektive vaksiner. Den absolutte økningen i 2020 er på 7.44%, mot 4.74% i Trendlinje økningen. Total dødelighet i Frankrike ligger under 1% av befolkningen i 2020. Opp fra 0.922% i 2019. Økningen i dødelighet i Frankrike er på 0,067%, dvs. ikke særlig dramatisk, og godt under den normale mortalitetsraten i land som Tyskland og Polen.Det som er den mest dramatiske økningen i 2020, er ikke dødelighet, men påstått «smitta» eller »syke». Dette har blitt til gjennom en svært tvilsom bruk av PCR tester for å teste og påstå at de som er positive av PCR test er «syke». Når svært mange, kanskje 90% av de som blir testa positive, ikke viser symptomer på å være syk, eller faktisk være syk, så blir dette heilt feil. PCR testen var IKKE utviklet for å påvise levende virus. Den har en oppgitt feilrate på ca. 2-3%, som ved 500 mill. tester, blir 15 mill. positive. Og kanskje 1.5 mill. av disse har symptomer på å være syk.En fransk vitenskapelig rapport sammenlignet et sterkt 2018/2019 sesonginfluensa med Covid19, for perioden mars og april 2020, mot en sterk sesonginfluensa. Denne analysen og rapporten antyder at opptil 3 x flere døde av å være Covid19 syk enn vanlige influensa.MEN; Samtidig ser vi en «overrapportering» og klassifisering av Covid-19 døde på ca. 50%, dvs. at økningen i total dødelighet er på ca. 40.000 hvor det påstås at 80.000 er døde av Covid.Dermed så settes det tvil på riktigheten av at Covid er 3 x mer dødelig enn en vanlig hard influensa. Tallgrunnlaget viser at det trolig er bare 1.5 X verre enn et virus «uten vaksine» jfr. 2015 «caset».Analysen viste også at det var en sterk overvekt av overvektige med høyt blodtrykk og diabetes som dør av Covid, med en helt annen «co-morbiditet» enn de som dør av influensa, som er mer dødelig for hjerte og lungesyke. Den samme rapporten påpeker at det barn 5-17 år har større risiko for å dø av influensa enn av Covid.Denne rapporten gjør det vanskelig å fortsette å holde skoler stengt for barn, som i hht FNs og EUs deklarerte menneskeretter, har RETT til å gå på skole, på en fysisk skole, og ikke å sitte foran PCer.Jeg har protestert til skolesjefen på skolen hvor mine 2 sønner går, her i Polen, at de holder stengt. I snart ett år. For en sykdom som er mindre farlig for barn enn en vanlig influensa. Jfr. Dokumentert forskning.Dette synes å være et resultat av at WHO samkjører med EU og overkjører nasjonale demokratiers rett til å bestemme hva som er best for dets egen befolkning.Litt av min motivasjon for å legge ut denne analysen, er at vi må nå kreve full stopp i nedstengningen av skoler. Og at vi må isolere de syke og svake, og la resten av oss få leve et fritt liv, uten COVID-restriksjoner, som er haussa opp av falske PCR testa og falske data om dødeligheten av Covid. Covid er farligere, enn et vanlig farlig sesongvirus, primært fordi man mangler vaksiner.Svært mange forskere har påstått at Covid-19 er «genmanipulert» og menneskeskapt, og ikke naturlig, og derfor manglet vaksiner også.Man kan også være svært skeptisk til pågående påstander om at vi nå er utsatt for Covid-19 mutasjoner, etter 12 måneder. Det er overveiende sannsynlig at det dreier seg om et nytt sesongvirus, eller alternativt helt nye menneskeskapte gen-manipulerte virus. Mutasjoner fra naturen skjer hele tiden, men er ikke så sterke og så avvikende som de som nå verserer.Er det noen som kan kommentere dette med faglig innsikt i hva de påståtte «mutasjonene er»?Ellers er det svært trist for Nordmenn, at Erna & Co har overført styringa av innkjøp av vaksiner til ett byråkratisk og korrupt EU, som somlet i flere måneder med å bestille vaksiner til EUs befolkning.Her ser Dere forskjellen til Trumps USA og Boris Johnsons UK. Enda en grunn for at Norge må kommet seg ut av den selvpålagte tvangstrøya som den grunnlovsstridige EØS avtalen faktisk er.Takker for oppmerksomheten. Data og kilder sendes på forespørsel.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Legg igjen en kommentar