VI HAR EN JOBB Å GJØRE.

Kan være et bilde av en eller flere personer og folk som står

Vi har en jobb å gjøre med å informere og avsløre feilinformasjon om hvem som bestemmer i Kongeriket Norge.Du må IKKE høre på hva andre forteller deg om det de TROR.Du må lese 1814 Grunnloven slik at du ser hva som står der og du må forstå betydningen av det som står skrevet der.Jeg informerer og referer om hva som virkelig står i 1814 Grunnloven.Det står INGENTING i 1814 Grunnloven om at Stortinget bestemmer.Det står i § 1, at regjeringsformen er arvelig monarkisk.Det vil si at Kongen arver regjeringsmakten.I § 3 står det at: Den utøvende makt er hos Kongen.Det vil si at kongen bestemmer og regjerer. Det er Kongen som bruker makten.Videre står det i § 9 at kongen avlegger følgende ed for Stortinget: << Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende.>>Da kan Kongen IKKE overlate regjeringsmakten til NOEN andre.Det står i § 12 at: Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal best av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer.Det vil si at Kongen velger selv sin Regjering.Det står videre i § 17 at: Kongen kan gi og oppheve anordninger som angår handel, toll. næringsveier, og offentlig forvaltning og regulering; osv.I § 22 står det at: Statsministeren og statsrådets øvrige medlemmer samt statssekretærene kan UTEN foregående dom avskjediges av Kongen etter at han har hørt statsrådets betenkning derom.Når Kongen velger statsrådet kan han selvfølgelig også avsette det.Det står videre i § 25 at: Kongen har HØYESTE befaling over rikets land – og sjømakt.I § 26 står det: Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.§ 77: Når en lovbeslutning to på hinannen følgende ganger er bifalt av Stortinget, sendes det til Kongen med anmodning om hans sanksjon.( Det er ingen lovbeslutning før Kongen har sanksjonert, inntil det har skjedd er det bare et lovforslag).§ 78 : Godtar Kongen lovbeslutningen, forsyner han den med sin underskrift, hvorved den blir lov. Godtar han den ikke, sender han den tilbake til Stortinget med den erklæring at han for tiden IKKE finner det tjenlig å sanksjonere den. I dette tilfelle må beslutningen ikke mer av det da samlede storting forelegges Kongen.(Min merknad: Det er ingen lovbeslutning før Kongen har sanksjonert, inntil det har skjedd er det bare et lovforslag).Når man leser den gjeldende 1814 Grunnloven ser man at det er Kongen som bestemmer og regjerer. Kongen har den hele og fulle makt, derfor har Stortinget INGEN makt.Dette er forklaringen på at det norske Folket IKKE får velge Regjeringen. Hadde Vi Folket kunnet velge Regjeringen ville vi IKKE hatt behov for Stortinget, og det har heller IKKE Kongen bruk for.Hvorfor har vi da et Storting?Det er dette som er vår jobb å informere det norske Folket om.

Legg igjen en kommentar