Prop. 31 L (2022–2023)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon) Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 2. desember 2022, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre) Proposisjon til Stortinget (forslag...